Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2010

WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2010 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca roku 2010.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS – tel.: 058 75 11 372;
E-mail: wydawnictwa@prs.pl lub fax: 058 346 03 92.

REZOLUCJE z 88 sesji KOMITETU BAZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 88)


Rezolucja MSC.308(88) z dnia 3.12.2010 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

 
Rezolucja wprowadza poprawki do rozdziałów:
· II-1 „Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne":
Części D „Instalacje elektryczne", prawidło 41 „Główne źródło energii elektrycznej i instalacje oświetleniowe" – w paragrafie 6 po słowach „na statkach pasażerskich" dodano: „zbudowanych w dniu lub po 1 lipca 2010";
· II-2 „Konstrukcja – ochrona pożarowa, wykrywania gaszenie pożarów":
Część A „Postanowienia ogólne": prawidło 1 „Zastosowanie" – w paragrafach 1.1, 1.2.2, 3.1 i 3.2 datę 1 lipca 2002 zastąpiono datą „1 lipca 2012"; prawidło 3 „Definicje" – zmieniono paragraf 23, dostosowując go do nowego 2010 FTP Code;
Część C „Tłumienie pożarów": prawidło 7 „Wykrywanie pożaru i alarmowanie" – w paragrafie 4.1 dodano nowy podpunkt: „.3 zamknięte przedziały zawierające spalarki";
· V „Bezpieczeństwo żeglugi":
– Prawidło 18 „Uznania, przeglądy oraz wymagania techniczno-eksploatacyjne systemów nawigacyjnych i ich wyposażenia oraz rejestratorów danych z podróży" – po istniejącym paragrafie 8 dodano nowy paragraf 9, dotyczący corocznych prób działania AIS;
– Prawidło 23 „Urządzenia do przyjmowania i zdawania pilota" – cała treść prawidła została przeredagowana i poprawiona;
· Dodatek „Certyfikaty":
Wprowadzono zmiany, zawierające nowe podpunkty dotyczące alternatywnego projektowania, do wzorów:

  • Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego;
  • Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego;
  • Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego;
  • Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego z napędem jądrowym;
  • Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego z napędem jądrowym.

Rezolucja wejdzie w życie 1 lipca 2012 roku.

 

Rezolucja MSC.309(88) z dnia 3.12.2010 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami
Rezolucja zawiera poprawki do Dodatku, które wprowadzają zmiany do wzorów w zakresie alternatywnego projektowania do certyfikatów:

  • Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego;
  • Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego;
  • Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego;
  • Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2012 roku.

Rezolucja MSC.310(88) z dnia 3.12.2010 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpiecznych kontenerach (CSC), 1972

Rezolucja zawiera poprawki do Konwencji CSC, które dotyczą:
· Aneksu I „Przepisy w zakresie przeprowadzania prób, przeglądów, zatwierdzania i utrzymania kontenerów" – zmiany dotyczą Rozdziału I, prawideł 1 i 2 oraz Dodatku;
· Aneksu II „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i próby" – zmiany dotyczą procedur przeprowadzania prób i obciążeń próbnych;
· Nowy Aneks III „Inspekcje i weryfikacja" – został dodany po istniejącym Aneksie II, zawiera wytyczne i kryteria do przeprowadzania inspekcji kontenerów w eksploatacji.

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Rezolucja MSC.311(88) z dnia 3.12.2010 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code)

Poprawki do kodeksu dotyczą rozdziału 9 „Stałe instalacje wykrywcze i alarmowe pożaru" – istniejący rozdział 9 został całkowicie zmieniony i zastąpiony znowelizowanym rozdziałem 9 o tym samym tytule.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2012 roku.

Rezolucja MSC.312(88) z dnia 2.12.2010 r. Znowelizowane wytyczne w zakresie zapobiegania dostępowi do statku nielegalnym pasażerom oraz określania odpowiedzialności w skutecznym rozwiązywaniu przypadków nielegalnych pasażerów

Rezolucja zawiera znowelizowane wytyczne przygotowane przez FAL w zakresie rozwiązywania problemu nielegalnych pasażerów na statkach i stanowi uzupełnienie wytycznych zawartych w rezolucji Zgromadzenia A.1027(26).
Rezolucja zaleca Administracjom stosowanie znowelizowanych wytycznych od 1.10.2011 roku.

Rezolucja MSC.313(88) z dnia 26.11.2010 r. Poprawki do zaleceń w zakresie stosowania rur plastikowych na statkach (Rezolucja A.753(18))

Poprawki do rezolucji A.753(18) zawierają nowelizacje paragrafów: 1.2.3, 1.4.1, 2.2.1.2.1, 2.2.1.2.2, 4.1.1 oraz Dodatku 1 i 4 ww. zaleceń. Rezolucja zaleca państwom członkowskim stosowanie ww. wytycznych do przepisów stosowania rur plastikowych na statkach ich bandery.

Rezolucja MSC.314(88) z dnia 29.11.2010 r. Nowy obowiązkowy system meldunkowy dla statków „In The Sound between Denmark and Sweden" (SOUNDREP)

Nowy obowiązkowy system meldunkowy w cieśninie Sound wejdzie w życie 1 września 2011 roku o godz. 0000 UTC i będzie obowiązywać statki o pojemności brutto 300 i większej przechodzące przez cieśninę Sound. Rezolucja podaje zakres geograficzny obszaru objętego systemem oraz procedury raportowania.

Rezolucja MSC.315(88) z dnia 29.11.2010 r. Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków „In the Torres Strait region and the Inner Route of the Great Barrier Reef" (REEFREP)

Rezolucja informuje o poprawkach do ww. systemu meldunkowego – ustanowionego rezolucją MSC.52(66) i poprawionego rez. MSC.161(78). Poprawki dotyczą powiększenia obszaru objętego obowiązkowym raportowaniem ze statków. Rezolucja wejdzie w życie 1 lipca 2011 roku od godz. 0000 UTC.

Rezolucja MSC.316(88) z dnia 29.11.2010 r. Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków „Off the south and south-west coast of Iceland"(TRANSREP)

Rezolucja informuje o poprawkach zatwierdzonych przez NAV 56 do ww. istniejącego systemu meldunkowego TRANSREP. Poprawki dotyczą zmiany kategorii statków, które są obowiązane do meldowania (obecnie system będzie obowiązywał tylko statki przewożące ładunki niebezpieczne i większe od 20000 pojemności brutto oraz wszystkie statki pasażerskie w tranzycie przez „Hullid Passage" w okresie od 1 maja do 1 października) – poprawki wejdą w życie od 1 lipca 2011 roku o godz. 0000 UTC.

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

 

MSC.1/Circ.1374 z dnia 3.12.2010 r. Informacja o zakazie stosowania azbestu na statkach
Okólnik zawiera zebrane informacje na temat zakazu używania azbestu na pokładzie statków, jak również wytyczne nt. usuwania azbestu ze statków, które korzystały ze zwolnienia zgodnie z prawidłem II-1/3-5 SOLAS.

MSC.1/Circ.1375 z dnia 7.12.2010 r. Ujednolicona interpretacja do prawidła V/23 SOLAS

Ujednolicona interpretacja dot. znowelizowanego przez MSC 88 prawidła V/23 SOLAS (rez. MSC.308(88)) – interpretuje jak należy rozumieć datę instalowania urządzeń dla przyjmowania i zdawania pilota na statkach nowych (zbudowanych 1 lipca 2012 i po tej dacie) oraz na statkach zbudowanych przed tą datą.

MSC.1/Circ.1376 z dnia 3.12.2010 r. Plan kontynuowania serwisu dla systemu LRIT

Okólnik zawiera wytyczne i procedury zapewniające kontynuowanie funkcjonowania systemu LRIT – zastępują one tymczasowe wytyczne, ustanowione na okres przejściowy, które były podane w okólniku MSC.1/Circ.1344.
Adresowane są do wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności do Międzynarodowej bazy wymiany danych prowadzonej tymczasowo przez USA oraz operatorów lokalnych centrów danych LRIT.

MSC.1/Circ.1377 z dnia 6.12.2010 r. Lista aplikowanych dostawców serwisowych autoryzowanych do przeprowadzania prób i wystawiania raportów z przeprowadzonych testów zgodności z LRIT w imieniu Administracji

Okólnik zawiera listę dostawców serwisowych (service providers) systemu LRIT upoważnionych przez poszczególne Administracje do przeprowadzenia ww. testów – zgodnie z wytycznymi zawartymi w paragrafie 6.3 okólnika MSC.1/Circ.1307.

MSC.1/Circ.1378 z dnia 8.12.2010 r. Ujednolicone interpretacje do standardów technicznych wykonywania powłok ochronnych w zbiornikach balastowych przeznaczonych na wodę morską na wszystkich typach statków oraz w przestrzeniach podwójnego poszycia burtowego masowców (rezolucja MSC.215(82))

Okólnik zawiera zatwierdzone przez MSC interpretacje do stosowania ww. standardów technicznych, które zostały opracowane przez Podkomitet DE na 53 sesji.

MSC.1/Circ.1379 z dnia 8.12.2010 r. Ujednolicone interpretacje do prawidła II-1/3-5 SOLAS

Ujednolicona interpretacja dotyczy zawartego w prawidle II-1/3-5 terminu „stosowanie w nowych konstrukcjach materiałów zawierających azbest" i wyjaśnia, że zakaz stosowania ww. materiałów dotyczy wszystkich konstrukcji fizycznie instalowanych na burcie statku po 1 stycznia 2011 roku (nie ma też znaczenia, że np. materiały takie były już wcześniej zakupiono i znajdowały się w magazynku na statku lub w stoczni przed datą 1.01.2011 r.).

MSC.1/Circ.1380 z dnia 10.12.2010 r. Wytyczne w zakresie drzwi wodoszczelnych na statkach pasażerskich, które mogą pozostawać otwarte podczas żeglugi

Wytyczne dla Administracji, zalecane do stosowania od 1 stycznia 2011 roku, zostały opracowane przez Podkomitety SLF i DE. Zawierają one zalecenia zawarte w 4 załącznikach:
.1 – Procedury do określania wpływu pozostawienia otwartych drzwi na przetrwanie statku pasażerskiego (ocena pływalności);
.2 – Standardy techniczne dla drzwi wodoszczelnych na statkach pasażerskich;
.3 – Diagram z wytycznymi do udzielenia pozwolenia na pozostawienie otwartych drzwi wodoszczelnych podczas żeglugi na statkach pasażerskich;
.4 – Ilustracja zastosowania do wytycznych oceny pływalności w stanie awaryjnym.

MSC.1/Circ.1381 z dnia 10.12.2010 r. Modyfikacja odsyłaczy w Standardach wykonania powłok uchwalonych rezolucjami MSC.215(82) i MSC.288(87)

W związku z nowymi standardami opracowanymi przez NACE (SP0508-2010 dotyczącymi pomiarów poziomu rozpuszczonej soli w powłokach), MSC postanowił zmienić odpowiednio odsyłacze do standardów NACE, które były przywołane w ww. rezolucjach i dotyczyły standardów wykonywania powłok ochronnych w zbiornikach balastowych.

MSC.1/Circ.1382 z dnia 3.12.2010 r. Kwestionariusz w sprawie bazy lądowej urządzeń dla systemu GMDSS

Przygotowany przez Podkomitet COMSAR nowy kwestionariusz zawiera poprawki do MSC/Circ.684 i uwzględnia zmiany dokonane w ciągu ostatnich lat w serwisie i bazie danych GMDSS. Administracje proszone są o uaktualnienie i przesłanie danych elektronicznie zgodnie z kwestionariuszem – zostaną one wykorzystane do aktualizacji GMDSS Master Plan.

MSC.1/Circ.1383 z dnia 3.12.2010 r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu jednostek szybkich 1994 (1994 HSC Code)

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet COMSAR ujednolicone interpretacje do rozdziału 14 kodeksu „Radiokomunikacja" – do wymagań zawartych w paragrafach 14.6.4 i 14.6.6 dot. urządzeń alarmowania w niebezpieczeństwie.

MSC.1/Circ.1384 z dnia 10.12.2010 r. Wytyczne do przeprowadzania prób i zatwierdzania stałych systemów na pianę wysokokrotną

Zatwierdzone przez Komitet wytyczne zostały przygotowane przez Podkomitet FP i zastępują część wytycznych zawartych w MSC.1/Circ.1271. Nowe wytyczne mają być stosowne przy wdrażaniu nowych wymagań zawartych w rozdziale 6 znowelizowanego Kodeksu FSS, który zostanie uchwalony na MSC 90 w maju 2012 roku.

MSC.1/Circ.1385 z dnia 10.12.2010 r. Naukowe metody skalowania objętości testowej przy próbach pożarowych systemów gaśniczych na mgłę wodną

Okólnik podaje interpretację, jakie naukowe metody skalowania należy stosować przy wykonywaniu prób ww. systemów gaśniczych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w okólniku MSC/Circ.1165 (paragraf 2 w Dodatku B do okólnika).

MSC.1/Circ.1386 z dnia 10.12.2010 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych zatwierdzania ekwiwalentnych wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do stosowania w przedziałach maszynowych i pompowniach ładunkowych (MSC/Circ.1165)

Poprawki do ww. wytycznych zawartych w MSC/Circ.1165 dotyczą paragrafu 17 Aneksu (wydajność zapasowych pomp) oraz paragrafu 1.3 w Dodatku B (instalacja dysz sufitowych i zęzowych).

MSC.1/Circ.1387 z dnia 10.12.2010 r. Znowelizowane wytyczne dla zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych lokalnie stosowanych w pomieszczeniach maszynowych kategorii A (MSC/Circ.913)

Okólnik zawiera znowelizowane ww. wytyczne, które zastępują poprzednie wytycznych zawarte w MSC/Circ.913. Instalacje oraz ich części, które uzyskały zatwierdzenie zgodnie z wymaganiami MSC/Circ.913, zachowują nadal ważność i mogą być stosowane do czasu, gdy będą możliwości ich serwisowania.

MSC.1/Circ.1388 z dnia 10.12.2010 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału 12 Kodeksu FSS (FSS Code)

Okólnik podaje znowelizowane przez FP ujednolicone interpretacje do rozdziału 12 Kodeksu FSS, które dotyczą paragrafu 2.2.1.3 „Awaryjne pompy pożarowe na statkach towarowych". Zmienione zostały interpretacje dot. definicji zanurzenia statku w morzu przy najlżejszym stanie załadowania.

MSC.1/Circ.1389 z dnia 7.12.2010 r. Wytyczne w zakresie procedur aktualizacji oprogramowania urządzeń nawigacyjnych i komunikacyjnych na statkach

Wytyczne opracowane przez NAV 56 zawierają wymagania kierowane do producentów urządzeń (w zakresie informowania o wymianach lub zmianach w „software" i „firmware" wyposażenia) oraz do armatorów, użytkowników urządzeń (w zakresie konieczności aktualizacji oprogramowania w oparciu o informacje producentów).

MSC.1/Circ.1390 z dnia 9.12.2010 r. Wytyczne dla oficerów ochrony armatora (CSOs) – przygotowanie armatora i załogi w zakresie przeciwdziałania porwaniom statków przez piratów na zachodnim Oceanie Indyjskim i w Zatoce Adeńskiej

Okólnik Komitetu zawiera w załączniku, opracowane przez Grupę roboczą 3 organizacji przemysłu, ww. wytyczne dla CSOs – mają one stanowić pomoc i uzupełnienie do dotychczas opracowanych wytycznych w dokumentach IMO: MSC.1/Circ.1333, MSC.1/Circ.1334, MSC.1/Circ.1337 oraz rez.A.1025(26) i rez.A.1026(26), związanych z tematem zapobiegania i zwalczania zjawiska piractwa.

MSC.1/Circ.1391 z dnia 7.12.2010 r. Zidentyfikowane anomalia operacyjne związane z ECDIS

W związku z docierającymi informacjami o występujących anomaliach eksploatacyjnych związanych z ECDIS, Komitet MSC zachęca wszystkie Administracje do zbierania, badania i analizowania zgłaszanych anomalii eksploatacyjnych systemu ECDIS oraz do wydawania odpowiednich ostrzeżeń nawigacyjnych.
Administracje powinny w tym celu zobowiązać statki ich bandery do zgłaszania raportów w tym zakresie. Uzyskane informacje i doświadczenia Administracje krajów członkowskich powinny meldować do MSC.

 

REZOLUCJE z 61 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC)

 

Rezolucja MEPC.192(61): Wytyczne 2010 w sprawie monitoringu średniej zawartości siarki w paliwach dostarczanych na statek
Dokument zawiera opisową i matematyczną formułę obliczania średniej rocznej i trzyletniej zawartości siarki w paliwach. Zapisy tej rezolucji mają zastosowanie od 1 stycznia 2011 r. oraz tym samym odwołują rez. MEPC.183(59

Rezolucja MEPC.193(61): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 do MARPOL 1973: Znowelizowany Załącznik III

Dotychczasowe brzmienie Załącznika wymuszało zmiany do Konwencji przy każdorazowej poprawce w Kodeksie IMDG. Nowy tekst zawiera podstawowe informacje i odwołuje się do przepisów Kodeksu: zmiana polega na ujednoliceniu zapisów dot. kryteriów klasyfikacji substancji szkodliwych w opakowaniach i ich oznakowania nazwą techniczną na podstawie GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Przewidywany termin wejścia w życie 1 styczeń 2014 r.

Rezolucja MEPC.194(61): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 poprawiającego Konwencję MARPOL 73/78

Zrewidowany formularz Dodatku do Świadectwa IAPP, uzupełniony o nowe poziomy zawartości SOx w paliwach. Poprawki wejdą w życie 1 lutego 2012 r.

Rezolucja MEPC.195(61): Wytyczne 2010 dla przeglądów i certyfikacji systemów antyporostowych na statkach

Dokument przeznaczony jest dla Administracji oraz organizacji uznanych, a także dla stoczni i producentów systemów – zawiera procedury przeprowadzania przeglądu na zgodność statkowych systemów antyporostowych z przepisami Załącznika 4 do Konwencji AFS, 2001. Rezolucja zastępuje dotychczas obowiązującą MEPC.102(48).

 

OKÓLNIKI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO(MEPC)

 

Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

 Indie

726

14.06.2010

 Malta, Brazylia

731

6.08.2010

 Panama, Wlk. Brytania, Wyspy Marshalla

732

22.09.2010

Brazylia, Bahama

737

27.10.2010

Wyspy Marshalla, Brazylia, Liberia

739

22.12.2010

 

Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 4.1.1 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

USA

728

24.06.2010

 

Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Indie

727

14.06.2010

Panama

733

734

22.09.2010

14.10.2010

 

Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Dania

729

5.07.2010

 

MEPC.1/Circ.735 z dnia 26.10.2010 r. Ujednolicone interpretacje do Załącznika VI MARPOL. Zasięg stosowania prawidła 15.6 i 15.7 Załącznika VI (Plan VOC)
Okólnik wyjaśnia, że wymaganie posiadania planu postępowania z organicznymi substancjami lotnymi dotyczy wyłącznie tankowców przewożących surową ropę naftową.

MEPC.1/Circ.736 z dnia 8.11.2010 r. Wytyczne dla sporządzania zapisów w „Książce zapisów olejowych”, Część I – Operacje wykonywane w maszynowni (wszystkie statki)

Wytyczne mają na celu ułatwienie stosowania wymagań Konwencji MARPOL na pokładzie statku poprzez wskazanie załodze, jak zapisywać różne operacje w „Książce zapisów olejowych” (właściwe kody i numery). Jednolite stosowanie zapisów ułatwi czynności kontrolne PSC.

MEPC.1/Circ.738 z dnia 19.10.2010 r. Informacja Administracji duńskiej o zatwierdzonej metodzie dla morskich silników wysokoprężnych

Administracja Danii informuje o uzyskaniu certyfikatu na metodę redukcji NOx (prawidła 13.7.4 i 13.7.5 znowelizowanego MARPOL VI) dla silnika MAN B&W typ S70MC. Poza tym w okólniku zawarta jest informacja o dacie, od której stosowana będzie ta metoda.