Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2009

WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2009 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2009 r.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS – www.prs.pl odnośnik – IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS - tel.: O58 75 11 372; E-mail: aw@prs.pl lub fax: 058 341 20 69.

 

Rezolucje uchwalone na 26 Sesji Zgromadzenia IMO (23.11-2.12.2010 r.)

 

A.1011(26) Plan strategiczny Organizacji (na okres sześcioletni 2010-2015)

A.1012(26) Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na dwuletni okres 2010-2011

Plan działań priorytetowych IMO zawiera 13 kierunków strategicznych (Strategic Directions (SDs)), które zostały podzielone na 3 ogólne kategorie tematyczne:

– Wzmocnienie statusu i efektywności IMO;
– Rozwijanie i utrzymywanie wszechstronnych podstaw dla żeglugi bezpiecznej, chronionej, efektywnej i przyjaznej dla środowiska;
– Podwyższanie profilu żeglugi, kultury jakości i świadomości ochrony środowiska.

Do najważniejszych planowanych działań Organizacji można zaliczyć:

1) Zapobieganie i przeciwdziałanie aktom piractwa i zbrojnym napadom na statki w szczególności przy wybrzeżu Somalii i w Zatoce Adeńskiej. Pomoc organizacyjno-prawna dla państw dotkniętych tym procederem;

2) Zwiększenie uwagi na „czynnik ludzki” w procesie tworzenia przepisów. Działania przygotowawcze oraz pomoc w efektywnym wdrożeniu znowelizowanej Międzynarodowej konwencji i kodeksu STCW (w związku z planowanym ich uchwaleniem w czerwcu 2010 roku na konferencji dyplomatycznej w Manili);

3) Udział w ogólnoświatowych działaniach dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu poprzez ustanowienie odpowiednich środków w celu ograniczenia emisji ze statków gazów cieplarnianych i wprowadzenie limitów ich emisji;

4) Promocja i podwyższanie w żegludze świadomości znaczenia jakości zarządzania oraz ochrony środowiska morskiego;

5) Identyfikacja potrzeb i kierowanie środków pomocowych związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska morskiego w odniesieniu do statków, które nie są objęte konwencjami i innymi instrumentami IMO (np. małych statków lub statków zatrudnionych w wewnętrznej żegludze krajowej).

A.1013(26) Wytyczne do wdrażania planu strategicznego i działań priorytetowych Organizacji

A.1014(26) Planowany budżet na dwuletni okres finansowy 2010-2011

A.1015(26) Sprawozdanie finansowe audytorów

A.1016(26) Zaległości w składkach członkowskich

A.1017(26) Nowelizacja przepisów finansowych Organizacji (obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.)

A.1018(26) Dalszy rozwój Dobrowolnego programu audytowania państw członkowskich IMO

Zgromadzenie zatwierdziło decyzje Rady o instytucjonalizacji ww. programu audytów – rezolucja zawiera plan i terminarz działania w tym zakresie. Zakłada on wprowadzenie najpierw jako obowiązkowego Kodeksu wdrażania instrumentów IMO w listopadzie 2013 roku (28 sesja Zgromadzenia), a następnie obowiązkowych audytów państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2015 roku.

A.1019(26) Poprawki do Kodeksu wdrażania obowiązkowych instrumentów IMO, 2007

Rezolucja zawiera poprawki przygotowane przez FSI do ww. kodeksu (rezolucja A.996(25)), przeznaczonego dla Administracji odpowiedzialnych za implementację obowiązkowych konwencji, kodeksów i rezolucji IMO.

A.1020(26) Poprawki do Wytycznych do przeglądów zgodnie ze Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC), 2007

Rezolucja zawiera kolejne poprawki przygotowane przez FSI do ww. wytycznych przeprowadzania przeglądów HSSC (rezolucja A.997(25)).

A.1021(26) Kodeks alertów i wskaźników, 2009

Znowelizowany przez NAV ww. kodeks porządkuje i szereguje alarmy na mostku nawigacyjnym oraz podaje zalecane rozmieszczenie według ich ważności – rezolucja zastępuje poprzednie wydanie kodeksu (rez. A.830(19)).

A.1022(26) Wytyczne wdrażania przez Administracje Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (ISM Code)

Znowelizowane przez Komitety MSC i MEPC ww. wytyczne dla Administracji zastępują obowiązujące dotychczas wytyczne zawarte w rezolucji A.913(22) i wejdą w życie 1 lipca 2010 roku.

A.1023(26) Kodeks konstrukcji i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (2009 MODU Code)

Znowelizowany przez MSC ww. kodeks uwzględnia wszystkie zmiany technologiczne oraz poprawki wprowadzone do konwencji IMO jakie zaszły od ostatniego wydania kodeksu. Obecna rezolucja zastępuje poprzednie wydanie 1989 MODU Code (rez. A.649(16)) i wejdzie w życie dla nowobudowanyh platform 1 stycznia 2012 r.

A.1024(26) Wytyczne dla statków eksploatowanych na wodach polarnych

Uchwalone wytyczne przeznaczone są statków eksploatowanych zarówno na wodach Arktyki, jak i Antarktydy. Wytyczne składają się z czterech części: A – Wymagania konstrukcyjne, B – Wyposażenie, C – Eksploatacja, D – Ochrona środowiska i postępowanie awaryjne. Zgromadzenie zaleca stosowanie uchwalonych wytycznych na statkach zbudowanych po 1 stycznia 2011 roku.

A.1025(26) Kodeks postępowania przy badaniu przestępstw piractwa i zbrojnych napadów na statki

Znowelizowany przez Zgromadzenie ww. kodeks zawiera procedury postępowania przy badaniu tego rodzaju przestępstw. Kodeks zalecany jest do stosowania przez wszystkie państwa członkowskie, które powinny wdrożyć procedury w nim zawarte do swojego wewnętrznego prawa krajowego.

Rezolucja zastępuje dotychczasowy kodeks zawarty w rez. A.922(22).

A.1026(26) Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii

W rezolucji Zgromadzenie przypomina dotychczasowe działania UN i IMO
w zakresie przeciwdziałania zbrojnym napadom na statki i podaje jakie ostatnio podjęto dodatkowe działania w tym zakresie (wprowadzenie międzynarodowej eskorty okrętów wojennych, przejścia statków w konwojach w zalecanym korytarzu tranzytowym, ustanowienie punktów alarmowo-kontaktowych). Rezolucja wyszczególnia wszystkie zalecenia prewencyjne uchwalone przez Organizację dla przeciwdziałania zbrojnym napadom i zaleca ich stosowanie przez statki i pozostałe zainteresowane strony. Zgromadzenie wzywa także wszystkie państwa członkowskie do współpracy i reagowania na sygnały wzywania pomocy oraz do raportowania wszystkich zdarzeń do IMO. Rezolucja zastępuje rez. A.1002(25).

A.1027(26) Stosowanie i nowelizacja Wytycznych do określania odpowiedzialności w sprawie skutecznego rozwiązywania przypadków nielegalnych pasażerów (rezolucja A.871(20))

Zgromadzenie uznaje potrzebę nowelizacji rezolucji A.871(20) i zwraca się do wszystkich państw członkowskich o zgłaszanie propozycji poprawek i uwag do ww. wytycznych. Zgromadzenie jednocześnie upoważnia Komitety MSC i FAL do opracowania nowelizacji rezolucji.

A.1028(26) Wydawanie certyfikatów bunkrowych dla statków znajdujących się w tymczasowych „gołych” rejestrach (bareboat – registered)

Rezolucja zawiera rekomendacje dotyczące postępowania przy wystawianiu ww. certyfikatów przez państwa, których przepisy prawa zezwalają na prowadzenie tymczasowych rejestrów statków (pozwala to na czasowe podnoszenie bandery państwa tymczasowego rejestru). Zgromadzenie zaleca uznawanie takich certyfikatów przez pozostałe państwa strony konwencji BUNKERS 2001. Zalecenia interpretacyjne zostały opracowane przez Komitet LEG.

A.1029(26) Globalnie zintegrowany żeglugowy system informacyjny (GISIS)

Zgromadzenie w rezolucji przypomina historię, przeznaczenie i znaczenie systemu GISIS, istniejącego od 2005 roku na stronie internetowej IMO oraz apeluje do wszystkich państw członkowskich, organizacji międzyrządowych i międzynarodowych o jak najszersze korzystanie z tego systemu. Poleca jednocześnie Sekretarzowi Generalnemu kontynuację rozwoju systemu GISIS we współpracy z państwami członkowskimi, organami IMO, organizacjami międzynarodowymi i innymi przedstawicielami ogólnoświatowej społeczności morskiej.

A.1030(26) Statut Światowego Uniwersytetu Morskiego (WMU)

Rezolucja zawiera znowelizowany statut WMU, który został przygotowany przez Radę uniwersytetu i następnie został zatwierdzony przez Radę IMO na 102 sesji. Nowy statut będzie obowiązywał od 1 stycznia 2010 roku.

A.1031(26) Trwałe wsparcie finansowe dla Światowego Uniwersytetu Morskiego

Zgromadzenie przypomina znaczenie i wkład uniwersytetu dla realizacji celów Organizacji oraz dla światowej społeczności morskiej. Apeluje do wszystkich państw członkowskich orazdo dotychczasowych sponsorów o wpłaty regularnych rocznych zobowiązań bądź darowizn na rzecz WMU. Zobowiązuje jednocześnie Sekretarza Generalnego i Radę IMO do prowadzenia prac nad zapewnieniem trwałego wsparcia finansowego dla uniwersytetu.

A.1032(26) Współpraca z Organizacjami pozarządowymi

Rezolucja zatwierdza ostatnie decyzje Rady IMO o przyznaniu 6. nowym organizacjom pozarządowym statusu doradczego w pełnym lub ograniczonym zakresie, jak również podaje zgłoszone zmiany nazw organizacji, które miały już nadany taki status. Do rezolucji dołączona jest lista wszystkich organizacji pozarządowych, którym IMO nadała status doradczy w poprzednich latach wraz z datami jego uzyskania.

 

 Okólniki Komitetu bezpieczeństwa na morzu
 

MSC.1/Circ.1335 z 29.09.2009 r. Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii – Najlepsze procedury zarządzania dla przeciwdziałania piractwu w Zatoce Adeńskiej i przy wybrzeżu Somalii opracowane przez przemysł żeglugowy

Okólnik zawiera znowelizowaną wersję zaleceń zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1332, które zostały poprawione przez 12 organizacji przemysłu żeglugowego pod kierownictwem Międzynarodowej Izby Żeglugowej (ICS) na podstawie dotychczasowej praktyki w ich stosowaniu. Wytyczne kierowane są do armatorów, operatorów statków, przedsiębiorstw żeglugowych, kapitanów, oficerów ochrony i innych zainteresowanych. Procedury powinny być stosowane razem z wytycznymi IMO, zawartymi w okólnikach MSC.1/Circ.1333 i 1334.

MSC-MEPC.6/Circ.6 z 31.12.2009 r. Państwowe punkty kontaktowe w sprawach bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom morza

Wspólny okólnik MSC i MEPC zawiera uaktualnioną na dzień 31.12.2009 r. listę ww. punktów kontaktowych, która jest wydawana corocznie na koniec grudnia przez Sekretariat IMO. Aktualna lista kontaktowa jest wymagana jako załącznik do SOPEP (Okrętowego planu zapobiegania rozlewom olejowym) – należy więc w SOPEP wymienić poprzedni okólnik (MSC – MEPC.6/Circ.5) na aktualny. Okólnik składa się dwóch aneksów:

Aneks 1 – zawiera listę adresową Administracji państw członkowskich IMO, odpowiedzialnych za inspekcje statków i badanie wypadków morskich;

Aneks 2 – zawiera listę adresową Punktów kontaktowych państw nadbrzeżnych, odpowiedzialnych za przyjęcie i przekazanie raportów dotyczących rozlewów olejowych i wypadków przedostania się do morza substancji szkodliwych ze statków.

Listę adresową można także na bieżąco weryfikować przez internet pod adresem: http://www.imo.org (wybierając: „IMO Circulars/Contact points”lub „National Contacts”). Uwaga: zmiany w internecie nanoszone są co kwartał.


 Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego


MEPC/Circ.671 z 20.07.2009 r. Poradnik właściwego postępowania dla właścicieli i użytkowników portowych urządzeń odbiorczych

Poradnik przeznaczony dla armatorów/kapitanów/właścicieli statków oraz władz portowych/operatorów urządzeń odbiorczych zawierający usystematyzowane informacje o postępowaniu z resztkami pochodzącymi ze statków. Poradnik wymienia obowiązki użytkowników i właścicieli urządzeń do odbioru odpadów, proponuje właściwe postępowanie oraz przypomina o wypełnianiu właściwych formularzy raportowych (w załączeniu). Elektroniczna kopia tego okólnika dostępna jest na stronie http://gisis.imo.org po wybraniu opcji „Port Reception Facilities”.

MEPC/Circ.674 z 31.07.2009 r. Wytyczne dla minimalizacji ryzyka zderzeń statków z waleniami

Sprawy zderzeń statków z waleniami były adresowane w pracach IMO od 2006 r. poprzez zaadoptowanie obowiązkowego systemu raportowania i od-powiednie kierowanie statkami dla ochrony północnoatlantyckich wielorybów. Znowelizowany został również Kodeks Jednostek Szybkich (High Speed Craft Code) zgodnie z konwencją SOLAS, rozdział V (prawidło 34)
i wytycznymi dla planowania podróży (Rezolucja A.893(21)).

Przedmiotowe Wytyczne powstały na bazie dokumentów złożonych przez Australię, Belgię i Hiszpanię, zawierających informacje i statystyki incydentów zderzeń z waleniami. Wzięto również pod uwagę propozycję IFAW o włączeniu środków mających za zadanie zminimalizowanie zderzeń podczas używania szybkich łodzi rekreacyjnych. Rozważono ponadto dokument złożony przez Włochy, Hiszpanię, Francję i Monako, dostarczający informacji na temat podjętych prac w związku z Umową o ochronie waleni Morza Czarnego i Śródziemnego, rozciągającą się na Atlantyk (ACCOBAMS).

Wytyczne zawierają propozycje działań na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zachęcają państwa zainteresowane do składania obserwacji i raportów do International Whaling Commission, która przygotowuje bazę danych ( http://www.iwcoffice.co.uk ).

 

MEPC/Circ.675 z 22.07.2009 r. Zrzut wody pozostałej po myciu zbiorników ładunkowych w Obszarze zatokowym i na Morzu Śródziemnym w rozumieniu Załącznika V MARPOL 73/78

Okólnik wyjaśnia, że na czas opracowania i wejścia w życie poprawionego Załącznika V, należy stosować następującą interpretację:

- woda pozostała po myciu zbiorników ładunkowych, zawierająca pozostałości stałe powstałe w wyniku czyszczenia zbiorników, nie będzie uważana za śmieci w rozumieniu Załącznika V na ww. obszarze;
- taka woda może być zrzucona w odległości większej niż 12 mil morskich od brzegów tych obszarów. Pozostałości ładunku w wodzie nie mogą pochodzić od ładunków klasyfikowanych jako polutanty morskie w Kodeksie IMDG.

MEPC.1/Circ.676 z 31.07.2009 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych 2008 dla systemów postępowania z pozostałościami wód zaolejonych w przestrzeniach maszynowych statku, włączając wytyczne zintegrowanego systemu postępowania z wodami zęzowymi (IBTS)

Poprawki należy wprowadzić do okólnika MEPC.1/Circ.642 poprzez dodanie w punkcie 11.4 jego załącznika odwołania do prawidła 12.2.2 Załącznika I MARPOL, którego przepis wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. (dotyczy urządzeń zęzowych dla zbiorników szlamu).

MEPC.1/Circ.677 z 22.07.2009 r. Wytyczne dla wykrywania zanieczyszczeń w zaolejonych wodach zęzowych

Celem wytycznych jest pomoc w określeniu:

- jakie zanieczyszczenia mogą dostać się do wód zęzowych i skąd
- jak wykrywać poszczególne rodzaje zanieczyszczeń
- jakie symptomy od statkowych urządzeń PPE wskazują na zanieczyszczenia
- jak postępować, aby istniejące separatory wód zaolejonych i mierniki zawartości olejów pracowały efektywnie.

MEPC.1/Circ.678 z 27.07.2009 r. Definicja formuły wydajności kosztów zawartej w znowelizowanym Załączniku VI prawidło 13.7.5

Okólnik przeznaczony jest dla projektantów i producentów silników, właścicieli statków i Administracji. Wyjaśnia, co oznaczają poszczególne składowe formuły wydajności kosztów.

MEPC.1/Circ.679 z 27.07.2009 r. Wytyczne wdrożenia Kodeksu NOx w związku z certyfikacją silników z Kategorii I („Tier I”)

Okólnik ma na celu pomoc Administracjom we wdrożeniu właściwej wersji Kodeksu NOx w stosunku do silników Kategorii I („Tier I”) zainstalowanych na statkach skonstruowanych przed 1 stycznia 2011 r.

MEPC.1/Circ.680 z 27.07.2009 r. Informacje techniczne wspomagające sporządzanie planów postępowania z substancjami lotnymi (VOC)

Zawarte w okólniku informacje związane są z wypełnianiem postanowień prawidła 15.6 Załącznika VI przez zbiornikowce przewożące ropę naftową. Opisują one wyposażenie, operacje i warunki na pokładzie w związku z emisją oraz możliwości kontroli emisji oparów.

MEPC.1/Circ.681 z 17.08.2009 r. Tymczasowe wytyczne na temat metody obliczania konstrukcyjnego indeksu wydajności energetycznej dla nowych statków

Okólnik zachęca do stosowania obliczeń na zasadzie testów i prób dla statków z napędem konwencjonalnym, podaje formułę obliczeń i wyjaśnia jej elementy składowe.

MEPC.1/Circ.682 z 17.08.2009 r. Tymczasowe wytyczne dla dobrowolnej weryfikacji indeksu wydajności energetycznej

Okólnik ma służyć pomocą właścicielom i budowniczym statków podczas dobrowolnych prób weryfikacji indeksu na dwóch poziomach: konstrukcyjnym i podczas prób morskich.

MEPC.1/Circ.683 z 17.08.2009 r. Wytyczne opracowywania planu wydajności energetycznej statku (SEEMP)

Plan określa aktualny status statku i zużycie energii oraz przewidzianą poprawę wydajności energetycznej przez zastosowanie różnych środków (np. optymalizację prędkości, planowanie podróży i postojów, właściwą gospodarkę balastami, używanie autopilota, utrzymanie kadłuba, usprawnienie operacji za i wyładunku).

MEPC.1/Circ.684 z 17.08.2009 r. Wytyczne dla dobrowolnego stosowania wskaźnika wydajności operacyjnej statku

Okólnik podaje formułę obliczania wskaźnika opartą na danych eksploatacyjnych pochodzących z dzienników okrętowych (log-books). Zawiera dwa równania: dla pojedynczej podróży oraz dla kilku podróży bądź okresu czasu. Wytyczne będą okresowo uaktualniane, w zależności od doświadczeń eksploatacyjnych z używania wskaźnika dla różnych typów statków, które na prośbę IMO, mają być przesyłane do Komitetu MEPC.

MEPC.1/Circ.685 z 18.08.2009 r. Zrzut wód szarych z dużych statków pasażerskich na obszarach mórz częściowo i całkowicie zamkniętych

Okólnik informuje o przygotowywanym, przez kraje Bałtyckie porozumienia HELCOM, wystąpieniu do IMO w sprawie poprawek do Załącznika IV do konwencji MARPOL.

Dodatkowo Komitet MEPC poddaje pod rozwagę wszystkim statkom pasażerskim operującym po obszarach mórz zamkniętych narażonych na eutrofizację (zanieczyszczenie ściekami komunalnymi), aby powstrzymały się od zrzucania ścieków do morza i zdawały je do urządzeń odbiorczych w portach, jeżeli takie są dostępne.

MEPC.1/Circ.688 z 04.09.2009 r. Wytyczne postępowania z zepsutym ładunkiem

Okólnik wyjaśnia powiązania między Konwencją Londyńską o zatapianiu odpadów i Załącznikiem V MARPOL. Wytyczne zastępują Circular letter No 2074 wydany w 1998 r.

MEPC.1/Circ.695 z 02.10.2009 r. Wdrożenie postanowień prawidła 20 i 21 Załącznika I MARPOL 73/78

Okólnik zawiera zestawienie informacji otrzymanych w ciągu 4 lat od wydania okólnika MEPC/Circ.429 dotyczącego informowania Organizacji o wycofywaniu lub udzielaniu pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców, a także o odmowach wejścia do portów innych państw dla zbiornikowców posiadających pozwolenia.

MEPC.1/Circ.700 z 23.11.2009 r. Urządzenia równoważne Załącznika I do konwencji MARPOL

Okólnik wystosowany przez Administrację St.Vincent i Grenadines dotyczy separatorów wody zaolejonej dla statków bez własnego napędu.

· Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Indie

673

24.07.2009

Azerbejdżan

686

26.08.2009

Brazylia, Hong Kong, Chiny, Malta

689

693

28.08.2009

29.09.2009

Panama

690

698

10.09.2009

29.10.2009

Malta

697

19.10.2009

Tajlandia, Bahama

701

15.12.2009

 

· Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II do konwencji MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 4.1.1 znowelizowanego Załącznika II do konwencji MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

696

29.09.2009

 

· Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) do konwencji MARPOL

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Australia i Rosja

687

702

26.08.2009

10.12.2009

Panama

691

692

01.09.2009

29.10.2009

Rosja, Wietnam

692

694

699

29.10.2009

29.09.2009

25.11.2009

Tajlandia

702

10.12.2009

Korea

703

21.12.2009

· Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI do konwencji MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Wielka Brytania

672

21.07.2009

Liberia, Norwegia

704

22.12.2009

 

Wojciech Czarny, Beata Gałecka