Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Posiedzenie Rady Technicznej PRS - Przepisy dotyczące statków pasażerskich zbudowanych z kompozytów polimerowych

Zapotrzebowanie rynku na małe statki wykonane z materiałów innych niż stal lub jej równoważne stale rośnie. Przemysł stoczniowy systematycznie wprowadza nowe technologie w procesie projektowania i budowy kadłuba tego rodzaju jednostek pływających.

Polskie stocznie jachtowe eksportują kadłuby jachtów wykonywane z kompozytów polimerowych. Laminaty wykorzystywane są do budowy nadbudówek, pokładów, zbiorników. Na polskich szlakach wodnych możemy zaobserwować coraz więcej jednostek zbudowanych z kompozytów polimerowych, a zapotrzebowanie polskich armatorów na małe statki pasażerskie z takiego materiału jest coraz większe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego środowiska, polska administracja morska przystąpiła do wprowadzenia nowych regulacji prawnych dotyczących tego typu jednostek.

Zastosowanie nowych materiałów stymuluje towarzystwa klasyfikacyjne odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa statków oraz znajdujących się na nich osób, a także ochronę środowiska, do rozwijania stosownych, uwzględniających te materiały przepisów budowy i eksploatacji statków. Prace takie przeprowadzone zostały również w Polskim Rejestrze Statków.

W pierwszych dniach listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków S.A., którego celem było zaopiniowanie i zatwierdzenie nowych wymagań dotyczących statków pasażerskich zbudowanych z kompozytów polimerowych, eksploatowanych w żegludze krajowej. W posiedzeniu, któremu przewodniczył p. Wiktor Koszałkowski z Urzędu Morskiego w Gdyni, brali udział członkowie Rady – specjaliści w zakresie omawianej problematyki, także przedstawiciele uczelni, biur konstrukcyjnych i przedsiębiorstw.

Podczas obrad uszczegółowiono szereg zapisów przygotowanych przez ekspertów Polskiego Rejestru Statków regulujących kwestie związane z projektowaniem, budową i eksploatacją jednostek o długości całkowitej do 50 metrów. Znajdą się one w Publikacji PRS Nr 118/P – Wymagania dotyczące statków pasażerskich eksploatowanych w żegludze krajowej zbudowanych z kompozytów polimerowych.

Publikacja będzie miała zastosowanie zarówno do konstrukcji z laminatu monolitycznego, jak i konstrukcji przekładkowych. Przepisy swoim zakresem obejmą konstrukcję kadłuba, materiały polimerowe, połączenia, technologię budowy, ochronę przeciwpożarową i drogi ewakuacji. Zawierać będą między innymi definicje kompozytów polimerowych. Przedstawione zostaną zasady uznawania materiałów i wyrobów stosowanych do budowy statków pasażerskich, podane wymagania zapewnią spełnienie kryteriów wytrzymałości konstrukcji wykonanych przy użyciu laminatów.

W czasie posiedzenia Rady szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, między innymi dotyczące biernej ochrony konstrukcyjnej, sprzętu gaśniczego, dróg ewakuacyjnych, środków ewakuacyjnych i środków ratunkowych. W przypadku przewozu 100 pasażerów lub więcej Publikacja wymagać będzie, aby rozwiązania z zakresu konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego podlegały dodatkowej ocenie w ramach Analizy Inżynierskiej w zakresie spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pożarowego zawartych w Dyrektywie 2009/45/EC zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS II-2 Reg.17.

Wydanie Publikacji Nr 118/P przewiduje się na styczeń 2018 r.

Ujednolicenie prawa w omawianym zakresie zapewni bezpieczniejszą żeglugę zarówno załóg, jak i pasażerów statków.