21st International Ship and Offshore Structures Congress, Vancouver, 11-15 September 2022

dr inż. Krzysztof Wołoszyk

Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk

Email: k.woloszyk@prs.pl

W dniach 11-15 września odbył się 21-szy International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC) w Vancouver w Kanadzie. Na tym wydarzeniu, PRS był reprezentowany przez Krzysztofa Wołoszyka, pracownika Pionu Badawczo-Rozwojowego. ISSC stanowi międzynarodowe forum wymiany informacji i doświadczeń osób zajmujących się na co dzień analizami wytrzymałościowymi statków i konstrukcji typu offshore. Celem ISSC jest w szczególności przegląd wiedzy z zakresu mechaniki konstrukcji, formułowanie rekomendacji dla projektantów oraz identyfikacja obszarów wymagających dalszych badań.  

Praca w ISSC w szczególności polega na opracowywaniu raportów, będącego krytycznym przeglądem badań prowadzonych w danej dziedzinie oraz rozwoju norm (w tym przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych) w trakcie trzech następujących po sobie latach. Praca odbywa się w jednym z komitetów. Każdy z komitetów skupiony jest na jednym z aspektów mechaniki konstrukcji (np. nośności granicznej lub trwałości zmęczeniowej). Praca wszystkich komitetów dyskutowana jest na kongresie, który odbywa się raz na trzy lata. 

Z punktu widzenia działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w PRS, dotyczącej w głównej mierze rozwoju przepisów klasyfikacyjnych, uczestnictwo w tym gremium jest bardzo istotne. W pierwszej kolejności pozwala ono na wgląd w najnowsze badania prowadzone w zakresie konstrukcji okrętowych (w tym metody obliczeniowe), jak również najnowsze standardy techniczne, niekoniecznie formułowane przez TK. Dodatkowo, w trakcie kongresu możliwa jest wymiana doświadczeń z ekspertami z całego świata w wyżej wymienionym zakresie. 

Warto nadmienić, że kongres zrzesza ok 240 ekspertów z całego świata, wliczając przedstawicieli świata akademickiego (uczelni oraz instytucji badawczych) oraz przedstawicieli przemysłu (w tym reprezentantów towarzystw klasyfikacyjnych).  

Od 2022 roku, Krzysztof Wołoszyk pełni funkcję korespondenta ze strony Polski. Oznacza to, że może on przedstawiać kandydatury nowych członków z naszego kraju.