Z dniem 31 maja 2013 r. weszły w życie zmienione wytyczne IMO dotyczące okresowych przeglądów i prób instalacji gaśniczych na statkach.

Wytyczne te wprowadzone zostały Cyrkularzem MSC nr 1432 (MSC.1/Circ.1432), który zastępuje wcześniejszy MSC/Circ.850.
Postanowienia zawarte w nowym cyrkularzu mają zastosowanie do wszystkich statków i podają zalecany minimalny zakres przeglądów i prób instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, aby zapewnić niezawodność ich działania podczas eksploatacji statku. Wytyczne te przeznaczone są również do stosowania przy sporządzaniu statkowych planów konserwacji instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, wymaganych w prawidle II-2/14 Konwencji SOLAS.

W zmienionych wytycznych, w rozdziale dotyczącym rocznych przeglądów i prób instalacji tryskaczowych/na mgłę wodną, dodano pozycję 7.5.17: „próba co najmniej 2 automatycznych tryskaczy lub dysz mgłowych dla oceny ich prawidłowego działania”.

W celu oceny prawidłowego działania tryskaczy/dysz mgłowych, przedstawiamy wytyczne wykonania takiej próby.

Do próby należy wytypować tryskacze/ dysze mgłowe znajdujące się na możliwie najwyższym pokładzie. Podczas próby należy:
– uruchomić tryskacz/ dyszę mgłową, przy ciśnieniu nominalnym (pilotowym);
– sprawdzić równomierność pokrycia wodą podłogi pomieszczenia;
– zmierzyć średnią intensywność podawania wody przez tryskacz/dyszę mgłową (wymagana wartość to: 5 litrów/min na m2 powierzchni podłogi pomieszczenia – dla klasycznej instalacji niskociśnieniowej, lub wartość podana w świadectwie uznania instalacji tryskaczowej – dla instalacji wysokociśnieniowej na mgłę wodną, typu hi-fog.

W przypadku próby negatywnej jednego z tryskaczy/dyszy mgłowej, dodatkowo należy przeprowadzić próbę działania 10 tryskaczy/ dysz mgłowych w różnych sekcjach.

Na czas prób tryskaczy/ dysz mgłowych, pomieszczenia statku powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą.