WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2011 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka  ds. IMO od 1 stycznia do 30 lipca 2011 roku.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Dział Administracyjny PRS - tel.: 58 75 11 303; E-mail: wydawnictwa@prs.pl lub fax: 058 346 03 92.

 

REZOLUCJE z 89 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 89)

Rezolucja MSC.317(89) z dnia 20.05.2011 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe” – prawidło 1 „Zakres zastosowania”. Po istniejącym paragrafie 4. został dodany nowy paragraf 5., który zobowiązuje wszystkie statki do wymiany mechanizmów zwalniających pod obciążeniem łodzi ratunkowych, które nie spełniają wymagań Kodeksu LSA zawartych w paragrafach od 4.4.7.6.4 do 4.4.7.6.6, na wyposażenie zgodne z wymaganiami Kodeksu. Wymiany należy dokonać na pierwszym dokowaniu statku przypadającym po 1 lipca 2014 roku, lecz nie później niż do 1 lipca 2019 roku (zgodnie z przywołanymi w rezolucji Wytycznymi zawartymi w MSC.1/Circ.1392).

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku.
 

Rezolucja MSC.318(89) z dnia 20.05.2011 r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (IMSBC Code)

Rezolucja zawiera poprawki do obowiązkowego Kodeksu IMSBC (uchwalonego rezolucją MSC.268(85)), które wejdą w życie od 1 stycznia 2013 roku. Rezolucja zachęca jednocześnie do nieobowiązkowego stosowania ww. poprawek już od 1 stycznia 2012 roku.

Poprawki wprowadzają do kodeksu nowe lub dodatkowe wymagania dla nw. ładunków:

–  Aluminium nitrate, UN 1438;
–  Aluminium silicon powder uncoated, UN 1398;
–  Ammonium nitrate, UN 1942;
–  Ammonium nitrate based fertilizer, UN 2067 i UN 2071;
–  Ammonium nitrate based fertilizer (non-hazardous);
–  Ammonium sulphate;
–  Barium nitrate, UN 1446;
–  Borax (Pentahydrate crude);
–  Borax, anhydrous (crude or refined);
–  Brown coal briquetts;
–  Calcium nitrate, UN 1454;
–  Calcium nitrate fertilizer;
–  Diammonium phosphate (D.A.P.);–  Distillers dried grains with solubles;
–  Ferrophosphorus (including briquettes);
–  Ferrosilicon, UN 1408;
–  Ferrous sulphate heptahydrate;
–  Fertilizers without nitrates (non-hazardous);
–  Fly ash, fly ash wet;
–  Granular ferrous sulphate;
–  Gypsum;
–  Lead nitrate, UN 1469;
–  Magnesium nitrate, UN 1474;
–  Magnesium sulphate fertilizers;
–  Metal sulphide concentrates;
–  Mineral concentrates;
–  Monoammonium phosphate (M.A.P.);
–  Phosphate rock (calcined);
–  Potash;
–  Potassium chloride;
–  Potassium nitrate, UN 1486;
–  Potassium sulphate;
–  Pyrites calcined (Calcined pyrites);
–  Rasorite (anhydrous);
–  Salt;
–  Seed cake, containing vegetable oil UN 1386 (b);
–  Seed cake, UN 2217;
–  Seed cake (non-hazardous);
–  Sodium nitrate, UN 1498;
–  Sodium nitrate and potassium nitrate mixture, UN 1499;
–  Sulphur (formed, solid);
–  Superphosphate;
–  Tapioca;
–  Urea;
–  Wood pelletes;
–  Wood products-general;
–  Wood pulp pelletes.

Rezolucja MSC.319(89) z dnia 20.05.2011 r. Poprawki do części B Międzynarodowego kodeksu stateczności, 2008 (2008 IS Code)

Rezolucja zawiera poprawki do Kodeksu IS 2008 część B – dotyczą one rozdziału 2 „Zalecane kryteria projektowania dla różnych typów statków”. Zapis podpunktu 2.6 dotyczący ruchomych platform wiertniczych (MODUs) został zmieniony – dodano odsyłacze do odpowiednich przepisów Kodeksów MODU (2009, 1989, 1979) w zależności od daty budowy platformy.

Rezolucja weszła w życie z dniem 20 maja 2011 roku.
 

Rezolucja MSC.320(89) z dnia 20.05.2011 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (LSA Code)

Poprawki do Kodeksu LSA dotyczą rozdziału IV „Jednostki ratownicze” – w paragrafie 4.4.7.6 dodano nowe podpunkty od .2 do .6, zawierające nowe wymagania dla haków i mechanizmów zwalniających łodzi ratunkowych.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2012 roku.


Rezolucja MSC.321(89) z dnia 20.05.2011 r. Poprawki do Znowelizowanych zaleceń w zakresie przeprowadzania prób środków ratunkowych (rezolucja MSC.81(70)), wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja zawiera znowelizowane wytyczne, zgodne z ostatnimi poprawkami do LSA Code (rez. MSC.320(89)), w zakresie przeprowadzania prób haków i mechanizmów zwalniających łodzi ratunkowych.

Rezolucja zaleca Administracjom stosowanie znowelizowanych wytycznych przy przeprowadzaniu ww. prób.
 

Rezolucja MSC.322(89) z dnia 20.05.2011 r. Prowadzenie Międzynarodowej bazy wymiany danych systemu LRIT (LRIT Data Exchange)

Rezolucja informuje, że Komitet zgodnie z propozycją UE postanowił, aby od dnia 31.12.2011 roku do dnia 31.12.2013 roku Międzynarodowa baza wymiany danych (IDE) systemu LRIT była prowadzona przez Europejską Morską Agencję Bezpieczeństwa (EMSA). Dotychczas ww. baza jest prowadzona przez USA.


Rezolucja MSC.323(89)
 z dnia 20.05.2011 r. Poprawki do Znowelizowanych zaleceń w zakresie przeprowadzania prób środków ratunkowych (rezolucja MSC.81(70))

Poprawki przygotowane przez DE 54 związane są z potrzebą harmonizacji ww. zaleceń ze znowelizowanymi wymaganiami Kodeksu LSA.

Poprawki dotyczą Części 1 „Próby prototypów środków ratunkowych” – zmiany wprowadzono do nw. paragrafów zaleceń:

 • 2 – pasy ratunkowe,
 • 3 – kombinezony ratunkowe, ochronne i środki ochrony cieplnej,
 • 4 – sygnały optyczne – rakiety spadochronowe, pochodnie ręczne i pławki dymne,
 • 5 – tratwy ratunkowe – sztywne i pneumatyczne,
 • 6 – łodzie ratunkowe,
 • 7 – łodzie ratownicze i szybkie łodzie ratownicze,
 • 8 – urządzenia do wodowania i wsiadania,
 • 10 – światła pozycyjne do środków ratunkowych,
 • 13 – reflektor poszukiwacz do łodzi ratunkowej i ratowniczej.


Rezolucja MSC.324(89)
 z dnia 20.05.2011 r. Implementacja Wytycznych w zakresie najlepszej praktyki zarządzania

Rezolucja Komitetu usilnie zaleca właścicielom statków, armatorom, operatorom i kapitanom statków stosowanie ww. wytycznych eksploatacyjnych, przygotowanych przez organizacje przemysłu, w zakresie najlepszej praktyki zapobiegania napadom pirackim na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii – ww. wytyczne i zalecenia zostały opublikowane w okólnikach IMO:  MSC.1/Circ.1333 oraz w MSC.1/Circ.1337.

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

 

MSC.1/Circ.1392 z dnia 25.05.2011 r. Wytyczne do oceny i wymiany systemów do zwalniania i podnoszenia łodzi ratunkowych

Okólnik zawiera Wytyczne do przeprowadzania oceny i ewentualnej wymiany ww. systemów łodzi ratunkowych, jeżeli będą niezgodne z nowymi wymaganiami Kodeksu LSA – rezolucja MSC.320(89). Obowiązek taki został wprowadzony poprawkami do Konwencji SOLAS – prawidło III/1.5 (rezolucją MSC.317(89)), która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

MSC.1/Circ.1393 z dnia 27.05.2011 r. Wcześniejsze stosowanie nowego prawidła III/1.5 SOLAS

Komitet w okólniku zaleca krajom członkowskim, stoczniom i armatorom, aby nowe wymagania SOLAS prawidło III/1.5 dotyczące systemów zwalniających łodzi ratunkowych (patrz rez. MSC.317(89) i rez. MSC.320(89) oraz MSC.1/Circ.1392), które formalnie będą obowiązywać nowe statki budowane od 1 lipca 2014 roku, ze względu na wagę problemu stosować wcześniej, tzn. na statkach obecnie budowanych jak również przez producentów tych systemów już od daty 20.05.2011 roku.

MSC.1/Circ.1394 z dnia 14.06.2011 r. Ogólne wytyczne do opracowania standardów konstrukcyjnych IMO opartych na założonym celu (Goal-Based Standards – GBS)

Okólnik Komitetu zawiera wytyczne dla procesów opracowania, weryfikacji, implementacji i monitorowania standardów bezpieczeństwa konstrukcji statku (GBS), które mają być pomocne przy opracowywaniu przepisów do tego tematu w IMO.

MSC.1/Circ.1395 z dnia 15.06.2011 r. Lista stałych ładunków masowych dla których stała gazowa instalacja gaśnicza może nie być wymagana oraz lista ładunków dla których taka instalacja jest nieefektywna

Okólnik zawiera w załączniku listy ładunków jak wyżej, które mają być pomocne dla Administracji przy udzielaniu zwolnień zgodnie z prawidłem II-2/10 SOLAS. W tabeli 1. zamieszczono spis ładunków, które mogą być zwolnione z tych instalacji gaśniczych oraz w tabeli 2. zamieszczono spis ładunków, dla których instalacja jest nieefektywna i należy zapewnić ochronę ekwiwalentną.

Okólnik zastępuje zalecenia zawarte w okólniku MSC/Circ.1146.

MSC.1/Circ.1396 z dnia 16.06.2011 r. Poprawki do Zaleceń w zakresie bezpiecznego używania pestycydów na statkach stosowanych do fumigacji ładowni

Okólnik zawiera poprawki do ww. zaleceń (MSC.1/Circ.1264) które dotyczą  podpunktu „5.3 – Ryzyko pożaru” – zawierają one ostrzeżenie dot. możliwości zapłonu resztek pestycydu „Phosphine”.

MSC.1/Circ.1397 z dnia 10.06.2011 r. Ujednolicone interpretacje do prawidła III/15.1 SOLAS – ustawienie morskich systemów ewakuacyjnych

Ujednolicona interpretacja (UI) dotyczy zawartego w prawidle III/15.1 określenia: „w burcie statku nie powinno być żadnych otworów pomiędzy miejscem, z którego przewidziane jest wejście do morskiego systemu ewakuacji a wodnicą najmniejszego załadowania”. UI wyjaśniają, jak należy rozumieć ten zakaz konwencyjny.

MSC.1/Circ.1398 z dnia 10.06.2011 r. Ujednolicone interpretacje do prawidła II-1/29 SOLAS

Okólnik zawiera wytyczne dla Administracji, które zostały opracowane przez Podkomitet DE – zawierają one interpretację, jak należy rozumieć wymagania konwencyjne w zakresie niezależności głównego i rezerwowego urządzenia sterowego na statkach oraz wymaganych ich zabezpieczeń (SOLAS rozdział II-1, prawidła: 29.6.1, 29.7.2, 29.7.3, 29.15 i 29.16). Komitet zaleca stosowanie ww. UI od 20 maja 2011 roku.

MSC.1/Circ.1399 z dnia 10.06.2011 r. Wytyczne do procedur utrzymania i naprawy powłok ochronnych w zbiornikach ładunkowych na zbiornikowcach olejowych

W związku z nowymi standardami wykonywania powłok ochronnych w olejowych zbiornikach ładunkowych, uchwalonymi poprawkami do SOLAS prawidło II-1/3-11 (rez.MSC.291(87) i rez. MSC.288(87)), opracowane zostały wytyczne przez Podkomitet DE 55 w zakresie procedur utrzymywania i naprawy tych powłok ochronnych podczas eksploatacji zbiornikowców.

MSC.1/Circ.1400 z dnia 27.05.2011 r. Wytyczne w zakresie informacji eksploatacyjnych dla kapitanów statków pasażerskich dotyczących bezpiecznego powrotu do portu z własnym napędem lub na holu

Przygotowane przez Podkomitet SLF 53 wytyczne dotyczą zawartości ww. informacji w zakresie stateczności awaryjnej, która powinna zostać opracowana dla kapitanów statków pasażerskich zgodnie z przygotowanymi nowymi wymaganiami Konwencji SOLAS – prawidło II-1/8-1 (poprawki do SOLAS w tym zakresie będą przyjęte na MSC 90 w maju 2012 roku).

MSC.1/Circ.1401 z dnia 9.06.2011 r. Wytyczne wejścia do zbiorników na zbiornikowcach gdzie stosowany jest azot jako medium w instalacji gazu obojętnego

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet BLG 15 wytyczne w zakresie wymagań i procedur bezpieczeństwa, które należy przestrzegać przy wchodzeniu do ww. zbiorników ładunkowych.

MSC.1/Circ.1402 z dnia 14.06.2011 r. Bezpieczeństwo urządzeń do przyjmowania i zdawania pilota

Okólnik Komitetu przypomina o nowych wymaganiach w tym zakresie przyjętych poprawkami do Konwencji SOLAS – prawidło V/23 (rez. MSC.308(88) oraz zaleca państwom członkowskim, aby znowelizowane wymagania bezpieczeństwa dotyczące ww. urządzeń było kontrolowane podczas inspekcji PSC.

MSC.1/Circ.1403 z dnia 23.05.2011 r. Znowelizowany podręcznik NAVTEX

Poprawiona edycja podręcznika Morskich informacji bezpieczeństwa (NAVTEX) została opracowana przez IMO/IHO/WHO. Podręcznik składa się z 10 sekcji:

1.       Informacja ogólna,
2.       Rozpowszechnianie Morskich informacji bezpieczeństwa,
3.       Środki i odpowiedzialność koordynatorów,
4.       Ostrzeżenia nawigacyjne dla serwisu WWNWS,
5.       Struktura ostrzeżeń nawigacyjnych,
6.       Format wiadomości ostrzeżeń nawigacyjnych,
7.       Poradnik i przykłady ostrzeżeń nawigacyjnych,
8.       Ostrzeżenia meteorologiczne i prognozy pogody,
9.       Notyfikacja SAR,
10.     Procedury wnoszenia zmian we wspólnym IMO/IHO/WMO Podręczniku Morskich informacji bezpieczeństwa.

Znowelizowany Podręcznik NAVTEX zastępuje dotychczasowy tekst podręcznika i wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Okólnik zastępuje dokumenty: COMSAR/Circ.7, COMSAR/Circ.28 i COMSAR/Circ.34.

MSC.1/Circ.1404 z dnia 23.05.2011 r. Wytyczne dla wspomagania dochodzeń karnych w sprawach przestępstw piractwa i zbrojnych napadów na statki

Wytyczne Komitetu zostały opracowane jako pomoc dla państw członkowskich dla lepszego wdrażania Kodeksu postępowania przy badaniu przestępstw piractwa i zbrojnych napadów na statki (rezolucja A.1025(26)). Wytyczne należy czytać w powiązaniu z ww. rezolucją.

Przy badaniu ww. przestępstw należy także brać pod uwagę wytyczne i zalecenia w tym zakresie zawarte w dokumentach: MSC.1/Circ.1333, 1334 i 1337.

Komitet prosi jednocześnie o przekazywanie uwag i spostrzeżeń wynikających ze stosowania ww. wytycznych.

MSC.1/Circ.1405 z dnia 23.05.2011 r. Tymczasowe wytyczne dla armatorów, operatorów statków i kapitanów statków w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Okólnik zawiera tymczasowe wytyczne Komitetu w tym zakresie, które określają zasady: wyboru firm ochrony, szkolenia, wyposażenia, ubezpieczenia odpowiedzialności, dowodzenia i kontrolowania, prawa użycia siły oraz  wymaganego raportowania i obowiązkowych zapisów w dzienniku okrętowym.

MSC.1/Circ.1406 z dnia 23.05.2011 r. Tymczasowe wytyczne dla państw bandery statków w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Okólnik zawiera tymczasowe wytyczne Komitetu w tym zakresie określające zasady udzielania zezwoleń przez Administracje państw bandery na użycie uzbrojonych firm ochrony na burcie statku.

 

REZOLUCJE z 62 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 62)
– uchwalone w dniu 1 lipca 2011 roku

 

Rezolucja MEPC.196(62): Wytyczne 2011 dla sporządzania Planu złomowania statku (Plan SRP)

Wytyczne zostały opracowane przez Komitet zgodnie z prawidłem 9 Załącznika Konwencji o przyjaznym i bezpiecznym dla środowiska złomowaniu statków Hong Kong 2009 (HKC 2009). Przeznaczone są przede wszystkim dla stoczni złomowych, które maja obowiązek sporządzania Planu SRP dla każdego statku indywidualnie. Wytyczne składają się z dwóch części: pierwsza zawiera ogólne informacje zbierane i aktualizowane przez stocznię oraz służące do sporządzenia planu SRP; część druga zawiera rekomendacje co do zawartości Planu SRP. Rezolucja ta odwołuje dotychczasowe wytyczne zawarte w okólniku MEPC/Circ.419 z 2004 r.

Rezolucja MEPC.197(62): Wytyczne 2011 dla sporządzania Spisu materiałów niebezpiecznych

Rezolucja zastępuje dotychczasową MEPC.179(59). Wytyczne sporządzania Spisu materiałów niebezpiecznych są przeznaczone dla stoczni, również remontowych, producentów i dostawców wyposażenia statkowego, właścicieli statków. Celem Spisu jest przedstawienie aktualnej informacji o materiałach niebezpiecznych znajdujących się na pokładzie. Spis ma służyć stoczni złomowej podczas wyboru metody złomowania ze względu na jakość i ilość znajdujących się na statku materiałów niebezpiecznych.

Rezolucja MEPC.198(62): Wytyczne 2011 dotyczące dodatkowych aspektów związanych z Kodeksem NOx odnoszących się do szczególnych wymagań dla okrętowych silników wysokoprężnych wyposażonych w systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

Silniki wyposażone w SCR powinny być certyfikowane zgodnie z rozdziałem 2 Kodeksu NOx. W przypadku gdy kombinacja silnik/system SCR nie może by certyfikowana ze względu na swoje rozmiary lub konstrukcję, wówczas można zastosować procedury zawarte w schemacie B niniejszych wytycznych.

Rezolucja MEPC.199(62): Wytyczne 2011 dla urządzeń odbiorczych zgodnych z wymaganiami Załącznika VI Konwencji MARPOL 73/78

Dokument przeznaczony jest przede wszystkim dla operatorów terminali i portów oraz stoczni remontowych i złomowych. Prawidło 17 Załącznika VI MARPOL przewiduje zapewnienie urządzeń odbiorczych dla dwóch typów odpadów: substancje niszczące warstwę ozonową łącznie z wyposażeniem zawierającym takie substancje oraz pozostałości po oczyszczaniu gazów spalinowych.

Rezolucja MEPC.200(62): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 do Konwencji MARPOL 1973. Przepisy dot. Obszarów Specjalnych (PSA) oraz wyznaczenie obszaru Morza Bałtyckiego obszarem PSA w rozumieniu Załącznika IV Konwencji MARPOL 73/78

Poprawki wprowadzają poprawki w następujących przepisach Załącznika IV:

 • Prawidło 1: nowy paragraf 5bis, 7bis i 7 ter,
 • Prawidło 9: nowy paragraf 2,
 • Zastąpienie prawidła 11 nowym tekstem,
 • Dodanie nowego prawidła 12bis,
 • Zmiana w formularzu świadectwa.

Przewidywany termin wejścia w życie poprawek: 1 stycznia 2013 roku.

Rezolucja MEPC.201(62): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 do Konwencji MARPOL 1973. Znowelizowany Załącznik V

Poprawki są wynikiem szerokiej nowelizacji poprzedzonej szczegółowym przeglądem załącznika i obejmują:

 • Aktualizacje definicji,
 • Włączenie nowych wymagań określających, kiedy zrzut jest zabroniony,
 • Okoliczności, w których dozwolony jest zrzut odpadów żywności, pozostałości ładunku, wody użytej do mycia pokładu i kadłuba zawierającej środki czyszczące,
 • Rozszerzenie wymagań dla platform stałych i pływających,
 • Przepisy dot. postępowania z padłymi w trakcie transportu zwierzętami.

Przewidywana data wejścia w życie poprawek: 1 stycznia 2013 roku.

Rezolucja MEPC.202(62): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 Konwencji MARPOL 73/78. Wyznaczenie nowego obszaru kontroli emisji (ECA) na obszarze Morza Karaibskiego

Poprawki wyznaczają ściśle określone wody przyległe do wybrzeży Puerto Rico i Wysp Dziewiczych USA obszarem kontroli emisji NOx, SOx i pyłu zawieszonego (PM). Dodatkowo rezolucja przewiduje wyłączenie starych parowców z wymogów dot. emisji siarki w obszarach ECA Ameryki Płn. i Morza Karaibskiego do 2020 r.

Przewidywany termin wejścia w życie poprawek: 1 stycznia 2013 roku.

Rezolucja MEPC.203(62): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 Konwencji MARPOL 73/78. Włączenie przepisów o wydajności energetycznej statków do Załącznika VI

Poprawki polegają na włączeniu nowego Rozdziału 4 „Przepisy o efektywności energetycznej statków”, w którym obowiązkowo wprowadza się dwa instrumenty: współczynnik projektowy wydajności energetycznej (EEDI) dla nowych statków oraz Okrętowy plan zarządzania wydajnością (SEEMP) dla wszystkich statków. Przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich statków o pojemności 400 GT lub większej od 1 stycznia 2013 roku.

 

Administracja może udzielić zgody na odstąpienie od wymagań zgodności statku nowego z EEDI (prawidło 19).
Jednakże dla statku powyżej 400GT:

 • dla którego kontrakt na budowę został zawarty 4 lata po wejściu w życie poprawek, tj. po 1.01.2017,
 • którego stępka położona została 4 lata i 6 miesięcy po wejściu w życie poprawek, tj. po 1.07.2017,
 • którego przekazanie nastąpiło po 6 latach i 6 miesiącach po wejściu w życie poprawek, tj. po 1.07.2019,
 • w przypadkach znacznej przebudowy nowego lub istniejącego statku 4 lata po wejściu w życie poprawek, tj. po 1 01.2017 r.

zwolnienie z wymagań Rozdziału 4 nie może zostać udzielone.

Poprawki zawierają również format Międzynarodowego świadectwa efektywności energetycznej (IEE).

Rezolucja MEPC.204(62): Wyznaczenie Cieśniny Bonifacio obszarem szczególnie wrażliwym (PSSA)

Rezolucja zawiera współrzędnie geograficzne oraz mapę obszaru objętego ochroną, a także wymienia dodatkowe środki ochrony, jakie żegluga powinna przedsięwziąć na tym obszarze.

Rezolucja MEPC.205(62): Wytyczne i standardy testowania dodatkowego wyposażenia do zapobiegania zanieczyszczeniom (aktualizacja rez. MEPC.60(33)) – odpowiednie urządzenia do filtracji oleju

Wytyczne zostały opracowane w celu dalszego doskonalenia systemów PPE zainstalowanych na statkach przed 1 stycznia 2005 r., w których odolejacze były zatwierdzane na zgodność z rez. MEPC.60(33). Mają one zastosowanie dla dodatkowego wyposażenia „post - treatment”.

Rezolucja MEPC.206(62): Procedura zatwierdzania innych metod obróbki wód balastowych na zgodność z prawidłem B-3.7 Konwencji BWM

Procedura pozwala na zastosowanie nowych metod postępowania z wodami balastowymi zapobiegającymi ryzyku wynikającemu z przenoszenia gatunków inwazyjnych, pod warunkiem że osiągną one co najmniej ten sam poziom zabezpieczenia środowiska, zdrowia ludzkiego i bogactwa naturalnego, jak metody zgodne z prawidłami B-3.1 do B-3.5 Konwencji BWM.

Rezolucja MEPC.207(62): Wytyczne 2011 w sprawie kontroli i postępowania z zanieczyszczeniami biologicznymi statków w celu minimalizacji przenoszenia inwazyjnych gatunków wodnych

Zanieczyszczenia biologiczne stanowią wg badań mechanizm przenoszenia gatunków inwazyjnych przez statki. Nawet pojedyncze organizmy przylegające do kadłubów mają duże możliwości uwalniania do wody zarodników, które tworzą całe populacje nowych gatunków morskich. Minimalizacja zanieczyszczeń biologicznych ma przyczynić się do zmniejszenia transferu organizmów.

Rezolucja MEPC.208(62): Wytyczne 2011 dla inspekcji systemów przeciwporostowych na statkach

Statki 400 GT lub większe zaangażowane w podróże międzynarodowe powinny przejść przegląd wstępny zanim statek wejdzie w użytkowanie lub zanim otrzyma po raz pierwszy Międzynarodowe świadectwo systemów przeciwporostowych (IASF). Przegląd powinien być dokonany również w przypadku zmian lub zastąpienia istniejącego systemu.

Statki o długości24 mlub mniejsze niż 400 GT powinny posiadać Deklaracje systemu przeciwporostowego.

Rezolucja odwołuje rez.MEPC.105(49).

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

 

•   Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Brazylia, Bahama Indie, Tajlandia

742

22.02.2011

Wyspy Marshalla, Brazylia, Bahama

745

29.03.2011

Brazylia, Morocco

747

19.05.2011

Wyspy Marshalla

752

14.07.2011

 

•   Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 4.1.1 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

750

27.05.2011

 

•   Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL
Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

749

25.05.2011

Panama, Australia

751

14.07.2011

 

•   Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Wielka Brytania, Liberia, Hong Kong, Chiny, Norwegia

741

13.01.2011

 

MEPC.1/Circ.743 z dnia 17.02.2011 r. Informacja Administracji Niemiec o zatwierdzonej metodzie dla morskich silników wysokoprężnych

Administracja Niemiec informuje o uzyskaniu certyfikatu na metodę redukcji NOx (prawidła 13.7.4 i 13.7.5 znowelizowanego MARPOL VI) dla wymienionych silników typu WARTSILA RTA. Poza tym w okólniku zawarta jest informacja o dacie, od której stosowana będzie ta metoda.

MEPC.1/Circ.746 z dnia 7.04.2011 r. Informacja Administracji Norwegii na temat wdrożenia prawidła 14 Załącznika I MARPOL

Informacja dotyczy barek bez własnego napędu i ich wyposażenia w urządzenia do oddzielania i filtracji oleju.

MEPC.1/Circ.753 z dnia 25.08.2011 r  Zunifikowane interpretacje do prawidła 12 Załącznika I MARPOL 73/78 w sprawie separacji systemów wód zęzowych i odpadów olejowych na statkach istniejących, zbudowanych przed 30 grudnia 1990r.

MEPC.1/Circ.754 z dnia 25.08.2011 r. Spis Zunifikowanych interpretacji do Konwencji MARPOL przyjętych od 45 sesji Komitetu MEPC

Komitet przyjął zasadę, że Zunifikowane interpretacje do Konwencji MARPOL będą ukazywać się w formie okólników MEPC (MEPC.1/Circ.), a nie jak dotychczas jako załączniki do raportu z poszczególnych sesji Komitetu MEPC. W związku z tym niniejszy okólnik przypomina dotychczas opracowane interpretacje.

MEPC.1/Circ.755 z dnia ........... brak Koordynaty oraz mapa obszaru ECA Wysp Karaibskich Stanów Zjednoczonych

MEPC.1/Circ.756 z dnia 10.08.2011 r. Okólnik MEPC w sprawie daty obowiązywania poprawek do prawideł 13 i 14 Za łącznika VI MARPOL uchwalonych rez. MEPC.202(62)

Zgodnie z prawidłem 14.7 Załącznika VI ustala się następujące daty obowiązywania poprawek:

 • Obszar Ameryki Północnej jako ECA od 1.08.2012r.
 • Obszar Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych jako ECA od 1.01.2014r.

MEPC.1/Circ.757 z dnia 8.08.2011 r. Znowelizowana forma Dodatku do Świadectwa IAAP

Zmiany w Świadectwie IAPP są odzwierciedleniem postanowień zawartych w rez. MEPC.176 i 177(58) oraz MEPC.194(61). Okólnik niniejszy poprawia okólnik MEPC.1/Circ.718.

MEPC.1/Circ.759 z dnia 4.08.2011 r. Wytyczne sporządzania statkowego planu zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń olejowych

Wytyczne dotyczą pomieszczeń maszynowych na statku, włączając w to zintegrowany system obróbki wód zęzowych IBTS. Celem tych wytycznych jest pomoc armatorom statków i załogom w pełnym spełnieniu wymogów Kodeksu ISM (m.in. punkt 7., 1.4.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2) jak również wymagań załącznika I Konwencji MARPOL poprzez opracowanie odpowiedniego dla danego statku planu postępowania z zaolejonymi odpadami. Plan taki może występować w przyszłości jako samodzielny lub być częścią dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem na statku. Administracje flagi, Instytucje Klasyfikacyjne będą musiały się upewnić, że plan taki będzie prawidłowo stosowany przez odpowiednio wyszkoloną załogę, kiedy zostanie dostarczony na statek. Będzie to miało zastosowanie dla przestrzeni maszynowych zbiornikowców o GT 150 i więcej.

MEPC.1/Circ.760 z dnia 4.08.2011 r. Poprawki do wytycznych 2008 w sprawie postępowania z zaolejonymi odpadami gromadzonymi w przestrzeniach maszynowni wraz z informacją o systemie zintegrowanym IBTS

Wytyczne służą zminimalizowaniu generowania zanieczyszczeń pochodzących z wód zęzowych i redukowaniu operacji oraz utrzymaniu separatorów olejowych.

Dodano nowy rozdział 12 (Statement of Fact) do poprawionych wytycznych (MEPC.1/Circ.642, wspartych przez MEPC.1/Circ.676) i włączono Format oświadczenia o fakcie zainstalowania zintegrowanego systemu obróbki wód zaolejonych jako nowy załącznik.

MEPC.1/Circ.761 z dnia 4.08.2011 r. Wytyczne 2011 dla przewozu mieszanek ropy naftowej i biopaliw

Wytyczne określają wymagania dla przewozu i zrzutu mieszanek biopaliw zawierających 75% lub więcej ropy naftowej (objęte Załącznikiem I MARPOL); mieszanek zawierających więcej niż 1%, ale mniej niż 75% ropy naftowej (objęte Załącznikiem II); mieszanek zawierających mniej niż 1% ropy naftowej (objęte Załącznikiem II).

MSC/MEPC.2/Circ.10 z dnia ......... brak Interpretacja stosowania wymagań Konwencji SOLAS, MARPOL i LL dla zbiornikowców poddanych zasadniczej przebudowie

Szczegółowe interpretacje użyteczne dla Administracji dotyczą przekształcania zbiornikowców o pojedynczym kadłubie na zbiornikowce o podwójnym kadłubie lub na masowce:

–  wymagania dotyczące przebudowy nie powinny wybiegać ponad te, które obowiązują dla nowobudowanych statków zgodnie z Konwencją SOLAS,
–   decyzja ma powiązanie z wyposażeniem statków w plany wyposażenia do holowania i cumowania oraz wyposażeniem w łodzie swobodnego zrzutu na masowcach;
–   ochrona korozyjna zgodnie z SOLAS II–1/3-2 mogłaby być wymagana dla kompletnie nowych zbiorników.

 

OPRACOWALI:

 

            Wojciech Czarny         (dokumenty MSC)

            Beata Gałecka              (dokumenty MEPC)