Podstawowe informacje

Przepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców wystawiających dokumenty potwierdzające recykling (DPR), a także dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR), do poddania się rocznemu audytowi zewnętrznemu. Audyt ma przyczynić się do uporządkowania rynku sporządzania i obrotu tymi dokumentami, w tym do wyeliminowania „szarej strefy” wystawiania dokumentów bez pokrycia w rzeczywistym recyklingu odpadów opakowaniowych.

Podstawą prawną audytu zewnętrznego są przepisy art. 46-51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców:

  • prowadzących recykling odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR oraz posiadają zezwolenie pozwalające na recykling odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportujących lub dokonujących wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, którzy sporządzili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR o masie przekraczającej 400 Mg.

Audyt powinien być wykonywany co roku, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczyła działalność, przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS, posiadającego akredytację rozszerzoną o powyższy zakres.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Poddanie się audytowi zewnętrznemu jest spełnieniem wymagania prawnego, wynikającego z przytoczonych wyżej przepisów prawnych. Zgodnie z ustawą audytor ma obowiązek przesłać uwierzytelnioną kopię sprawozdania do właściwych organów tj. do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Poprzez przeprowadzenie rocznego audytu przedsiębiorca potwierdza swoją zgodność w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych oraz weryfikuje poprawność wystawionych dokumentów DPR i/lub EDPR. Dzięki temu przedsiębiorca uwiarygadnia swoją ocenę rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, a także wobec klientów, dostawców oraz organizacji odzysku.

Dlaczego PRS?

Nasze doświadczenie oraz wypracowane metody audytowe dają gwarancję wykonania audytu na najwyższym poziomie. Jako pierwsi w kraju uzyskaliśmy rozszerzenie akredytacji EMAS o audyty przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR, EDPR, wyprzedzając o rok pozostałe jednostki certyfikacyjne.

Braliśmy aktywny udział w opracowaniu standardów wykonania audytu przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR i EDPR przez Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz, jako jedyni spośród wszystkich weryfikatorów EMAS, zobowiązaliśmy się do ich przestrzegania w naszych procedurach wewnętrznych. Zobowiązanie to zawarte jest również w udostępnianych naszym klientom Zasadach audytowania (patrz obok).

Stworzyliśmy własne narzędzie informatyczne - Aplikację AZO, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprawnie i rzetelnie sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów podlegających audytowi. Oferujemy również bezpłatny dostęp do Aplikacji AZO naszym klientom, którzy, dzięki wbudowanemu modułowi integracyjnemu, mogą samodzielnie importować dane z BDO oraz poddawać je wewnętrznej kontroli zgodności z dokumentami DPR lub EDPR.