Program Tematyczny "Promocja konkurencyjnego i zrównoważonego wzrostu (GROWTH)"ogłoszono w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej w celu rozwiązywania problemów badawczych i głównych społeczno-ekonomicznych wyzwań stojących przed Europą. Program ten miał jasno sprecyzowane zadania: poprawy ekonomicznego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie poprzez wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć europejskiego przemysłu prowadzących do poprawienia konkurencyjności oraz wspierania polityki badawczej Unii, nakierowanej na konkurencyjny i zrównoważony rozwój.

W ramach tego Programu Tematycznego Polski Rejestr Statków S.A. przystąpił do realizacji projektu Sieć Tematyczna dotycząca bezpieczeństwa i niezawodności wyrobów przemysłowych, systemów i konstrukcji (Thematic Network on Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures – SAFERELNET).

Zadaniem Sieci Tematycznej SAFERELNET było dostarczanie bezpiecznych i korzystnych ekonomicznie rozwiązań dla produktów przemysłowych, systemów przemysłowych, urządzeń oraz konstrukcji w różnych sektorach przemysłu.

Zakres działania Sieci obejmował zintegrowane podejście do ważnych aspektów projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji produktów przemysłowych i systemów. Główny nacisk położono na stosowanie metod – opartych na teorii niezawodności – optymalizacji projektowania produktów, urządzeń produkcyjnych, systemów przemysłowych i konstrukcji z punktu widzenia zrównoważenia aspektów ekonomicznych związanych z zapewnieniem założonego poziomu bezpieczeństwa i towarzyszących temu kosztami utrzymania oraz gotowości. Niezawodność systemów była modelowana w całym okresie ich eksploatacji tak, aby można było zbadać wpływ nowych metod utrzymania i napraw na bezpieczeństwo systemu, koszty cyklu życia systemu, niezawodność, zdatność do użytku oraz jakość. Przedmiotem badań były metody oceny istniejących konstrukcji i wyposażenia, jak również rozwiązania i kryteria dotyczące przedłużenia cyklu życia produktów przemysłowych oraz bezpieczeństwa systemów przemysłowych z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu niezawodności i gotowości.

Celem Sieci Tematycznej SAFERELNET było zwiększenie spójności w podejściu do powyższych zagadnień w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności do projektów badawczo-rozwojowych (BRT) i innowacyjnych. Ocenie podlegało znaczenie i dojrzałość opracowywanych technologii. Sieć wspomagała transfer technologii pomiędzy sektorami przemysłu.

Sieć działała w latach 2001 – 2006 i była finansowana przez Komisję Europejską w ramach programu GROWTH z budżetem ok. 2 mln euro.

Poza działalnością w ramach własnej struktury, celem Sieci było nawiązanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz innymi Sieciami Tematycznymi działającymi w zbliżonych obszarach.

Polski Rejestr Statków S.A. brał udział w zadaniach oznaczonych symbolami: 2.1, 6.1, 7.2, 7.3 i 10.2. W Sieci tematycznej wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie z przemysłu okrętowego, biorąc udział w spotkaniach i seminariach Sieci. Dostarczał danych do przygotowywanych w ramach prac Sieci raportów. Rozpowszechniał informacje wypracowane przez Sieć poprzez "kanały dystrybucyjne" w swoim środowisku.

Więcej informacji na temat SAFERELNET można znaleźć pod adresem: http://www.cto.gda.pl/index.php?id=128