W dniach 20 – 23 maja 2007 roku odbył się w Krakowie Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych PTNSS 2007 pt. Rozwój silników spalinowych. Kongres stworzył okazję do zaprezentowania działalności związanej z projektowaniem, produkcją, badaniami i wpływem silników spalinowych i paliw na ekologię.
Głównymi obszarami zainteresowań, które można było odnotować w czasie licznych wystąpień podczas Kongresu były:
•    Systemy wtrysku paliwa i tworzenia mieszanek paliwowych;
•    Systemy spalania w silnikach z zapłonem iskrowym oraz z wtryskiem bezpośrednim;
•    Sterowanie procesami spalania w silnikach;
•    Obciążenia cieplne silników;
•    Paliwa alternatywne;
•    Pomiary emisji i utylizacja spalin;
•    Alternatywne źródła energii;
•    Wyposażenie silników;
•    Badania silników, trwałość, niezawodność i diagnostyka;
•    Modelowanie i optymalizacja procesów zachodzących w silnikach;
•    Globalne trendy w technologii produkcji silników.

Zasadniczymi formami wystąpień w czasie kongresie były referaty, ponadto zorganizowano dwie sesje plakatowe oraz wystawę związaną z rozwojem przemysłu silnikowego w Polsce.

Tematykę wystąpień dobrano w ten sposób, aby powstał reprezentatywny zbiór kierunków badawczych prezentowanych przez wiodące polskie i zagraniczne ośrodki w aspekcie projektowania, produkcji, badań, diagnostyki i eksploatacji silników spalinowych oraz ich oddziaływania na środowisko.

Referaty plenarne – były wygłaszane podczas 3 sesji plenarnych. Forma ta objęła 9 wystąpień.
Referaty techniczne – były wygłaszane podczas 8 sesji technicznych. Forma ta objęła 57 wystąpień.
Sesje plakatowe – podczas 2 sesji plakatowych zaprezentowano 61 ekspozycji. Autorzy referatów plakatowych prezentowali swoje prace i odpowiadali na pytania uczestników sesji.
Ponadto miały miejsca wystąpienia przedstawicieli firm wiodących w branży silnikowej Wärtsillä., General Motors, Volkswagen, Jaguar, Fiat i innych.

Honorowy mecenat nad Kongresem objął Minister Gospodarki Grzegorz Woźniak. Kongresowi przewodniczył: prof. dr hab. Jerzy Merkisz z Politechniki Poznańskiej.
Przewodnictwo poszczególnych sesji plenarnych objęli profesorowie z licznych polskich i zagranicznych uczelni i instytutów badawczych: Mirosław Wyszyński, Maciej Sobieszczański, Piotr Wolański, Jan Czerwiński, Andrzej Kowalewicz, Andrzej Sobiesiak, Mirosław Wendeker, Andrzej Teodorczyk, Zdzisław Stelmasiak, Cezary Bocheński, Kazimierz Lejda, Jacek Nowakowski, Andrzej Niewczas, Karol Cupiał, Jerzy Jantos, Józef Nita, Leszek Piaseczny, Lech Sitnik, Marek Brzeżański, Krzysztof Wisłocki.
Ponadto przewodnictwo objęli naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych: dr Simona Merola, Włochy, dr Roberto Peirano, Włochy; dr Marek Sutkowski, Finlandia, dr Gotthard Rainer, Austria, dr Ernst Winklhofer, Austria.

Największa część uczestników konferencji reprezentowała polskie uczelnie, w tym Politechnikę Poznańską, Krakowską, Warszawską, Gdańską, Śląską, Szczecińską, Białostocką, Radomską, Kielecką, Lubelską, Bielsko – Bialską, Akademię Morską ze Szczecina i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Poza tym w Kongresie brali udział przedstawiciele licznych instytutów badawczych, naukowych i innych. W Kongresie brali także udział goście zagraniczni reprezentowani przez przedstawicieli licznych uczelni europejskich i światowych. Pełna lista uczestników i program Kongresu PTNSS 2007 dostępny jest pod adresem http://www.ptnss.pl/kongres2007/pliki/PTNSS KONGRES 2007 - FINAL PROGRAMME.pdf.

W Kongresie wziął również przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków S.A. Krzysztof Kołwzan z Inspektoratu Konwencyjnego. Przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków, który pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Adamkiewicza z Akademii Morskiej w Szczecinie, pełniącego jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Technicznej PRS, przygotował referat pt. „Technologies Reducing Exhaust Gas Emissions from Large Marine Diesel Engines – Technologie zmniejszające emisję gazów spalinowych z dużych morskich silników spalinowych”, a następnie przedstawił prezentację na ten temat podczas Sesji Technicznej pt. EMISJA, która odbyła się w dniu 22 V 2007 r.

Referat i prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników Sesji Technicznej Kongresu, po jego wygłoszeniu referujący odpowiadał na pytania dotyczące sposobów ograniczania emisji szkodliwych gazów spalinowych z okrętowych silników spalinowych dużej mocy, takich jak emisja tlenków azotu NOX oraz tlenków siarki SOX. Słuchaczy interesowały również wymagania Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami ze statków. Podczas wystąpienie zaistniała również możliwość zapoznania licznego grona słuchaczy z Polskim Rejestrem Statków oraz jego działalnością. (Link do pełnego tekstu referatu jest zamieszczony poniżej.)
Pozostałe referaty są wydane w 3 tomowej edycji wydawnictwa kongresowego oraz dostępne są w wersji elektronicznej na CD-ROM.

Należy odnotować bardzo ciekawe i ze zrozumiałych względów będące w sferze zainteresowań Inspektoratu Konwencyjnego Polskiego Rejestru Statków wystąpienia o emisji gazów spalinowych oraz alternatywnych sposobach zasilania silników, w tym o biopaliwach. Z referatów, które mogą zainteresować pracowników PRS, warto polecić:
Andrzej Kowalewicz, Małgorzata Wojtyniak, Radom Technical University, Poland, P07-C103, SYNTHETIC FUELS AND THEIR APPLICATION TO INTERNAL COMBUSTION ENGINES; Anna Janicka, Wojciech Walkowiak, Wroclaw University of Technology, Poland, P07-C158, THE EFFECT OF BIODIESEL ON PAH’S AND VOCS EMISSION FROM DIESEL ENGINE.

Treść wystąpienia w załączonym pliku   Prezentacja w załączonym pliku