Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów okresowych i szczegółowych planów kontroli wewnętrznej i zarządczej poszczególnych obszarów działalności Spółki i poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających,
 • przyjmowanie wyjaśnień, oświadczeń czy zastrzeżeń zgłaszanych przez kontrolowane komórki organizacyjne,
 • analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych,
 • analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur,
 • prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej,
 • szacowanie i ocena ryzyka wynikającego z działalności Spółki oraz ocena ryzyka w kontroli zarządczej,
 • monitorowanie realizacji zadań i raportowanie poziomu ryzyka,
 • współpraca wewnątrz Spółki w zakresie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, przygotowanie opinii, rekomendacji dotyczących działań korygujących w obszarach działalności Spółki,
 • sporządzanie raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami, zaleceniami.

Wymagania:

 • wykształcenie magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe i wiedza merytoryczna niezbędna do przeprowadzania badań kontrolnych oraz sporządzania właściwej dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej,
 • doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, umiejętność sporządzania pisemnych raportów zarządczych związanych z analizą ryzyka,
 • doświadczenie w zakresie analiz oceny ryzyka operacyjnego,
 • obsługa komputera w środowisku Windows, umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe z dziedziny kontroli wewnętrznej lub audytu, oraz dyplomy i certyfikaty związane z kontrolą/audytem.

Oferta ważna do odwołania.


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.