Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2008

Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w I półroczu 2009 r.

 

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do końca czerwca 2009 r.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS – www.prs.pl odnośnik - IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS - tel.: 0 58 75 11 372; e-mail: hw@prs.pl lub fax: 058 346 03 92.

Rezolucje z 86 sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC 86)

Rezolucja MSC.282(86) z 5.06.2009 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974, wraz z późniejszymi zmianami

Przyjęte przez Komitet MSC poprawki do konwencji SOLAS dotyczą rozdziałów: II-1, V, VI i Dodatku –Certyfikaty.

Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku.

Uchwalone poprawki do konwencji są następujące:

Rozdział II-1 „Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”:

 • Część A-1, prawidło 3-5 „Stosowanie w nowych konstrukcjach materiałów zawierających azbest”: istniejący punkt 2 został zmieniony, nowy tekst zabrania stosowania azbestu od 1.01.2011 na wszystkich statkach.

 • Część C, prawidło 35-1 „Instalacje zęzowe”: dodano nowy podpunkt 2.6.3 o wymaganiach systemu drenażowego dla przedziałów pojazdowych i ro-ro.

RozdziałV „Bezpieczeństwo żeglugi”:

 • Prawidło 19 „Wymagania dotyczące posiadania przez statki systemów nawigacyjnych i wyposażenia”:

– dodano nowe podpunkty 2.2.3 i 2.2.4 wprowadzające obowiązkowe wyposażenie statków w System alarmu wachtowego na mostku (BNWAS). Terminy instalowania BNWAS – w zależ-ności od daty budowy, typu i wielkości statku – od 1 lipca 2011 r. do pierwszego przeglądu po 1 lipca 2014 roku.

– dodano nowe podpunkty 2.10 i 2.11 wprowadzające obowiązkowe wyposażenie statków w System map elektronicznych i informacji nawigacyjnych (ECDIS). Terminy instalowania ECDIS – w zależności od daty budowy, typu i wielkości statku – od 1 lipca 2012 r. do pierwszego przeglądu po 1 lipca 2018 roku.

Dodatek – „Certyfikaty”:

 • We wzorach certyfikatów „P”, „E”, „PNUC” i „CNUC” do wykazu wyposażenia dodano nową pozycję „14 – BNWAS”.

Rezolucja MSC.283(86) z 5.06.2009 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974

Uchwalone przez MSC poprawki dotyczą Załącznika – „Dodatek”.Wprowadzają one zmiany w Wykazach wyposażenia do certy-fikatów bezpieczeństwa statków (wzory P, E i C) – dodano nową pozycję „14 – BNWAS”.

Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku.

Rezolucja MSC.284(86) z 1.06.2009 r. Poprawki do Znowe-lizowanych wytycznych do zatwierdzania przeciwpożarowych systemów tryskaczowych równoważnych do wymienionych w prawidle II-2/12 SOLAS 1974 (Rezolucja A.800(19))

Rezolucja MSC zawiera poprawki do rezolucji A.800(19) – wprowadzają one zmiany do istniejącej części „1-1 Zastosowanie”. Poprawki precyzują daty stosowania ww. Wytycznych – mogą być one stosowne do zatwierdzania systemów przez Administracje do dnia 1 lip-ca 2009. Wystawione wcześniej świadectwa uznania typu na zgodność
z rezolucją A.800(19) pozostają ważne do 1 lipca 2015 r. Istniejące systemy tryskaczowe, zatwierdzone i zainstalowane w oparciu o tę rezolucję, mogą pozostawać w użyciu tak długo jak będą sprawne.

Rezolucja MSC.285(86) z 1.06.2009 r. Tymczasowe wytyczne w zakresie bezpieczeństwa instalacji maszynowych na naturalne paliwo gazowe na statkach

Opracowane przez Podkomitet BLG wytyczne mają być stosowane na statkach z instalacją na naturalne paliwo gazowe (CNG i LNG) ale innych niż gazowce, które są objęte Kodeksem IGC. Wytyczne są dość szczegółowe i składają się z 8 rozdziałów. Prawdopodobnie po zebraniu obserwacji i komentarzy, tymczasowe wytyczne zostaną zastąpione przez odpowiedni kodeks dla tego typu statków.

Rezolucja MSC.286(86) z 5.06.2009 r. Zalecenia w zakresie kart charakterystyki ładunku (MSDS – Material Safety Data Sheets) dla ładunków z Załącznika I do MARPOLu i okrętowych paliw olejowych

Rezolucja zawiera zalecenia w zakresie zawartości informacji na kartach MSDS (dotyczących bezpieczeństwa przewozu, przeładunku i ochrony środowiska). Obowiązek dostarczania na statki kart MSDS od dnia 1 lipca 2009 roku wprowadziły poprawki do prawidła VI/5-1 SOLAS (rezolucja MSC.239(83)). Karty MSDS powinny być dostar-czone na statek przed załadunkiem ładunków płynnych i paliw olejowych objętych Załącznikiem I do MARPOLu.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1300 z 9.01.2009 r. Implementacja rezolucji Zgromadzenia A.747(18) o Zastosowaniu pomiarów tonażu zbiorników balastu oddzielonego na zbiornikowcach olejowych

Okólnik zawiera informację Rządu Rumunii o uchwaleniu przez Parlament Rumunii (Law No. 288/14.11.2008) implementacji zawartych w rezolucji rekomendacji IMO.

MSC.1/Circ.1301 z 9.02.2009 r. Przewóz towarów niebezpiecznych – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG Code). Informacje kontaktowe do desygnowanych kompe-tentnych urzędów narodowych

Okólnik zawiera znowelizowane informacje kontaktowe do odpowiednich władz w poszczególnych państwach – zgodnie z wymaga-niami Części 7.9.3 Kodeksu IMDG.

Obecny okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1254.

MSC.1/Circ.1302 z 16.04.2009 r. Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii

W związku z wzrostem napadów na statki w tym rejonie, Sekretarz Generalny IMO oraz Przewodniczący Komitetu MSC przygotowali informację o środkach prewencyjnych, przeznaczoną dla rządów krajów członkowskich, armatorów, kapitanów statków i wszystkich zaintere-sowanych stron. Okólnik przypomina rekomendacje i wytyczne w tym temacie zawarte w MSC/Circ.622/Rev.1 i MSC/Circ.623/Rev.3 oraz zawiera w załączniku kopię zaleceń Izby żeglugowej ICS [oznaczonych: ICS (09) 10]. Okólnik podaje również dane dotyczące nadawanych ostrzeżeń i meldowania wypadków (do utworzonych w tym celu cen-trów w Dubaju i w Bahrainie).

MSC.1/Circ.1303 z 10.06.2009 r. Wytyczne w zakresie wymaganych, zgodnie z prawidłem VI/5-1 SOLAS, Kart charakterystyki ładunków (MSDS) przy przewozie olejów lub okrętowego paliwa olejowego

Okólnik zawiera zatwierdzone przez MSC interpretacje do ww. prawidła SOLAS w zakresie MSDS – zgodnie z uchwalonymi rezolucją MSC.282(86) poprawkami do rozdz. VI SOLAS. Karty MSDS będą wymagane do ładunków olejowych przewożonych zgodnie z Załącznikiem I do MARPOLu oraz do bunkrowanego okrętowego paliwa olejowego – wejdą w życie 1 stycznia 2011 r.).

MSC.1/Circ.1304 z 10.06.2009 r. Wytyczne stosowania prawidła III/7 SOLAS, zmienionego poprawkami zawartymi w rezolucji MSC.201(81)

Okólnik wyjaśnia, że zmienione ww. rezolucją prawidło III/7, które wejdzie w życie 1 lipca 2010 roku, powinno być stosowane do wszystkich statków pasażerskich (nowe wymagania dotyczą dodatkowych pasów ratunkowych dla niemowląt).

MSC.1/Circ.1305 z 9.06.2009 r. Znowelizowane wytyczne dla kapitanów, armatorów i odpowiednio upoważnionych funkcjonariuszy, w zakresie wymagań o przekazywaniu informacji zwią-zanych z ochroną przed wejściem statku do portu

Wytyczne dotyczą ochrony statku – prawidła XI-2/9 SOLAS oraz paragrafów B/4.29 do B/4.40 Kodeksu ISPS. Zatwierdzona przez MSC interpretacja przepisów ma na celu ujednolicenie ww. wyma-gań oraz standardów przekazywania informacji w zakresie ochrony przez statki.

MSC.1/Circ.1306 – Nie został wydany

MSC.1/Circ.1307 z 9.06.2009 r. Wytyczne w zakresie przeglądów i certyfikacji na zgodność statków z wymaganiami nadawania informacji LRIT

Znowelizowane przez MSC 86 wytyczne uwzględniają dotychczasowe doświadczenia zebrane podczas uruchamiania systemu – adresowane są do Administracji i ROs odpowiedzialnych za certyfikację statków na zgodność ich wyposażenia z wymaganiami systemu LRIT. Obecny okólnik zastępuje wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1296.

MSC.1/Circ.1308 z 9.06.2009 r. Wytyczne dla serwisów SAR w zakresie zapotrzebowania i otrzymywania informacji LRIT

Znowelizowane przez MSC 86 wytyczne adresowane są do służb rato-wniczych SAR i zawierają procedury zamawiania informacji z systemu LRIT, które mają być dostępne bezpłatnie dla tych serwisów. Okólnik zastępuje wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1297.

MSC.1/Circ.1309 z 9.06.2009 r. Informacje związane z ustano-wieniem Bazy danych LRIT, które powinny być przesłane do Organizacji (IMO) oraz ich znaczenie dla wykonywania testów oraz funkcjonowania systemu LRIT

Komitet ponagla wszystkie państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków przy budowie baz danych oraz przypomina, że ich testowanie i integracja z systemem powinna zostać zakończona do 30 czerwca 2009 roku.

Zobowiązuje jednocześnie Sekretariat do umieszczania na stronie internetowej www.imo.org (zakładka Safety/LRIT ) listy wszystkich uruchomionych baz danych LRIT oraz jej uaktualniana na podstawie informacji przesyłanych przez państwa członkowskie.

MSC.1/Circ.1310 z 8.06.2009 r. Znowelizowany, opracowany wspólnie przez IMO/IHO/WMO, Poradnik dotyczący Morskich informacji bezpieczeństwa (MSI)

Zatwierdzony przez Komitet znowelizowany poradnik w zakresie MSI został opracowany na podstawie rezolucji Zgromadzenia IMO A.706(17) oraz Poradnika serwisu meteorologicznego WHO. Komitet zaleca stosowanie poradnika przez wszystkich marynarzy zaangażo-wanych w przygotowanie i wysyłanie ostrzeżeń nawigacyjnych i meteo-rologicznych (zgodnie z wymaganiami prawidła IV/12.2 SOLAS).

Okólnik MSC zastępuje dotychczasowy okólnik COMSAR/Circ.15 – poprawiony poradnik wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku .

MSC.1/Circ.1311 z 8.06.2009 r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)

Okólnik zawiera kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez MSC 86. Wprowadzone zmiany do poradnika dotyczą:

Tom II

– Dodatek B, Wzory wiadomości:

We wzorach zostało zmienione 7 formatów alertów przekazywanych na 406 MHz.

Tom III (obowiązuje statki):

– w Rozdziałach: „Skróty i Akronimy” oraz „ Słownik” dodano 2 nowe pozycje „C” (współczynnik pokrycia) i „W” (szerokość pasa przeszukania));

– w Części 2: na stronie 2-36 po tytule dodano nowy podpunkt: „Podejmowanie rozbitków przez asystujące statki” i dodano na dole strony odpowiedni odsyłacz do Podręcznego przewodnika Techniki podejmowania rozbitków - IMO edycja 2007;

– w Części 3: dokonano poprawek redakcyjnych na stronach: 3- 16; 3-18; 3-19; 3-20; 3-21; 3-25; 3-27; 3-31; 3-32; 3-33; 3-34 i 3-37.”.

Poprawki do poradnika IAMSAR wejdą w życie 1 czerwca 2010 r.

MSC.1/Circ.1312 z 10.06.2009 r. Znowelizowane wytyczne wykonania i kryteria prób oraz przeglądów koncentratów pianowych przeznaczonych do stałych pożarowych instalacji gaśniczych

Znowelizowane ww. wytyczne zostały opracowane przez Podko-mitet FP i zastępują dotychczasowe wymagania, które były zawarte w okólnikach MSC/Circ.582 i Corr.1 oraz MSC/Circ.799. Świadectwa uznania typu wyrobu wystawione na podstawie dotych-czasowych wytycznych pozostają ważne do 1 lipca 2012 roku.

MSC.1/Circ.1313 z 10.06.2009 r. Wytyczne do stosowania wymagań rozdziałów 4 do 7 i 9 Kodeksu FSS poprawionych przez rezolucje MSC.206(81) i MSC.217(82)

Komitet MSC na wniosek FP zatwierdził następującą interpretację stosowania ww. poprawek:

– rozdziały 4, 6, 7 i 9 Kodeksu FSS poprawione rezolucją MSC.217(82) powinny być stosowane do statków zbudowanych 1 lipca 2008 roku i po tej dacie;

– rozdział 5 Kodeksu FSS poprawiony rezolucją MSC.206(81) i roz-dział 9 Kodeksu FSS poprawiony rezolucją MSC.217(82) powinny być stosowane do statków zbudowanych 1 lipca 2010r. i po tej dacie.

MSC.1/Circ.1314 z 10.06.2009 r. Stosowanie wymagań prawidła II-2/10 SOLAS i rozdziału 12 Kodeksu FSS w odniesieniu do wydajności awaryjnych pomp pożarowych

Okólnik zawiera zatwierdzoną przez MSC interpretację ww. wyma-gań. Dotyczą one pomp awaryjnych, które mają podwójne zastosowanie – minimalna wydajność pompy powinna uwzględniać zapotrzebowanie instalacji gaśniczej przedziału maszynowego oraz dodatkowo zapewniać minimalne ciśnienie dla 2 prądów wody (nie mniej niż 25 m3/h).

MSC.1/Circ.1315 z 10.06.2009 r. Wytyczne do zatwierdzania stałej instalacji gaśniczej na suchy proszek chemiczny przeznaczonej do ochrony statków przewożących gazy skroplone luzem (gazowców)

Okólnik zawiera wytyczne do zatwierdzania ww. instalacji gaśniczej dla gazowców, zgodnie z wymaganiami prawidła II-2/1.6.2 Kon-wencji SOLAS i rozdziału 11 Kodeksu IGC .

MSC.1/Circ.1316 z 10.06.2009 r. Wytyczne w zakresie wyznaczania wartości NOAEL i LOAEL dla czynnika gaśniczego halocarbon

Opracowane przez Podkomitet FP wytyczne określają metodę do wyznaczania wartości Poziomu bez obserwowanego działania szkod-liwego (NOAEL) oraz Najniższego poziomu obserwowanego dzia-łania szkodliwego (LOAEL) dla czynnika gaśniczego halocarbon, który jest stosowany w stałych gazowych systemach gaśniczych, równoważnych do wymaganych przez konwencję SOLAS 74 dla prze-działów maszynowych i pompowni ładunkowych (zatwierdzanych zgodnie z MSC/Circ.848 i MSC.1/Circ.1267). MSC zaleca stosowanie nowych wytycznych przy zatwierdzaniu systemów od 29 maja 2009 r.

MSC.1/Circ.1317 z 11.06.2009 r. Stosowanie zatwierdzeń dla istniejących instalacji w zależności do znowelizowanych wytycznych w zakresie zatwierdzania stałych gazowych instalacji gaś-niczych równoważnych do wymaganych przez SOLAS dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych (MSC/Circ.848)

Komitet MSC zatwierdził interpretację dotyczącą dalszego stosowania istniejących zatwierdzeń dotyczących instalacji wykonanych zgodnie
z MSC/Circ.843, w relacji do znowelizowanych wytycznych zawartych w MSC.1/Circ.1267. Zgodnie z decyzją MSC dotychczasowe zatwier-dzenia typu wyrobu wystawione zgodnie z wytycznymi zawartymi
w MSC/Circ.848 powinny pozostać ważne do 1 lipca 2012 roku.

MSC.1/Circ.1318 z 11.06.2009 r. Wytyczne utrzymania i przeprowadzania inspekcji stałych instalacji gaśniczych na dwutlenek węgla

Komitet zatwierdził przygotowane przez Podkomitet FP wytyczne w zakresie bezpiecznej eksploatacji instalacji CO2 oraz wykonywania przeglądów tej instalacji. Okólnik zaleca stosowanie powyższych wytycznych przez projektantów, armatorów, producentów wyposa-żenia oraz inne zainteresowane strony.

MSC.1/Circ.1319 z 11.06.2009 r. Zalecenia dotyczące oceniania
i zatwierdzania dużych drzwi pożarowych

Okólnik zawiera rekomendacje do oceny wykonywania i zatwier-dzania dużych drzwi pożarowych, które zostały przygotowane przez Podkomitet FP.

MSC.1/Circ.1320 z 11.06.2009 r. Wytyczne dotyczące systemów osuszania wody przeciwpożarowej z przedziałów zamkniętych samochodowych i ro-ro oraz pomieszczeń kategorii specjalnej na statkach pasażerskich i towarowych

Okólnik zawiera wytyczne dotyczące instalowania ww. systemów, które będą wymagane zgodnie z nowym prawidłem II-2/20 konwen-cji SOLAS punkty 6.1.4 i 6.1.5, uchwalonym rezolucją MSC.256(84). Wymagania wejdą w życie 1 stycznia 2010 r.

MSC.1/Circ.1321 z 11.06.2009 r. Wytyczne w zakresie środków zapobiegania pożarom w przedziałach maszynowych i w pompowniach ładunkowych

Skonsolidowane wytyczne opracowane przez Podkomitet FP zawierają środki prewencyjne zalecane do stosowania w celu zapobiegania pożarom w ww. przedziałach na statkach. Zawierają one praktyczne wskazówki dla projektantów i konstruktorów oraz armatorów, kapita-nów i inspektorów w tym zakresie, opracowane na podstawie najlepszej inżynierskiej technologii stosowanej obecnie w przemyśle okrętowym.

MSC.1/Circ.1322 z 11.06.2009 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS

Okólnik zawiera przygotowaną przez Podkomitet FP ujednoliconą interpretację do prawidła II-2/4.2.2.3.2 SOLAS (Rozmieszczenie zbiorników paliwa olejowego). Zaleca się stosowanie ww. UI przy projektowaniu zbiorników na statkach zbudowanych 29 maja 2009 r i po tej dacie.

MSC.1/Circ.1323 z 11.06.2009 r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu IBC

Okólnik zawiera przygotowaną przez Podkomitet BLG ujednoliconą interpretację do wymagań rozdziału 11 Kodeksu IBC, paragrafy 11.1.1.3 i .4 – Zastosowanie (znowelizowanego poprawkami zawartymi w rezolucjach MSC.219(82) i MEPC.166(56)), które weszły w życie dla nowych statków 1 czerwca 2009 r. Interpretacja dotyczy zakresu stosowania do chemikaliowców prawideł II-2/10.2 i 10.4 oraz 10.5 i 10.5.6 konwencji SOLAS (w zależności od tonażu statku oraz od daty jego budowy).

MSC.1/Circ.1324 z 10.06.2009 r. Poprawki do Znowelizowanych standardów dotyczących projektowania, prób oraz instalowania urządzeń zapobiegających przedostawaniu się płomienia do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach (MSC/Circ.677, zmieniony przez MSC/Circ.1009)

Zawarte w okólniku poprawki dotyczą paragrafów 1.2.3 i 4.1.4 ww. wytycznych – podają nowe wartości MESG w zależności od medium użytego do prób tych urządzeń. Zaleca się stosowanie poprawionych wytycznych: do nowych statków zbudowanych 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie; do statków istniejących od pierwszego przeglądu dokowego przeprowadzanego po 1 stycznia 2013 roku.

MSC.1/Circ.1325 z 10.06.2009 r. Pominięte informacje w rozdziale 17 Kodeksu IBC w kolumnie „i” - grupa aparatury (dotyczy wyposażenia elektrycznego)

W związku z wprowadzonymi okólnikiem MSC.1/Circ.1324 po-prawkami do standardów prób, eksperci Grupy roboczej ESPH po-winni opracować poprawki do Kodeksu IBC, m.in. w zakresie bra-kujących informacji w rozdziale 17 kodeksu „Zestawienie mini-malnych wymagań” (dotyczących wymaganej grupy wyposażenia elektrycznego). Okólnik podaje w aneksie 1 listę produktów, dla których brakuje informacji w kolumnie „i” rozdziału 17 Kodeksu IBC oraz apeluje do wszystkich państw o przesyłanie brakujących informacji (zgodnie z formatem zawartym w aneksie 2 okólnika). Informacje powinny zostać przekazane do IMO do 31 grudnia 2010 r.

MSC.1/Circ.1326 z 11.06.2009r. Wyjaśnienie do prawidła III/19 SOLAS

Okólnik zawiera wyjaśnienia w zakresie stosowania prawidła III/19.3.3.3 SOLAS dotyczącego przeprowadzania ćwiczeń alarmu opuszczania statku (wymagania dotyczą konieczności wodowania łodzi ratunkowych i wykonania manewrów na wodzie).

Komitet przypomina, że znowelizowane ww. prawidło nie wymaga aby łódź ratunkowa była opuszczana i wodowana razem z przypisaną do niej rozkładem załogą – o momencie wsiadania załogi decyduje kapitan biorąc pod uwagę wszystkie aspekty bezpieczeństwa i procedury zawarte w kodeksie ISM.

MSC.1/Circ.1327 z 11.06.2009 r. Wytyczne w zakresie wyposażenia i używania urządzeń do zapobiegania upadkom łodzi (Fall Preventer Devices - FPDs)

Przygotowane przez Podkomitet DE wytyczne, w zakresie używania dodatkowych FPDs dla urządzeń do wodowania i podnoszenia łodzi ratunkowych, zostały opracowane jako prewencyjne wnioski po wypadkach z łodziami podczas alarmów ćwiczebnych. Dodatkowe zabezpieczenia mają zapobiegać niespodziewanym upadkom łodzi, przystosowanych do wyhaczania pod obciążeniem, podczas przeprowadzania ćwiczeń i przeglądów serwisowych.

MSC.1/Circ.1328 z 11.06.2009 r. Wytyczne do zatwierdzania pneumatycznych tratw ratunkowych o wydłużonych okresach przeglądów nie przekraczających 30 miesięcy

Okólnik zawiera wytyczne dla Administracji które powinny być uwzględniane przy wydawaniu zezwoleń na wydłużone okresy prze-glądów tratw – zgodnie z wymaganiami prawidła III/20.8.3 SOLAS.

MSC.1/Circ.1329 z 11.06.2009 r. Wytyczne w zakresie jednolitych ograniczeń eksploatacyjnych dla jednostek szybkich (HSC)

Przygotowane przez Podkomitet DE szczegółowe wytyczne dla Admi-nistracji mają na celu ujednolicenie postanowień przy wprowadzaniu ograniczeń eksploatacyjnych dla jednostek HSC. Ograniczenia są wpi-sywane do wydawanych przez Administracje zezwoleń operacyjnych, zgodnie z wymaganiami Kodeksu HSC 2000 (paragrafy 1.2, 1.3.4, 1.4.61 oraz 1.9.7 i Aneksu 12).

MSC.1/Circ.1330 z 11.06.2009 r. Wytyczne w zakresie utrzymywania i napraw pokryć ochronnych

Okólnik zawiera wytyczne w zakresie pokryć ochronnych, które powinny być należycie utrzymywane zgodnie z nowymi wymaganiami prawideł II-1/3-2 i XII/6 SOLAS (uchwalonych odpowiednio rezolucjami MSC.216(82) i MSC 215.(82) ).

Zaleca się stosowanie uchwalonych ww. wytycznych do przeglądów oraz do oceny wykonanych napraw pokryć ochronnych w zbiornikach balastowych statków wykonywanych od dnia 1 stycznia 2011 roku.

MSC.1/Circ.1331 z 11.06.2009 r. Wytyczne w zakresie konstrukcji, instalowania, utrzymywania i inspekcji/ przeglądów środków do wsiadania i opuszczania statku

Przygotowane przez Podkomitet DE ww. wytyczne dotyczą konstrukcji, testowania, oznakowania, utrzymywania i przeglądów ww. środków m.in. trapów zaburtowych, zgodnie z wymaganiami znowelizowanego prawidło II-1/3-9 konwencji SOLAS (uchwalonego rezolucją MSC.256(84)). Wytyczne adresowane są do armatorów, stoczniowców, projektantów, producentów oraz inspektorów PSC.

MSC.1/Circ.1332 z 16.06.2009 r. Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach u wybrzeży Somalii

Okólnik Komitetu MSC informuje o kolejnych działaniach ONZ oraz IMO w zakresie przeciwdziałania piractwu i zbrojnym napadom na statki u wybrzeży Somalii. Po uchwaleniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji 1851 (2008) została ustanowiona Grupa kontaktowa do spraw piractwa u wybrzeży Somalii (CGPCS) – która powołała 4 grupy robocze. Komitet postanowił rozpowszechnić opracowane przez Grupę Roboczą 3 (składającą się z przedstawicieli organizacji prze-mysłu związanego z żeglugą) wytyczne, nazwane „Najlepszą praktyką zarządzania dla przeciwdziałania piractwu” (Załącznik 1 do okólnika) oraz „Dodatkowe wytyczne dla statków zajętych połowami w tej strefie” (Załącznik 2 do okólnika).

Jednocześnie Komitet przypomina zalecenia opracowane przez IMO w tym zakresie, które są zawarte w dokumentach MSC.1/Circ.1333, MSC.1/Circ.1334 i rezolucji A.922(22). Zaleca się stosowanie ww. wytycznych przez armatorów, operatorów statków, przedsiębiorstwa żeglugowe, kapitanów, oficerów ochrony statków i innych zainte-resowanych.

MSC.1/Circ.1333 z 26.06.2009 r. Piractwo i zbrojne napady na statki – Zalecenia dla Rządów w zakresie zapobiegania i powstrzymywania piractwa i zbrojnych napadów na statki

Okólnik informuje, że Komitet MSC na 86 sesji dokonał przeglądu
i znowelizował dotychczasowe zalecenia w tym zakresie. Załącznik do okólnika zawiera znowelizowane zalecenia, które powinny zostać wdrożone przez Rządy państw, które znajdują się w obszarach gdzie występują akty piractwa i zbrojne napady na statki.

Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.622/Rev.1.

MSC.1/Circ.1334 z 23.06.2009 r. Piractwo i zbrojne napady na statki – Wytyczne dla armatorów, operatorów statków, kapitanów i załóg statków w zakresie zapobiegania i powstrzymywania piractwa i zbrojnych napadów na statki

Okólnik informuje, że MSC na 86 sesji dokonał przeglądu i znowe-lizował dotychczasowe wytyczne w tym zakresie. Załącznik do okólnika zawiera zatwierdzone przez MSC 86 znowelizowane wytyczne, które są rekomendowane do wdrożenia przez armatorów, operatorów statków, przedsiębiorstwa żeglugowe, kapitanów i załogi statków oraz przez inne zainteresowane strony.

Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.623/Rev.3.

Rezolucje uchwalone na 59 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) w dniu 17 lipca 2009 r.

Rezolucja MEPC.178(59) Kalkulacja zdolności do złomowania określana w celu spełnienia wymagań do wejścia w życie Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska złomowaniu statków, Hong Kong 2009

Artykuł 17 konwencji stanowi, że wejdzie ona w życie po upływie 24 miesięcy od daty, w której ratyfikuje ją 15 krajów reprezentujących 40% floty światowej. Dodatkowo, roczna ilość statków złomowanych przez te kraje w ostatnich 10 latach nie powinna być mniejsza niż 3% tonażu ich floty handlowej.

Rezolucja, przeznaczona dla depozytariusza konwencji, czyli Sekre-tarza Generalnego IMO, na którym spoczywa odpowiedzialność za decyzję o spełnieniu warunków do jej wejścia w życie, wskazuje jako źródło statystyczne do oszacowania zdolności do złomowania corocz-ną publikację World Casualty Statistics wydawaną przez Lloyd’s Register-Fairplay i wyjaśnia w jaki sposób określić maksymalną roczną wielkość złomowania.

Rezolucja MEPC.179(59) Wytyczne sporządzania Spisu materiałów niebezpiecznych

Rezolucja zawiera jedne z najważniejszych wytycznych stanowiących integralną część Konwencji o złomowaniu. Na wytyczne składają się wskazówki dotyczące sporządzania Spisu z podziałem na etap konstru-kcji statku i jego eksploatacji oraz na statki nowobudowane i istniejące. Spisem objęte mają być również odpady generowane w procesie eksplo-atacji oraz zapasy.

Rezolucja MEPC.180(59) Poprawki do Wytycznych przeglądu HSSC na zgodność ze znowelizowanym Załącznikiem VI do konwencji MARPOL 73/78

Rezolucja zawiera poprawki jakie należy wnieść do wytycznych zawartych w rezolucji A.977(25). Odzwierciedlają one zmiany w Załą-czniku VI (rez.MEPC.176(58) i mogą być stosowane od 1 lipca 2010 r.

Rezolucja MEPC.181(59) Wytyczne 2009 dla przeprowadzania inspekcji Port State Control na zgodność ze znowelizowanym Załącznikiem VI do konwencji MARPOL 73/78

Wytyczne dzielą się na przepisy dotyczące statków, dla których wymagane jest posiadanie świadectwa IAPP (inspekcja wstępna, szczegółowa, wykryte braki) oraz dotyczące statków państw nie będących Stronami Załącznika VI lub niezobowiązanych do posiadania świadectwa IAPP. Wytyczne stanowić mają poprawki do rezolucji A.787(19) wraz z rez. A.882(21) i będą stosowane od 1 lipca 2010 r.

Rezolucja MEPC.182(59) Wytyczne 2009 w sprawie pobierania próbek paliwa celem określenia zgodności ze znowelizowanym Załącznikiem VI do konwencji MARPOL 73/78

Wytyczne wymieniają trzy sposoby wstępnego pobierania próbek oraz określają sposób postępowania z uzyskaną próbką i jej przecho-wywania. Powyższe wytyczne zastąpią te zawarte w rez. MEPC.96(47) z dniem 1 lipca 2010 r.

Rezolucja MEPC.183(59) Wytyczne 2009 w sprawie monitorowania średniego światowego poziomu zawartości siarki w paliwach dostarczanych do użytku na statkach

Rezolucja określa sposób gromadzenia danych do obliczania średniej kroczącej, która jest miarą zmniejszania się zawartości siarki w pali-wach statków.

Wytyczne zastępują dotychczasowe przepisy zawarte w rezolucji MEPC.82(43) od 1 lipca 2010 r.

Rezolucja MEPC.184(59) Wytyczne 2009 w sprawie systemów oczyszczania gazów spalinowych

Wytyczne regulują następujące zagadnienia:

 • Zatwierdzanie, przegląd i certyfikacja systemów z zastosowaniem parametrów i limitów emisji

 • Zatwierdzanie, przegląd i certyfikacja przy zastosowaniu stałego monitoringu emisji siarki

 • Testowanie emisji CO2 i SOx

 • Zapisywanie i przetwarzanie danych

 • Statkowy podręcznik monitoringu (OMM)

 • Statkowy plan emisji SOx (SECP)

 • Kryteria dla wód pozostałych po oczyszczaniu spalin

Wytyczne zastąpią dotychczasowe zawarte w rez. MEPC.170(57) od
1 lipca 2010 r.

Rezolucja MEPC.185(59) Wytyczne postępowania z substancjami lotnymi (VOC)

Wytyczne sporządzono na podstawie prawidła 15.6 znowelizowanego Załącznika VI, które wymaga od zbiornikowców przewożących ropę naftową posiadania i stosowania zatwierdzonego przez Administrację planu postępowania z substancjami VOC. Rezolucja będzie obowią-zywać od 1 lipca 2010 r.

Rezolucja MEPC.186(59) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1979 MARPOL 73/78 (Nowy Rozdział 8 w Załączniku I i związane z nim poprawki w Dodatku do Certyfikatu IOPP, Form B)

Poprawki dodają rozdział 8 Zapobieganie zanieczyszczeniom podczas transferu ładunku paliwa pomiędzy zbiornikowcami na morzu do istniejącego tekstu Załącznika I. Dotyczą one zbiornikowców 150 GT lub większych prowadzących operacje STS po 1 kwietnia 2012 r. Nie dotyczą operacji, w których zaangażowane są stałe lub pływające platformy wiertnicze, FPSO i FSU, gdyż dla nich obowiązują przepisy zawarte w Rozdziale 7 Załącznika I i art. 56 Konwencji UNCLOS. Nie dotyczą też operacji bunkrowania i statków wojennych oraz sytuacji, w których operacje takie są przeprowadzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na morzu, ratowania życia lub zwalczania zanie-czyszczeń. Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.

Rezolucja MEPC.187(59) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1979 do konwencji MARPOL 73/78 (Poprawki do prawideł 1, 12, 13, 17 i 38 Załącznika I oraz Dodatku do Certyfikatu IOPP i Książki zapisów olejowych, Część I i II)

Rezolucja wprowadza do w/w prawideł i dodatków Załącznika I nowe definicje:

§ Szlamu olejowego i zbiornika szlamu

§ Zaolejonych wód zęzowych i zbiornika dla tych wód

Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.

UWAGA: 59 sesja Komitetu MEPC przyjęła następującą Ujednoliconą Interpretację do konwencji MARPOL 73/78:

- do prawidła 23.7.3.2 Załącznika I (Postępowanie w sytuacji przypadkowego wycieku oleju) zmiana interpretacji przyjętej na poprzedniej sesji na: „if an inert gas system is fitted, the normal overpressure, in kPa, is to be taken as 5kPa”.

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego uchwalone w I połowie 2009 r.

Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Azerbejdżan

660

664

9.03.2009

15.04.2009

Panama

653

657

669

16.12.2008

23.01.2009

11.06.2009

Norwegia

660

9.03.2009

Bahama

660

661

9.03.2009

24.03.2009

Wielka Brytania

661

24.03.2009

Hong Kong, Chiny

664

15.04.2009

Brazylia

664

15.04.2009

Malta

664

15.04.2009

Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II do MARPOLu i Kodeksu IBC.

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 4.1.1 znowelizowanego Załącznika II do MARPOLu nadesłały następujące Administracje morskie:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

655

14.01.2009

Norwegia

659

11.02.2009

USA

663

666

19.03.2009

5.05.2009

Dania

667

26.05.2009

Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) do MARPOLu

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

652

656

658

668

16.12.2008

23.01.2009

18.02.2009

28.05.2009

Bahama

658

662

18.02.2009

24.03.2009

Australia

665

23.04.2009

Rosja

668

28.05.2009

Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI do MARPOLu (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostaw-ców paliwa)

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Cypr, Indie, Wlk. Brytania

654

19.12.2008

MEPC.1/Circ.670 z 13.07.2009 r. Wdrożenie Załącznika IV do konwencji MARPOL 73/78

Administracja USA informuje o statusie statków bandery USA w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2010r. rez. MEPC. 159(55) Znowelizowane wytyczne dotyczące wdrożenia norm czys-tości usuwanych wód oraz konstrukcji i prób oczyszczalni ścieków fekalnych.

 

Wojciech Czarny (dokumenty MSC)
Beata Gałecka (dokumenty MEPC)