Extranet

Przejdź do ekstranetu »

PRS na spotkaniu z kierownikami ruchu zakładów górniczych oraz ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne

W czwartek, 27 kwietnia 2017 r., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie o charakterze seminaryjno-szkoleniowym z udziałem kierowników zakładów górniczych oraz kierowników ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne, nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas kontroli zakładów w zakresie geologicznym, wiertniczym oraz energomechanicznym, w tym dotyczących stref zagrożenia wybuchem. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z realizacją robót budowlanych w ramach działalności zakładów wykonujących roboty geologiczne i zakładów górniczych. Ponadto omówiono oraz przedyskutowano problematykę stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 r. oraz stanu bezpieczeństwa w górnictwie otworowym.

Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którzy omówili zagadnienia związane z gospodarką odpadami wydobywczymi.

W ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska z 4 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku omówił doświadczenia i wnioski z dotychczasowych kontroli przedsiębiorców i podmiotów wykonujących roboty geologiczne w ruchu zakładu górniczego w ramach działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów.

Ponadto w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Polskim Rejestrem Statków S.A. z 15 marca 2017 r., Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS, Pan Janusz Dilling, omówił działalność spółki w zakresie prowadzonych nadzorów technicznych. Zebranym przedstawiono prezentację pt. „Udział PRS w sprawowaniu nadzorów oraz w stanowieniu standardów technicznych i bezpieczeństwa wydobywania węglowodorów”, traktującą o tworzeniu wymagań, standardów technicznych i bezpieczeństwa oraz prowadzeniu nadzorów nad projektowaniem, budową, eksploatacją oraz  certyfikacją infrastruktury offshore i lądowej, w tym w obszarze wydobycia, przesyłu, składowania i przetwarzania mediów energetycznych oraz materiałów budowlanych. Ponadto zebranym przybliżono kwestie związane z celami nadzoru nad obiektami infrastrukturalnymi, platformami oraz instalacjami, odpowiedzialnością za stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów. Przedyskutowano także obszary zagrożeń i wymagania do użytkowania obiektów infrastrukturalnych, platform i instalacji. Poruszane kwestie opisane zostały w kontekście informacji o Polskim Rejestrze Statków, szczególnie w odniesieniu do kompetencji Pionu Nadzorów Przemysłowych, prezentując przy tym również istotne dla sprawy umiejętności i potencjał pozostałych Pionów PRS: Okrętowego, Certyfikacji i Badawczo-Rozwojowego. Prezentacja spotkała się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony środowiska górniczego.

W spotkaniu ze strony PRS uczestniczyli Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych, P. J.Dilling oraz kier. Inspektoratu Budownictwa, P. J.Konopka.

 

Źródło: Strona Wyższego Urzędu Górniczego www.wug.gov.pl