Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2018 r.

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2018.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO).

Wejście w życie 1 stycznia 2018 r.

Rezolucja MSC.405(96) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP, 2011)

Rezolucja wprowadza następujące poprawki do Kodeksu ESP:

  • Aneks A:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 4.2.1.3, 5.2.2, 5.2.9 i usunięcie paragrafu 5.2.10;

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z podwójnym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.2, 5.2.9 i usunięcie paragrafu 5.2.10;

  • Aneks B:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.1.1, 5.2.6 i usunięcie paragrafu 5.2.7;

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z innym niż podwójne poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.1.1 i 5.2.6 i usunięcie paragrafu 5.2.7;

Powyższe poprawki aktualizują Kodeks ESP 2011 w celu uwzględnienia nowej Rezolucji A.1050(27).

Rezolucja MSC.406(96) Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Rezolucja zawiera obszerne poprawki 38-16 do Kodeksu IMDG. Poprawki obejmują m.in. nowe specjalne przepisy dla transportu morskiego pojazdów wyposażonych w baterie litowe i zmianę wymagań dla znakowania kontenerów w celu zapewnienia jego trwałości podczas trzymiesięcznej podróży morskiej.

Wejście w życie 1 marca 2018 r.

Rezolucja MEPC.276(70) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika I, Uzupełnienie II

Poprawki zawarte w tej rezolucji, odnoszą się do Formularza B Załącznika do Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami (Świadectwo IOPP) i dotyczą  Sekcji I (dane statku) oraz Sekcji V (Konstrukcja – m. in. zbiorników oddzielonego balastu).

Rezolucja MEPC.277(70) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika V

Rezolucja dotyczy wymagań związanych z substancjami niebezpiecznymi dla środowiska morskiego (HME) oraz Formularza Książki zapisów o postępowaniu z odpadami (Uzupełnienie I i II). Wprowadza również zmiany do prawidła 4 (Usuwanie odpadów poza obszarami specjalnymi), prawidła 6 (Usuwanie odpadów wewnątrz obszarów specjalnych) oraz prawidła 10 (Tablice informacyjne, Plan postępowania z odpadami, prowadzenie zapisów o odpadach).

Rezolucja MEPC.278(70) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI

Zmiany te odnoszą się do globalnego systemu zbierania danych o zużyciu paliwa. Rezolucja wprowadza m.in. nowe prawidło 22A, obligujące statki o pojemności brutto 5000 i większej do zbierania danych o których mowa w Uzupełnieniu IX do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, od roku 2019. Zmiany zachodzą również w prawidle 2, gdzie dodano trzy nowe definicje (rok kalendarzowy, armator oraz przebyta podróż), prawidle 3 (Wyjątki i wyłączenia) oraz prawidle 5 (Przeglądy), w których wprowadzono adnotację do prawidła 22A. W prawidłach 6, 8 i 9 dotyczących wydawania świadectw i potwierdzeń, ich formy oraz okresu ważności, wprowadzono nowe punkty odnoszące się do świadectwa zgodności dla raportowania o zużyciu paliwa.

Z tą rezolucją powiązana jest rezolucja MEPC.282(70) Wytyczne 2016 dla opracowania Planu Zarządzania Efektywnością Energetyczną (SEEMP), która zawiera wytyczne, skierowane do kapitanów, operatorów i właścicieli statków, mające na celu pomoc w przygotowaniu Planu SEEMP wymaganego prawidłem 22 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

Rezolucja MEPC.282(70) zastępuje rezolucję MEPC.213(63).

Wejście w życie 1 lipca 2018 r.

Rezolucja MSC.412(97) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP, 2011)

Rezolucja wprowadza następujące poprawki do Kodeksu ESP:

  • Aneks A:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.4.4 i odniesienia w literze D Załącznika 1 „Wymagania dla szczegółowych oględzin w trakcie przeglądu odnowieniowego”.

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z podwójnym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.4.4; Dodatku 1 (określającego minimalne wymagania dla masowców z podwójnym poszyciem wyłączając statki do przewozu rudy) oraz Dodatku 2 (określającego minimalne wymagania dla statków do przewozu rudy) do Załącznika 1 „Wymagania dla szczegółowych oględzin w trakcie przeglądu odnowieniowego”; Załącznika 2 zawierającego wymagania dla pomiaru grubości w trakcie przeglądu odnowieniowego.

  • Aneks B:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.5.6, 2.6.1.1; odniesienia 7 w Załączniku 1 zawierającym minimalne wymagania dla szczegółowych oględzin w trakcie przeglądu odnowieniowego dla zbiornikowców olejowych z podwójnym poszyciem.

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z innym niż podwójne poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.6.1.1.

Powyższe poprawki mają na celu aktualizację Kodeksu ESP 2011 z Ujednoliconymi wymaganiami IACS Z10.

Rezolucja MSC.416(97) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 (STCW, 1978)

Zmiany do Rozdziału I i V Konwencji STCW mają na celu m.in. uwzględnienie wymagań w zakresie szkolenia i certyfikacji kapitanów, oficerów i innego personelu na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych.

Rezolucja MSC.417(97) Poprawki do Części A Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW)

Zmiany do Rozdziału I i V Części A Kodeksu STCW mają na celu m.in. uwzględnienie wymagań w zakresie szkolenia i certyfikacji kapitanów, oficerów i innego personelu na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych.

Inne

Rezolucja MEPC.279(70) Wytyczne 2016 dotyczące zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych (G8)

Rezolucja zakłada, że nowe wytyczne stosowane będą przez administracje tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż od 28.10.2018 r., uwzględniając 2-letni okres przejściowy możliwego stosowania starych wytycznych, dla systemów których założenia koncepcyjne i proces zatwierdzenia zostały rozpoczęte przed przyjęciem nowych wytycznych. Od 28.10.2020r. wszystkie instalowane na statkach systemy mają być zatwierdzane według nowych wytycznych.

Rezolucja zastępuje rezolucję MEPC.174(58).