SALE OF PUBLICATIONS

PRS offers a wide range of publications intended for the maritime industry, such as international conventions, codes and recommendations or books of records. The list of available publications and their prices can be found below.

Please send your order to wydawnictwa@prs.pl

  • payment only by wire transfer or cash on delivery - no cash sale.
  • prices in the below table do not include VAT. VAT will be added on the invoice,
  • Forms of delivery: by mail or personal collection,
  • In the case of delivery by mail, the invoice will include shipping costs according to the fees of the Polish Post.

We do not offer sale against cash. Payment only by bank wire transfer or cash on delivery.

Personal collections at PRS Headquarter only (tel. +48 58 75 11 150).

  Price
(in PLN,
without VAT)
CONVENTIONS
Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu - COLREG (jednolity tekst załącznika do Konwencji COLREG - 1972 wraz z poprawkami z 1981, 1987, 1989, 1993, 2001, 2007 i 2013, wydanie PRS, 2014  40,00
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL - 1973/78 Tekst jednolity, 2015 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na dzień 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015  180,00
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2015 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015  240,00
Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 poprawiona zgodnie z protokołem 1988 - tekst jednolity, wydanie PRS, 2017  85,00
Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), wydanie PRS, 2006 45,00
CODES AND RECOMMENDATIONS
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), oraz Wytyczne wdrażania Kodeksu ISM - International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention and Revised Guidelines on the Implementation of the ISM Code, wydanie PRS, 2015  45,00
Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA), Tekst jednolity, 2016 - International Life-Saving Appliance Code (LSA Code), Consolidated edition, 2016  60,00
Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC), wydanie PRS, 2002 120,00
Międzynarodowy kodeks dla statków żeglujących na wodach polarnych (Kodeks polarny), wydanie PRS, 2017  70,00
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), wydanie PRS, 2017  120,00
Międzynarodowy Kodeks bezpieczeństwa statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF), wydanie PRS, 2017  110,00
Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS) - International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), wydanie PRS 2005. + zm./amend. 1/2013 60,00
Wytyczne do opracowania okrętowych planów zapobiegania zanieczyszczeniu morza - 2001, wydanie PRS, 2004 40,00
Znowelizowane zalecenia dotyczące wejścia do zamkniętych przestrzeni na statkach - Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships (Res.A.1050(27)), wydanie PRS, 2014   30,00
Porozumienie w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego (Porozumienie sztokholmskie - 1996), wydanie PRS, 1999 25,00
RECORDS BOOKS
Garbage Record Book Part I (all ships) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część I (wszystkie statki)  50,00
Garbage Record Book Part II (ships that carry solid bulk cargoes) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część II (statki przewożące stałe ładunki masowe)  100,00
Oil Record Book Part I - Machinery space operations - Książka zapisów olejowych część I - Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych 35,00
Oil Record Book Part II - Cargo/ballast operations - Książka zapisów olejowych część II - Operacje ładunkowo-balastowe 35,00
Ballast Water Record Book - International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM Convention) 35,00
Dziennik pokładowy - Bordbuch - Log-Book 100,00
OTHER
Przewodnik ustanawiania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (w tym systemu HACCP) oraz jego oceny i utrzymania dla producentów żywności i ich kooperantów w łańcuchu żywnościowym, wydanie 2 PRS, Gdańsk 2012 40,00
Podstawy konstrukcji okrętów - Materiały szkoleniowe, 2009 40,00