5. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (5. PR) Unii Europejskiej 1999-2002, będący kontynuacją działań prowadzonych przez Komisję Europejską na przestrzeni poprzednich 30 lat, dał polskim zespołom badawczym możliwość włączania się w realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz udziału w różnych formach aktywności. Stał się ponadto ważnym elementem realizacji strategii przygotowania do członkostwa w UE.

Włączając się w działania w ramach 5.Programu Ramowego, Polski Rejestr Statków S.A. przystąpił do realizacji projektu badawczego „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2002 r., zakończyła w lipcu 2006 r.

Projekt „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)” wpisywał się w zakres tematyczny jednego z czterech programów tematycznych 5. PR, tj. w program Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Energy, Environment and Sustainable Development). 

W skład konsorcjum wchodziły następujące instytucje:

Technischer Ueberwachungsverein Oesterreich – 311 Krugerstrasse 16,1015 Wiedeń, Austria,
Vallen-Systeme GmbH – Schaeftlarner Weg 26, 82057 Icking, Niemcy,
Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Polska,
Polski Rejestr Statków S.A. – al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, Polska,
Instytut Odlewnictwa – ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska,
Instytut Morski, Zakład Korozji Morskiej – ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk, Polska.
Celem projektu było stworzenie metody wykrywania i lokalizacji uszkodzeń korozyjnych, która dzięki swym zaletom (bez konieczności opróżniania i czyszczenia zbiorników) da realne korzyści ekonomiczne armatorom i zwiększy poziom dbałości o środowisko.

Celem końcowym było opracowanie przepisów i wytycznych kontrolno-eksploatacyjnych dla towarzystw klasyfikacyjnych, będących podstawą do opracowania powszechnie obowiązujących przepisów.

Projekt „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)” zakładał opracowanie skutecznej i taniej w stosowaniu metody kontroli stopnia zagrożenia korozyjnego jednostek (zbiornikowców), zabezpieczającej środowisko naturalne przed poważnymi katastrofami. Metoda emisji akustycznej (AE) jest obecnie z powodzeniem wykorzystywana do wykrywania i rozpoznawania stopnia korozji wewnątrz płaskodennych zbiorników wypełnionych cieczami. Metoda ta była rozwijana i doskonalona w 4. Programie Ramowym UE.

W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych nastąpiła adaptacja obecnie istniejącego sprzętu (aparatury) do wykrywania korozji na drodze emisji akustycznej i dostosowanie jej do potrzeb rzeczywistych pomiarów na jednostkach pływających podczas żeglugi.

Wynikiem projektu jest zwiększony stopień społecznej akceptowalności przewozu surowej ropy naftowej i produktów ropopochodnych zbiornikowcami.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące projektu „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)” znajdują się na stronie:

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=5907400