7. Program Ramowy Unii Europejskiej (7.PR), który został otwarty pod koniec 2006 roku, będzie funkcjonował w okresie 2007 – 2013 jako główne narzędzie popierania badań naukowych. Komisja Europejska przewiduje, że budżet tego programu będzie sięgał 72,73 mld euro.

Jego struktura będzie oparta na czterech programach szczegółowych: Współpraca, Pomysły, Ludzie i Możliwości. „Współpraca” ma się odnosić do międzynarodowej działalności badawczej podejmowanej w ramach współpracy. „Pomysły” mają obejmować badania podstawowe wykonywane za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), program „Ludzie” uwzględnia działania Marie Curie i inne inicjatywy, zaś program „Możliwości” obejmuje wsparcie infrastruktur badawczych, regionów wiedzy oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W przedstawionych propozycjach Komisja Europejska podkreśla, że badania w ramach „Współpracy” „będą stanowiły przeważającą i podstawową część badań finansowanych przez UE”. Rzeczywiście, prawie 45 mld euro z całkowitego budżetu byłoby skierowane na finansowanie tego priorytetu w ramach planów Komisji. Oprócz badań w ramach współpracy, program „Współpraca” będzie obejmował wspólne inicjatywy technologiczne, koordynację krajowych programów badawczych i współpracę międzynarodową.

Określono 9 obszarów tematycznych badań w ramach „Współpracy”:

  • zdrowie,
  • żywność, rolnictwo i biotechnologia,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK),
  • nanonauki, nanotechnologie, inżynieria materiałowa i technologie nowych produktów,
  • energia,
  • środowisko (włącznie ze zmianami klimatycznymi),
  • transport (wraz z aeronautyką),
  • nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
  • badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej.

Podobnie jak w przypadku 6. PR, największe obszary tematyczne pod względem wielkości wykorzystywanych środków budżetowych stanowią technologie informacyjne i komunikacyjne – proponowane finansowanie ma wynieść 11,8 mld euro w okresie 7 lat. Kolejnym obszarem jest zdrowie z sumą prawie 8,3 mld euro, a następnie nanonauki z kwotą nieco poniżej 5 mld euro.

W ramach programu „Pomysły” Komisja przewiduje finansowanie indywidualnych projektów proponowanych przez naukowców w wybranym przez nich przedmiocie. Program zostanie wdrożony przez ERC z proponowaną kwotą budżetu równą 11,8 mld euro przez okres 7 lat.

KE proponuje, aby program „Ludzie” objął wstępne szkolenia dla naukowców, szkolenia ustawiczne i rozwój kariery zawodowej, ścieżki i partnerstwa branżowo-akademickie i międzynarodowe działania obejmujące stypendia przyjazdowe i wyjazdowe oraz wymianę naukowców. Proponowany przydział środków wynosi 7,1 mld euro.

Program „Możliwości” natomiast będzie zmierzał do optymalnego wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych, umacniania zdolności innowacyjnych MŚP, rozwijania regionalnych grup badawczych, zwiększania potencjału w regionach oraz integracji nauki i społeczeństwa. Do osiągnięcia tych celów Komisja proponuje budżet w wysokości 7,5 mld euro.

W porównaniu z 6. PR propozycje nowego programu kładą znacznie mniejszy nacisk na mechanizmy finansowania, które zostaną wykorzystane. W odniesieniu do projektów międzynarodowych uruchamianych w ramach dziewięciu obszarów tematycznych zidentyfikowano 3 główne instrumenty: projekty w ramach współpracy, począwszy od ukierunkowanej działalności badawczej na niewielką skalę, do dużych projektów integracyjnych, sieci doskonałości skupiające szereg instytucji działających w danej dziedzinie oraz działania koordynujące i wspierające, takie jak tworzenie sieci, wymiana i dostęp do infrastruktury badawczej.

Więcej informacji na temat 7. Programu Ramowego można uzyskać pod adresem: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html