Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2005

Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w I półroczu 2005 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do końca lipca 2005 r. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 1/2005 Informatora.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS – www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS – tel. 346 17 00 (wew. 372), e-mail: hw@prs.pl lub fax: 341 20 69.
 

Rezolucje z 80 sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC 80)

Rezolucja MSC.194 (80)z dnia 20.05.2005 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami
Przyjęte przez Komitet poprawki do SOLAS dot. rozdziałów: II-1, II-2, VI, IX, XI-1, XI-2 i Dodatku. Poprawki w rezolucji zostały podzielone na dwie części ze względu na różne daty ich wdrożenia:
Aneks 1 zawiera poprawki które wejdą w życie 1 stycznia 2007 roku,
Aneks 2 rezolucji zawiera poprawki które będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 roku.
Poprawki Aneksu 1 rezolucji dotyczą:
Rozdziału II-1 „Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”:
- Część A „Postanowienia ogólne”

 • prawidło 2 Definicje – dodano definicję masowca;

- Część A-1 „Konstrukcja statków”

 • prawidła od 3-1 do 3-6 - treść prawideł została uzupełniona;

Dodano nowe:

 • prawidło 3-7 Rysunki konstrukcyjne przechowywane na statku i na lądzie

 • prawidło 3-8 Wyposażenie holownicze i cumownicze.

- Część B „Niezatapialność i stateczność”

Dodano nowe:

 • prawidło 23-3 Sygnalizatory poziomu wody na statkach z jedną ładownią innych niż masowce

- Część C „Urządzenia maszynowe”

 • prawidło 31 Sterowanie mechanizmami – dodano nowy paragraf 6, określający datę stosowania wymagań (obowiązuje statki zbudowane po 1 lipca 2004 r.); oraz zmieniono treść podparagrafu 2.10.

  Poprawki Aneksu 2 rezolucji dotyczą:

  Rozdziału II-1 „Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”:

  - Części A, B i B-1: istniejący tekst rozdziału został znowelizowany i przeredagowany oraz zmieniono niektóre wzory do obliczeń niezatapialności (np. wskaźnika podziału grodziowego „R” i innych współczynników).

  Nowy układ i podział rozdziału jest następujący:

 • Część A „Postanowienia ogólne” – (prawidła 1- 3, tytuły bez zmian)

 • Część B „Niezatapialność i stateczność” – (prawidło 4)

 • Część B-1 „Stateczność” – (nowe prawidła 5 do 8)

 • Część B-2 „Niezatapialność, wodoszczelność i integralność kadłuba” – (prawidła 9 do 17-1)

 • Część B-3 „Niezatapialność i linie ładunkowe dla statków pasażerskich”(prawidło 18 )

 • Część B-4 „Kontrola stateczności” – (prawidła 19 do 25).

- Część C "Urządzenia maszynowe"

Dodano po istniejącym prawidle 35:

 • prawidło 35-1 Urządzenia do pompowania zęz.

Rozdziału II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa”:

 • prawidło 4, 10, 20: zmieniono odesłania do prawideł w rozdziale II-1 (dostosowanie do numeracji prawideł w znowelizowanym w rozdziale II-1).

Rozdziału VI „Przewóz ładunków”

 • prawidło 7 – zmieniono odesłanie do nowego prawidła w rozdziale II-1.

Rozdziału IX „ Kierowanie bezpieczną eksploatacją statków”

 • prawidło 1 Definicje – zmieniono odesłanie do nowego prawidła w rozdziale II-1.

Rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu”

 • prawidło 2 – zmieniono odesłanie do nowego prawidła rozdziału II-1

 • nowe prawidło 3-1 Numer identyfikacyjny armatora i właściciela rejestrowego

 • prawidło 5 – dodano nowe podparagrafy: „.7” dot. zapisu informacji o numerze identyfikacyjnym właściciela rejestrowego oraz „.10” dot. zapisu informacji o numerze identyfikacyjnym armatora.

Rozdziału XI-2 „Środki specjalne dla podniesienia ochrony statku”

 • prawidło 1 – zmieniono odesłanie do nowego prawidła rozdziału II-1.

Dodatek „Certyfikaty”

 • Wzór Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego – w tabeli zmieniono odesłanie do nowego prawidła rozdziału II-1.

Rezolucja MSC.195(80) z dnia 20.05.2005 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (ISM Code)
Przyjęte poprawki dotyczą Dodatku kodeksu:

 • Wzory Dokumentu zgodności, Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem i dokumentów tymczasowych”

We wzorach formularzy po „nazwie i adresie armatora” dodano „numer identyfikacyjny armatora ...” .

Poprawki te wejdą w życie na zasadach „milczącej akceptacji” z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Rezolucja MSC.196(80) z dnia 20.05.2005 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu ochrony statków i obiektów portowych (ISPS Code)
Rezolucja zawiera poprawki do Części A kodeksu „Obowiązkowe zalecenia w zakresie wymagań rozdziału XI-2 SOLAS”
Załącznik do Części A – Dodatek 1 i Dodatek 2: We wzorach formularzy certyfikatów po „nazwie i adresie armatora” dodano „numer identyfikacyjny armatora ...” .
Poprawki te wejdą w życie na zasadach „milczącej akceptacji” z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Rezolucja MSC.197(80) z dnia 20.05.2005 r. Poprawki do Wytycznych w zakresie programu rozszerzonych przeglądów na zbiornikowcach i masowcach (Rez. A.744(18) wraz z poprawkami)
Rezolucja zawiera bardzo obszerne poprawki (116 stron) do ww. wytycznych przeprowadzania rozszerzonych przeglądów (nowelizują one istniejące wymagania oraz uzupełniają je o nowe załączniki – opracowane zostały na podstawie zebranych doświadczeń z dotychczasowych inspekcji na tego typu statkach).
Poprawki wejdą w życie na zasadach „milczącej akceptacji” 1 stycznia 2007 r.

Rezolucja MSC.198(80) z dnia 20.05.2005 r. Poprawki do Wzoru i wytycznych prowadzenia Zapisu historii statku CSR (Rez. A.959(23))
Przyjęte poprawki dot. wzoru formularza CSR zawartego w „Dodatku”. Konsekwentnie do wprowadzonych poprawek do Kodeksu ISPS, dodano w formularzu CSR dwie nowe rubryki:

 • „7 – numer identyfikacyjny właściciela rejestrowego” oraz

 • „10 – numer identyfikacyjny armatora”.

Przy tej okazji wprowadzono we wzorze nową rubrykę: „14 – uwagi”, dla umożliwienia dokonywania dodatkowych wpisów informacyjnych przez administrację (np. dotyczących niezgodności stwierdzonych przy zmianie bandery statku).

Poprawki ww. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku na zasadach „milczącej akceptacji”.

Rezolucja MSC.199(80) z dnia 16.05.2005 r. Poprawki do Wymagań w zakresie zapewnienia służb radiowych do obsługi systemu GMDSS (Rez. A.801(19))
Zmiany dotyczą Aneksu 4 rezolucji A.801(19) „Kryteria w zakresie dostarczania usług NAVTEX” – nowy aneks nowelizuje wymagania dla systemu ostrzeżeń nawigacyjnych NAVTEX.
Poprawki dotyczą serwisów NAVTEX wprowadzanych po 1 stycznia 2006 roku.

Rezolucja MSC.200(80) z dnia 13.05.2005 r. Poprawki do Znowelizowanych zaleceń w zakresie prób środków ratunkowych
Rezolucja Komitetu zawiera obszerne poprawki opracowane przez Podkomitet DE (63 strony) do poprzednich zaleceń zawartych w rezolucji MSC.81(70) – precyzują one wymagania Kodeksu LSA w zakresie prób środków ratunkowych. Komitet zaleca stosowanie przez administracje Rządów znowelizowanych rekomendacji przy wykonywaniu atestacji środków ratunkowych.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC/Circ.1154 z dnia 23.05.2005 r. Wytyczne w zakresie szkolenia i wydawania świadectw oficerów ochrony armatora
Okólnik zawiera wytyczne w tym zakresie przygotowane przez Podkomitet STW. Mają one na celu ujednolicenie szkolenia i certyfikacji oficerów ochrony armatora (CSO) w poszczególnych Państwach członkowskich. Nie zostały one wprowadzone do STCW ponieważ pracownicy armatora na lądzie nie podlegają wymaganiom konwencji i kodeksu STCW (natomiast wymagania dla statkowych oficerów ochrony (SSO) zostały wprowadzone do konwencji STCW).

MSC/Circ.1155 z dnia 23.05.2005 r. Wytyczne w zakresie priorytetu wiadomości i testowania systemu alertu ochrony statku
Zatwierdzone przez MSC wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane przez Podkomitet COMSAR – potwierdzają one najwyższy priorytet dla tych komunikatów oraz stwierdzają potrzebę przeprowadzania prób działania systemu alertu (wg protokołów testowania zatwierdzonych przez poszczególne administracje).

MSC/Circ.1156 z dnia 23.05.2005 r. Wytyczne w zakresie dostępu do statków objętych postanowieniami rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS przez urzędników publicznych, służby ratunkowe i pilotów
Okólnik zwraca uwagę państw członkowskim na konieczność wdrożenia do planów ochrony statków i obiektów portowych specjalnych procedur szybkiego dostępu na statki ww. służb, umożliwiających im bez przeszkód wykonywanie czynności służbowych. Zawiera on szczegółowe wytyczne w tym zakresie dla wszystkich zainteresowanych stron odpowiedzialnych za wdrożenie postanowień Kodeksu ISPS.

MSC/Circ.1157 z dnia 23.05.2005 r. Tymczasowy program stosowania specjalnych środków dla podniesienia ochrony na pewnych (małych) statkach towarowych
Komitet, w związku z różną interpretacją stosowania wymagań Kodeksu ISPS w stosunku do statków o pojemności brutto 500 i większej objętych zwolnieniami zgodnie z konwencją TONNAGE 69, przygotował odpowiednie wytyczne i tymczasowy program na dostosowanie tego typu statków do nowych wymagań (nie później niż 1 lipiec 2008r.).

MSC/Circ.1158 z dnia 24.05.2005 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-1 SOLAS
Okólnik podaje ujednoliconą interpretację do prawidła 22 rozdziału II-1 SOLAS „Informacja o stateczności dla statków pasażerskich i towarowych” – dotyczy ona przeprowadzania weryfikacji masy statku pustego oraz możliwości udzielenia zwolnienia od prób przechyłów statków, wydawanych przez Administracje.

MSC/Circ.1159 z dnia 24.05.2005 r. Wytyczne w zakresie wymagań związanych z informacją o stateczności dla masowców
Wytyczne opracowane przez Podkomitet SLF dotyczą interpretacji nowych wymagań zawartych w prawidle 11.3 rozdziału XII SOLAS - dot. instalowania od dnia 1.07.2006 r. instrumentów do obliczeń stateczności na masowcach o długości mniejszej niż 150 m. Wytyczne precyzują wymagania dot. komputerów i programów statecznościowych (określają zakres wymaganych informacji w instrukcji dla kapitana oraz w stanach załadowania statku).

MSC/Circ.1160 z dnia 16.05.2005 r. Poradnik załadunku i rozładunku stałych ładunków masowych dla przedstawicieli terminali
Poradnik dla personelu lądowego terminali załadunkowych ładunków masowych został opracowany jako jedno z zaleceń prewencyjnych po wypadkach masowców. Ma on służyć harmonizacji ogólnoświatowej programów szkoleniowych dla personelu terminali. Komitet w okólniku zachęca wszystkie Rządy do implementacji Kodeksu bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców (BLU Code) jak również związanego z nim ww. Poradnika (BLU Manual).

MSC/Circ.1161 z dnia 20.05.2005 r. Wytyczne w zakresie szkolenia w opuszczaniu i podnoszeniu szybkich łodzi ratowniczych dla załogi statku i obsady łodzi
W związku z odnotowywanymi wypadkami z ww. łodziami, na polecenie Komitetu zostały opracowane uzupełnienia do wymagań szkoleniowych w tym zakresie (poprawki do Części A Kodeksu STCW przyjęte na MSC 80 ) oraz dodatkowe wytyczne zawarte w ww. okólniku. Wytyczne zawierają zalecany program ćwiczeń praktycznych podczas przeszkolenia na burcie statku – dla załogi wyznaczonej do opuszczania i podnoszenia łodzi oraz dla obsady łodzi.

MSC/Circ.1162 z dnia 20.05.2005 r. Ogólne zasady i rekomendacje w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki wymaganej dla oficerów ekranoplanów (jednostek WIG) wykorzystywanych w podwójny sposób wypornościowy oraz nad powierzchnią morza
W związku z próbami nowych jednostek WIG, które w pierwszej fazie poruszają się po morzu (start i lądowania) a w następnej fazie lecą nisko nad jego powierzchnią (wykorzystywanie poduszki powietrznej), Podkomitet STW opracował wymagania kwalifikacyjne dla oficerów marynarzy/lotników kierujących tymi jednostkami. Oficerowie WIG oprócz wymagań kwalifikacyjnych ICAO zawartych w konwencji Chicago 1944 muszą również posiadać kwalifikacje morskie jak oficerowie statków–- zawarte w konwencji STCW. Wytyczne podają zakres wymaganej wiedzy dla oficerów kierujących jednostkami WIG.

MSC/Circ.1163 z dnia 20.05.2005 r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 wraz z późniejszymi zmianami – lista Państw sygnatariuszy Konwencji które złożyły raporty o pełnym wdrożeniu postanowień konwencji
Okólnik zawiera znowelizowaną listę (ostania była ogłoszona w MSC/Circ.1134) z aktualnym wykazem państw które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji SCTW zgodnie z prawidłem I/7 – lista obejmuje stan do 80 sesji MSC.

MSC/Circ.1164 z dnia 20.05.2005 r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 wraz z późniejszymi zmianami – lista Państw które wdrożyły postanowienia konwencji oraz złożyły sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiem prawidła I/8
Okólnik zawiera listę państw które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji SCTW (zgodnie z wymaganiami prawidła I/7) oraz podaje daty przedłożenia przez te państwa raportów z niezależnej oceny (zgodnie z wymaganiami prawidła I/8 konwencji) potwierdzających, że państwa te w dalszym ciągu w pełni spełniają wymagania konwencji STCW – lista obejmuje stan do 80 sesji MSC.

MSC/Circ.1165 z dnia 10.06.2005 r. Znowelizowane wytyczne zatwierdzania ekwiwalentnych wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do stosowania w przedziałach maszynowych i pompowniach ładunkowych
Znowelizowane ww. wytyczne, opracowane przez Podkomitet FP 49, zastępują dotychczasowe wymagania w tym zakresie zawarte w okólnikach: MSC/Circ.668 i MSC/Circ.728. Zawierają one metody testowania i zatwierdzania instalacji gaśniczych wodnych ekwiwalentnych do systemów gaśniczych wymaganych dla tych przedziałów w prawidle II-2/10 konwencji SOLAS.

MSC/Circ.1166 z dnia 27.06.2005 r. Wytyczne do przeprowadzania uproszczonej analizy ewakuacji na pasażerskich jednostkach szybkich HSC
Wytyczne zaleca się do stosowania przy planowaniu dróg ewakuacyjnych, przez konstruktorów statków i armatorów, na tego typu jednostkach a także przez Administracje przy zatwierdzaniu planów ochrony pożarowej. Dodatek do okólnika podaje przykład zastosowania wytycznych do obliczeń.
Poprawione wytyczne zastępują tymczasowe wytyczne w tym zakresie, zawarte w okólniku MSC/Circ.1001.

MSC/Circ.1167 z dnia 1.06.2005 r. Wykonywanie oceny wymagań funkcjonalnych i standardów technicznych systemów wspomagających ewakuację
Okólnik zawiera wytyczne do przeprowadzania oceny przed zatwierdzeniem tego rodzaju systemów wspomagających (np. akustycznych) na statkach, które zostały opracowane przez Podkomitet FP.

MSC/Circ.1168 z dnia 1.06.2005 r. Tymczasowe wytyczne w zakresie przeprowadzania prób, zatwierdzania i utrzymywania systemów wspomagających ewakuację, zastosowanych jako alternatywne do systemu oświetlenia dolnego
Wytyczne tymczasowe w tym zakresie opracowane przez FP, mają pozwolić na zebranie doświadczeń z zastosowania nowych systemów. Komitet zaleca je do tymczasowego stosowania oraz zaprasza do zgłaszania uwag z ich zastosowania, bezpośrednio do Podkomitetu FP.

MSC/Circ.1169 z dnia 1.06.2005 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS
Okólnik podaje zalecane ujednolicone interpretacje do prawideł: 4.4.3.3 i 9.7.1.1 rozdziału II-2 SOLAS (dotyczą one odpowietrzeń ze zbiorników ładunkowych oraz kanałów systemów wentylacyjnych ). Zaleca się stosować podaną interpretację w systemach instalowanych na statki po 13.05.2005 r.

MSC/Circ.1170 z dnia 15.06.2005 r. Stosowanie wymagań prawidła II-2/15 SOLAS dot. instalacji oleju smarnego i instalacji innych olejów łatwopalnych na statkach zbudowanych przed 1 lipca 1998
Okólnik zawiera wyjaśnienie Komitet dotyczące stosowania wymagań ww. prawidła, uchwalonego rezolucją MSC.31(63) – powinny one obowiązywać tylko na statkach zbudowanych po 1 lipca 1998 roku . Okólnik ma być stosowany do czasu wejścia w życie odpowiednich poprawek do SOLAS (załącznik do okólnika zawiera przygotowane stosowne poprawki do ww. prawidła konwencji, które zgodnie z obowiązującą procedurą będą uchwalone na MSC 81).

MSC/Circ.1171 z dnia 23.05.2005 r. Zamknięcie serwisu INMARSAT-E przez INMARSAT LTD.
Okólnik przekazuje informacje IMSO na temat harmonogramu wyłączania serwisu INMARSAT-E. Zamknięcie serwisu nastąpi 1 grudnia 2006 roku. Zgodnie z deklaracją INMARSAT LTD. do tego czasu zostaną nieodpłatnie wymienione radiopławy systemu L-Band EPIRB na nowe radiopławy 406 MHz EPIRB z GPS.

MSC/Circ.1172 z dnia 23.05.2005 r. Identyfikacja statków pasażerskich innych niż statki pasażerskie Ro-Ro, którym zaleca się posiadać awaryjny zestaw medyczny (EMK)
Zalecenie dot. wyposażenia statków pasażerskich Ro-Ro które nie posiadają na pokładzie lekarza w zestaw EMK zostało wprowadzone okólnikiem MSC/Circ.1042. Obecny okólnik MSC rozszerza te wymagania również na zwykłe statki pasażerskie, które przewożą więcej niż 100 pasażerów na trasach gdzie pomoc medyczna z lądu może być udzielona w czasie dłuższym od 30 minut.

MSC/Circ.1173 z dnia 23.05.2005 r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)
Kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez Wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez Komitet MSC. Zmiany są następujące:
- Tom I: we wstępie – dodano nowe terminy w „skrótach” i „słowniku”; w rozdziale 4 – dodano nowy paragraf 4.8; w rozdziale 6 - dodano nowy paragraf 6.5 .
- Tom II: we wstępie – dodano nowe terminy w „skrótach” i „słowniku”; w rozdziale 1 – dodano nowe paragrafy: 1.8.11, 1.10.8 i 1.12.2; w rozdziale 2 – dodano paragraf 2.32; w rozdziale 6 – wykreślono część 6.14 i zastąpiono ją dwiema nowymi 6.14 i 6.15; dodatek C – istniejący dodatek został zastąpiony przez nowy dodatek C; dodatek O – wprowadzono małe korekty w treści.
- Tom III (dla statków):

 • wstęp – dodano definicje MRO i ACO w „skrótach” i w „słowniku”;

 • część 1 – poprawiono definicję „Ships Reporting System” i „ AMVER”, dodano nowy akapit „Underwater search and rescue”;

 • część 2 – dodano nowe określenie: „Prefix call sign” oraz zmieniono tekst dot. „Rescue by Maritime Facilities”, uzupełniono tekst w „Immediate Care of Survivors” i dodano nowy nagłówek ”Recording Information on Survivors”.

Poprawki do IAMSAR wejdą w życie od 1 czerwca 2006 roku.

MSC/Circ.1174 z dnia 20.05.2005 r. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na jednostkach nie podlegających przepisom a które odbywają podróże oceaniczne
Okólnik zawiera, uchwalone przez Podkomitet COMSAR wymagania w zakresie minimalnego podstawowego wyposażenia bezpieczeństwa dla tego rodzaju nietypowych jednostek. Wymagania będą dotyczyć np. wypraw na tratwach, pontonach itp. – stwierdza się, że brak nadzoru nad tymi wyczynami powoduje duże zagrożenie dla życia uczestników ekspedycji oraz kosztowne angażowanie serwisów SAR’owskich.

MSC/Circ.1175 z dnia 24.05.2005 r. Wytyczne w zakresie pokładowego wyposażenia do holowania i cumowania
Zalecenia wytycznych, przygotowanych przez Podkomitet DE, uszczegóławiają standardy wyposażenia używanego do holowania i cumowania na pokładach statków. Uzupełniają one uchwalone na sesji nowe wymagania zawarte w poprawkach do SOLAS w tym zakresie (nowe prawidła II-1/3-8 przyjęte rez. MSC.194(80), które będą obowiązywać od 1.01.2007r.). Zalecenia dotyczą m. in. wytrzymałości i obciążeń projektowych, zamocowań na burcie, wzmocnień kadłuba, SWL, planu wyposażenia dla kapitana a także podają tabele wymaganych wytrzymałości lin cumowniczych/holowniczych (w zależności od współczynnika wyposażenia).

MSC/Circ.1176 z dnia 25.05.2005 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziałów II-1 i XII SOLAS oraz do Wymagań technicznych w zakresie środków dostępu dla inspekcji
Zalecane interpretacje do ww. przepisów zostały przygotowane przez Podkomitet DE w celu ujednolicenia ich stosowania przez poszczególne strony konwencji. Dotyczą one następujących wymagań:
- SOLAS praw. II-1/3-6 – Dostęp do i w obrębie przestrzeni w przedziałach ładunkowych na zbiornikowcach i masowcach;
- Wymagania techniczne dot. środków dostępu dla inspekcji (rez. MSC.158(78));
- SOLAS praw. II-1/26 – Postanowienia ogólne;
- SOLAS praw. II-1/40 – Postanowienia ogólne;
- SOLAS praw. II-1/41 – Główne źródło energii elektrycznej i instalacje oświetleniowe;
- SOLAS praw. II-1/42 i 43 – Awaryjne źródło energii elektrycznej na statkach pasażerskich i towarowych;
- SOLAS praw. II-1/44 – Urządzenia rozruchowe dla awaryjnych zespołów prądotwórczych;
- SOLAS praw. II-1 Część B – Niezatapialność i stateczność;
- SOLAS praw. II-1 Część B 1 – Niezatapialność i stateczność awaryjna statków towarowych;
- SOLAS praw. XII/9 – Wymagania dla masowców, do których nie można stosować prawidła 4.2 z powodu konstrukcji ich ładowni;
- SOLAS praw. XII/12 – Sygnalizatory poziomu wody w ładowniach, przedziałach balastowych i przedziałach suchych;
- Wymagania techniczne dla sygnalizatorów poziomu wody na masowcach (rez. MSC.145(77));
- SOLAS praw. XII/13 – Dostęp do urządzeń pompujących.

MSC/Circ.1177 z dnia 25.05.2005 r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu HSC 2000
Zalecane interpretacje do ww. kodeksu zostały przygotowane przez Podkomitet DE w celu ujednolicenia ich stosowania. Dotyczą one: Rozdziału 9 Część A Paragraf 9.1.5 – Urządzenia maszynowe: stan bezenergetyczny jednostki.

MSC/Circ.1178 z dnia 25.05.2005 r. Ujednolicone interpretacje do przepisów XII/4.2 i XII/5.2 SOLAS
Zalecane przez MSC interpretacje do XII rozdziału konwencji dotyczą:
- prawidła 4.2 – Wymagania stateczności awaryjnej mające zastosowanie do masowców;
- prawidła 5.2 – Wytrzymałość konstrukcji masowców.

MSC/Circ.1179 z dnia 24.05.2005 r. Niedostatek sondowań hydrograficznych i pokrycia ogólnoświatowego mapami nawigacyjnymi oraz ich oddziaływanie na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego
Okólnik Komitetu, na wniosek Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO), zwraca uwagę na niedostateczne wypełnianie zobowiązań przez państwa członkowskie tym zakresie – zgodnie z prawidłem V/9 SOLAS. Apeluje do Rządów państw członkowskich o zwrócenie uwagi na ten problem biurom hydrograficznym i innym instytucjom odpowiedzialnym za ww. serwisy.

Ważniejsze inne okólniki

SN/Circ.246 z dnia 17.06.2005 r. Wytyczne w zakresie środków do odtwarzania przechowywanych danych na rejestratorach VDRs i S-VDRs przez władze dochodzeniowe
Wytyczne opracowane przez Podkomitet NAV mają na celu efektywne wykorzystanie po wypadkach zarejestrowanych danych na VDR. Zalecają one wyposażenie rejestratorów VDRs i S-VDRs w odpowiednie wyjście, interfejs i oprogramowanie, umożliwiające sczytywanie zarejestrowanych danych na laptopy oficerów dochodzeniowych. Okólnik zaleca wyżej wymienione wyposażenie we wszystkich rejestratorach instalowanych na statki po 1 lipca 2006 roku. Na statkach gdzie VDRs i S-VDRs są już zainstalowane zaleca się zamontować odpowiedni interfejs do 1 lipca 2007 roku.

LL.3/Circ.162 z dnia 24.05.2005 r. Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 1966 i do Protokołu 1988 wraz z poprawkami
Na wniosek Podkomitetu SL,F zatwierdzone zostały przez MSC 80 dodatkowe interpretacje do następujących przepisów konwencji:

 • prawideł 34(1) i 34(2) LL – dot. długości nadbudówki;

 • prawidła 3(9) LL – dot. usytuowania pokładu wolnej burty na barkowcach „Float on/ Float off”;

 • prawidła 27 LL i paragrafu 12 aneksu do rezolucji A.320(IX) – dot. traktowania wielkości dziobówki, usytuowanej ponad przednią ładownią, przy obliczeniach stateczności awaryjnej wymaganych przez te przepisy.

STCW.6/Circ.7 z dnia 20.05.2005 r. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawaniu świadectw i pełnienia wacht, 1978 – Poprawki do Części B Kodeksu STCW (STCW Code)
Okólnik zawiera uchwalone przez MSC 80 poprawki do Części B Kodeksu STCW. Dotyczą one prawidła B-VIII/2 „ Wytyczne w zakresie organizacji pełnienia wacht i zasad które należy przestrzegać” – część 3-2 „Wytyczne pełnienia wachty maszynowej”.
Po istniejącym paragrafie 8 dodano nowe paragrafy: 8-1 i 8-2, które zawierają szczegółowe wytyczne w sprawie zarządzania personelem obsady w maszynowni.

CSC/Circ.134 z dnia 27.05.2005 r. Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach (CSC), 1972 wraz z poprawkami – Wytyczne w sprawie poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych kontenerów
Na wniosek Podkomitetu DSC zatwierdzone zostały przez MSC 80 dodatkowe wytyczne do artykułu VI Konwencji CSC (dot. kontroli kontenerów).
Wytyczne zawierają szczegółowe kryteria do przeprowadzania oceny oraz wykaz uszkodzeń które kwalifikują kontener do wycofania z eksploatacji.

Wojciech Czarny