Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2008

WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2008 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2008 r.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS - tel.: 058 75 11 372; E-mail: hw@prs.pl lub fax: 058 346 03 92.

REZOLUCJE z 85 sesji KOMITETU BEZPICZEŃSTWA NA MORZU (MSC 85)

Rezolucja MSC.267(85) z dnia 4.12.2008r. Uchwalenie Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (2008 IS Code)
Uchwalony przez Komitet MSC nowy Międzynarodowy kodeks stateczności, 2008 IS Code, składa się z następujących części: Wprowadzenie i definicje, Część A - Obowiązkowe kryteria oraz Część B - Zalecenia dla poszczególnych typów statków i dodatkowe wytyczne.
Uchwalone jednocześnie przez MSC poprawki do konwencji SOLAS 1974 – rezolucja MSC.269(85) oraz do Protokołu 1988 do konwencji o liniach ładunkowych 1966 – rezolucja MSC.270(85), wprowadzają Część A kodeksu IS 2008 jako obowiązkową. Kodeks wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2010 roku.
Nowy kodeks zastępuje rezolucję A.749(18) wraz z poprawkami zawartymi w rezolucji MSC.75(69).

Rezolucja MSC.268(85) z dnia 4.12.2008r. Uchwalenie Międzynarodowego morskiego kodeksu stałych ładunków masowych (IMSBC Code)
Uchwalony przez MSC znowelizowany Międzynarodowy kodeks przewozu stałych ładunków masowych (IMSBC) zastępuje dotychczasowy kodeks BC 2004 – rezolucja MSC.193(79). Jednocześnie, zgodnie z poprawkami do rozdziału VI i VII konwencji SOLAS 1974 zawartymi w rezolucji MSC.269(85), kodeks IMSBC będzie obowiązkowy i wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Rezolucja MSC.269(85) z dnia 4.12.2008r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974, wraz z późniejszymi zmianami
Rezolucja składa się z 2 aneksów - Aneks 1 zawiera poprawki do rozdziałów SOLAS: II-1 (Część A i B-1), II-2 (Część A i C) ; - Aneks 2 zawiera poprawki do rozdziałów: II-2 (Część A, E i G), VI (Część A i B), VII (Część A-1).
Poprawki do konwencji SOLAS wprowadzają jako obowiązkowe dwa nowe kodeksy – 2008 IS Code i IMSBC Code które zostały uchwalone odpowiednio rezolucjami MSC.267(85) i MSC.268(85). Rezolucja wejdzie w życie: Aneks 1 - 1 lipca 2010 roku (Kodeks IS 2008) natomiast Aneks 2 - 1 stycznia 2011 (Kodeks IMSBC).

Rezolucja MSC.270(85) z dnia 4.12.2008r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, wraz z późniejszymi zmianami
Poprawki do Protokołu do konwencji LL 1966 dotyczą zmodyfikowanego Załącznika B do Konwencji LL. Zmiany w Aneksie I Rozdział I wprowadzają do konwencji jako obowiązkowy nowy kodeks stateczności - Kodeks IS 2008. Będzie on obowiązkowy dla statków zbudowanych po 1 lipca 2010 roku.

Rezolucja MSC.271(85) z dnia 4.12.2008r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (2000 HSC Code)
Poprawki do kodeksu HSC 2000 dotyczą Rozdziału 7- Bezpieczeństwo pożarowe. Dostosowują wymagania kodeksu jednostek szybkich do znowelizowanego kodeksu IMDG. Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2011 roku.

Rezolucja MSC.272(85) z dnia 4.12.2008r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (LSA Code)
Uchwalone poprawki do kodeksu LSA (rezolucja MSC.48(66)) dotyczą: Rozdziału IV Jednostki ratunkowe – prawidła: 4.4, 4.7 oraz Rozdziału V Ładzie ratownicze – prawidło 5.1. Poprawki wejdą w życie od dnia 1 lipca 2010 roku.

Rezolucja MSC.273(85) z dnia 4.12.2008r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (ISM Code)
Poprawki do kodeksu ISM (rezolucja A.741(18)) dotyczą rozdziałów: 1 Postanowienia Ogólne – część 1.1 i 1.2; 5 Odpowiedzialność i uprawnienia kapitana - paragraf 5.1.5; 7 Opracowywanie planów działań wykonawczych na statku - część 7; 8 Gotowość w stanach zagrożenia –paragraf 8.1; 9 Zgłaszanie i analiza niezgodności, wypadków i sytuacji niebezpiecznych – paragraf 9.9; 10 Utrzymywanie stanu statku i jego wyposażenia – paragraf 10.3; 12 Weryfikacja, przegląd i ocena armatorska – paragraf 12.1 i 12.2; 13 Certyfikacja, weryfikacja i nadzór administracyjny – paragraf 13.12, 13.13, 13.14; 14 Certyfikacja tymczasowa – paragraf 14.4.3; Dodatek Wzory dokumentów – zmiany w Certyfikacie zarządzania bezpieczeństwem. Poprawki wejdą w życie od dnia 1 lipca 2010 roku.

Rezolucja MSC.274(85) z dnia 4.12.2008r. Poprawki do Znowelizowanych zaleceń przeprowadzania prób środków ratunkowych (Rezolucja MSC.81(70))
Poprawki do ww. rezolucji z zaleceniami w zakresie testowania środków ratunkowych dotyczą: Części 1 Próby prototypów – podpunkty: 6.1, 6.3, 6.7, 7.1, 7.2; Części 2 Próby w produkcji i instalacyjne – podpunkty: 5.2 i 6.1. Komitet MSC zaleca Rządom stosowanie powyższych wytycznych przy wykonywaniu prób środków ratunkowych.

Rezolucja MSC.275(85) z dnia 5.12.2008r. Wyznaczanie koordynatora systemu LRIT
Rezolucja uzupełnia wymagania dot. wyznaczania koordynatora LRIT zawarte w prawidle V/19 – 1.14 SOLAS oraz wymagania zawarte w rezolucji MSC.263(84). Precyzuje obowiązki w zakresie współpracy koordynatora z centrami wymiany danych LRIT.

Rezolucja MSC.276(85) z dnia 5.12.2008r. Działanie międzynarodowego centrum wymiany danych LRIT w okresie przejściowym
Rezolucja uzupełnia wymagania dot. działania międzynarodowych centrów wymiany danych LRIT zawarte w prawidle V/19 – 1 SOLAS oraz wymagania rezolucji MSC.263(84) zawarte w paragrafie 10.1. Informuje, że okres działania Międzynarodowego centrum wymiany danych LRIT prowadzonego przez USA będzie przedłużony poza okres przejściowy aż do dnia 31.12.2011 roku.

Rezolucja MSC.277(85) z dnia 28.11.2008r. Objaśnienie terminu „masowiec” oraz Wytyczne do stosowania prawideł SOLAS do statków które okazjonalnie przewożą suche ładunki luzem a nie są zdefiniowane jako masowce zgodnie z prawidłem XII/1.1 i rozdziałem II-1
Rezolucja precyzuje definicję „masowca” oraz objaśnia które dodatkowe wymagania SOLAS obowiązują do tego typu statków - w zależności od daty ich budowy oraz od rodzaju posiadanej konstrukcji (typu wolnej burty, długości, pojedynczego czy też podwójnego poszycia burtowego).

Rezolucja MSC.278(85) z dnia 1.12.2008r. Uchwalenie nowego obowiązkowego systemu meldunkowego „Off the coast of Portugal – COPREP”
Nowy system meldunkowy COPREP wejdzie w życie od godz. 0000 UTC dnia 1 czerwca 2009 roku i będzie obowiązywał wszystkie statki przepływające wzdłuż wybrzeża Portugalii. Rezolucja podaje pokrycie geograficzne i pozostałe szczegóły nowego systemu meldunkowego.

Rezolucja MSC.279(85) z dnia 1.12.2008r. Uchwalenie poprawek do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego w PSSA „Papahanaumokuakea Marine National Monument – CORAL SHIPREP”
Uchwalone poprawki dotyczą systemu meldunkowego CORAL SHIPREP uchwalonego rezolucją MSC.248(83) i wejdą w życie od godz. 0000 UTC dnia 1 czerwca 2009 roku. Poprawki dotyczą zmian granic akwenu na którym obowiązuje system meldunkowy.

Rezolucja MSC.280(85) z dnia 1.12.2008r. Uchwalenie poprawek do Ogólnych wymagań dot. tras żeglugowych (Rezolucja A.572(14), z późniejszymi zmianami)
Poprawki do ww. rezolucji, zgodnie z nowymi standardami przyjętymi przez IHO, wprowadzają zmiany do Aneksu 1 Część 9.4 - Symbole oznaczające granice oraz do Aneksu 2 Części 7.6 i 7.7 – Symbol oznaczający granice morza archipelagowego.

Rezolucja MSC.281(85) z dnia 4.12.2008r. Uwagi wyjaśniające do rozdziału II-1 SOLAS Przepisy niezatapialności i stateczności awaryjnej
Rezolucja zawiera szczegółowe wyjaśnienia i interpretacje przygotowane przez Podkomitet SLF do wymagań nowego rozdziału II-1 SOLAS, uchwalonego rezolucją MSC.216(82) i wchodzącego w życie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPICZEŃSTWA NA MORZU

MSC.1/Circ.1281 z dnia 9.12.2008r. Uwagi wyjaśniające do Międzynarodowego Kodeksu Stateczności, 2008
Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet SLF uwagi wyjaśniające do nowego Międzynarodowego kodeksu stateczności 2008, uchwalonego rezolucją MSC.267(85). Mają one służyć jako wytyczne do stosowania wymagań kodeksu i do ujednolicenia ich interpretacji.

MSC.1/Circ.1282 z dnia 9.12.2008r. Zastosowanie poprawionych prawideł II-2/3, XII/12 i XII/13 SOLAS
Okólnik wyjaśnia nieścisłości powstałe przy stosowaniu ww. poprawek do konwencji SOLAS, zawartych w rezolucji MSC.216(82), które wynikły z różnych dat wejścia w życie poprawek zawartych w aneksach do tej rezolucji (zawarte w aneksie 1 weszły w życie 1 lipca 2008 roku a zawarte aneksie 2 wejdą w życie dopiero 1 lipca 2010 roku ).

MSC.1/Circ.1283 z dnia 22.12.2008r. Nieobowiązkowe wytyczne w zakresie aspektów ochrony żeglugi statków które nie podlegają wymaganiom rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS
Dobrowolne wytyczne zawierają rekomendacje w zakresie ochrony dla statków pozakonwencyjnych. Składają się z Części 1 - adresowanej do Administracji oraz Części 2 - adresowanej do armatorów i użytkowników statków pozakonwencyjnych (małych statków pasażerskich, statków rybackich i jednostek rekreacyjnych).

MSC.1/Circ.1284 z dnia 11.12.2008r. Ujednolicone interpretacje do uregulowań rozdziału II-1/1.3 i II-1/3-6 SOLAS
Okólnik zawiera zatwierdzone przez MSC interpretacje do ww. prawideł SOLAS w zakresie jak należy traktować przebudowy zbiornikowców z pojedynczą burtą na zbiornikowce z podwójnym poszyciem burtowym. (powinny być stosowane jak do przebudowy o znacznym zakresie).

MSC.1/Circ.1285 z dnia 11.12.2008r. Ujednolicone interpretacje do uregulowań rozdziału III/16.1 SOLAS
Okólnik zawiera interpretacje do prawidła 16.1 rozdziału III SOLAS dotyczącego drabinek ewakuacyjnych zejściowych do dodatkowych tratw wymaganych prawidłem 31.1.3.

MSC.1/Circ.1286 z dnia 11.12.2008r. Ujednolicone interpretacje do uregulowań rozdziału II-1/32.1
Interpretacje dotyczą prawidła II-1/32.1 –Kotły parowe i ich instalacje zasilające. Uściślają wymagania i zalecają aby Administracja przed uznaniem zaworu bezpieczeństwa jako wystarczającego zabezpieczenia przed nadciśnieniem, wymagała przeprowadzenia pozytywnej oceny ryzyka technicznego.

MSC.1/Circ.1287 z dnia 9.12.2008r. Poprawki do rezolucji A.705(17) – Publikowanie Morskich informacji bezpieczeństwa (MSI)
Poprawki przyjęte przez MSC 85 zawierają nowy aneks do ww. rezolucji zawierający Wytyczne w zakresie publikowania MSI (ostrzeżeń nawigacyjnych, informacji pogodowych, informacji SAR i innych). Znowelizowany aneks zastępuje istniejący tekst aneksu do ww. rezolucji i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2010 roku.

MSC.1/Circ.1288 z dnia 9.12.2008r. Poprawki do rezolucji A.706(17) – Ogólnoświatowy serwis ostrzeżeń nawigacyjnych
Poprawki przyjęte przez MSC 85 zawierają znowelizowane wytyczne do ww. rezolucji – zastępują one dotychczasowy tekst załączników do rezolucji A.706(17) Aneksu 1, Aneksu 2 i Dodatku. Okólnik wejdzie w życie od 1 stycznia 2010 roku i zastępuje okólniki: MSC/Circ.685, MSC/Circ.750 i MSC/Circ.957.

MSC.1/Circ.1289 z dnia 9.12.2008r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)
Okólnik zawiera kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez MSC 85. Wprowadzone zmiany do poradnika dotyczą:
Tom I:
- w Rozdziałach: Skróty i Akronimy oraz Słownik dodano TMAS (serwis telemedical);
- w Rozdziale 1 zmieniono paragraf 1.4.1 oraz wykreślono paragraf 1.4.3;
- w Rozdziale 2 zmieniono paragrafy: 2.1.2 i 2.3.7 oraz dodano nowy paragraf 2.5.6;
- w Rozdziale 4 zmieniono paragrafy 4.2.3 i 4.7.1;
- w Rozdziale 6 zmieniono paragraf 6.4.3;
- w Dodatku C zmieniono paragraf C.1.1 (g);
- w Dodatku G w części G.7 zmieniono paragraf G.7.1 i dodano nowy paragraf G.7.5;
- w Dodatku H – zmieniono cały tekst dodatku (Rozdziały od 1 do 6);
- w Dodatku J w rozdziale 2. Cele dodano nowy paragraf (a);
- dodano nowy Dodatek N (Wzór kontraktu pomiędzy RCC i TMAS).
Tom II:
- w Rozdziałach: Skróty i Akronimy oraz Słownik dodano TMAS (serwis telemedical);
- w Rozdziale 1 zmieniono paragraf 1.4.2;
- w Rozdziale 2 dodano nowy paragraf 2.7.7; zmieniono paragrafy: 2.24.1, 2.24.6, 2.27.22, 2.27.23 i dodano nowy paragrafy 2.27.24, 2.27.25, 2.27.26, 2.27.27, 2.27.28, 2.27.29, 2.27.30;
- w Rozdziale 3 zmieniono paragraf 3.6.1, wykreślono paragraf 3.6.5 i odpowiednio przenumerowano następne paragrafy, dodano nowy paragraf 3.6.7;
- w Dodatku D zmieniono numer 10 w liście kontrolnej MEDICO;
- w Dodatku R – zmieniono cały dodatek.
Tom III (obowiązuje statki):
- w Rozdziałach: Skróty i Akronimy oraz Słownik dodano TMAS (serwis telemedical);
- w Części 3 na stronie 3- 15 zmieniono tekst drugiego podparagrafu • „W razie kłopotów językowych ....”;
- w Części 4 na stronach 4- 8 i 4- 9 przed tytułem MEDICO dodano nowy tytuł MEDICAL ASSISTANCE TO VESSELS i zmieniono treść MEDICO i MEDEVAC.
Poprawki do poradnika IAMSAR wejdą w życie od dnia 1 czerwca 2009 roku.

MSC.1/Circ.1290 z dnia 16.12.2008r. Ujednolicona interpretacja pojęcia „pierwszy przegląd” w odniesieniu do prawideł SOLAS
Komitet zatwierdził interpretację „pierwszego przeglądu” (first survey) przygotowaną przez Podkomitet FSI celem ujednolicenia interpretacji tego pojęcia w stosowaniu przez poszczególne Administracje. Okólnik zastępuje dotychczasowy okólnik MSC/Circ.1141.

MSC.1/Circ.1291 z dnia 9.12.2008r. Wytyczne dot. systemów wykrywania zatapiania na statkach pasażerskich
Przygotowane przez SLF wytyczne mają stanowić pomoc w stosowaniu wymagań nowego prawidła II-1/22-1 SOLAS w zakresie instalowania na statkach pasażerskich systemów wykrywania zatapiania przedziałów – będą obowiązywały statki pasażerskie przewożące 36 i więcej osób, zbudowanych po 1 lipca 2010 roku.

MSC.1/Circ.1292 z dnia 9.12.2008r. Wcześniejsze stosowanie Międzynarodowego Kodeksu Stateczności, 2008
Nowy Międzynarodowy kodeks stateczności w stanie nieuszkodzonym (2008 IS Code) został uchwalony rezolucją MSC.267(85) i zgodnie z poprawkami do konwencji SOLAS ( rezolucja MSC.269(85)) kodeks wejdzie w życie 1 lipca 2010. Poprawki do SOLAS wprowadzają jako obowiązkową Część A kodeksu IS 2008. Komitet MSC, na wniosek Podkomitetu SLF, rekomenduje Administracjom wcześniejsze stosowanie kodeksu przy certyfikacji statków zbudowanych po 5 grudnia 2008 roku.

MSC.1/Circ.1293 z dnia 10.12.2008r. Uczestnictwo statków w WHO dobrowolnym programie obserwacji (VOS)
Komitet MSC odpowiadając na apel WHO po raz kolejny przypomina i zachęca statki do uczestniczenia w programie VOS. Okólnik podkreśla znaczenie obserwacji wykonywanych przez statki dla poprawy jakości prognoz pogody, zwraca również uwagę na malejącą ilość statków uczestniczących w programie VOS. Okólnik kierowany jest do Rządów krajów członkowskich z prośbą o zainteresowanie tym tematem armatorów, operatorów, kapitanów i załogi statków – zastępuje on okólnik MSC/Circ.1017.

MSC.1/Circ.1294 z dnia 8.12.2008r. Dalekosiężny System Identyfikacji i Śledzenia (LRIT) – Dokumentacja techniczna (Część II)
Okólnik zawiera wymagania techniczne w zakresie tworzenia, testowania i działania Centrum bazy danych LRIT. Zawarta w okólniku Dokumentacja techniczna (Część II) jest uzupełnieniem i stanowi całość razem z wymaganiami prawidła V/19-1 SOLAS, Standardami i wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi w rezolucji MSC.263(84) i Dokumentacją techniczną (Część I) zawartą w okólniku MSC.1/Circ.1259.

MSC.1/Circ.1295 z dnia 8.12.2008r. Wytyczne dot. niektórych typów statków zobowiązanych do transmisji informacji LRIT w zakresie zwolnień, ekwiwalentów oraz pewnych spraw operacyjnych
Okólnik zawiera wytyczne dla specjalnych typów statków (platform, magazynów FPSOs, statków zaopatrzenia Offshore, i statków specjalnego przeznaczenia) w zakresie zwolnień od wymagań LRIT.

MSC.1/Circ.1296 z dnia 8.12.2008r. Wytyczne w zakresie przeglądów i certyfikacji na zgodność statków z wymaganiami nadawania informacji LRIT
Znowelizowane wytyczne adresowane są do Administracji i ROs odpowiedzialnych za certyfikację statków na zgodność ich wyposażenia z wymaganiami systemu LRIT. Okólnik zastępuje wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1257.

MSC.1/Circ.1297 z dnia 8.12.2008r. Wytyczne dla serwisów SAR w zakresie zapotrzebowania i otrzymywania informacji LRIT
Wytyczne adresowane są służb ratowniczych SAR i zawierają procedury zamawiania informacji z systemu LRIT, które mają być dostępne bezpłatnie dla tych serwisów. Okólnik zastępuje wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1258.

MSC.1/Circ.1298 z dnia 8.12.2008r. Wytyczne do wdrożenia systemu LRIT
Znowelizowane prze MSC 85 wytyczne zawierają zadania i obowiązki Administracji rządów wynikające z obowiązku wdrożenia systemu LRIT. Okólnik zastępuje poprzednie wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1256.

MSC.1/Circ.1299 z dnia 8.12.2008r. Przejściowe porozumienie i środki dla przyspieszenia zakończenia ustanawiania systemu LRIT
Ze względu na opóźnienia we wdrażaniu systemu LRIT (trudności z integracją LRIT Data Centres), okólnik MSC wprowadza na okres przejściowy - od 31.12.2008 do 30.06.2009 roku - tymczasowe rozwiązania które mają przyspieszyć zakończenie uruchamiania systemu. Komitet apeluje jednocześnie do wszystkich Rządów o zwiększenie wysiłków przy ustanawianiu i testowaniu LRIT Data Centres oraz ich integracji do systemu LRIT. Wszystkie trudności należy przekazywać do rozpatrzenia na 86 sesję MSC która odbędzie się w maju 2009 roku.

 

REZOLUCJE z 58 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIGO (MEPC 58)
- uchwalone w dniu 10 października 2008 roku

Rezolucja MEPC.173(58) Wytyczne pobierania próbek wód balastowych (G2)
Wytyczne zawierają ogólne zalecenia dla pobierania próbek wód balastowych przez służby PSC na zgodność z prawidłami D-1 i D-2 Załącznika do Konwencji BWM 2004. Załącznik do wytycznych zawiera zalecenia związane z technikami i procedurami pobierania próbek i składa się z następujących rozdziałów:
- Pobieranie próbek podczas zrzutu wód balastowych
- Pobieranie próbek ze zbiorników wód balastowych
- Protokoły z pobierania i analizy próbek
- Formularze danych o próbkach
- Aspekty bezpiecznego i nieszkodliwego pobierania próbek
- Zalecenia co do zawartości zestawu do pobierania próbek dla PSC
- Postępowanie, przechowywanie, oznakowanie i transport próbek wód balastowych

Rezolucja MEPC.174(58) Wytyczne zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych
Rezolucja zastępuje dotychczasowe wytyczne zawarte w rezolucji MEPC.125(53). Wytyczne zawierają ogólne wymagania dotyczące projektowania i konstrukcji systemów obróbki wód balastowych oraz procedur ich testowania celem wydania certyfikatu typu wyrobu.

Rezolucja MEPC.175(58) Przekazywanie informacji o zatwierdzonych typach systemów obróbki wód balastowych
Komitet MEPC zachęca kraje członkowskie o informowaniu IMO o zatwierdzonych w danym kraju systemach obróbki wód balastowych zgodnych z wytycznymi G(8) i G(9).

Rezolucja MEPC.176(58) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 poprawiającego Konwencję MARPOL 73/78 - Znowelizowany Załącznik VI do MARPOL 73/78
Rezolucja zawiera pełny tekst nowego Załącznika VI do konwencji MARPOL 73/78, który wejdzie w życie na zasadzie milczącej akceptacji w dniu 1 lipca 2010r.

Rezolucja MEPC.177(58) Poprawki do Kodeksu Technicznego emisji tlenków azotu ze statkowych silników wysokoprężnych NOx - Kodeks Techniczny NOx 2008
Rezolucja zawiera pełny tekst nowego Kodeksu NOx 2008, którego postanowienia wejdą w życie na zasadzie milczącej akceptacji w dniu 1 lipca 2010r.

UWAGA: 58 sesja Komitetu MEPC przyjęła następujące Ujednolicone Interpretacje do Konwencji MARPOL 73/78:
- do paragrafu 6, 7, 8 i 11.8 prawidła 12A Załącznika I
- do prawidła 23.7.3.2 Załącznika I (przypadkowy wyciek oleju)
- zmiana dotychczasowej UI 15.1.5 do prawidła 12.1 Załącznika I (pojemność zbiorników szlamu)

 

OKÓLNIKI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

MEPC.1/Circ.633 z dnia 7.10.2008 Wdrożenie Załącznika IV do konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji morskiej Bahama
Okólnik informuje o stworzeniu dobrowolnego systemu certyfikacji statków na zgodność z Załącznikiem IV konwencji MARPOL.

MEPC.1/Circ.637 z dnia 17.11.2008 Dostępność i jakość paliwa statkowego
Okólnik zawiera opis postępowania odpowiedniego organu Państwa Strony Załącznika VI do MARPOL (Protokołu 1997 do MARPOL) w przypadku, gdy statek nie spełnia standardów wymaganych dla paliwa statkowego.

MEPC.1/Circ.638 z dnia 17.11.2008 Tymczasowe wytyczne wdrożenia Kodeksu Technicznego NOx
Kodeks Techniczny NOx wyznacza obowiązkowe procedury testowania, przeglądu i certyfikacji silników wysokoprężnych, aby spełniały one wymagania prawidła 13 Załącznika VI MARPOL. Prawidło 13 zawiera wymagania dla Poziomu II (Tier II) kontroli emisji NOx, które mają mieć zastosowanie dla statków zbudowanych po 1 stycznia 2011r. W związku z tym, że wymagania nowego Załącznika VI wejdą w życie 1 lipca 2010 r., pozostaje okres 6 miesięcy dla wydania przez Administracje certyfikatów dla silników (EIAPP) zgodnie z prawidłem 13.4.

MEPC.1/Circ.639 z dnia 11.11.2008 Wymagania dla przewozu GTL (Gas-To-Liquid Oils)
Komitet Ochrony Środowiska Morskiego potwierdza, że morski transport GTL powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami Załącznika I konwencji MARPOLO 73/78.

MEPC.1/Circ.640 z dnia 4.11.2008 Tymczasowe wytyczne używania Książki Zapisów Olejowych dotyczące dobrowolnej deklaracji w sprawie pozostałości w zbiornikach wód zaolejonych i w sprawie metody podgrzewania szlamu
Okólnik wyjaśnia zapisy w Książce zapisów Olejowych: Część I – Kod (C) par. 12.4.

MEPC.1/Circ.641 z dnia 11.11.2008 Uzupełniające wytyczne zatwierdzania systemów postępowania z wodami zęzowymi i szlamem
Komitet MEPC zachęca do stosowania załączonych do okólnika wytycznych mających na celu ułatwienie spełnienia wymagań Załącznika I MARPOL i jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo operacyjne personelu statkowego. Wytyczne zostały przygotowane przez Podkomitet ds. konstrukcji i wyposażenia statku (DE).

MEPC.1/Circ.642 z dnia 12.11.2008 Znowelizowane wytyczne 2008 dla systemów postępowania z pozostałościami wód zaolejonych w przestrzeniach maszynowych statku włączając wytyczne zintegrowanego systemu postępowania z wodami zęzowymi (IBTS)
Wytyczne te zastępują załączone do okólnika MEPC.1/Circ.511 wytyczne w związku z nowymi wymaganiami Załącznika VI dot. spalania oleju szlamowego wytwarzanego podczas normalnej eksploatacji statku.

MEPC.1/Circ.643 z dnia 12.11.2008 Zharmonizowane wdrożenie znowelizowanych wytycznych i specyfikacji urządzeń PPE dla pomieszczeń maszynowych statków w procesie zatwierdzania typu
Okólnik ma na celu zapewnienie jednolitego poziomu wdrożenia wytycznych zawartych w rezolucji MEPC.107(49) oraz wyjaśnienie niejednoznacznych interpretacji wytycznych.

MEPC.1/Circ.644 z dnia 4.11.2008 Standardowy format formularza wcześniejszego zgłaszania dostarczenia odpadów do portowych urządzeń odbiorczych
W niektórych portach, z powodów logistycznych, wymagane jest wcześniejsze zgłaszanie ze statku o potrzebie skorzystania z portowych urządzeń odbiorczych (rozdział 4 w rez. MEPC.83(44)). W celu uniknięcia narażenia statku na opóźnienia Komitet MEPC zatwierdził standardowy format formularza takiego zgłoszenia (ANF – Advance Notification Form).

MEPC.1/Circ.645 z dnia 4.11.2008 Standardowy format kwitu dostarczenia odpadów do portowych urządzeń odbiorczych
Komitet MEPC zatwierdził format standardowego kwitu zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych (WDR – Waste Delivery Receipt).

Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)
Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Malta

624

627

629

648

15.07.2008

18.08.2008

5.09.2008

10.11.2008

Panama

624

627

631

636

648

15.07.2008

18.08.2008

15.09.2008

15.10.2008

10.11.2008

Hong Kong i Chiny

627

18.08.2008

Holandia

629

5.09.2008

Maroko

646

24.10.2008

Singapur

646

24.10.2008

Turcja

651

2.12.2008

Rumunia

651

2.12.2008

 

• Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 12 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

625

630

635

649

21.07.2008

10.09.2008

14.10.2008

12.11.2008

  

• Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13 H) MARPOL

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

626

628

632

634

647

22.07.2008

20.08.2008

15.09.2008

14.10.2008

10.11.2008

Malezja

628

20.08.2008

Australia

650

2.12.2008

 

Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Wielka Brytania

623

10.07.2008

 

OPRACOWALI:
Wojciech Czarny (dokumenty MSC)
Beata Gałecka (dokumenty MEPC)