Kariera w PRS
Pion Okrętowy
Pion Certyfikacji
Pion Naukowo-Badawczy
Pion Szkoleń
Pozostałe oferty pracy w PRS
Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?

Stanowisko: Inspektor Nadzoru specjalności konstrukcyjno budowlanej w Inspektoracie Budownictwa Pionu Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

 • pełnienie nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, w tym także dofinansowywanych ze środków UE;
 • nadzór techniczny nad realizacją, jakością i terminowością robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, normami oraz specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowę, umowami oraz aktualną wiedzą techniczną;
 • bieżące monitorowanie harmonogramu robót, kosztów budowy, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad, kontrola rozliczeń budowy i fakturowania prac;
 • współpraca z Inwestorami, organizowanie i udział w odbiorach częściowych, próbach, odbiorach technicznych i końcowych;
 • udział w przeprowadzanych rozruchach obiektów i przekazywaniu do użytkowania oraz organizowanie przeglądów w okresie gwarancji;
 • weryfikacja dokumentacji technicznej na etapach projektowania i realizacji oraz jakościowej i powykonawczej;
 • współpraca ze służbami eksploatacyjnymi w zakresie odbiorów i użytkowania obiektów;
 • prowadzenie przeglądów okresowych obiektów i ocen stanu technicznego oraz opracowywanie zasad realizacji procesu budowlanego pozyskiwanych usług;
 • udział w kompleksowym i terminowym przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych oraz nadzór i koordynowanie międzybranżowe zadań realizowanych z konsorcjantami i podwykonawcami;
 • współpraca z właściwymi działami firmy, głównie z Biurem Pionu Nadzorów Przemysłowych, Biurem Prawnym oraz Działem Finansowym podczas opracowywania ofert oraz doboru odpowiednich konsorcjantów, podwykonawców, produktów/rozwiązań;
 • sporządzanie raportów z postępu prac i innych niezbędnych dokumentów, ofert i analiz związanych z wykonywaną pracą;
 • sporządzanie kalkulacji / wyceny ofertowej (arkusze Excel), weryfikacja pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane projektowe i/lub wykonawcze (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie) w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/robót lub Inspektora, w tym min. 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień;
 • wiedza i doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem procedur FIDIC;
 • znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów branżowych, norm technicznych, procedur postępowania administracyjnego;
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania obiektów systemu magazynowego lub przesyłowego oraz wszelkich aspektów związanych z pracami w sąsiedztwie czynnych sieci i instalacji;
 • doświadczenie i wiedza z obszaru zarządzania projektami oraz harmonogramowania i raportowania realizowanych prac;
 • umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad, Power point i pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programu kosztorysowego Norma;
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, koordynacja pracy zespołu nadzoru;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji;
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej;
 • uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub innej;
 • doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji/koordynacji budowli hydrotechnicznych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień jw. przy inwestycjach dotyczących budowy/rozbudowy obiektu rafineryjnego/petrochemicznego lub obiektu systemu magazynowego lub przesyłowego ropy naftowej, paliw lub gazu ziemnego będzie mile widziane;
 • praktyka zawodowa na budowie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
 • dostęp do informacji niejawnych na poziomie poufne.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane projektowe i/lub wykonawcze (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/robót lub Inspektora, w tym min. 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem procedur FIDIC,
 • znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów branżowych, norm technicznych, procedur postępowania administracyjnego,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania obiektów systemu magazynowego lub przesyłowego oraz wszelkich aspektów związanych z pracami w sąsiedztwie czynnych sieci i instalacji,
 • doświadczenie i wiedza z obszaru zarządzania projektami oraz harmonogramowania i raportowania realizowanych prac,
 • umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad, Power point i pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programu kosztorysowego Norma,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej,
 • uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub innej,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji/koordynacji budowli hydrotechnicznych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień jw. przy inwestycjach dotyczących budowy/rozbudowy obiektu rafineryjnego/petrochemicznego lub obiektu systemu magazynowego lub przesyłowego ropy naftowej, paliw lub gazu ziemnego,
 • praktyka zawodowa na budowie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • dostęp do informacji niejawnych na poziomie poufne.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Inspektoracie Budownictwa Pionu Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres zadań:

 • pełnienie nadzoru w zakresie robót sanitarnych w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, w tym także dofinansowywanych ze środków UE;
 • nadzór techniczny nad realizacją, jakością i terminowością robót sanitarnych zgodnie z projektami, przepisami oraz specyfikacjami technicznymi;
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej;
 • organizowanie i udział w odbiorach częściowych, próbach, odbiorach technicznych, i końcowych;
 • udział w przeprowadzanych rozruchach obiektów;
 • udział w przekazywaniu obiektów do eksploatacji, organizowanie przeglądów w okresie gwarancji;
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie projektowania i wykonawstwa oraz jakościowej i powykonawczej;
 • współpraca ze służbami eksploatacyjnymi w zakresie odbiorów i użytkowania obiektów;
 • nadzór oraz prowadzenie przeglądów okresowych;
 • udział w kompleksowym i terminowym przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych do Inwestorów w tym koordynowanie współpracy międzybranżowej z przyszłymi konsorcjantami i podwykonawcami;
 • współpraca z właściwymi działami firmy, głównie z Biurem Pionu Nadzorów Przemysłowych, Biurem Prawnym oraz Działem finansowym, podczas opracowywania ofert oraz doboru odpowiednich konsorcjantów, podwykonawców, produktów/rozwiązań;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów, ofert, raportów i analiz związanych z wykonywaną pracą;
 • sporządzanie kalkulacji / wyceny ofertowej (arkusze Excel), weryfikacja pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane pełne lub wykonawcze (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru w zakresie uprawnień określonych powyżej;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień określonych powyżej, przy inwestycjach dotyczących budowy/rozbudowy obiektu rafineryjnego/petrochemicznego lub obiektu systemu przesyłowego ropy naftowej, paliw lub gazu ziemnego będzie mile widziane;
 • wiedza z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem procedur FIDIC;
 • znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów branżowych, norm technicznych, postępowania administracyjnego;
 • znajomość zasad funkcjonowania obiektów systemu przesyłowego w branży techniczno – technologicznej oraz wszelkich aspektów związanych z pracami w sąsiedztwie czynnych sieci i instalacji;
 • doświadczenie i wiedza w obszarze zarządzania projektami oraz harmonogramowaniu i raportowaniu realizowanych prac;
 • znajomość najnowszych trendów w technologii branży sanitarnej;
 • umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad, Power point i pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programu kosztorysowego Norma;
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej (w tym offshore);
 • doświadczenie w zarzadzaniu i koordynacji prac zespołu inspektorów nadzoru;
 • uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;
 • doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowli hydrotechnicznych;
 • praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych;
 • uprawnienia SEP grupy D dla gazu (mile widziane w grupie E);
 • dostęp do informacji niejawnych na poziomie poufne.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane projektowe i/lub wykonawcze (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/robót lub Inspektora, w tym min. 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem procedur FIDIC,
 • znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów branżowych, norm technicznych, procedur postępowania administracyjnego,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania obiektów systemu magazynowego lub przesyłowego oraz wszelkich aspektów związanych z pracami w sąsiedztwie czynnych sieci i instalacji,
 • doświadczenie i wiedza z obszaru zarządzania projektami oraz harmonogramowania i raportowania realizowanych prac,
 • umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad, Power point i pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programu kosztorysowego Norma,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej,
 • uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub innej,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji/koordynacji budowli hydrotechnicznych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień jw. przy inwestycjach dotyczących budowy/rozbudowy obiektu rafineryjnego/petrochemicznego lub obiektu systemu magazynowego lub przesyłowego ropy naftowej, paliw lub gazu ziemnego,
 • praktyka zawodowa na budowie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • dostęp do informacji niejawnych na poziomie poufne.

Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru (warunek konieczny),
 • uprawnienia pełne lub wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie),
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będą:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej.
Oferta ważna do odwołania.


Stanowisko: Inspektor Nadzoru w branży hydrotechnicznej w Pionie Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: budownictwo w specjalności hydrotechnicznej lub pokrewnej (inżynieria sanitarna, hydrotechnika, konstrukcje),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowiskach technicznych w budownictwie, w tym co najmniej 3-letnie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub sanitarnej,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • mile widziane doświadczenie w gospodarce morskiej,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Oferta ważna do odwołania.


OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznym zespole w organizacji o marce rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy,
 • możliwość pracy przy różnorodnych projektach,
 • adekwatne wynagrodzenie oraz system premiowy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.