Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2002

Ważniejsze postanowienia IMO w I półroczu 2002 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO do końca lipca 2002 r. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 1/2002 Informatora a także można je znaleźć na stronie internetowej PRS www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie niżej wyszczególnionych dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS, tel. 346 17 00 (wew. 372) lub fax: 341 20 69.
 

Rezolucje z 47 Sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

Rezolucja MEPC.96(47) z dnia 8.03.2002: Wytyczne do pobierania próbek paliwa dla oceny zgodności z Aneksem VI MARPOL 73/78
Zalecenia rezolucji będą obowiązywać z datą wejścia w życie Protokołu z 1997 r. do konwencji MARPOL - wprowadzającego nowy Aneks VI. Dotyczą one prawidła 18(6) tegoż aneksu w sprawie jakości paliwa, precyzując jego wymagania w sprawie obowiązku pobrania reprezentatywnych próbek paliwa podczas bunkrowania. Załączony Aneks do rezolucji zawiera: definicje związane z próbkowaniem, metody pobierania próbek, wymagane wyposażenie do pobierania i plombowania oraz wymagania dot. oznakowania i składowania.

Rezolucja MEPC.97(47) z dnia 8.03.2002: Uznanie obszaru morskiego wokół Wyspy MALPELO jako obszaru szczególnie wrażliwego

Rezolucja Komitetu informuje o uznaniu akwenu wokół wyspy Malpelo (zachodnie wybrzeże Kolumbii) jako morskiego obszaru szczególnie wrażliwego (Particularly Sensitive Sea Area- PSSA) -zgodnie z postanowieniami rez. A.927(22), podaje również granice tego obszaru oraz zawiera zalecenie aby obszar ten omijać.

Rezolucja MEPC.98(47) z dnia 8.03.2002: Uznanie obszaru morskiego wokół Półw. FLORIDA jako obszaru szczególnie wrażliwego

Podobnie jak poprzednia rezolucja, zawiera granice akwenu wokół Florydy (USA) który został uznany jako obszar PSSA.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC/Circ.388 z dn. 24.01.2002: Raport GESAMP nr 68 zawierający publikację: ”Planowanie i zarządzanie dla podtrzymania rozwoju przybrzeżnych kultur wodnych”
Okólnik przekazuje informację, że publikacja GESAMP (wspólnej ONZ-towskiej grupy ekspertów ds. ochrony środowiska morskiego ) pod ww. tytułem jest dostępna w Internecie pod adresem – http://gesamp.imo.org .

MEPC/Circ.389 i MSC/Circ. 1021 z dnia 21.03.2002: Sugestie projektowania dla różnych opcji zarządzania balastami wodnymi i osadami przy budowie nowych statków

Okólnik zawiera wytyczne dla projektantów, uwzględniające wymogi przygotowywanej konwencji w tym zakresie wprowadzającej m.in. konieczność posiadania przez statki planu zarządzania balastami. Zawiera on sugestie w zakresie wyboru systemu i odpowiedniego wyposażenia a także dot. projektowania zbiorników balastowych w zależności od przyjętej metody - wymiany lub innego sposobu neutralizacji wód balastowych.

MEPC/Circ.390 z dnia 22.03.2002: Plan oceny technicznej statku (CAS) – uchwalony rez. MEPC.94(46)

Wprowadzony ww. rezolucją obowiązkowy CAS ma na celu ocenę stanu technicznego konstrukcji zbiornikowców jednokadłubowych, zbudowanych przed wejściem w życie prawidła 13G Załącznika I do MARPOL ( tj. przed 6.07.1993r.). Wynik tej oceny ma stanowić podstawę dla decyzji administracji o dalszej eksploatacji zbiornikowca - zgodnie z harmonogramem wycofywania z eksploatacji lub do ew. przebudowy zbiornikowców, w zależności od kategorii ustanowionych przez nowe prawidło 13G (poprawione ostatnio rez. MEPC.95(46)- wchodzi w życie 1.09.2002 r.).
Okólnik ten stanowi uzupełnienie rez. MEPC.94(46) oraz zawiera dołączone nw. aneksy:
a) wzorcowy plan przeglądu dla CAS;
b) wytyczne dla bezpiecznego przeprowadzania przeglądów CAS;
c) rozkład terminów przeglądów dla CAS.

MEPC/Circ.391 = MSC/Circ.1022 – patrz okólniki MSC

MEPC/Circ.392 = MSC/Circ.1023 – patrz okólniki MSC
 

Rezolucje z 75 Sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

Rezolucja MSC.122(75) z dnia 29.05.2002: Uchwalenie Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code)
Komitet zatwierdził nowy Kodeks IMDG wraz z poprawkami 31-02. Kodeks ten po wejściu w życie z dniem 1.01.2004 r najnowszych poprawek do SOLAS (uchwalonych rezolucją MSC.123(75)) będzie kodeksem obowiązkowym. Natomiast do tego czasu ma on obowiązywać od dnia 1.01.2003 r. jako zalecany. Rezolucja informuje, że tekst Kodeksu zawiera dokument DSC 6/15/Add.1.

Rezolucja MSC.123(75) z dnia 24.05.2002: Poprawki do międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z poprawkami

Poprawki do SOLAS przyjęte przez Komitet obejmują: Rozdział IV “Radiokomunikacja” (prawidła 1,3,4,7,12 i 14 – dot. drobnych poprawek redakcyjnych); Rozdział V “Bezpieczeństwo żeglugi” (prawidło 21- dodano nowy podpunkt wprowadzający poradnik IAMSAR tom. III ); Rozdział VI “Przewóz ładunków” (prawidła 2,5 i 6 ), Rozdział VII “Przewóz towarów niebezpiecznych” (wprowadzenie w miejsce obecnej Części A - nowej Części A ”Przewóz towarów niebezpiecznych w postaci opakowanej” i Części A-1 “Przewóz stałych towarów niebezpiecznych luzem” oraz poprawki do prawidła 14 w Części D). Przyjęte poprawki do tych rozdziałów wprowadzają Kodeks IMDG do Konwencji SOLAS 1974 jako kodeks obowiązkowy. Wprowadzają także w Dodatku “Certyfikaty” poprawki do spisów wyposażenia (wzór P i R).
Poprawki te wejdą w życie na zasadach “milczącej akceptacji” z dniem 1 stycznia 2004 r.

Rezolucja MSC.124(75) z dnia 24.05.2002: Poprawki do Protokołu 1988 do międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974

Przyjęte poprawki do Protokołu 1988 dotyczą korekty spisów wyposażenia (we wzorach P, R i C) zawartych w Dodatku do Załącznika do tego Protokołu. Poprawki te wejdą w życie na zasadach “milczącej akceptacji” z dniem 1 stycznia 2004 r.

Rezolucja MSC.125(75) z dnia 24.05.2002: Poprawki do Rezolucji A.744(18) – Wytyczne do programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach

Rezolucja zawiera bardzo szerokie poprawki do rez. A.744(18) które obejmują zarówno masowce (Załącznik A do rezolucji) jak i zbiornikowce (Załącznik B). Poprawki te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. na zasadzie “milczącej akceptacji”.

Rezolucja MSC.126(75) z dnia 20.05.2002: Systemy obowiązkowe raportowania ze statków

Komitet zatwierdził obowiązkowy system raportowania ze statków na wodach Grenlandii (GREENPOS i COSTAL CONTRAL) który zostanie rozpowszechniony okólnikiem SN/Circ. 221 i będzie obowiązywał od godz. 0000 UTC dnia 1 grudnia 2002 r.

Rezolucja MSC.127(75) z dnia 20.05.2002: Poprawki do istniejących systemów obowiązkowego raportowania ze statków

Przyjęte poprawki dotyczą systemu w rejonie “Off Ushant” i będą ogłoszone w okólniku SN/Circ. 222. Zostaną wprowadzone przez Francję od dnia 1 maja 2003 r.

Rezolucja MSC.128(75) z dnia 20.05.2002: Wymagania techniczne dla systemów alarmu wachtowego na mostku nawigacyjnym (BNWAS)

Rezolucja Komitetu zatwierdza standardy i rekomendacje dla alarmów BNWAS instalowanych na mostku. Wytyczne zawierają wymagania operacyjne, kryteria ergonomiczne, zasady projektowania i instalacji oraz wymagane interfejsy.

Rezolucja MSC.129(75) z dnia 21.05.2002: Bezpieczeństwo na morzu i radiokomunikacja związana z bezpieczeństwem

Rezolucja Komitetu adresowana jest do ITU i zwraca uwagę tej organizacji na konieczność ochrony pasm częstotliwości wykorzystywanych dla radiokomunikacji związanej z bezpieczeństwem żeglugi oraz dla alarmowania w niebezpieczeństwie.

Rezolucja MSC.130(75) z dnia 21.05.2002: Wymagania techniczno-eksploatacyjne statkowych urządzeń radiokomunikacyjnych INMARSAT dla łączności dwukanałowej

Rekomendacje zawarte w rezolucji dotyczą wymagań technicznych, operacyjnych, zasilania oraz usytuowania anteny ww. urządzeń radiokomunikacyjnych.

Rezolucja MSC.131(75) z dnia 21.05.2002: Utrzymywanie stałego nasłuchu w morzu na kanale 16 VHS przez statki objęte konwencją SOLAS oraz instalowanie urządzeń VHS DSC na statkach nie konwencyjnych

Rezolucja zastępuje poprzednią rezolucję Komitetu na ten temat – MSC.77(69) zalecającą nasłuch na kanale bezpieczeństwa 16 VHF do 1.02.2005 r. Zwraca ona uwagę wszystkich zainteresowanych na potrzebę zainstalowania urządzeń VHS DSC z kanałem bezpieczeństwa 70 na małych statkach nie konwencyjnych do dnia 1.02.2005 roku. Decyzję o ew. zniesieniu wymogu nasłuchu na kanale 16 VHF Komitet podejmie nie później niż w 2005 r.

Rezolucja MSC.132(75) z dnia 22.05.2002: Poprawki do Wytycznych w sprawie wyposażenia do awaryjnego holowania na zbiornikowcach- rez. MSC.35(63)

Poprawki do ww. Wytycznych są związane z nowym uregulowaniem tego tematu w konwencji SOLAS ( poprawki przyjęte rez. MSC.99(73) przeniosły wyposażenie holownicze z rozdziału V/15-1 do II/1/3-4 ) stąd też konieczność wprowadzenia odpowiednich odniesień i drobnych poprawek do rez. MSC.35(63).
 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC/Circ.1021 z dn. 21.03.2002 r. = MEPC/Circ.389 – patrz okólniki MEPC.

MSC/Circ.1022 i MEPC/Circ.391 z dnia 16.05.2002 r. Wytyczne w sprawie stosowania metod HEAP (Human Element Analysing Process) i FSA (Formal Safety Assessment) w procesie tworzenia przepisów IMO

Wymienione w tytule okólnika metody zostały zatwierdzone do stosowania w IMO oraz zostały opracowane i opublikowane wytyczne do ich zastosowania w następujących dokumentach – dot. HEAP w okólnikach MSC/Circ.878-MEPC/Circ.346; oraz dot. FSA w okólnikach MSC/Circ.1023-MEPC/Circ.392. Wytyczne zawarte w obecnym okólniku stanowią uzupełnienie do ww. opracowań. Dołączone do okólnika aneksy zawierają informacje dot. następujących tematów: Aneks 1 – Różnice pomiędzy metodą HEAP i FSA, Aneks 2 - Przykłady zastosowania metody HEAP w procesie tworzenia przepisów IMO, Aneks 3 - Wytyczne praktycznego zastosowania metody FSA w procesie tworzenia przepisów IMO.

MSC/Circ.1023 i MEPC/Circ.392 z dnia 5.04.2002 r. Wytyczne w sprawie stosowania FSA (Formal Safety Assessment- metoda liczbowej oceny bezpieczeństwa) w procesie tworzenia przepisów IMO

Okólnik zachęca Państwa członkowskie oraz Organizacje pozarządowe do stosowania metody FSA zgodnie z Wytycznymi zatwierdzonymi przez MSC 74 i MEPC 47. Zawiera również prośbę aby uzyskane tą metodą wyniki przesyłać do IMO, stosując załączony w Dodatku 8 format raportowania.
Wytyczne składają się z 10 rozdziałów opisujących: cele i zastosowania tej metody; podstawową terminologię; zastosowaną metodologię; kroki postępowania - identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, opcje kontroli ryzyka, ocena kosztów i korzyści, rekomendacje decyzyjne; oraz prezentację wyników metody FSA.

MSC/Circ.1024 z dnia 29.05.2002 r. Wytyczne dotyczące Rejestratorów danych z podróży (VDR) w zakresie problemów z prawami własności i ich odzyskiwania

Obowiązek instalowania VDR na nowych statkach z dn. 1.07.2002 r. został wprowadzony przez przepisy znowelizowanego SOLAS - rozdz. V/20. Ze względu na często sprzeczne interesy stron (np. armatora i ubezpieczyciela, państwa flagi i portu), został opracowany Okólnik Komitetu z wytycznymi dla wszystkich zainteresowanych stron w zakresie prawa własności oraz odzyskiwania danych z VDR.

MSC/Circ.1025 z dnia 17.07.2002 r. Przewóz towarów niebezpiecznych – Kodeks IMDG Załączniki i Suplementy. Nowelizacja Poradnika postępowania awaryjnego (EmS Guide)

Okólnik Komitetu zawiera na 122 stronach znowelizowany tekst Poradnika postępowania awaryjnego (EmS Guide), który podobnie jak nowy Kodeks IMDG wejdzie w życie jako obowiązkowy od 1.01.2004 r. jednakże wymagania te zalecane są przez MSC 75 do stosowania na zasadzie dobrowolności od 1.01.2003 r.

MSC/Circ.1026 z dnia 27.05.2002 r. Poprawki do Kodeksu bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków(CSS Code) 

Przyjęte poprawki dot. Załącznika 13: Metody oceny skuteczności osprzętu mocującego dla ładunków niestandardowych. Poprawki wprowadzają nowe definicje, podają relacje między SWL i MSL, wzór na obliczanie wytrzymałości z MSL, do par.7.2 dodano nową tabelę ze współczynnikami tarcia, do par. 7.2.1 wprowadzano nowy wzór na obliczeniową wytrzymałość naciągów “CS”, oraz najważniejsza zmiana to całkowicie nowy par. 7.3: Zrównoważenie sił – metoda alternatywna (zawiera on zalecane wzory, rysunki, tabele oraz przykłady obliczeń).

MSC/Circ.1027 z dnia 6.06.2002 r. Przewóz towarów niebezpiecznych – Dokument Zgodności

Znowelizowany rozdział II-2 konwencji SOLAS, który wszedł w życie z dn. 1.07.2002 r., prawidłem II-2/19.4 wprowadził dla statków przewożących towary niebezpieczne nowy wzór “Dokumentu Zgodności” - załącznik do okólnika zawiera rekomendowany wzór takiego dokumentu.

MSC/Circ.1028 z dnia 20.06.2002 r. Zastosowanie Międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, 1966 i Protokołu 1988 do jednostek szybkich (HSC)

W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2002 r. Kodeksu HSC 2000, ww. rezolucja Komitetu zawiera interpretację dot. zastosowania przepisów wolnej burty Konwencji LL 1966 i Protokołu 1988 LL do jednostek HSC (w zależności które wymagania Kodeksowe jednostki te spełniają – z 1994 czy też z 2000 roku).
Okólnik ten zastępuje okólnik MSC/Circ.652.

MSC/Circ.1029 z dnia 20.06.2002 r. Tymczasowe wytyczne przeprowadzania prób modelowych jednostek szybkich (HSC)

Wytyczne dla prób modelowych jednostek HSC zostały opracowane w związku z wejściem w życie nowego Kodeksu HSC 2000 – zgodnie z wymaganiami par. 2.2.3.2.2 tego kodeksu. Po zebraniu opinii ze stosowania tymczasowych wytycznych oraz po zatwierdzeniu ich przez Konferencję ITTC zostaną one poprawione oraz przedstawione do ostatecznego zatwierdzenia.
Wytyczne składają się z następujących rozdziałów: -1 Wprowadzenie, -2 Konstrukcja i projektowanie modeli, -3 Warunki środowiskowe, -4 Oprzyrządowanie, kalibracja i zapisywanie danych, -5 Procedury przeprowadzania testów.

MSC/Circ.1030 z dnia 29.05.2002 r. Wytyczne dla oficerów PSC dot. spraw związanych z certyfikatami kompetencji 

Wytyczne zawierają wskazówki dla oficerów PSC w zakresie egzekwowania postanowień poprawek do konwencji STCW – zostały one opracowane ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w wymaganiach niektórych PSC. W wytycznych stwierdzono, że marynarze nie muszą posiadać oddzielnych zaświadczeń z przeszkoleń, które są obowiązkowe jako wymaganie wstępne przed wydaniem nowych certyfikatów kompetencji zgodnie z STCW`95 – nowe dyplomy są wystarczającym potwierdzeniem posiadania kompetencji, wymaganych zgodnie z praw. VI/2, VI/3 i VI/4.

MSC/Circ.1031 z dnia 23.05.2002 r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 wraz z poprawkami – lista Państw sygnatariuszy Konwencji które złożyły raporty, potwierdzone przez MSC, o pełnym wdrożeniu postanowień konwencji

Załączona do okólnika znowelizowana lista (ostatnią zawierał MSC/Circ.1018), zawiera wykaz 107 państw które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji – stan do 75 sesji MSC. Komitet informuje również o przekazaniu do PSC rekomendacji Podkomitetu STW ( STCW.7/Circ.12 ) w sprawie ulgowego traktowania braku posiadania przez marynarzy potwierdzeń zgodnie z STCW I/10 w okresie przejściowym – tj. od 1.02.2002 do 31.07.2002 r.

MSC/Circ.1032 z dnia 23.05.2002 r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 z poprawkami – Wytyczne dla oficerów PSC w sprawie certyfikatów STCW 95 ich potwierdzania i ewidencji 

W związku z nieporozumieniami wynikającymi z różnych interpretacji inspektorów PSC, Komitet przedstawia znaczenie określeń stosowanych w poprawkach do konwencji STCW uznając za równoważne określenie “STCW 1978, as amended in 1995”- zastosowane w A-I/2 Kodeksu STCW z obecnie stosowanym bardziej prawidłowym “STCW 1978, as amended” (ponieważ obecnie Konwencja i Kodeks posiada także poprawki z 1997 i 1998 r.). Podkreśla się, że najważniejsze jest prawidłowe przywołanie w certyfikatach odpowiednich numerów rozdziałów i prawideł Konwencji oraz Kodeksu STCW.

MSC/Circ.1033 z dnia 6.06.2002 r. Tymczasowe wytyczne dot. analizy ewakuacji dla nowych i istniejących statków pasażerskich

W ślad za opracowanymi uprzednio wytycznymi dot. ewakuacji na statkach pasażerskich Ro-ro ( MSC/Circ.909) oraz dot. ewakuacji na jednostkach HSC ( MSC/Circ. 1001), obecny okólnik Komitetu zawiera Tymczasowe wytyczne dot. analizy ewakuacji przeznaczone dla wszystkich rodzajów statków pasażerskich łącznie z pasażerskimi Ro-ro.
Wytyczne składają się z 2 załączników, które proponują do wykorzystania dwie różne metody analizy:
Załącznik 1 – zawiera wytyczne dla uproszczonej metody analizy ewakuacji
Załącznik 2 – zawiera wytyczne dla zaawansowanej metody analizy ewakuacji.
Zalecane metody traktowane są jako tymczasowe gdyż będą wymagały dopracowania w przyszłości, m.in. po zebraniu odpowiednich doświadczeń ze stosowania obecnych wytycznych.
Zgodnie z obowiązującymi od 1.07.2002 r. nowymi poprawkami do SOLAS, są one obowiązkowe dla statków pasażerskich Ro-ro ( jako rekomendacja do praw. II-2/13.7.4 - zastępuje on dotychczasowy MSC/Circ.909 ), dla pozostałych statków pasażerskich Komitet zaleca stosować je jako dobrowolne wytyczne.
Wszelkie spostrzeżenia i uwagi do ww. Wytycznych Państwa członkowskie proszone są kierować do Podkomitetu FP.

MSC/Circ.1034 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne dla ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu i stosowania wentylacji pożarowej w wewnętrznych miejscach zbiórki i atriach na nowych statkach pasażerskich

Wytyczne przeznaczone są dla projektantów, stoczni produkcyjnych i armatorów. Zawierają ogólne wytyczne dot. tego tematu w zależności od rodzaju pomieszczenia którego dotyczą. Składają się z wymagań podstawowych, wymagań szczegółowych – osobno dla atrium i dla wewnętrznych miejsc zbiórki, oraz zawierają wytyczne dla prób tych instalacji.

MSC/Circ.1035 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne stosowania i montażu czujek równoważnych do czujek wykrywczych dymu

Zatwierdzone wytyczne dla czujek równoważnych ograniczają się do stwierdzenia że należy stosować dla nich takie same wymagania jak dla czujek dymowych – zgodnie z Kodeksem FSS rozdz. 9 - przewiduje się jedynie wyjątek w nastawie alarmu.

MSC/Circ.1036 z dnia 28.05.2002 r. Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (FTP Code) i związanych z nim metod badań pożarowych

Okólnik zawiera interpretacje do Kodeksu FTP - Rozdział 5 “Zatwierdzanie” dot. świadectwa uznania typu okien - par. 5.2.4, oraz do Rezolucji A.754(18), Dodatek A.I – Okna (par. 2.1) a także do Rezolucji A.653(16) – par.10.

MSC/Circ.1037 z dnia 28.05.2002 r. Ujednolicone interpretacje do zmienionego rozdziału II-2 SOLAS

Okólnik zawiera interpretacje do następujących prawideł nowego rozdziału II-2:
Prawidło 4 - Prawdopodobieństwo zapłonu: 4.2.2.3.4 - 4.2.4 - 4.5.1.1- 4.5.10.1.2 - 4.5.10.1
Prawidło 9 – Powstrzymywanie pożaru: 9.4.1.1.2
Prawidło 10 – Gaszenie pożarów: 10.4.3
Prawidło 13 – Środki ewakuacji: 13.3.2.3

MSC/Circ.1038 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne dla radiokomunikacji ogólnej

Opracowane przez Podkomitet COMSAR Wytyczne zawierają wymagania dla radiokomunikacji ogólnej celem dostosowania do odpowiednich wymogów GMDSS w obszarach A1/A2, jeżeli taki serwis dla korespondencji publicznej w tych obszarach nie egzystuje.

MSC/Circ.1039 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne do przeglądów satelitarnych radiopław EPIRBs w lądowych stacjach obsługi
Wytyczne zawierają szczegółowe wymagania do przeglądów EPIRBs w zakresie: kryteriów jakie winny spełniać stacje serwisowe (tzw. SBM provider), zabezpieczeń przed fałszywymi alarmami, okresów przeglądów, testu własnego, wymiany baterii, wysyłania satelitarnego sygnału w niebezpieczeństwie oraz namierzania na 121.5 MHz, określania pozycji przez GNSS, zachowania wodoszczelności, oznakowania oraz sporządzania sprawozdania i dokumentacji z przeglądu w stacji.

MSC/Circ.1040 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne do rocznych prób satelitarnych radiopław EPIRBs 406 MHz

Okólnik zastępuje MSC/Circ.882. Wytyczne podają szczegółowy spis czynności do wykonania podczas rocznego przeglądu ww. radiopław – lista składa się z 14 punktów czynności serwisowych do wykonania przez lądowe stacje prób.

MSC/Circ.1041 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne dla operatorów statków oraz służb SAR w zakresie minimalnych wymagań obowiązujących dostawców danych związanych z SAR i planów współpracy zgodnie z prawidłem V/7.3 SOLAS i MSC/Circ.1000 oraz wymogiem ich ciągłej bieżącej aktualizacji

Zatwierdzone Wytyczne zawierają minimalne wymagania jakie powinni spełniać dostawcy danych SAR ( SAR Data Providers – SDPs ) zgodnie z ww. wymaganiami SOLAS oraz wytycznymi dla przygotowywania planów współpracy – MSC/Circ.1000, a także podają wymagany zakres uaktualniania tych informacji.

MSC/Circ.1042 z dnia 28.05.2002 r. Spis zawartości awaryjnego zestawu medycznego oraz medykamentów zalecanych do stosowania na pasażerskich statkach Ro-ro nie posiadających w obsadzie załogowej lekarza 

Okólnik został opracowany przez COMSAR i zaleca posiadanie powiększonego awaryjnego zestawu medycznego na pasażerskich statkach Ro-ro (apteczka będąca na wyposażeniu statku odbywającego krótkie podróże jest skromnie zaopatrzona a jej główne przeznaczenie to pomoc dla zatrudnionych marynarzy).
Zakłada się, że w sytuacji konieczności udzielenia pomocy, służby SAR przetransportują na pokład statku lekarza który będzie mógł skorzystać z tego awaryjnego zestawu.
Okólnik składa się z 2 części: Aneksu - który podaje zagadnienia medyczne jakie należy rozważyć przy przygotowaniu i użyciu zestawu, oraz Dodatku - który zawiera w formie tabelarycznej spis zalecanego do zestawu wyposażenia medycznego oraz medykamentów.

MSC/Circ.1043 z dnia 31.05.2002 r. Wytyczne w sprawie codziennego raportowania przez statki swojej pozycji do armatora

Zalecone przez MSC, codzienne raportowanie pozycji przez statki do armatora, jest wnioskiem prewencyjnym z katastrofy m/v Derbyshire. Znajomość pozycji statku będącego w niebezpieczeństwie ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia ewentualnej akcji ratowniczej służby SAR.

MSC/Circ.1044 z dnia 5.06.2002 r. Poprawki do Poradnika IAMSAR

Okólnik zawiera uchwalone przez wspólną grupę roboczą ICAO/IMO poprawki do Poradnika IAMSAR, które zostały zatwierdzone przez MSC i będą obowiązywały od 1.07.2003 r.
Poprawki składają się z 5 części dot.:

  • Stosunki z mediami (VOL I – par. 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3; VOL II – par. 1.10.3(a), 1.10.3(b), 1.10.5; VOL III- nowy 2-41)
  • Funkcje ACO (VOL I – par. 2.6.2; VOL II – par. 1.2.5)
  • Zarządzanie stresem w sytuacjach krytycznych (VOL. I – par. 2.7.1, 5.3.3; VOL II – par. 6.18, 6.18.1 - 6.18.5)
  • VOL II, Dodatek B (do wymiany formaty COSPAS-SARSAT na str. od B-2 do B-4)
  • VOL III, Sekcja 2- ( wymiana diagramów na str. 2-3 ).

MSC/Circ.1045 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne w sprawie postępowania i monitorowania na statkach materiałów z zawartością azbestu

Wytyczne postępowania na statkach z materiałami azbestowymi, zostały opracowane w celu zminimalizowania skutków oddziaływania tych materiałów na ludzi znajdujących się na burcie statku.

Okólnik składa się z 3 części - aneksów które zwracają uwagę użytkowników na: rodzaje zagrożeń dla zdrowia, zalecają odpowiednie procedury postępowania, monitorowania oraz oceny zagrożeń od tych niebezpiecznych materiałów.

MSC/Circ.1046 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne dla oceny środków ochrony termicznej

Okólnik zawiera wytyczne postępowania przy ocenie ratunkowych środków ochrony termicznej (kamizelki ratunkowe z osłoną termiczną, ubrania ochrony termicznej, kombinezony ratunkowe) pod kątem skuteczności zabezpieczania przed wypromieniowaniem cieplnym (wychłodzeniem) członków załogi i pasażerów statków - wymagania dot. osłony (spadku temperatury ciała rozbitka) podane są w zależności od temperatury wody.

MSC/Circ.1047 z dnia 28.05.2002 r. Wytyczne dla załóg statków w sprawie comiesięcznych przeglądów kombinezonów ratunkowych i środków ochrony cieplnej

Ww. środki ratunkowe, zgodnie z wymaganiami SOLAS praw. III/20.7, powinny podlegać comiesięcznym przeglądom wykonywanym przez załogę statku przy użyciu listy sprawdzającej (checklist) - określa to praw. III/36.1.
Aneks do ww. Okólnika zawiera rekomendowane procedury przeprowadzania tych przeglądów.

MSC/Circ.1048 z dnia 28.05.2002 r. Wymagania techniczno-eksploatacyjne i przeprowadzania prób ręcznych odsalaczy wody morskiej działających na zasadzie odwróconej osmozy

Okólnik zawiera standardy operacyjne oraz wykonywania prób ww. odsalaczy wody morskiej w nawiązaniu do wymagań paragrafów 4.1.5.1.19, 4.4.7.5 i 4.4.8.9 Kodeksu LSA.

MSC/Circ.1049 z dnia 18.05.2002 r. Wypadki związane z łodziami ratunkowymi

W związku z licznymi w ostatnich latach wypadkami z ludźmi podczas ćwiczeń lub inspekcji łodzi ratunkowych, Komitet w celach prewencyjnych zwraca uwagę na rodzaje i przyczyny tych wypadków oraz przypomina zasady prawidłowego postępowania podczas tych ćwiczeń.

MSC/Circ.1050 z dnia 28.05.2002 r. Okrętowe plany ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia ratunkowego i środków ewakuacji

Komitet zaleca aby ww. plany, obowiązujące zgodnie z SOLAS praw. II-2/15, były wykonywane na nowych statkach wg symboli graficznych zawartych w znowelizowanej normie - ISO 17631:2002. Informuje także, że zostanie ona zatwierdzona przez IMO jako obowiązująca już na następnej 23 Sesji Zgromadzenia – będzie załącznikiem do znowelizowanej Rezolucji A.654(16). Statki istniejące mogą w dalszym ciągu stosować symbole zgodnie z Rez. A.654(16).

MSC/Circ.1051 z dnia 19.07.2002 r. Tymczasowe zastosowanie przepisów Wytycznych przeglądów par. 4.6.1.1, 4.6.2.2 i 15.7 zgodnie z Zharmonizowanym systemem przeglądów i certyfikacji (HSSC – rez. A.746(18))

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami pomiędzy wymaganiami rezolucji A.744(18) w sprawie wytycznych do rozszerzonych przeglądów i rezolucją A.746(18) w sprawie przeglądów zgodnie z HSSC (dot. inspekcji na doku), MSC 75 uznało, że należy ustanowić okres przejściowy dla zharmonizowania tych przepisów. Aneks do okólnika zawiera zalecaną tymczasową procedurę postępowania przy stosowaniu par. 4.6.1.1, 4.6.2.2 i 15.7 tych przepisów podczas ww. przeglądów.

Ważniejsze inne okólniki

COLREG.2/Circ.51 z dn.31.05.2002 r. Nowe oraz znowelizowane Trasy rozgraniczenia ruchu i związane z nimi środki regulacji ruchu
Przyjęte przez MSC 75 nowe ww. trasy są opisane w 8 aneksach do ww. okólnika i dot. : 1- Egipskie wybrzeże M. ŚRÓDZIEMNEGO, 2- Tor głębokowodny DW 17M na południe od GEDSER, 3- Strefa separacyjna przy USHANT, 4-Podejscie do LOS ANGELES- LONG BEACH, 5-Podejscie i cieśnina JUAN DE FUCA, 6- Podejście i cieśnina PUGET, 7- Cieśnina HARO, BOUDARY PASS i cieśnina GEORGIA, 8- Zatoka Fińska na wschód od HELSINEK.

CSC/Circ.123 z dn. 27.05.2002 r. Charakterystyka materiałowa znamionowej płytki bezpieczeństwa kontenera zgodnie z CSC 

Okólnik zawiera poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpiecznych kontenerach (CSC) 1972, w zakresie wymagań materiałowych dla Tabliczki znamionowej prób (Safety Approval Plate) – która powinna być wykonana z trwałego materiału, odpornego na korozję i niepalnego.

CSC/Circ.124 z dn. 27.05.2002 r. Poprawki do Zaleceń w sprawie zharmonizowanych interpretacji i wdrażania Konwencji o bezpiecznych kontenerach (CSC) – CSC/Circ.100

Okólnik zawiera poprawki do konwencji CSC 1972 dot. zharmonizowanych wytycznych interpretacyjnych zawartych w CSC/Circ.100 – do Rekomendacji został dodany nowy paragraf 17 dot. kryteriów próby statycznej ograniczenia wzdłużnego kontenera.

STCW.7/Circ.13 z dn. 29.05.2002 r. Kwestie do rozważenia przy stosowaniu zintegrowanej technologii komputerowej w szkoleniu i ocenianiu marynarzy

Zatwierdzony przez MSC okólnik Podkomitetu STCW przedstawia użyteczne rady dla Administracji, szkolących i egzaminatorów dot. kwestii zastosowania technologii komputerowej do szkolenia i oceniania marynarzy. Końcowe Zestawienie zawiera potencjalne zalety oraz wady stosowania technologii komputerowej (CBT).

COMSAR/Circ.29 z dn. 27.05.2002 r. Wytyczne w sprawie dobrowolnego używania standardowego wzoru kwestionariusza do raportowania fałszywych alarmów przy zbieraniu danych o tych alarmach

Podkomitet COMSAR na 6 sesji opracował formularze do dobrowolnego stosowania przy raportowaniu fałszywych alarmów – wzory te są zawarte w Aneksach do ww. okólnika: Aneks 1 – kwestionariusz dla alarmów na DSC, Aneks 2 – kwestionariusz dla alarmów przez INMARSAT, Aneks 3 – kwestionariusz dla alarmu za pomocą radioboji COSPAS-SARSAT, Aneks 4 – wzór raportu dot. aktywacji alarmów DSC, Aneks 5 –wzór raportu dot. aktywacji alarmów przez INMARSAT, Aneks 6 – wzór raportu dot. aktywacji alarmów przez COSPAS-SARSAT.