8-miesięczny okres dostosowawczy w przepisach Unii Europejskiej o stosowaniu paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki w portach europejskich.


W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2010 wymagań dyrektywy unijnej 1999/32/WE, zmienionej dyrektywą 2005/33/WE, o stosowaniu przez statki zacumowane w portach Unii Europejskiej paliw o maksymalnej zawartości siarki 0,1%, Komisja Europejska w dniu 21 grudnia 2009 r. przyjęła „ZALECENIE KOMISJI w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty” wprowadzając tym samym ośmiomiesięczny okres dostosowawczy dla statków, które nie dokonały niezbędnych zmian technicznych w celu ułatwienia stosowania takich paliw.

Pełny tekst zalecenia Komisji Unii Europejskiej jest dostępny tutaj. Okres przejściowy jest uzależniony od następujących warunków.

  • W ramach działań Państw Członkowskich wobec statków, które nie spełniają jeszcze wymogu stosowania paliw o maksymalnej dopuszczalnej zawartości siarki 0,1% podczas cumowania, wymaga się od armatorów statków, aby podjęli udowodnione działania dla osiągnięcia zgodności z wymaganiami.

Działania te powinny obejmować:

a) uzgodnienia armatorów z producentami urządzeń w formie umowy,
b) plan modernizacji instalacji paliwowej na statku zatwierdzony przez towarzystwo klasyfikacyjne statku lub uznaną organizację, dla statków pływających pod banderą państwa członkowskiego przez, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 391/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan Modernizacji powinien jasno określić daty zakończenia adaptacji urządzeń i następnie poddania statku czynnościom sprawdzającym przez towarzystwo klasyfikacyjne/uznaną organizację.

  • Państwa Członkowskie mogą uznać istnienie zatwierdzonego planu modernizacji przy ocenie stopnia sankcji mających zastosowanie do statków eksploatowanych niezgodnie z przepisami.
  • Państwa Członkowskie powinny podjąć właściwe środki w celu podnoszenia świadomości właścicieli, operatorów i załóg statków w związku z możliwością wystąpienia ryzyka przy wymianie paliwa i braku wszelkich koniecznych modyfikacji technicznych układu paliwowego na statku oraz przekazać zalecenia o konieczności szkolenia załóg w tym zakresie.
  • Operatorzy statków muszą ponadto pamiętać, że państwa członkowskie wezmą Zalecenie Komisji pod uwagę, jednak pozostaje ono tylko „zaleceniem” z prawnego punktu widzenia i poszczególne państwa członkowskie mogą podjąć własne decyzje o jego przestrzeganiu.
  • Wymagane w zaleceniu dokumenty mające na celu skorzystania z okresu przejściowego, jak wyjaśniono, muszą być dostępne dla inspektorów PSC podczas ewentualnej kontroli.