Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2002

Ważniejsze postanowienia IMO w II półroczu 2002 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO do końca stycznia 2003 r. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 4/2002 Informatora, a także można je znaleźć na stronie internetowej PRS www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie niżej wyszczególnionych dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS, tel. 346 17 00 (wew. 372) lub fax: 341 20 69.

Rezolucje z Konferencji Dyplomatycznej Państw Stron Konwencji SOLAS, 1974
zwołanej w celu uchwalenia poprawek do Konwencji SOLAS i związanego z nią Międzynarodowego kodeksu ochrony statków i urządzeń portowych (ISPS Code), w Londynie od 9 do 13 grudnia 2002 r.

Rezolucja 1 Konferencji – Przyjęcie poprawek do Konwencji SOLAS

Uchwalone poprawki, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi, obejmują:
- ROZDZIAŁ V (Bezpieczeństwo żeglugi) – Prawidło 19 (Wymagania dotyczące posiadania przez statki systemów oraz wyposażenia nawigacyjnego): przyspieszono termin wyposażenia w AIS statków z grup wymienionych w dotychczasowym par.2.4.2 (podpkt .4 .5 i .6 ) – nowy podpkt .4 przewiduje tylko jeden termin wyposażania tych statków: “nie później niż pierwszy przegląd po 1 lipca 2004 r. lub 31 grudnia 2004 r., odpowiednio który jest wcześniejszy”.
- ROZDZIAŁ XI (Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu).
Rozdział został podzielony na dwa podrozdziały.
Obecny rozdział XI został przenumerowany jako XI-1 (tytuł pozostał bez zmian).
Wprowadzono zmiany do Prawidła 3 (Numer identyfikacyjny statku) – nowe wymagania dotyczą obowiązku trwałego oznakowania statków numerem identyfikacyjnym IMO (szczegóły dotyczące jego wykonania są zawarte w par.:5.1 – 5.4.), wymagania dotyczą również statków istniejących, których obowiązuje termin po pierwszym dokowaniu po 1 lipca 2004 r.
Dodano nowe Prawidło 5 – zobowiązuje ono do posiadania na każdym statku po 1 lipca 2004 r. “Ciągłego skrótowego zapisu historii statku” (Continuous Synopsis Record).

Wprowadzono nowy rozdział XI-2 (Środki specjalne dla wzmocnienia ochrony żeglugi). 

Nowy rozdział zawiera:
Prawidło 1: Definicje
Prawidło 2: Zastosowanie (statki powyżej 500 GT, wieże wiertnicze i urządzenia portowe przyjmujące statki żeglugi międzynarodowej)
Prawidło 3: Zobowiązania Państw stron konwencji w zakresie ochrony (ustanawianie stopnia zagrożenia)
Prawidło 4: Wymagania dotyczące armatorów i statków (w zakresie stosowania wymagań Kodeksu ISPS)
Prawidło 5: Odpowiedzialność szczególna armatorów (za informacje dotyczące stron zatrudniających statek i załogę)
Prawidło 6: Alarm statkowego systemu ochrony (obowiązek wyposażenia statków w nowy system alarmowania wg harmonogramu: od 1.07.2004 r. – wszystkie statki pasażerskie oraz zbiornikowce, chemikaliowce, gazowce, masowce i HSC od 500 GT; jeżeli zbudowane przed 1.07.2004 r. – po pierwszym przeglądzie radiowym po tej dacie. Pozostałe statki większe od 500 GT, zbudowane przed 1.07.2004 r. – nie później niż po pierwszym przeglądzie radiowym po dacie 1.07.2006 r.)
Prawidło 7: Zagrożenia dla statków (stopnie zagrożenia ogłaszane przez państwo portu)
Prawidło 8: Niezależność postępowania kapitana w sprawach bezpieczeństwa i ochrony statku
Prawidło 9: Środki kontroli wdrożenia wymagań
Prawidło 10: Wymagania dotyczące urządzeń portowych
Prawidło 11: Alternatywne porozumienia w zakresie ochrony
Prawidło 12: Ekwiwalentne środki ochrony
Prawidło 13: Przekazywanie informacji (do IMO przez Państwa strony konwencji).

Rezolucja 2 Konferencji – Uchwalenie Międzynarodowego kodeksu ochrony statków i urządzeń portowych (ISPS Code)
Kodeks ISPS został wprowadzony jako obowiązujący przez nowy rozdział XI-2 SOLAS (Część A kodeksu jest obowiązkowa, Część B kodeksu zawiera wytyczne dot. realizacji zaleceń). Kodeks ISPS wchodzi w życie razem z rozdziałem XI-2 SOLAS, tj. z dniem 1.07.2004 r. Celem kodeksu jest ustanowienie standardów i wytycznych w zakresie ochrony żeglugi – obejmują one ocenę zagrożeń oraz zarządzanie ochroną statków i urządzeń portowych.
Kodeks ISPS przewiduje m. in.:

  • konieczność wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę – u armatora, na statku i w porcie (Company Security Officer – CSO, Ship Security Officer – SSO, Port Facility Security Officer – PFSO);
  • specjalne szkolenia dla ww. oficerów ochrony;
  • konieczność przeprowadzenia identyfikacji i oceny zagrożeń (Security Assesment – w porcie i na statkach);
  • sporządzenie planów ochrony – dla statków i dla portów (Ship Security Plans, Port Facility Security Plans);
  • wprowadza obowiązek zatwierdzania tych dokumentów (ocen zagrożeń oraz planów ochrony) przez administrację lub upoważnione organizacje (RSO);
  • statki oraz porty będą zobowiązane wprowadzić systemy monitoringu i kontroli wejść, wchodzących ludzi oraz ładunku, uzgodnić środki łączności i działania na wypadek zagrożenia (przewiduje się ogłaszanie odpowiedniego poziomu zagrożenia – Kodeks ISPS określa trzy stopnie zagrożenia: normalny – 1, średni 2, wysoki – 3);
  • statki na zgodność z Kodeksem ISPS będą podlegały przeglądom, weryfikacji i certyfikacji (wydawany będzie Międzynarodowy certyfikat ochrony statku –International Ship Security Certificate);
  • administracje państw będą zobowiązane przekazywać niezbędne informacje do IMO (o zatwierdzonych planach ochrony dla portów oraz szczegóły dotyczące wprowadzanego stopnia zagrożenia, systemu komunikowania się i współdziałania – port/ statki );
  • wdrożenie postanowień Kodeksu ISPS na statkach będzie kontrolowane przez PSC.

Dalsze Rezolucje Konferencji 3 do 11 – dotyczą planowanych przyszłościowych działań IMO w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi.

Rezolucje z 48 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

Rezolucja MEPC.99(48) z dnia 11.10.2002: Poprawki do Planu oceny technicznej statku (CAS)
Rezolucja zawiera poprawki do CAS związanego z Prawidłem 13G(7) Aneksu I do konwencji MARPOL 73/78, uchwalonego Rez. MEPC.94(46). Wprowadzają one nowy par. 6.2.3 zobowiązujący do zmiany planu przeglądów zgodnie ze wzorem “Model Survey Plan for CAS” zawartym w Dodatku 3, oraz nowy par. 6.4.1 wprowadzający w załączonym Dodatku 4 obowiązkowe wymagania do przeprowadzania oceny wg CAS.

Rezolucja MEPC.100(48) z dnia 11.10.2002: Nowelizacja listy substancji załączonych do Protokołu w sprawie interwencji na pełnym morzu w przypadkach zanieczyszczeń substancjami innymi niż olej, 1973.
Rezolucja w Aneksie podaje poprawioną listę substancji, związaną z Artykułem I – par. 2(a) ww. Protokołu interwencji, zatwierdzoną przez MEPC 47. Lista nowelizuje definicje produktów (podzielonych na 5 grup), które są podmiotem Protokołu jeżeli są one przewożone na statkach jako ładunek lub resztki ładunków uprzednio przewożonych.

Rezolucja MEPC.101(48) z dnia 11.10.2002: Uznanie Morza Waddena jako obszaru szczególnie wrażliwego
Rezolucja Komitetu informuje o uznaniu Morza Waddena u wybrzeży Danii, Niemiec i Holandii jako morskiego obszaru szczególnie wrażliwego (Particularly Sensitive Sea Area – PSSA) – zgodnie z wytycznymi Rez. A.927(22). Szczegóły dotyczące granic tego obszaru, mapkę rejonu i środki zapobiegawcze zawierają aneksy 1-3 do ww. rezolucji.

Rezolucja MEPC.102(48) z dnia 11.10.2002: Wytyczne dotyczące przeglądów i certyfikacji systemów przeciw-porostowych na statkach
Załączone do ww. rezolucji Wytyczne zostały opracowane przez Podkomitet FSI zgodnie z zaleceniem Konferencji zawartym w Rezolucji 2 oraz Prawidle 1(4)(a) aneksu 4 do Konwencji AFS. Wytyczne mają pomóc Administracjom i Organizacjom Upoważnionym (RO) w ujednoliconym stosowaniu wymogów konwencji AFS, jak również przybliżyć proces przeglądów i certyfikacji armatorom, stoczniom i producentom farb.

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC/Circ.393 z dnia 21.03.2002: Raport GESAMP nr 64 zawierający publikację: “Znowelizowane procedury GESAMP oceny zagrożeń od substancji chemicznych przewożonych przez statki”
Okólnik przekazuje informację, że publikacja GESAMP (wspólnej ONZ-owskiej grupy ekspertów ds. ochrony środowiska morskiego) pod ww. tytułem jest dostępna w Internecie pod adresem – http://gesamp.imo.org .

MEPC/Circ.394 z dnia 14.05.2002: Wdrożenie znowelizowanego Prawidła 13G Aneksu I do MARPOL 73/78 – komunikat Australii
Okólnik zawiera komunikat z dn. 23.04.2002 Australian Maritime Safety Authority, w którym administracja zawiadamia, że zgodnie z par. 8(b) Prawidła 13G MARPOL Aneks I, Australia nie będzie udzielała po 1.01.2015 zgody na wejście do swoich portów dla zbiornikowców, które uzyskały zgodę, na podstawie par. 5(a) lub 5(b) Prawidła 13G, na dalszą eksploatację po roku 2015.

MEPC/Circ.395 z dnia 2.07.2002: Elektroniczna baza danych dotyczące wdrożenia Planu oceny technicznej statku (CAS)
Sekretariat informuje, że zgodnie z wymaganiami par. 14.2 znowelizowanego Prawidła 13G Aneksu I do MARPOL 73/78, zostały podjęty w IMO kroki do uruchomienia od 1.09.2002 r. elektronicznej bazy danych dla CAS, która będzie dostępna tylko dla Stron konwencji MARPOL.
Okólnik zawiera formularze dla Administracji do przekazywania danych do IMO:
Aneks 1 – format meldunku zgodnie z CAS par. 14.1.1,
Aneks 2 – format meldunku zgodnie z CAS par. 14.1.2,
Aneks 3 – format meldunku zgodnie z CAS par. 14.1.3.

MEPC/Circ.396 = BRAK – patrz ew. okólniki MEPC w Biuletynie Informacyjnym nr 4/2003.

MEPC/Circ.397 z dnia 2.08.2002: Zarządzanie wodami balastowymi – profil krajowy
W celu uaktualniania bazy danych o krajowych profilach dotyczących wymagań i zarządzania wodami balastowymi (uprzednio składanych wg MEPC/Circ.342), kierownictwo Programu GloBallast IMO zwraca się ponownie do rządów członków IMO o uaktualnienie tych danych wg załączonego do okólnika formularza – “Country Profile Template”. Nadesłane dane zostaną umieszczone na stronie internetowej pod adresem – http://globallast.imo.org i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

MEPC/Circ.398 z dnia 11.10.2002: Wytyczne sporządzania dokumentacji wnioskującej o desygnowanie morskiego obszaru szczególnie wrażliwego (PSSA) w celu przedłożenia w IMO
Wytyczne zawarte w okólniku mają pomóc Państwom Członkowskim w przygotowaniu aplikacji dla ustanowienia PSSA, zgodnie z wymaganiami zawartymi w postanowieniach Rezolucji Zgromadzenia A.927(22).

MEPC/Circ.399 = MSC/Circ.1056 – patrz okólniki MSC

MEPC/Circ.400 = MSC/Circ.1058 – patrz okólniki MSC

MEPC/Circ.401 = MSC/Circ.1059 – patrz okólniki MSC

 

Rezolucje z 76 sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)

Rezolucja MSC.133(76) z dnia 12.12.2002: Uchwalenie wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji
Zatwierdzone przez Komitet wymagania techniczne dla środków dostępu (drabiny, przejścia itp.), które mają umożliwiać przeprowadzanie inspekcji w przestrzeniach ładunkowych zbiornikowców i masowców, są związane z nowymi poprawkami do Konwencji SOLAS (praw. II-1/3-6), zawartymi w rez. MSC.134(76), wprowadzającymi obowiązek instalowania takich środków. Uchwalone wymagania techniczne wchodzą w życie 1.01.2005 r.

Rezolucja MSC.134(76) z dnia 12.12.2002: Poprawki do międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi poprawkami
Poprawki do SOLAS przyjęte przez Komitet obejmują: Rozdział II-1 “Budowa-konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne” (Część A-1 nowe prawidło 3-6 “Dostęp do i w obrębie przestrzeni ładunkowych na tankowcach i masowcach”; Część B – prawidło 12-2 zostało anulowane; Część C – Prawidło 31 dodano nowy par. 2.10 dot. dodatkowego alarmu w maszynowni i na mostku.); Rozdział II-2 “ Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów” (poprawki do prawideł 3 i 19 związane z wprowadzeniem Kodeksu IMDG do Konwencji SOLAS 1974 jako obowiązkowego); Rozdział III “Środki i urządzenia ratunkowe” (Prawidło 26 nowe wymagania dla statków pasażerskich ro-ro dotyczące transponderów radarowych); Rozdział XII “Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla masowców” (nowe Prawidło 12 wprowadzające sygnalizatory poziomu wody w ładowniach, przestrzeniach suchych i balastowych; oraz Prawidło 13 wprowadzające nowe wymagania w zakresie dostępności do systemów pompowania – dotyczące usytuowania ich sterowania poza grodzią kolizyjną).
Poprawki te wejdą w życie na zasadach “milczącej akceptacji” z dniem 1 lipca 2004 r.

Rezolucja MSC.135(76) z dnia 12.12.2002: Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpiecznego przewozu statkami napromieniowanego paliwa jądrowego, plutonu i wysoko promieniotwórczych odpadów w pojemnikach (Kodeks INF)
Przyjęte poprawki do Kodeksu INF dotyczą Rozdz. 1 (1.1 “Definicje” i 1.2 “Zastosowanie”). Zmiany definicji związane są z wprowadzeniem do SOLAS jako obowiązkowego Kodeksu IMDG. Poprawki te wejdą w życie na zasadach “milczącej akceptacji” z dniem 1 stycznia 2004 r.

Rezolucja MSC.136(76) z dnia 11.12.2002: Wymaganie techniczne dla alarmu statkowego systemu ochrony (ship security alert system)
Nowy system alarmowania będzie obowiązkowy wraz z wejściem w życie poprawek do rozdz. XI SOLAS i nowego Kodeksu ISPS tj. z dniem 1.07.2004 r. Rezolucja zawiera zalecenia dotyczące wymagań techniczno-eksploatacyjnych tego systemu alarmowania przewidzianego do użycia przy ataku terrorystycznym na statki.

Rezolucja MSC.137(76) z dnia 4.12.2002: Standardy manewrowości statków
Komitet zatwierdził standardy manewrowości statków przygotowane przez Podkomitet DE – obecna rezolucja zastępuje dotychczasowe tymczasowe
wytyczne zawarte w Rezolucji Zgromadzenia A. 751(18). Powinny być one stosowane dla statków budowanych po 1 stycznia 2004 r.

Rezolucja MSC.138(76) z dnia 5.12.2002: Zalecenia dla żeglugi przy wejściu na Morze Bałtyckie
Przyjęta rezolucja zastępuje obecnie obowiązujące zalecenia na ten temat zawarte w Rezolucjach Zgromadzenia A.579(14) i A.620(15). Nowe zalecenia będą obowiązywać od 1.12.2003 r. Rezolucja zawiera: Aneks 1 – rekomendacje dla żeglugi przy wejściu na Bałtyk trasą T, oraz Aneks 2 – rekomendacje przy wejściu przez cieśninę Sund. Zalecenia powyższe dotyczą ostrzeżeń nawigacyjnych, pilotażu, raportowania oraz używania map elektronicznych ECDIS.

Rezolucja MSC.139(76) z dnia 5.12.2002: Obowiązkowe systemy raportowania ze statków
Komitet zatwierdził dwa nowe systemy obowiązkowego raportowania ze statków: w Zatoce Fińskiej, który będzie obowiązywał od dn. 1.07.2004 r. (szczegóły zawiera Aneks 1 rezolucji) oraz na Adriatyku, który wchodzi w życie 1.07.2003 r. (szczegóły zawiera Aneks 2 rezolucji).

Rezolucja MSC.140(76) z dnia 5.12.2002: Zalecenia w sprawie zabezpieczenia łącz VHF dla systemu AIS
Rezolucja Komitetu adresowana jest do Administracji państw członkowskich i zwraca uwagę na konieczność zabezpieczenia kanałów, które będą używane dla systemu AIS oraz na to, że powinny one spełniać rekomendacje ITU-R M.1371 i posiadać odpowiednie zatwierdzenie administracji.

Rezolucja MSC.141(76) z dnia 5.12.2002: Poprawki do metod prób modelowych przeprowadzanych zgodnie z 14 Rezolucją Konferencji SOLAS 1995
Znowelizowane metody przeprowadzania prób modelowych zawierają doświadczenia zebrane z dotychczasowych prób, uwzględniają postęp wiedzy i technologii, a także zalecenia Podkomitetu SLF w tym zakresie. W załączonym do rezolucji Dodatku zebrano dodatkowe uwagi wyjaśniające w celu ujednolicenia tych metod.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC/Circ.1052 i MEPC.6/Circ.8 z dn. 31.12.2002: Państwowe punkty kontaktowe w sprawach bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom morza
Zatwierdzona przez oba Komitety, znowelizowana na dzień 31.12.2002 r. lista kontaktowa, która jest corocznie wydawana przez Sekretariat m.in. dla potrzeb SOPEP (Aneks 1 – zawiera listę adresową Administracji państw członkowskich IMO odpowiedzialnych za inspekcje statków i badających wypadki morskie; Aneks 2 – zawiera listę adresową punktów kontaktowych państw nadbrzeżnych odpowiedzialnych za przyjęcie i przekazanie raportów dotyczących rozlewów olejowych i wypadków przedostania się do morza substancji szkodliwych ze statków). Lista zastępuje poprzedni okólnik na ten temat – MSC/Circ.1019 i MEPC.6/Circ.7.
Dodatkowo okólnik podaje informację Sekretariatu, że Listę można na bieżąco weryfikować przez internet – pod adresem: http://www.imo.org (wybierając następnie hasła: IMO Circulars/Contact points lub National Contacts).

MSC/Circ.1053 z dnia 16.12.2002: Uwagi wyjaśniające do standardów manewrowości statków
Okólnik zawiera uwagi wyjaśniające zawierające jednolite interpretacje jakie są zalecane przy stosowaniu Standardów manewrowości – uchwalonych Rez. MSC.137(76). Okólnik zastępuje wytyczne zawarte w poprzednim okólniku
– MSC/Circ.644.

MSC/Circ.1054 z dnia 16.12.2002: Tymczasowe wytyczne dla ekranoplanów “Wing-in-ground (WIG) craft”
Okólnik zawiera obszerne (176 str.) wymagania techniczno-eksploatacyjne dla nowego typu jednostek tzw. WIG. Są to jednostki wielozadaniowe, które poruszają się z dużą prędkością, lecąc tuż nad powierzchnią morza i wykorzystując efekt dynamicznej poduszki powietrznej.

MSC/Circ.1055 z dnia 23.12.2002: Wytyczne do pomiarów grubości metodą próbkowania dla oszacowania wytrzymałości wzdłużnej i do metod naprawy wykonywanych zgodnie z Aneksem 12 do Aneksu B do Rezolucji A.744(18)
Uchwalone ww. wytyczne do pomiarów wykonywanych w czasie inspekcji statków odnoszą się do zagadnień opisanych w Aneksie B.12 do Rezolucji A.744(18) – dotyczących programu rozszerzonych przeglądów na zbiornikowcach i masowcach. Zalecenia mają stanowić pomoc dla Administracji przy wdrażaniu wymagań ww. rezolucji.

MSC/Circ.1056 i MEPC/Circ.399 z dnia 23.12.2002: Wytyczne dla statków eksploatowanych na zalodzonych wodach Arktyki
Wytyczne, zatwierdzone przez oba Komitety, zawierają dodatkowe wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statków operujących na wodach zalodzonych. Są one związane z dodatkowym ryzykiem spowodowanym przez specyficzne warunki występujące w tym rejonie.

MSC/Circ.1057 z dnia 23.12.2002: Proponowane poprawki dla uaktualnienia kodeksów DSC i HSC 1994
Okólnik Komitetu zawiera niezbędne poprawki, które powinny być wprowadzone do ww. kodeksów w celu ich uaktualnienia, zgodnie z wymaganiami ostatnio znowelizowanego Kodeksu HSC 2000.
Ponieważ zadecydowano, że poprawki te zostaną oficjalnie wprowadzone do kodeksów DSC i HSC 1994 dopiero przy następnej nowelizacji Kodeksu HSC 2000, Komitet zachęca Administracje do dobrowolnego przyjęcia i podjęcia środków dla respektowania tych poprawek przez armatorów, klasyfikatorów i inne strony zaangażowane w prowadzenie żeglugi.

MSC/Circ.1058 i MEPC/Circ.400 z dnia 16.12.2002: Tymczasowe wytyczne w sprawie współpracy i konsultacji przy badaniu wypadków morskich przez państwa bandery i inne zainteresowane strony
Opracowane przez oba Komitety wytyczne do współpracy w sprawach ww. zalecane są do tymczasowego stosowania przez wszystkie zainteresowane strony, w celu ustanowienia podstaw i zasad takiej międzynarodowej współpracy. Tymczasowe wytyczne oraz zebrane doświadczenia, będą w następnym etapie wprowadzone jako poprawki do Kodeksu w sprawie badania wypadków morskich (uchwalonego Rez. A.849(20).

MSC/Circ.1059 i MEPC/Circ.401 z dnia 16.12.2002: Procedury postępowania w przypadku wystąpienia dużych niezgodności w systemie zarządzania bezpieczeństwem wg Kodeksu ISM
MSC wspólnie z Komitetem MEPC zaleca przyjęte procedury postępowania, w przypadku stwierdzenia podczas audytów dużych niezgodności, w zatwierdzonych procedurach SMS u armatora lub na statku. Opracowane wytyczne mają stanowić jednolitą wykładnię postępowania dla administracji państwa bandery i państwa portu.

MSC/Circ.1060 z dnia 6.01.2003: Wytyczne dla przygotowania propozycji nowych tras żeglugowych i systemów meldunkowych w celu przedłożenia ich do Podkomitetu NAV
Wytyczne dla przygotowania ww. nowych propozycji, zostały opracowane jako pomoc dla Administracji przy planowaniu, wdrożeniu i przedstawieniu takich tras i systemów do zatwierdzenia. Zawierają one również narzędzia dla oceny i zatwierdzania tych propozycji przez NAV, w celu ich ostatecznego przyjęcia przez MSC.

MSC/Circ.1061 z dnia 6.01.2003: Wytyczne eksploatacji systemów mostka zintegrowanego (IBS)
Okólnik zawiera Wytyczne dla oficerów wachtowych dotyczące bezpiecznej eksploatacji ww. systemów. Zawierają one kryteria w zakresie obsługi, procedur awaryjnych, szkolenia i kontroli jakości systemów – IBS jak i INS zgodnie z rez. MSC.86(70).

MSC/Circ.1062 z dnia 16.12.2002: Obsługiwanie i administrowanie binarnymi komunikatami systemu AIS
Okólnik informuje o zamiarze przejęcia przez IMO ww. obowiązków od IALA, który obecnie zarządza tymi komunikatami binarnymi. Po wykonaniu inwentaryzacji decyzje zostaną podjęte na NAV 49.

MSC/Circ.1063 z dnia 19.12.2002: Uczestniczenie przez statki w serwisach tras pogodowych
W związku z zaleceniami dla kapitanów statków zawartymi w okólniku MSC/Circ.1017 dotyczącymi korzystania z serwisów tras pogodowych, Komitet opracował w obecnym okólniku minimalne standardy dla tego rodzaju serwisów.

MSC/Circ.1064 z dnia 17.12.2002: Poprawki do Międzynarodowego poradnika SAFETYNET
Okólnik zawiera w załączonym aneksie przygotowane przez COMSAR 6 poprawki do ww. Poradnika, które zostały opracowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń koordynatorów serwisów SAR. Poprawki te zostały zatwierdzone przez MSC 76 i wejdą w życie 1.01.2004 r.

MSC/Circ.1065 z dnia 13.12.2002: Standardy IALA dotyczące szkolenia i certyfikacji personelu VTS
Okólnik Komitetu zaleca stosowanie, przy szkoleniu personelu obsługującego systemy VTS, kursów modelowych przygotowanych przez IALA. Pakiet kursów modelowych obejmuje: kurs dla operatorów V-103/1, dla inspektorów V-103/2, trening dla ww. na stanowisku pracy V-103/3 oraz kurs dla instruktorów V-103/4.

MSC/Circ.1066 z dnia 13.12.2002: Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 wraz z poprawkami – lista Państw sygnatariuszy Konwencji które złożyły raporty, potwierdzone przez MSC, o pełnym wdrożeniu postanowień konwencji
Załączona do okólnika znowelizowana lista (ostatnia była ogłoszona w MSC/Circ.1031), zawiera aktualny wykaz państw, które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji – stan do 76 sesji MSC.

Komitet przypomina również o konieczności posiadania potwierdzeń dyplomów przez państwo bandery – zgodnie z STCW I/10.

Inne ważniejsze okólniki

COLREG.2/Circ.55 z dnia 6.01.2003: Nowe oraz znowelizowane trasy rozgraniczenia ruchu
Przyjęte przez MSC 76 ww. trasy są opisane w sześciu aneksach do tego okólnika i dotyczą:
1 – Południowego obszaru M. CZERWONEGO; 2 – Przylądka LA NAO u wybrzeży Hiszpanii; 3 – Przylądka PALOS u wybrzeży Hiszpanii; 4 – Zmiany stref w ZAT. FIŃSKIEJ; 5 – Zmiany stref w ZAT. FUNDY; 6 – Zmiany stref w CIEŚN. BAB EL MANDEB. Zmiany do ww. tras wchodzą w życie z dniem 1.07.2003 r.

SN/Circ.224 z dnia 6.01.2003: Trasy żeglugowe inne niż strefy rozgraniczenia ruchu
Okólnik zawiera przyjęte przez MSC 76 poprawki do zalecanych tras żeglugowych, które są opisane w czterech aneksach dotyczących: 1 – zalecanych tras na M. ŚRÓDZIEMNYM u wybrzeży Egiptu; 2 – zaleceń dotyczących tras w południowej części M. CZERWONEGO; 3 – zaleceń dot. nawigacji w ZAT. FIŃSKIEJ; 4 – poprawek do zaleceń w sprawie nawigacji na wejściu na M. BAŁTYCKIE. Zalecenia wejdą w życie z dniem 1.07.2003 r., za wyjątkiem zaleceń dotyczących żeglugi przez cieśniny na M. Bałtyckie, które wejdą w życie 1.12.2003 r.

SN/Circ.225 z dnia 6.01.2003: Obowiązkowe systemy raportowania ze statków
Okólnik informuje o przyjętych przez MSC 76 dwóch nowych systemach meldunkowych – szczegóły patrz Rez. MSC.139 (76).

SN/Circ.226 z dnia 16.12.2002: Niebezpieczne sytuacje konfliktowe – podejmowanie działań w celu uniknięcia kolizji
Okólnik Podkomitetu NAV przedstawia i komentuje zatwierdzone ostatnio poprawki do COLREG – poprawione Prawidło 8(a), które wejdą w życie 29.11.2003 r. Zwraca uwagę zwłaszcza na właściwą interpretację tego prawidła (stosowanie go łącznie z innymi prawidłami MPDM). Zmiany w przepisach mają zapobiec powstawaniu niebezpiecznych sytuacji kolizyjnych.

SN/Circ.227 z dnia 6.01.2003: Wytyczne w zakresie instalowania na statkach systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
Podkomitet NAV opracował ww. dobrowolne wytyczne, które następnie zatwierdził MSC 76.
Mają one stanowić pomoc w zakresie ujednolicenia dobrej praktyki instalacyjnej – dla przemysłu, serwisów instalujących oraz dla inspektorów odbierających na statku system AIS.

SN/Circ.228 z dnia 21.01.2003: Pierwszy raport informacyjny w sprawie powrotu i wejścia w atmosferę ziemską włoskiego satelity BEPPO-SAX
Okólnik sporządzony na prośbę Rządu Włoch zawiera informacje dotyczące powrotu, spodziewanego na wiosnę br., ww. satelity. Dalsze szczegóły będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej pod adresem: http://www.asdc.asi.it/bepposax/reentry/.