Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera wymagania prawne dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych, przetwarzanych w celach zarobkowych, zawodowych, statutowych.  Przestrzeganie wymagań zawartych w ustawie jest obowiązkiem prawnym każdej Organizacji.

Podstawowe informacje

Prace nad ustawą trwały przeszło sześć lat i zakończyły się przyjęciem ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera uregulowania dotyczące:

   zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,

   praw osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane,

   wprowadzania zasad zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych,

   rejestracji zbiorów danych osobowych,

   przekazywania danych osobowych do państw trzecich,

   sankcji karnych związanych z naruszeniami prawa o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja lub osoba fizyczna, która w ramach prowadzonej działalności zawodowej lub zarobkowej:

   zatrudnia pracowników,

   współpracuje z osobami fizycznymi na podstawie umów cywilnoprawnych,

   zbiera dane osób fizycznych do celów marketingowych, fakturowania, komunikacji, dostarczania lub świadczenia usługi (np. medycznej),

   przetwarzanie danych osobowych jest przedmiotem jej działalności (doradztwo finansowe, usługi kadrowe, bhp itp.),

   jest zobowiązana do stosowania wymagań ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych związanych z ustawą.

Korzyści z certyfikacji

Przeprowadzony przez niezależną Organizację, audit Zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych daje odpowiedź na podstawowe pytanie. Czy Organizacja (Przedsiębiorstwo, Urząd, itp.) w pełni przestrzega wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Wyniki auditu pozwalają na:

   zbadanie poziomu ochrony danych osobowych w Organizacji,

   określenie obszarów w których postępowanie z danymi osobowymi jest niezgodne z wymaganiami prawnymi,

   spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących Ochrony Danych Osobowych,

   ograniczenie ryzyka związanego z niezgodnościami stwierdzonymi podczas inspekcji przeprowadzonej przez GIODO oraz PIP (od 14.12.12., Państwowa Inspekcja Pracy również prowadzi inspekcje w zakresie Ochrony Danych Osobowych),

   ograniczenie kosztów wynikających z wypadków przy pracy i absencji chorobowej pracowników,

   podniesienie świadomości wśród pracowników oraz ich uaktywnienie w tematyce Ochrony Danych Osobowych,

   poprawienie wizerunku firmy,

   stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.