BSR InnoShip

Projekt BSR InnoShip, do uczestnictwa w którym PRS przystąpił z rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury w 2010 roku, został uznany przez Komisję Europejską za projekt flagowy w ramach 4. Obszaru Priorytetowego strategii UE i Planu Działania dla Regionu Morza Bałtyckiego (Action Plan for the Baltic Sea Region BSR).

 bsr_logo-prsProjekt ma za zadanie rozszerzać współpracę międzynarodową i wspólne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia z żeglugi na Morzu Bałtyckim poprzez rozwój wiedzy i innowacji opartych na konkurencyjności. Wpisuje się on równocześnie w plan pracy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wymagania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej Unii Europejskiej i Bałtyckiego Planu Działania HELCOM (BSAP).

Projekt ma na celu wspieranie wspólnych wysiłków krajów i głównych zainteresowanych stron w celu zwiększenia morskiego zintegrowanego zarządzania środowiskiem regionu Morza Bałtyckiego oraz wspólne ustalenie zrównoważonych i konkretnych rozwiązań dla zmniejszenia i zapobiegania emisji do atmosfery z działalności żeglugowej i portowej.

Działania w ramach projektu mają zapewnić decydentom, władzom i innym kluczowym zainteresowanym stronom aktualną wiedzę i najlepsze rozwiązania w dziedzinie zmniejszania emisji z działalności żeglugowej i portowej, informację o zagrożeniach wynikających z użycia tych rozwiązań oraz o skutkach ekonomicznych z tego wynikających, tak aby region Morza Bałtyckiego stał się wzorem regionu o czystym ekologicznie transporcie, zrównoważonej gospodarce portowej i konkurencyjnym przemyśle morskim.

Ze strony polskiej w projekcie BSR InnoShip biorą udział dwa podmioty:
Akademia Morska w Szczecinie – lider 4 Pakietu Roboczego/WP4 oraz
Polski Rejestr Statków – partner Projektu w 4. i 5. Pakiecie Roboczym/WP4 i WP5

Wiecej informacji można znaleźć pod adresem:

http://eu.baltic.net/Project_Database.5308.html?contentid=64&contentaction=single