Informacja dla Armatorów, operatorów i czarterujących statki
W dniu 01 lipca 2010 wchodzą w życie zmiany do Załącznika VI Konwencji MARPOL,

W szczególności:

  • maksymalna dopuszczalna zawartość siarki w paliwach stosowanych
    w dwóch obszarach kontroli emisji siarki (Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym) zostanie obniżona z 1,50% do 1,00%;
  • wszystkie statki powyżej 400 BRT pływające w żegludze międzynarodowej oraz wszystkie statki pływające pod banderą Polski, niezależnie od rejonu eksploatacji, będą musiały prowadzić Listę urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (ODS) i Książkę zapisów o substancjach zubożających warstwę ozonową (ODS RECORD BOOK) (wymagania nie stosuje się hermetycznego wyposażenia zawierającego mniej niż 3 kg ODS, w którym brak jest podłączeń do uzupełniania czynnika chłodniczego lub elementów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową, które można wymieniać) – można do tego celu używać wzór list załączony poniżej;
  • zbiornikowce olejowe o pojemności 400 BRT i powyżej, przewożące surową ropę naftową będą musiały posiadać na pokładzie zatwierdzony przez Administrację Państwa bandery statku i wdrożony Plan postępowania z lotnymi substancjami organicznymi (VOC Management Plan);

Zmieniony Załącznik VI wprowadza zmiany do Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (Świadectwa IAPP) i jego załącznika. W związku z powyższym, Świadectwa IAPP i ich załączniki będą musiały być wydane po raz pierwszy lub ponownie wydane zgodnie z wymaganiami znowelizowanego Załącznika VI.

Zostanie to przeprowadzone w następujący sposób:

  • Dla statków zbudowanych (liczy się data położenia stępki) w dniu 1 lipca 2010 lub po tej dacie wydane będzie nowe Świadectwo IAPP przed wejściem statku do eksploatacji.
  • Dla statków, które już posiadają Świadectwo IAPP, Świadectwo i jego załącznik zostaną wydane ponownie przy pierwszej nadarzającej się okazji, nie później niż podczas pierwszego przeglądu statku na doku w dniu 1 lipca 2010 lub po tej dacie, lecz w żadnym wypadku nie później niż 3 lata od wejścia w życie zmienionego Załącznika VI.
  • Tam, gdzie ma to zastosowanie będzie jednocześnie potwierdzony fakt posiadania przez statek Planu postępowania z lotnymi substancjami organicznymi (VOC Management Plan).

Dla statków pływających pod banderami państw, które nie są Stronami Załącznika VI do Konwencji MARPOL, na życzenie armatora może być wydane lub ponownie wydane Zaświadczenie zgodności z wymaganiami znowelizowanego Załącznika VI. Pomoże to uniknąć armatorom problemów podczas żeglugi do krajów, które podpisały Załącznik VI.

 

Wymagana przepisami prawidła 12.5 Załącznika VI do Konwencji MARPOL lista urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (ODS)

Lista ta umozliwia zapewnienie zgodności statku  z wymaganiami zmienionego prawidła 12.5 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Oddzielna karta zestawieniowa musi być utrzymywana dla każdego hermetycznego wyposażenia zawierającego czynnik chłodniczy w ilości nie mniejszej niż 3 kg.

 

LISTA ZAPEWNIAJĄCA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI PRAWIDŁA 12.5 ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL

 Ogólne informacje o statku i systemie zawierającym substancje kontrolowane

 Nazwa statku

 Nr IMO

 Nr rej. PR

 Typ urządzenia chłodniczego i jego przeznaczenie

 Numer identyfikacyjny

 Lokalizacja instalacji na statku

 Pełna nazwa Armatora / Operatora

 Moc chłodnicza urządzenia

 Typ czynnika chłodzącego (CFC, HCFC, inny)

 Ilość czynnika chłodniczego (kg)

 Wytwórca

 Data instalacji na statku

 Miejscowość, data

 Mechanik / Armator