Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Inne dokumenty (Orzeczenie, Zaświadczenie)

Oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie przez jednostkę pływającą, materiał lub wyrób mających zastosowanie przepisów klasyfikacyjnych, konwencyjnych lub dyrektyw UE, PRS wystawia:

•  Orzeczenie techniczne o zdatności do pływania
Dokument taki wystawiany jest przez PRS dla obiektów pływających nieobjętych wymaganiami Przepisów PRS. Orzeczenie wystawia się na okres nie dłuższy niż 1 rok; dla obiektów śródlądowych eksploatowanych w rejonach 2 i 3 – na okres nie dłuższy niż 3 lata.

•  Zaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży
Dokument ten jest równoważny z Tymczasowym świadectwem klasy i może być wystawiony dla jednostki pływającej, której warunki uprawiania żeglugi muszą zostać ograniczone. Dokument może być także wystawiony dla jednostki niemającej ważnej klasy.
Jak nazwa wskazuje, Zaświadczenie jest ważne na jednorazową podróż, na określonej trasie i przy zachowaniu podanych w nim warunków.

•  Zaświadczenie o gotowości zestawu holowniczego do podróży
Dokument taki wystawiany przez PRS potwierdza, że stan techniczny zestawu holowniczego (holownik – obiekt holowany) umożliwia odbycie bezpiecznej podróży po wyznaczonej trasie, w wyznaczonym terminie i przy zachowaniu warunków określonych w tym dokumencie.

•  Orzeczenie o stanie technicznym
Dokument wystawiany jest przez PRS dla następujących elementów statku: kadłub, urządzenia maszynowe, urządzenia elektryczne. Dokument wystawiany jest na podstawie oceny zużycia elementów statku.

W sprawie wydania ww. dokumentów kontaktować należy się z najbliższą Placówką lub Agencją PRS. Ich adresy podano w zakładce https://www.prs.pl/kontakt/biura-terenowe-w-polsce.html.