Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2003

Ważniejsze postanowienia IMO w II półroczu 2003 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2003 roku. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 4/2003 Informatora.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS - www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS S.A.- tel. 346 17 00 (wew. 372), e-mail: hw@prs.pl lub fax 341 20 69.
 

Rezolucje uchwalone na 23 sesji Zgromadzenia IMO (24.11.2003-5.12.2003 r.)

Rez. A.936(23) Podziękowanie za pracę w Organizacji Panu Williamowi A. O`Neil

Rez. A.937(23) Zatwierdzenie angażu Sekretarza Generalnego

(dla Pana Efthimiosa Mitropoulosa – nowego Sekretarza Generalnego IMO od dnia 1.01.2004 r.)

Rez. A.938(23) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rez. A.939(23) Wyznaczenie audytora zewnętrznego

Rez. A.940(23) Zaległości w składkach członkowskich

Rez. A.941(23) Sprawozdania finansowe i audytorów

Rez. A.942(23) Plan pracy i projekt budżetu na 23. Okres finansowy (2004-2005)

Rez. A.943(23) Długoterminowy plan pracy Organizacji ( do roku 2010)

Rez. A.944(23) Plan strategiczny Organizacji (na okres sześcioletni 2004-2010)

Plan pracy Organizacji i poszczególnych Komitetów na lata 2004-2010 został szeroko przedstawiony w Informatorze o działalności IMO 2004, wydawanym przez Ośrodek ds. IMO przy PRS S.A.

Rez. A.945(23) Poprawki 1991 do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej (Instytucjonalizacja Komitetu FAL)

Dotychczas ww. poprawki (Rez. A.724(17)) nie mogą uzyskać wystarczającej ilości ratyfikacji – kolejny apel Zgromadzenia do Państw członkowskich o ich implementację. Wymagana jest ilość 2/3 członków – obecnie przy 163 członkach IMO wymagane jest 108 ratyfikacji, a złożyło ratyfikacje 78 państw. Polska ratyfikowała poprawki 5.03.2002r.

Rez. A.946(23) Dobrowolny program audytowania państw członków IMO

Po długich dyskusjach w Komitetach i w Radzie, Zgromadzenie ww. rezolucją zatwierdziło i zaleciło opracowanie programu dobrowolnych audytów administracji państw członkowskich. Przeprowadzane przez IMO audyty będą potwierdzały pełne wdrożenie przez administrację państwa członkowskiego wszystkich postanowień ratyfikowanych podstawowych konwencji IMO (SOLAS, MARPOL, COLREG, LL, STCW, TONNAGE). Rezolucja nie wyklucza możliwości wprowadzenia w dalszej przyszłości audytów obowiązkowych.

Rez. A.947(23) Zjawisko czynnika ludzkiego – główne zadania dla Organizacji

Rezolucja zawiera opracowane przez MSC i MEPC główne cele i zadania dla IMO w zakresie programu wzmacniania bezpieczeństwa, ochrony i jakości ochrony środowiska, które są ściśle związane z tzw. czynnikiem ludzkim. Powinny być one realizowane w pracach wszystkich organów IMO jak również stanowić stałe zainteresowanie członków delegacji państw uczestniczących w obradach IMO. Rezolucja zastępuje dotychczasowe wytyczne w tym temacie zawarte w rez. A.850(20).

Rez. A.948(23) Znowelizowane wytyczne przeglądów zgodnie z Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC)

Bardo obszerne (137 stron) Znowelizowane wytyczne przeglądów wg HSSC zastępują dotychczasowe wymagania w tym zakresie zawarte w rez. A.746(18). Nowe wytyczne obejmują wszystkie zmiany zawarte w poprawkach do SOLAS, LL, MARPOL i Kodeksów IBC, IGC i BCH - uchwalonych od czasu przyjęcia rez. A.746(18).

Rez. A.949(23) Wytyczne w zakresie miejsc schronienia dla statków potrzebujących pomocy

Zatwierdzone wytyczne, przygotowane przez wszystkie Komitety IMO, mają na celu ułatwić państwom nadbrzeżnym prace nad przygotowaniem miejsc schronienia dla statków w niebezpieczeństwie. Zawierają również procedury postępowania dla kapitanów statków potrzebujących pomocy, ratowników oraz wymagane w tych przypadkach działania państw nadbrzeżnych.

Rez. A.950(23) Służby asysty morskiej (MAS)

Rezolucja zaleca państwom nadbrzeżnym powołanie służby MAS (Maritime Assistance Service) która będzie udzielać asysty statkom w przypadkach innych niż konieczność ratowanie życia lub ratownictwo (np. potrzeba asysty innej niż ratownictwo, przyjmowanie raportów w wypadkach związanych z rozlewami, ładunkami niebezpiecznymi i napromieniowanymi). Wytyczne zawierają: procedury ustanawiania MAS, wymagane szczegóły kontaktowe i notyfikacyjne raportawania do IMO, obowiązki MAS i wymagania w zakresie urządzeń komunikacyjnych.

Rez. A.951(23) Poprawione wytyczne w zakresie morskich gaśnic przenośnych

Uchwalone znowelizowane wytyczne, opracowane przez Podkomitet FP w oparciu o zebrane doświadczenia oraz nowe wymagania poprawionego rozdz. II-2 SOLAS, zastępują dotychczasowe zalecenia w tym zakresie zawarte w rez. A.602(15).

Rez. A.952(23) Symbole graficzne dla statkowych planów ochrony przeciwpożarowej

Znowelizowana rezolucja zawiera symbole graficzne zalecane do stosowania przy sporządzaniu ww. planów (zgodnie z wymaganiami SOLAS rozdz. II-2/15.2.4). Zostały one dostosowane do wprowadzonej ostatnio nowej normy ISO 17631:2002, która częściowo zmienia i rozszerza symbole dotychczas stosowane na ww. planach. Zgodnie z zaleceniem MSC 77 nowa Rezolucja A.952(23) powinna być stosowana przy sporządzaniu planów ochrony ppoż. na statkach budowanych po 1 stycznia 2004r. Statki zbudowane przed tą datą mogą dalej posługiwać się planami z symbolami graficznymi zgodnymi z poprzednią rezolucją A.654(16).

Rez. A.953(23) Światowe systemy radionawigacyjne

Rezolucja zawiera znowelizowane wymagania operacyjno-techniczne oraz procedury uznawania, przez MSC w imieniu Organizacji, systemów radionawigacyjnych o zasięgu światowym. Rezolucja A.953(23) zastępuje dwie poprzednie rezolucje na ten temat - A.529(13) i A.815(19).

Rez. A.954(23) Właściwe używanie kanałów UKF na morzu

Rezolucja nowelizuje zalecenia w zakresie używania kanałów UKF na morzu (zwłaszcza kanału 16 i 70) i aktualizuje procedury radiokomunikacyjne w tym zakresie - zgodnie z poprawkami do SOLAS i STCW. Nowa rezolucja zastępuje rez. A.474(XII) która obowiązywała dotychczas w tym temacie.

Rez. A.955(23) Poprawki do Zasad wyznaczania bezpiecznej obsady załogowej (Rez. A.890(21))

Zatwierdzone poprawki wprowadzają do Zasad wyznaczania bezpiecznej obsady załogowej (Rez.A.890(21) - zalecanych przez SOLAS rozdz. V/14 - dodatkowe wymagania związane z nowymi obowiązkami załóg w zakresie ochrony (zgodnie z uchwalonymi ostatnio poprawkami do SOLAS – nowy rozdz. XI-2 i obowiązkowy Kodeks ISPS).

Rez. A.956(23) Poprawki do Wytycznych użytkowania na statkach Systemu automatycznej identyfikacji (AIS) - (Rez. A.917(22))

Zmiany do Wytycznych zawartych w rez. A.917(22) dot. rozdziału „Aktywacja”. Mianowicie w par. 21 dodano nowy podpunkt 3, wprowadzający obowiązek raportowania do VTS decyzji kapitana statku dot. wyłączenia systemu AIS z przyczyn związanych z bezpieczeństwa żeglugi.

Rez. A.957(23) Poprawiona Strefa rozgraniczenia ruchu przy „Off Finisterre”

Rezolucja podaje zatwierdzone przez MSC 77 zmiany w systemie rozgraniczenia ruchu przy Finisterre u wybrzeży Hiszpanii. Ze względów bezpieczeństwa została wprowadzona dodatkowa zewnętrzna strefa rozgraniczenia ruchu przeznaczona dla statków przewożących niebezpieczne ładunki masowe. Zmiany wejdą w życie od 1.07.2004 r.

Rez. A.958(23) Wymagania w zakresie serwisów hydrograficznych

W nawiązaniu do wymagań SOLAS rozdz. V praw. 9 , Zgromadzenie w ww. rezolucji apeluje do państw członkowskich o: organizowanie Biur Hydrograficznych w porozumieniu z IHO; przekazywanie informacji hydrograficznych zgodnie z procedurami zawartymi w wytycznych – rez. A.706(17); promowanie używania map elektronicznych ECDIS i ENCs, a także zachęca do ścisłej współpracy serwisy hydrograficzne poszczególnych państw. Rezolucja zastępuje dotychczasową rez. A.532(13).

Rez. A.959(23) Wzór i wytyczne prowadzenia Zapisu historii statku (Continuous Synopsis Record – CSR)

Rezolucja podaje wzór formularza CSR jaki powinien być stosowany przez administracje oraz wytyczne do prowadzenia zapisów w CSR. Zapis historii statku (CSR), zgodnie z nowym rozdziałem XI-1/5 konw. SOLAS, będzie wymagany od 1.07.2004 r.

Rez. A.960(23) Wytyczne w zakresie szkolenia i wydawania świadectw oraz procedury operacyjne dla pilotów morskich innych niż dalekomorskich

Wytyczne zawarte w aneksach do ww. rezolucji zawierają rekomendacje MSC w zakresie:

  • szkolenia i wydawania świadectw dla pilotów (zawierają program szkolenia pilotów oraz wytyczne dla administracji w zakresie wydawania licencji dla pilotów);

  • zalecanych procedur operacyjnych związanych z pilotażem (obowiązki pilota a odpowiedzialność kapitana, środki bezpieczeństwa podczas przyjmowania i zadawania pilota, procedury zamawiania pilota, wymiana informacji kapitan – pilot, język porozumiewania się, raportowanie wypadków, odmowa pilotażu, gotowość do służby pilotowej).

Rez. A.961(23) Szersza akceptacja Protokółu 1988 do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 1966

Rezolucja zawiera apel Organizacji do państw członkowskich o szerszą akceptację Protokołu 1988 do konwencji LL 1966 (który wszedł w życie 3.02.2000r.). Dotychczas Protokół z poprawkami do LL 1996 ratyfikowało tylko 65 państw. Problem polega na tym, że tylko te państwa ( ok. 60% tonażu floty światowej) będą obowiązywały nowe ostatnio uchwalone poprawki do Protokołu 1988 LL (wprowadzają znowelizowany Aneks B z prawidłami technicznymi – Rez. MSC.143(77) ), które wejdą w życie 1.01.2005 r.

Rez. A.962(23) Wytyczne IMO w zakresie recyklingu statków

Uchwalone ww. wytyczne zostały opracowane przez MEPC i są zalecane do stosowanie przez przemysł zwłaszcza żeglugę i stocznie złomowe. Obszerne wytyczne składają się z 10-ciu sekcji, najważniejsze to: identyfikacja materiałów potencjalnie szkodliwych; zielony paszport; procedury dot. recyklingu dla nowych statków; procedury dot. recyklingu dla statków istniejących; przygotowanie do recyklingu; rola zainteresowanych stron ( państwa bandery, państwa portu, państwa recyklingu, Konwencji Bazyleiskiej, ILO, Konwencji Londyńskiej, przemysłu). Do rezolucji dołączono 5 dodatków które zawierają listy materiałów szkodliwych oraz inne użyteczne rekomendacje.

Rez. A.963(23) Polityka i praktyki IMO w zakresie redukcji gazów cieplarnianych emitowanych przez statki

Rezolucja podsumowuje dotychczasowe działania IMO w zakresie redukcji gazów cieplarnianych (Greenhouse gas – GHG) oraz przedstawia program dalszych zadań dla MEPC w zakresie redukcji GHG. Apeluje również do Rządów państw członkowskich oraz do przemysłu żeglugowego o promowanie prac badawczych w tym temacie oraz o dobrowolne wdrażanie środków, dla ograniczania lub redukcji emisji GHG, które zostaną opracowane przez MEPC. Zachęca również Rządy do raportowania emisji zgodnie z wymaganiami UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Rez. A.964(23) Współdziałanie w ramach UNCED oraz WSSD

Rez. A.965(23) Rozwój oraz zacieśnienie współdziałania w zakresie Współpracy technicznej

 

Rezolucje z 49 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 49)

 

Rezolucja MEPC.103(49) z dnia 18.07.2003 r. Wytyczne dla pokładowej procedury weryfikacji NOx – metoda bezpośredniego pomiaru i monitorowania

Rezolucja Komitetu zawiera Wytyczne w zakresie przeprowadzania pomiaru emisji NOx wg jednej z metod opcyjnych przewidzianych w par. 2.4.5 Kodeksu Technicznego NOx (opartej na bezpośrednim pomiarze i monitorowaniu NOx przez pokładowe urządzenie rejestrujące zatwierdzone przez administrację). Pomiary takie będą obowiązkowe po wejściu w życie nowego Aneksu VI MARPOL uchwalonego Protokołem 1997. Przewiduje się że wymaganą ilość 15-stu ratyfikacji Protokół powinien uzyskać w 2004r.

Wytyczne dla pokładowych urządzeń monitorujących i rejestrujących NOx zawierają: specyfikację przyrządów pomiarowo-analizujących; wymagania i warunki wykonywania pomiarów; parametry do pomiarów spalin; składowe podlegające ocenie; wymagane limity dla zgodności i certyfikacja.

Rezolucja MEPC.104(49) z dnia 18.07.2003 r. Wytyczne pobierania próbek systemów przeciwporostowych na statkach

Przyjęte przez Komitet Wytyczne mają zapewnić jednolite kontrolowanie stosowania nowej Konwencji o kontroli systemów przeciwporostowych na statkach, 2001 (konw. AFS) która ma wejść w życie 1.01.2008r. Wytyczne pobierania próbek obejmują następujące tematy: definicje; bezpieczeństwo ludzi przy pobieraniu próbek; próbkowanie – metody, aspekty techniczne, cele i ilość próbek, analiza; progi i limity tolerancji; definicja zgodności; dokumentacja i zapisy informacji. W Dodatku do wytycznych opisane zostały szczegółowo dwie możliwe metody wykonywania takich próbek systemów.

Rezolucja MEPC.105(49) z dnia 18.07.2003 r. Wytyczne przeprowadzania inspekcji systemów przeciwporostowych na statkach

Rezolucja zawiera Wytyczne przeprowadzania inspekcji przez PSC na zgodność zastosowanych systemów z wymaganiami konw. AFS, które zostały przygotowane przez Podkomitet FSI. Zawierają one: wytyczne dot. certyfikacji i zapisów; postępowanie ze statkami poza konwencyjnymi; zalecenia dot. wyrywkowego próbkowania; zakres inspekcji szczegółowej; działania PSC w przypadkach niezgodności oraz zasady notyfikowania państwa bandery.

Rezolucja MEPC.106(49) z dnia 18.07.2003 r. Wyznaczenie Rezerwatu Narodowego Paracas jako Obszaru morskiego szczególnie wrażliwego

Rezolucja informuje o uznaniu Rezerwatu Paracas u wybrzeży Peru jako Obszaru szczególnie wrażliwego (PSSA) – zatwierdzonego zgodnie z wytycznymi Rez. A.927(22). Szczegóły dot. granic tego obszaru, jego opis i środki zapobiegawcze oraz mapkę rejonu zostały zawarte w Aneksie do tej rezolucji.

Rezolucja MEPC.107(49) z dnia 18.07.2003 r. Znowelizowane wytyczne i wymagania techniczne dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom pochodzącym z zęz okrętowych

Komitet rozpatrzył i zalecił do stosowania Znowelizowane wytyczne które zastępują dotychczasowe zalecenia w tym zakresie zawarte w Rez. MEPC.60(33). Nowe wymagania będą obowiązywały dla urządzeń instalowanych na statki po 1.01.2005 roku.

Rezolucja MEPC.108(49) z dnia 18.07.2003 r. Znowelizowane wytyczne i wymagania techniczne dla systemów monitorowania i kontroli wydalania oleju ze zbiorników olejowych

Przyjęte Znowelizowane wytyczne zastępują dotychczasowe wymagania dla tych systemów - instalowanych zgodnie z wymaganiami praw. 15(3)(a) Załącznika I do konwencji MARPOL 73/78 – które były zawarte w Rez..586(14). Nowe wymagania będą obowiązywały dla statków nowobudowanych - których stępkę położono po 1 stycznia 2005 roku.

Rezolucja MEPC.109(49) z dnia 18.07.2003 r. Porozumienia trójstronne

Rezolucja Komitetu interpretuje procedury postępowania w zakresie porozumień trójstronnych (państwa portu załadunku, państwa bandery i państwa portu wyładunku) wymaganych, zgodnie z praw. 3(4) Załącznika II do konw. MARPOL 73/78, przy przewozie niebezpiecznych masowych ładunków płynnych niesklasyfikowanych zgodnie par.(1) tegoż prawidła. Rezolucja zawiera wytyczne postępowania w przypadkach gdy państwa nie zgłosiły do IMO wymaganych szczegółów kontaktowych (brakuje ich w MEPC.2 Circulars ).

Rezolucja MEPC.110(49) z dnia 18.07.2003 r. Znowelizowane tymczasowe wytyczne zatwierdzania alternatywnych metod projektowania i konstrukcji zbiornikowców olejowych zgodnie z praw. 13F(5) Załącznika I konw. MARPOL 73/78

Rezolucja, przygotowana przez BLG 49, nowelizuje i zastępuje wymagania w tym zakresie zawarte dotychczas w Rez. MEPC.66(37). Nowe wymagania konstrukcyjne będą obowiązywały wymienione w tytule zbiornikowce olejowe zbudowane po 1.04.2005 r.

 

Rezolucje z 50 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 50)

 

Rezolucja MEPC.111(50) z dnia 4.12.2003 r. Poprawki do Aneksu Protokołu z 1978 r. do konw. MARPOL, 1973 (Poprawki do prawidła 13G, dodanie nowego praw. 13H oraz konsekwentnie poprawki do Certyfikatu IOPP w Załączniku I konw. MARPOL 73/78)

Uchwalone poprawki, które przy milczącej akceptacji powinny wejść w życie 5.04.2005 r., przewidują nowe przyspieszone terminy wycofania zbiornikowców z pojedynczym kadłubem oraz ograniczenia w transporcie olejów ciężkich. Aneks 1 rezolucji zawiera znowelizowane prawidło 13G, które wprowadza przesunięcie dat wycofania zbiornikowców: kategorii 1 - z roku 2007 na rok 2005 z limitem wieku statku ustalonym na 23 lata; kategorii 2 i 3 – z roku 2015 na rok 2010. Dodatkowo zbiornikowce mające powyżej 15 lat muszą przejść pozytywnie CAS = program oceny stanu technicznego. Administracja po pozytywnej ocenie CAS może przedłużyć okres użytkowania zbiornikowców kategorii 2 i 3 ale nie dłużej niż do roku 2015 lub do wieku statku 25 lat (w zależności który limit jest wcześniejszy). Aneks 2 podaje treść nowego prawidła 13 H – „Zapobieganie zanieczyszczeniom ze zbiornikowców przewożących ładunek olejów ciężkich”: definiuje pojęcie oleju ciężkiego (heavy grade oil) i wprowadza zakaz przewozu tych olejów przez zbiornikowce inne niż z podwójnym poszyciem (zgodnym z prawidłem 13F) – od 5.04.2005 r. dla zbiornikowców 5000 DWT i większych, od 2008 r. dla zbiornikowców większych od 600 DWT do 5000 DWT. Przewidywane są pewne zwolnienia od powyższych wymagań - pod warunkiem pozytywnej oceny CAS i do limitu wieku statku 25 lat.

Aneksy 3 i 4 rezolucji zawierają poprawki do formularza B certyfikatu IOPP, związane z wyżej opisanymi poprawkami do praw. 13G i nowym praw. !3H.

Rezolucja MEPC.112(50) z dnia 4.12.2003 r. Poprawki do Programu oceny stanu technicznego statku (CAS)

Rezolucja swoimi poprawkami rozszerza zakres CAS przyjęty przez rez. MEPC.94(46) i MEPC.99(48) – zgodnie z podanymi wyżej poprawkami do konw. MARPOL (nowe wymagania prawideł 13G i 13H). Podobnie jak ww. poprawki do MARPOL, Rez. MEPC.112(50) wejdzie w życie z dniem 5.04.2005 r.

 

Rezolucja MEPC.113(50) z dnia 4.12.2003 r. Recykling statków dla sprawnego wdrożenia poprawek do Załącznika I konw. MARPOL 73/78

Komitet w przytoczonej rezolucji apeluje do Państw Członkowskich o właściwe prowadzenie procesów recyklingu statków - z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz na odpowiednim poziomie - w związku ze spodziewanym dużym zapotrzebowaniem na złomowanie statków po wprowadzeniu nowych poprawek o wcześniejszym wycofaniu zbiornikowców starego typu.

Rezolucja MEPC.114(50) z dnia 4.12.2003 r. Wcześniejsze i efektywne stosowanie poprawek do Załącznika I konw. MARPOL 73/78 (Znowelizowane prawidło 13G i nowe prawidło 13H)

Kolejny apel Komitetu do Państw Członkowskich, z prośbą o rozważenie stosowania na statkach swoich bander uchwalonych poprawek w Rez. MEPC.111(50) - tak szybko jak jest to możliwe – ze względu na ich duże znaczenie dla ochrony środowiska morskiego. Państwa które wdrożą ww. poprawki przed datą ich wejścia w życie zgodnie z wymaganymi procedurami Organizacji, proszone są o składanie meldunków do IMO.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

 

MEPC/Circ.402 z dnia 15.01.2003 r. Zakaz wejścia do portów hiszpańskich, na terminale i kotwicowiska dla zbiornikowców olejowych z pojedynczym kadłubem przewożących oleje ciężkie – komunikat Hiszpanii

Okólnik zawiera komunikat Rządu Hiszpanii, dostarczony IMO przez Ambasadę w Londynie, że zgodnie z Królewskim dekretem 9/2002 (który jest dołączony do okólnika), zakaz taki obowiązuje na wodach hiszpańskich od dn. 1.01.2003r. ww. statki jeżeli przewożą: heavy fuel oil, coal tar, asphaltic bitumen or heavy crude oil.

MEPC/Circ.403 z dnia 17.09.2003 r. Udzielenie zwolnienia zgodnie z prawidłem 2(4) Załącznika I do MARPOL 73/78 – komunikat Administracji Barbados

Okólnik przekazuje zawiadomienie Administracji Barbadosu o udzieleniu takiego zwolnienia dla statku „Bibby Goteborg” zarejestrowanego w Barbados Ships Registry. Certyfikat zwolnienia jest załączony do okólnika.

MEPC/Circ.404 z dnia 29.08.2003 r. Procedura raportowania zauważonych incydentów niezgodnych z wymaganiami międzynarodowych traktatów o zatapianiu odpadów (Konwencja Londyńska 1972 i Protokół 1996)

Format raportowania ww. incydentów został opracowany na Spotkaniu Konsultacyjnym państw stron Konwencji Londyńskiej w 2002r.. MEPC 49 przyjął go do wiadomości i zalecił jego stosowanie na okres próbny 3 lat, polecając jednocześnie rozpowszechnić go przez Sekretariat IMO. Format raportu jest załączony do okólnika.

MEPC/Circ.405 = MSC/Circ.1099 – patrz okólniki MSC

 

MEPC/Circ.406 z dnia 10.11.2003 r. Wytyczne stosowania wymagań Załącznika I MARPOL do pływających platform wydobywczych i obiektów załadowczych (FPSOs) oraz pływających magazynów (FSUs)

Komitet MEPC na 49 sesji zatwierdził ww. wytyczne i zalecił je do stosowania na FPSOs i FSUs. Komitet zachęca do ich wdrożenia państwa przybrzeżne w których jurysdykcji pozostają obszary wodne na których są eksploatowane ww. obiekty pływające. Załączniki do okólnika zawierają: Rekomendowane do zastosowania dla tych obiektów prawidła MARPOL – Aneks 1, Zapisy w zakresie wymagań konstrukcyjnych i wyposażenia – Aneks 2.

MEPC/Circ.407 = MSC/Circ.1100 – patrz okólniki MSC

MEPC/Circ.408 z dnia 17.10.2003 r. Wdrożenie znowelizowanego Załącznika IV do konw. MARPOL 73/78

Okólnik wyjaśnia kontrowersje i interpretuje aspekty prawne związane z ratyfikacją Załącznika IV, który wszedł w życie z dniem 27.09.2003r. Podaje do wiadomości, że formalnie obowiązuje stara wersja Załącznika - wg Aneksu 10 do MEPC 44/20, pomimo że Komitet zachęcał do wdrażania jego wersji znowelizowanej. Nowy Załącznik IV- Rez. MEPC.88(44) , zgodnie z procedurą ratyfikacyjną będzie mógł być dopiero przyjęty przez MEPC 51 (w kwietniu 2004r.) i wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2005. Państwa które wcześniej dobrowolnie wdrożyły znowelizowany Załącznik IV nie powinny żądać jego stosowania od statków obcych bander, jak również nie stosować sankcji przez PSC.

 

MEPC/Circ.409 = MSC/Circ.1101 – patrz okólniki MSC

 

MEPC/Circ.410 z dnia 22.09.2003 r. Załącznik IV konw. MARPOL 73/78 - komunikat przekazany przez Administrację USA

Okólnik przekazuje do wiadomości wszystkich członków IMO komunikat otrzymany od US Coast Guard dot. planu wdrażania Załącznika IV MARPOL na statkach bandery USA , pomimo że Stany nie ratyfikowały tego załącznika.

MEPC/Circ.411 z dnia 24.09.2003 r. Załącznik I konw. MARPOL 73/78 - Wytyczne dla oficerów PSC w zakresie Wzoru Książki zapisów olejowych część I

Zawarte w okólniku wytyczne wyjaśniają kontrowersje w zakresie obowiązującego wzoru Książki. Komitet MEPC na 49 sesji odnotował występujące różnice formatu w wydaniach konwencji MARPOL i stwierdził, iż oba wzory Książek zapisów olejowych mogą być stosowane przez statki jak również oba formaty powinny być akceptowane przez PSC.

 

Okólniki komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

 

MSC/Circ.1099 i MEPC/Circ.405 z dnia 2.09.2003 r. Wytyczne w zakresie organizacji i metod pracy MSC, MEPC i ich Podkomitetów, znowelizowane

Okólnik zawiera ww. Wytyczne które zostały znowelizowane przez MSC 77 i MEPC 49 – wprowadzone poprawki mają na celu poprawić efektywność pracy tych organów IMO. Znowelizowane wytyczne zastępują dotychczas obowiązujący na ten temat wspólny okólnik: MSC/Circ.931 i MEPC/Circ.366.

 

MSC/Circ.1100 i MEPC/Circ.407 z dnia 27.08.2003 r. Zalecany do stosowania standardowy format informacji o ładunku wymagany zgodnie z rozdz. 16 Kodeksu IBC

W związku z potrzebą standaryzacji informacji dla załogi tankowców o zagrożeniach dla zdrowia, wymaganych przy przewozie niebezpiecznych ładunków masowych (zgodnie z par. 16.2 Kodeksu IBC) , Komitety zalecają do stosowania w tym celu Kart bezpieczeństwa (Safety Data Sheets ) wg wzoru opracowanego przez ONZ . Format można znaleźć w rozdz. 1.5 United Nations Publication: Globally Harmonized System for Hazard Classification and Communication (Sale No:E.03.II.E.25).

 

MSC/Circ.1101 i MEPC/Circ.409 oraz FAL/Circ.100 z dnia 8.09.2003 r. Dostępność asysty holowników

Okólnik, przygotowany przez FAL i zatwierdzony przez pozostałe Komitety, zwraca uwagę na ważność tego zagadnienia dla bezpieczeństwa żeglugi i zaleca wszystkim zainteresowanym (administracjom portowym, pilotom i operatorom) do stosowania wytyczne zawarte w publikacji Nautical Institutes: „Tug Use in Ports – A Practical Guide” (Można zamówić przez E-mail: pubs@nautinst.org ). W załączniku do okólnika podany jest spis treści ww. publikacji.

 

MSC/Circ.1102 z dnia 15.09.2003 r. Interpretacje wymagań Kodeksu HSC 2000 i rozdz. X konw. SOLAS

Zawarte w okólniku interpretacje zostały opracowane przez Podkomitety: DE46, FP47 i SLF46. Zostały one zatwierdzone i zalecane do stosowania przez Komitet. Rekomendacje mają na celu ujednolicenie interpretacji wymagań ww. przepisów w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji jednostek HSC.

Załącznik 1 zawiera interpretacje do Kodeksu HSC 2000.

MSC/Circ.1103 i MEPC.6/Circ.9 z dnia 31.12.2003 r. Państwowe punkty kontaktowe w sprawach bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom morza

Okólnik zawiera uaktualnioną na dzień 31.12.2003 r. listę ww. punktów kontaktowych, która jest wydawana corocznie przez Sekretariat IMO zgodnie z poleceniem MSC i MEPC. Lista aktualna jest wymagana jako załącznik do SOPEP (Okrętowego planu zapobiegania rozlewom olejowym) – należy więc w SOPEP wymienić poprzedni okólnik ( MSC/Circ.1052 i MEPC.6/circ.8) na aktualny. Okólnik składa się dwóch anksów: Aneks 1 - zawiera listę adresową Administracji państw członkowskich IMO odpowiedzialnych za inspekcje statków i badanie wypadków morskich; Aneks 2 – zawiera listę adresową Punktów kontaktowych państw nadbrzeżnych odpowiedzialnych za przyjęcie i przekazanie raportów dot. rozlewów olejowych i wypadków przedostania się do morza substancji szkodliwych ze statków. Listę ww. można także na bieżąco weryfikować przez internet pod adresem: http://www.imo.org (wybierając: „IMO Circulars/Contact points” lub „National Contacts”).

Wojciech Czarny