Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2017.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach Sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO).

Wejście w życie 1 stycznia 2017

Rezolucje MSC.385(94) i MEPC.264(68)Kodeks polarny

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowy Międzynarodowy kodeks dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych (Kodeks polarny). Składa się on z preambuły, wstępu, części I-A – Środki bezpieczeństwa, I-B – Dodatkowe wytyczne do postanowień zawartych we wstępie i części I-A, II-A – Środki zapobiegające zanieczyszczeniom oraz II-B – Dodatkowe wytyczne do postanowień zawartych w części II-A, wprowadzonych rezolucjami MSC.385(94) i MEPC.264(68).

Będzie on obowiązkowy dla statków budowanych po 1 stycznia 2017 r. Statki zbudowane przed tą datą będą musiały spełnić wymagania Kodeksu polarnego przy pierwszym przeglądzie pośrednim lub odnowieniowym, który odbędzie się po 1 stycznia 2018 r. Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie do nieobowiązkowego stosowania postanowień Kodeksu również do statków nimi nieobjętych, uprawiających żeglugę na wodach polarnych. Uzupełnieniem do Kodeksu jest rezolucja A.1024(26) zawierająca Wytyczne dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych.

Rezolucja MSC.386(94) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974, wraz z późniejszymi zmianami (Rozdział XIV)

W związku z przyjęciem Kodeksu polarnego rezolucją MSC.385(94), do Konwencji SOLAS dodano nowy rozdział XIV – Środki bezpieczeństwa dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych. Rozdział XIV zawiera dodatkowe wymagania, które nadają moc obowiązującą postanowieniom zawartym w preambule, wstępie i części I-A Kodeksu polarnego.

Rezolucja MEPC.265(68) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1978 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973

W związku z przyjęciem wymagań z zakresu ochrony środowiska zawartych w Kodeksie polarnym rezolucją MEPC.264(68), w Konwencji MARPOL wprowadzono poprawki do Załączników I, II, IV, i V, czyniące wymagania z zakresu ochrony środowiska zawarte w Kodeksie polarnym obowiązkowymi.

Kodeks IGF

Komitet MSC na 95 sesji uchwalił rezolucję MSC.391(95) wprowadzającą Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF).

Kodeks będzie obowiązkowym instrumentem dla nowych (budowanych po 01.01.2017) statków towarowych o pojemności brutto GT ≥ 500 oraz statków pasażerskich, używających paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, a także statków przebudowywanych po tej dacie. Kodeks wyłącza z obowiązku stosowania swoich przepisów statki w służbie rządowej.

W odniesieniu do gazowców podlegających Międzynarodowemu kodeksowi budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), a używających paliw o niskiej temperaturze zapłonu pochodzących z ładunku, Kodeks IGF nie będzie miał zastosowania.

Dla statków używających paliwa nie będącego ładunkiem Kodeks również nie będzie obowiązywał, pod warunkiem spełnienia przez instalację paliwową wymagań dla instalacji używających ładunku jako paliwo.

Do momentu uchwalenia dodatkowych wymagań dla innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu Kodeks dotyczy jedynie statków napędzanym gazem naturalnym.

Uchwalenie Kodeksu IGF skutkowało wprowadzeniem zmian do rozdziału II-1 i opracowaniem nowej części G w Konwencji SOLAS (rezolucja MSC 392(95)).

Rezolucja MSC.392(95) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974, wraz z późniejszymi zmianami (rozdziały II-1, II-2 oraz dodatek)

Rezolucja wprowadza poprawki do:

–   prawideł II-2/4.5 i II-2/11.6 z rozdziału II-2, celem wyjaśnienia wymagań dotyczących systemów wentylacyjnych w przestrzeniach ładunkowych. Zmiany dotyczą zbiornikowców zbudowanych w dniu 01.01.2017 lub po tej dacie;

–   prawideł 20 – Zabezpieczanie pomieszczeń samochodowych, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń ro-ro, celem rozpoczęcia zarządzania jakością powietrza w systemach wentylacyjnych w przestrzeniach ładunkowych na statkach ro-ro;

–   prawideł 2 oraz 55, oraz opracowaniu nowej części G rozdziału II-1 związanych z uchwaleniem Kodeksu IGF;

–   dodatku – zmiany w Certyfikacie bezpieczeństwa statku towarowego.

Rezolucja MSC.393(95) Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC)

Rezolucja zawiera szereg zmian redakcyjnych oraz porządkujących – przywołane w Kodeksie wytyczne ze względu na wydanie ich poprawionych wersji, 18 nowych indywidualnych kart ładunków, spis nazw przewozowych towaru masowego (BCSN – bulk cargo shipping name) w 3 językach, oraz zmodyfikowaną procedurę testowania Proctor/Fagerberg dla rudy żelaza.

Poza tym dodaje się nowy rozdział 14 – Zapobieganie zanieczyszczeniom pochodzącym od pozostałości ładunkowych, oraz dokonuje się zmian w rozdziałach 3, 4, 7, 8, 9 i 13.

Rezolucja MSC.394(95) Poprawki do Protokołu 1978 odnoszącego się do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974

Poprawki wprowadzają zmiany w Certyfikacie bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego związane z wprowadzeniem Kodeksu IGF.

Rezolucja MSC.395(95) Poprawki do Protokołu 1988 odnoszącego się do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 

Poprawki wprowadzają zmiany w Certyfikacie bezpieczeństwa statku pasażerskiego oraz Certyfikacie bezpieczeństwa statku towarowego a także w Certyfikacie bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego związane z wprowadzeniem Kodeksu IGF.

Rezolucja MSC.396(95) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht STCW 1978, wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do prawidła 1 (definicje Kodeksu IGF) i prawidła 11 (wymóg aktualizacji świadectw) rozdziału I Konwencji oraz nowe prawidło 3 w rozdziale V Konwencji zawierające minimalne obowiązkowe wymagania dla szkolenia i kwalifikacji kapitanów, oficerów, członków załóg i pozostałego personelu na statkach podlegających wymaganiom Kodeksu IGF.

Rezolucja MSC.397(95) Poprawki do części A Międzynarodowego kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht STCW 1978

Rezolucja wprowadza nowe prawidło do rozdziału V Kodeksu zawierające minimalne standardy kompetencji wynikające ze szkoleń podstawowych i rozszerzonych dla statków podlegających wymaganiom Kodeksu IGF.

Rezolucja MEPC.266(68) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika I, prawidła 12 dotyczącego zbiorników na pozostałości olejowe (szlam), zmieniają to prawidło, rozszerzając wymagania dotyczące złącz i rurociągów do zrzutu w celu zapewnienia właściwej utylizacji pozostałości olejowych. Statki zbudowane przed 1.01.2017 powinny spełniać wymagania paragrafu 3.3 zmienionego prawidła 12, nie później niż podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego, który odbędzie w dniu lub po 1.01.2017.

Rezolucja MEPC.273(69) Poprawki do Wytycznych 2010 w sprawie monitorowania średniej zawartości siarki w paliwach dostarczanych na statek (rezolucja MEPC.192(61))

Rezolucja wprowadza zmiany do prawidła 10 dotyczącego obliczania średniej rocznej zawartości siarki w paliwach oraz prawidła 12 dotyczącego dostawców usług pobierania i testowania próbek.

 Wejście w życie 1 września 2017

Rezolucja MEPC.270(69) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika II, Uzupełnienie 1 zawarte w tej rezolucji, odnoszą się do Wytycznych klasyfikacji szkodliwych substancji ciekłych. Zmianie ulega tabela zawierająca skróconą legendę do opracowanej przez GESAMP poprawionej procedury oceny zagrożenia.

Rezolucja MEPC.271(69) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973

Rezolucja wprowadza poprawki do Załącznika VI, prawidła 13 Konwencji i dotyczy wymagań w zakresie rejestracji zgodności eksploatacyjnej silników z III poziomem emisji NOx w obszarach kontroli emisji NECA. Dodano nowy paragraf 5.3, który informuje, iż zapisy mają być prowadzone w dzienniku pokładowym w sposób określony przez Administrację, przy wejściu do i wyjściu z obszaru kontroli emisji oraz wewnątrz tego obszaru (w przypadku, gdy silnik jest zatrzymywany i uruchamiany ponownie).

Rezolucja MEPC.272(69) Poprawki do Kodeksu NOx, 2008

Zmiany te związane są z wymaganiami dla prób silników dwupaliwowych i silników zasilanych wyłącznie paliwami gazowymi na zgodność z III poziomem emisji NOx.

Poprawki mają zastosowanie do każdego okrętowego silnika wysokoprężnego o mocy większej niż 130 kW, zainstalowanego lub zaprojektowanego i przeznaczonego do montażu na statku, z zastrzeżeniem prawidła 13 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

Rezolucja MEPC.274(69) Poprawki do Załącznika IV do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978

Rezolucja ta wprowadza zmiany do prawidła 1 – Definicje oraz prawidła 11 – Usuwanie ścieków fekalnych, w kontekście obszaru specjalnego na Bałtyku oraz do formularza Międzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi (ISPP) (zmiana w punkcie 1.1. dotyczącym oczyszczalni ścieków fekalnych).

Wejście w życie 8 września 2017

Konwencja BWM

8 września 2017 r. wchodzi w życie Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (Konwencja BWM, 2004), która została przyjęta na konferencji dyplomatycznej w IMO 13 lutego 2004 r.

Konwencja nakłada na wszystkie statki obowiązek zastosowania planów zarządzania wodą balastową. Wdrożenie postanowień konwencji skutkuje potrzebą podjęcia działań również przez stocznie, porty, urzędy morskie i przemysł pracujący na rzecz okrętownictwa.