Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nadzór nad systemem zarządzania bezpieczeństwem

PRS S.A. prowadzi nadzór i dokonuje okresowej oceny SZB w celu upewnienia się, że armator, którego system został certyfikowany, w dalszym ciągu spełnia wymagania stawiane przy certyfikacji. W przypadku powstania wątpliwości co do spełniania przez armatora wymagań stawianych przy certyfikacji, PRS S.A. może przeprowadzić audit dodatkowy.

Audit roczny biura, audit pośredni statku

Audit odnowieniowy

Audit dodatkowy

Zobowiązania armatora

Działania korygujące po audicie

Postępowanie z niezgodnościami dużymi

Unieważnienie certyfikatów