Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ważenie kontenera - wykonywanie czynności administracji morskiej przez PRS

W wyniku zmian wprowadzonych Rezolucją MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974 wraz z protokołami z 1978 i 1988 SOLAS 74/78, oraz ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.), zmieniły się przepisy dot. ważenia kontenerów. 1 lipca 2016 r. wszedł w życie obowiązek obligatoryjnego podawania przez załadowcę eksportowanego kontenera do przedsiębiorcy żeglugowego lub przedstawiciela terminala kontenerowego informacji o VGM tak, aby mogła być ona użyta przy tworzeniu planu załadunku statku.

4 maja 2017 r. Polski Rejestr Statków oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisały umowę o powierzeniu PRS wykonywania czynności administracji morskiej w zakresie zatwierdzania stosowania metody 2 określania zweryfikowanej masy brutto kontenera (VGM), polegającej na dokonaniu pomiaru przez ważenie poszczególnych towarów/ładunku (włączając wagę palet, materiału sztauerskiego, innych opakowań lub materiałów zabezpieczających towar/ładunek) oraz dodaniu masy tary kontenera.

Zakres podpisanej umowy obejmuje te kontenery eksportowane drogą morską, do których ma zastosowanie Prawidło 2 rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu.

Na podstawie upoważnienia, PRS może dokonywać kontroli wstępnej w celu zatwierdzenia stosowania przez załadowcę metody 2 określania VGM oraz przeprowadzania kontroli odnowieniowych.

W myśl zawartej umowy, PRS będzie przyjmował wnioski o przeprowadzenie kontroli od urzędów morskich oraz bezpośrednio od zleceniodawców. Kontrole będą przeprowadzane w miejscach załadunku oraz  centralach firm będących załadowcą (w zależności od ich lokalizacji, miejsca przechowywania dokumentów oraz wykonywania czynności związanych z określaniem VGM).

W przypadku załadowcy posiadającego status upoważnionego przedsiębiorcy AEOS oraz AEOF, kontrole nie będą przeprowadzane, a wydanie decyzji będzie poprzedzone dokonaniem przez PRS oceny kompletności wniosku.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI:

Kontrola PRS będzie obejmować sprawdzenie:

  1. Dokumentowanych procedur dotyczących sposobu określania VGM,
  2. Dokumentów systemu zarządzania obejmujących określanie VGM, jeżeli załadowca taki posiada,
  3. Dokumentów wskazujących osobę odpowiedzialną w rozumieniu art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281, z późn. zm.),
  4. Dysponowania certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi oraz ich działania ( w tym wykazu urządzeń pomiarowych, świadectw legalizacji, instrukcji/procedur nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi),
  5. Uwzględniania przez załadowcę przy pakowaniu kontenera wytycznych IMO dot. pakowania jednostek transportowo-ładunkowych (okólnik MSC.1/Circ. 1497 z dnia 16 grudnia 2014 r.).

 Kontrola odnowieniowa będzie dodatkowo obejmować sprawdzenie:

  1. Prawidłowości przeprowadzenia wybranych ważeń oraz ich potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną,
  2. Przechowywania przez załadowcę przez okres 3 lat od dnia określenia VGM dokumentacji z ważenia kontenerów oraz jej identyfikowalności z danym ważeniem , kontenerem i osobą odpowiedzialną,
  3. Zmian przeprowadzonych w okresie ważności zatwierdzenia.

Jako podmiot działający w imieniu polskiej administracji morskiej, PRS będzie ściśle współpracował z Urzędem Morskim w Szczecinie w zakresie aktualizacji listy załadowców posiadających zatwierdzenie stosowanie metody 2.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów i przebiegu procedury zatwierdzania metody 2 można  uzyskać w PRS pod numerem telefonu: 58 75 11 190 lub pisząc na adres e-mail: vgm@prs.pl.

Sposób przekazania wniosku oraz wymaganej dokumentacji:

1. Dokumentację wraz z wypełnionym wnioskiem należy przesyłać drogą elektroniczną na serwer PRS. Wzór wniosku można pobrać TUTAJ.

2. Jako dodatkowego odbiorcę prosimy wpisać: vgm@prs.pl.

Więcej informacji dotyczących weryfikacji masy kontenerów w transporcie morskim znajdą Państwo tutaj:

Ważenie kontenerów, strona UM w Szczecinie

Przepisy w zakresie ważenia kontenerów, strona MGMiŻŚ