Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Polityka jakości PRS

Polityka jakości, jako jeden z elementów ogólnej polityki PRS, jest sformułowana przez Zarząd PRS S.A. Formułując politykę jakości, PRS bierze pod uwagę przede wszystkim oczekiwania klientów związane z nadzorowanymi obiektami.

Polityka jakości realizowana jest w oparciu o strategiczne cele jakości, obejmujące:

  • tworzenie i rozwój Przepisów, które zapewniają niezbędny poziom bezpieczeństwa, ochronę środowiska naturalnego oraz umożliwiają stosowanie optymalnych rozwiązaniach technicznych i eksploatacyjnych,
  • prowadzenie nadzorów, które zapewniają, że objęte nimi obiekty spełniają wymagania odnośnych Przepisów PRS, konwencji międzynarodowych, przepisów państwowych oraz standardów technicznych, a także wymagania oraz oczekiwania klienta,
  • umacnianie pozycji i marki PRS na rynku polskim i międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w organizacjach międzynarodowych oraz uzyskiwanie i utrzymywanie stosownych upoważnień, uznań i akredytacji,
  • rozszerzanie prowadzonej działalności na inne obszary, w których PRS posiada wymagane kompetencje,
  • pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz środków materialnych, umożliwiających świadczenie usług na wymaganym poziomie jakościowym,
  • stałe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie Przepisów, procedur nadzorczych oraz szkolenie pracowników,
  • utrzymywanie i stałe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Dodatkowo, w celu realizacji polityki jakości, określane są szczegółowe cele jakości dla procesów.

Odpowiedzialność za osiąganie przyjętych celów jakości spoczywa na wszystkich pracownikach Polskiego Rejestru Statków S.A.

Środkiem do realizacji polityki jakości jest funkcjonujący od 1992 r. system zarządzania jakością.

System zarządzania jakością spełnia wymagania norm: ISO 9001:2008, EN ISO/IEC 17020:2012 oraz publikacji NATO – AQAP 2130:2009.

Prawidłowe i efektywne działanie systemu zarządzania jakością jest potwierdzane corocznymi auditami przeprowadzanymi przez instytucje zewnętrzne.
W 2011 r., po wszechstronnym audycie przeprowadzonym przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, akredytowaną jednostkę certyfikującą autoryzowaną przez IACS, Polski Rejestr Statków otrzymał Zaświadczenie Zgodności swojego systemu zarządzania z Wymaganiami systemu zarządzania jakością IACS (Quality Management System Requirements – QMSR), co było kluczowym warunkiem ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Z dniem 3 czerwca 2011 r., po 11-letniej przerwie, PRS został ponownie przyjęty do IACS.