Extranet

Przejdź do ekstranetu »

PISMO OKÓLNE NR 3/09 ZARZĄDU POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie działań w celu zmniejszenia liczby zatrzymań przez Port State Control statków klasyfikowanych/certyfikowanych przez PRS

Podaje się do wiadomości i stosowania, co następuje: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa statków klasyfikowanych/certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków (PRS), jak również wsparcie wysiłków Administracji morskich państw bandery oraz organizacji międzynarodowych w ich działaniach skierowanych przeciwko substandardowym statkom i ich armatorom, Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. wprowadza z dniem 10 marca 2009 r. nowe zasady postępowania wobec statków zatrzymywanych przez Port State Control (PSC) i wobec ich armatorów, a w szczególności wobec statków wielokrotnie zatrzymywanych. Działania te będą polegały głównie na zwiększonej liczbie i rozszerzonym zakresie przeglądów, jakim PRS będzie poddawał takie statki

ZASADY

1. Pierwsze zatrzymanie statku
Inspektor/Auditor PRS przeprowadzi inspekcję statku, jeżeli będzie to wymagane przez Administrację państwa bandery, Port State Control lub przez PRS ze względu na charakter zaobserwowanych niezgodności. Zakres inspekcji może nie ograniczać się do weryfikacji usunięcia niezgodności wykrytych przez PSC, ale zostać rozszerzony o ogólną ocenę stanu technicznego statku i stopnia spełnienia przepisów międzynarodowych konwencji.

2. Drugie zatrzymanie statku w okresie 12 miesięcy
PRS zastrzega sobie prawo wizyty na statku, nawet gdy obecność ta nie jest wymagana przez inne organa, w przypadku gdy niezgodności będące podstawą zatrzymania dotyczą obszarów nadzorowanych przez PRS.
W takim przypadku, w trakcie inspekcji, Inspektor sprawdzi usunięcie niezgodności oraz, dodatkowo, statek będzie przedmiotem rozszerzonego przeglądu, w zakresie określonym przez Centralę PRS. Jeżeli PRS wystawia dla statku Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem (SMC), statek zostanie poddany dodatkowemu auditowi ISM.

3. Trzecie zatrzymanie w okresie 12 miesięcy
PRS zastrzega sobie prawo wizyty na statku, nawet gdy nie jest to wymagane przez inne organa, jeżeli niezgodności dotyczą obszarów nadzorowanych przez PRS.
W trakcie inspekcji, po sprawdzeniu usunięcia niezgodności, statek będzie przedmiotem rozszerzonego przeglądu, w zakresie co najmniej okresowego przeglądu rocznego. Zakres ten dodatkowo może zostać rozszerzony przez Centralę PRS lub Inspektora na burcie po zapoznaniu się z rzeczywistym aktualnym stanem technicznym statku. W przypadku, gdy PRS wystawia dla statku SMC, zostanie również przeprowadzony dodatkowy audit ISM. Jeżeli PRS wystawia także Dokument Zgodności (DOC) dla firmy armatorskiej, zostanie przeprowadzony dodatkowy audit ISM w biurze armatora.
Jeżeli działania armatora w celu uniknięcia kolejnego zatrzymania statku zostaną uznane przez PRS za niewystarczające, co może skutkować kolejnym zatrzymaniem, PRS rozważy konieczność podjęcia dalszych kroków wobec statku i armatora. Mogą one obejmować:

    • zawieszenie świadectw/certyfikatów wystawianych przez PRS. O każdym takim przypadku zostanie powiadomiona Administracja morska państwa bandery. Dla wydania nowych świadectw/certyfikatów, wymagane będzie przeprowadzenie przeglądu statku w zakresie przeglądu pośredniego lub odnowieniowego;
    • usunięcie statku z Rejestru PRS.

Traci moc Pismo Okólne Nr 1/07 z dnia 15 marca 2007 r.

Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A.

za Zarząd, Jan Jankowski, Prezes Zarządu