WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO)
W  II  PÓŁROCZU 2012 r.

 

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca 2012 do końca stycznia 2013 r.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Dział Administracyjny PRS – tel.: 58 75 11 342; e-mail: wydawnictwa@prs.pl lub fax: 58 346 03 92.

 REZOLUCJE z 91 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 91)


Rezolucja MSC.337(91)
z dnia 30.11.2012 r. Kodeks poziomu hałasu na statkach

Przyjęty przez Komitet znowelizowany Kodeks poziomu hałasu będzie obecnie obowiązkowy – zgodnie z poprawkami do prawidła II-1/3-12 Konwencji SOLAS wprowadzonymi Rezolucją MSC.338(91). Zastępuje on poprzedni Kodeks, który był tylko zalecany do stosowania rez.A.468(XII). Normy poziomu hałasu zostały zaostrzone w stosunku do poprzednich wymagań i dotyczą pomieszczeń maszynowych, CMK, warsztatów, pomieszczeń mieszkalnych i innych przedziałów na statkach.

Rezolucja wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.338(91) z dnia 30.11.2012 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • rozdziału II-1 „ Budowa-konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”:
  Część A-1, prawidło 3-12 „Ochrona przed hałasem”. Nowe prawidło wprowadza obowiązek stosowania konstrukcyjnych środków ochrony przed hałasem na statkach oraz odsyła do szczegółowych wymagań w tym zakresie do nowego Kodeksu uchwalonego rez. MSC.337(91). Wymagania będą dotyczyć statków o pojemności brutto 1600 i większych  których budowę rozpoczęto po 1 lipca 2014 roku lub dostarczonych po 1 lipca 2018 roku.
  Część C, prawidło 36 „Urządzenia maszynowe” – istniejące prawidło dot. ochrony przed hałasem zostało wykreślone.

 • rozdziału II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”:
  Część A, prawidło 1 „Zastosowanie”. Zmiany dotyczą dat stosowania wymagań – wyjaśniają jak należy stosować wymagania wprowadzone rezolucją MSC.308(88) oraz podają zakres stosowania na  statkach istniejących nowego prawidła 10.1.2.
  Część C, prawidła 9, 10 „Powstrzymywanie i gaszenie pożarów”. Zmiany dotyczą tabel 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6 w zakresie odporności ogniowej przegród pionowych  i pokładów  statku.
  Część E, prawidło 15 „Szkolenia, instruktaże i ćwiczenia alarmowe”. Dodano nowy paragraf 2.2.6 dot. butli ćwiczebnych do aparatów oddechowych.
  Część G, prawidło 20 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń samochodowych, kategorii specjalnej i ro-ro”. Zmieniony został zapis paragrafów 6.1, 6.1.1 i 6.1.2 dot. stałych instalacji gaśniczych.

 • rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe”, Część B, prawidło 17.1 „Podnoszenie rozbitków z wody”. Nowe prawidło wprowadzające obowiązek posiadania na statkach planów i procedur w zakresie podnoszenia rozbitków z wody.

 • Dodatek – Certyfikaty. Zmienione zostały wszystkie wzory certyfikatów i wykazów wyposażenia. Nowe wzory są załączone do rezolucji.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.339(91) z dnia 30.11.2012 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code)

Rezolucja zawiera poprawki do obowiązkowego Kodeksu FSS, które wejdą w życie od 1 lipca 2014 roku.

Poprawki dotyczą:

rozdziału 3, paragraf:  2.1.2.1 i 2.1.2.2 – dot. aparatów oddechowych;
rozdziału 5, paragraf: 2.1.1.1, 2.1.13, 2.1.3.2, 2.2.1.2, 2.2.1.7, 2.2.2 – dot. stałych gazowych instalacji gaśniczych;
rozdziału 7, paragraf 2.4 – nowy punkt dot. stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro, pojazdowych i specjalnej kategorii;
rozdziału 8, paragraf 2.5.2.3 – dot. instalacji tryskaczowych i alarmu pożarowego;
rozdziału 9, paragraf: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1.2, 2.5.1.3, 2.5.2 – dot. stałych instalacji wykrywania pożaru i alarmowych;
rozdziału 12, paragraf 2.2.2.1 – dot. awaryjnych stałych pomp pożarowych;
rozdziału 13, paragraf 2.2.4 – dot. wyposażenia w środki ewakuacji;
rozdziału 14, zmieniony został cały zapis rozdziału – dot. stałych pokładowych systemów pianowych.

 

Rezolucja MSC.340(91) z dnia 30.11.2012 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (IBC Code)

Rezolucja zawiera poprawki do Kodeksu IBC – dotyczą one rozdziałów 17, 18 i 19 . Treść tych rozdziałów została całkowicie zmieniona i rozszerzona o nowe ładunki chemikaliów.

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.341(91) z dnia 30.11.2012 r. Poprawki do Standardów technicznych wykonywania powłok ochronnych w zbiornikach balastowych przeznaczonych na wodę morską na wszystkich typach statków oraz w przestrzeniach podwójnego poszycia burtowego masowców (Rez.MSC.215(82))

Poprawki dotyczą paragrafów 2.1 oraz 2.6, w których zmieniono odsyłacz: zamiast do wytycznych w rezolucji A.744(18), odesłanie do Kodeksu ESP 2011 (rezolucja A.1049(27)).

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.342(91) z dnia 30.11.2012 r. Poprawki do Standardów technicznych wykonania powłok ochronnych w ładunkowych zbiornikach olejowych na zbiornikowcach do przewozu surowej ropy (Rez.MSC.288(87))

Poprawki dotyczą paragrafu 2.6, w którym zmieniono odsyłacz: zamiast do wytycznych w rezolucji A.744(18), odesłanie do Kodeksu ESP 2011 (rezolucja A.1049(27)).

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.343(91) z dnia 30.11.2012 r. Poprawki do Protokołu z 1978 roku do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Poprawki dotyczą wzorów certyfikatów które są zawarte w Dodatku do Załącznika – zmienione zostały wzory Certyfikatu konstrukcji statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku. Nowe wzory ww. certyfikatów są załączone do rezolucji.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.344(91) z dnia 30.11.2012r. Poprawki do Protokołu z 1988 roku do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Poprawki dotyczą wzorów statkowych certyfikatów, które są zawarte w Dodatku do Załącznika – zmienione zostały wzory wszystkich certyfikatów i wykazów wyposażenia. Nowe wzory certyfikatów i wykazów są załączone do rezolucji.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.345(91) z dnia 30.11.2012 r. Poprawki do Protokołu z 1988 roku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 1966 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja zawiera poprawki do Załącznika B Protokołu, Załącznika I „Prawidła dla wyznaczania linii ładunkowych”,  Rozdział III „Wolne burty”. Zmiany dotyczą prawideł 27(11) oraz 27(13).

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku.

 

Rezolucja MSC.346(91) z dnia 30.11.2012 r. Zastosowanie prawidła III/17-1 Konwencji SOLAS do statków, których rozdział III Konwencji SOLAS nie dotyczy

Rezolucja zachęca państwa strony Konwencji SOLAS do rozszerzenia stosowania prawidła III/17-1 SOLAS (nowy wymóg posiadania planów i procedur podnoszenia rozbitków z wody – poprawki wprowadzone rez. MSC.338(91)) również na statki pozakonwencyjne, które zostały wymienione w rezolucji.

Rezolucja MSC.347(91) z dnia 30.11.2012 r. Rekomendacja w zakresie ochrony częstotliwości UKF na kanałach wykorzystywanych dla danych z AIS

Rezolucja zwraca uwagę na problem zakłócania pracy systemu AIS przez urządzenia niespełniające standardów technicznych rezolucji MSC.74(69) oraz rekomendacji ITU-R M.1371. Przypomina, że wszystkie urządzenia AIS powinny być zatwierdzane przez Administrację oraz praca tych urządzeń powinna być przez Administracje na ich akwenach monitorowa.

Rezolucja zastępuje rez. MSC.140(76).

 

Rezolucja MSC.348(91) z dnia 30.11.2012 r. Nowy obowiązkowy system meldunkowy statków dla „In the Barents Area” (BARENTS SRS)


Nowy obowiązkowy system meldunkowy na Morzu Barentsa „ BARENTS SRS” wejdzie w życie 1 czerwca 2013 roku o godz. 0000 UTC i będzie obowiązywać statki o pojemności brutto 5000 i większej oraz wszystkie zbiornikowce, chemikaliowce i statki holujące i statki o ograniczonych zdolnościach manewrowych.
Rezolucja podaje zakres geograficzny obszaru objętego systemem oraz procedury raportowania.

 

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

 

MSC.1/Circ.1446/Rev.1 z dnia 22.01.2013 r. Zalecane tymczasowe środki dla armatorów statków pasażerskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa statków pasażerskich

Komitet w reakcji na katastrofę statku „Costa Concordia” i wynikające z niej wnioski prewencyjne, przygotował tymczasowe rekomendacje dla armatorów statków pasażerskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa tych statków. Obecne zalecenia rozszerzają pierwsze wnioski, które były zawarte w okólniku Komitetu MSC.1/Circ.1446.

Obecny okólnik zwraca uwagę armatorów na następujące elementy w procedurach alarmowych:
– kiedy i jak zakładać pasy ratunkowe,
– opis sygnałów alarmowych oraz jak należy na nie reagować,
– rozmieszczenie pasów ratunkowych,
– miejsca zbiórki po ogłoszeniu alarmu,
– metody policzenia pasażerów na miejscu zbiórki,
– jak przekazywać instrukcje dla pasażerów,
– dalsze postępowanie po ogłoszeniu przez kapitana polecenia opuszczania statku,
– dodatkowe informacje i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa (ubiór, medykamenty, założenie pasów itd.),
– drogi ewakuacji i wyjścia awaryjne,
– opis systemów bezpieczeństwa i gdzie można uzyskać dodatkowe informacje.

Ostateczne wnioski zostaną opracowane po zakończeniu dochodzenia i otrzymaniu przez MSC pełnego raportu z katastrofy.

 

MSC.1/Circ.1447 z dnia 14.12.2012 r. Wytyczne do opracowania planów i procedur dla podnoszenia rozbitków z wody

Okólnik zawiera wytyczne dla opracowania ww. procedur w celu spełnienia nowych wymagań prawidła III/17-1 SOLAS w zakresie podnoszenia rozbitków z wody.

 

MSC.1/Circ.1448 z dnia 14.01.2013 r. Procedury związane z oceną przekazywanych informacji przez Strony zgodnie z Artykułem IV i prawidłem I/7 Konwencji STCW i prawidłem A-I/7 Kodeksu STCW

Okólnik zawiera procedury postępowania i oceny raportów przekazywanych do IMO przez Strony Konwencji zgodnie z ww. postanowieniami Konwencji i Kodeksu STCW. Obecny okólnik zastępuje procedury zawarte w okólniku MSC/Circ.796/Rev.1.

 

MSC.1/Circ.1449 z dnia 14.01.2013 r. Wytyczne w zakresie przygotowania i składania raportów z niezależnej oceny i kroków podjętych dla implementacji obowiązkowych poprawek wymaganych przez prawidło I/7 Konwencji STCW

Okólnik zawiera znowelizowane wytyczne i wzór formatu meldunku, jaki powinien być złożony do IMO w tym zakresie przez Państwa Strony Konwencji. Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.997.

 

MSC.1/Circ.1450 z dnia 25.01.2013 r. Wytyczne w zakresie uzgodnień pomiędzy Stronami pozwalających na uznawanie certyfikatów zgodnie z postanowieniami prawiła I/10 Konwencji STCW

Okólnik Komitetu zawiera znowelizowane wytyczne w tym zakresie dla Państw Stron Konwencji – zastępują one dotychczasowe wytyczne zawarte w okólniku MSC/Circ.950.

 

MSC.1/Circ.1185/Rev.1 z dnia 30.11.2012 r. Poradnik przetrwania w zimnej wodzie

Znowelizowane ww. poradnik został opracowany przez Podkomitet COMSAR z uwzględnieniem postępu wiedzy medycznej w zakresie zapobiegania i leczenia hypothermii oraz ratownictwa. Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1185.

 

MSC.1/Circ.1350/Rev.1 z dnia 4.12.2012 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału V SOLAS

Okólnik zawiera UI do prawidła V/22.1.6 Konwencji SOLAS „Widzialność z mostka nawigacyjnego”, która została opracowana przez Podkomitet NAV. Interpretacja dotyczy widzialności ze skrzydeł mostka i będzie obowiązywała statki zakontraktowane do budowy po 1 stycznia 2011 roku.

 

MSC.1/Circ.1369/Add.1 z dnia 4.12.2012 r. Tymczasowe uwagi wyjaśniające do oceny wydajności systemów po pożarze lub wypadku zalania

Opracowane przez Podkomitet NAV znowelizowane uwagi dotyczą pozycji nr 22 i 27 Dodatku 1 do MSC.1/Circ.1369. Interpretują one, które systemy nawigacyjne (SOLAS prawidło II-2/21.4.3) oraz urządzenia komunikacyjne (SOLAS prawidło II-2/21.4.6) powinny pozostać sprawne i dostępne po wypadku pożaru lub po wypadku zalania na statkach pasażerskich.

 

 

REZOLUCJE z 64 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 64)
uchwalone w dniu 5 października 2012 roku.

 

Rezolucja MEPC.222(64)  Wytyczne 2012 dla przeglądów i certyfikacji statków na zgodność z Konwencją Hong Kong 2009

Wytyczne skierowane są do Administracji i organizacji uznanych i mają służyć jednolitemu wdrażaniu postanowień Części C, prawideł 10 do 14, Załącznika do Konwencji w sprawie przeprowadzania przeglądów oraz wymagań dla wydawania lub zatwierdzania Międzynarodowego Świadectwa o spisie materiałów niebezpiecznych i Międzynarodowego Świadectwa o gotowości do złomowania.
Wytyczne zawierają postanowienia dot. statków nowych i istniejących, postępowanie w przypadku zmiany flagi oraz informacje o przeglądach przed wejściem w życie konwencji.

 

Rezolucja MEPC.223 (64)  Wytyczne 2012 w sprawie inspekcji statków na zgodność z Konwencją HKC 2009

Wytyczne przeznaczone przede wszystkim dla oficerów PSC kontrolujących statki wpływające do ich portów jak to przewiduje art.8 Konwencji i rez. A.1052(27) „Procedury PSC, 2011”.

 

Rezolucja MEPC.224 (64)  Poprawki do Wytycznych 2012 w sprawie metod kalkulacji EEDI dla nowych statków

Poprawki zmieniają rez. MEPC 212(63) w punkcie 2.5.2 i 2.5.3 i dotyczą prądnicy wałowej.

 

Rezolucja MEPC.225 (64)  Poprawki 2012 do Międzynarodowego kodeksu konstrukcji i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (IBC)

Poprawki do Kodeksu IBC uchwalane okresowo w miarę pojawiania się nowych substancji chemicznych w transporcie morskim. Poprawki wejdą w życie na zasadzie milczącej akceptacji w dniu 1 czerwca 2014 r.

 

Rezolucja MEPC.226 (64)  Wyznaczenie obszaru Saba Bank obszarem szczególnie wrażliwym PSSA

Rezolucja opisuje położenie geograficzne obszaru oraz przedstawia jego walory ekologiczne, socjoekonomiczne i naukowe. Wskazuje także na wrażliwość tego obszaru na szkody spowodowane żeglugą międzynarodową. Przedstawia dodatkowe środki ochrony (APMs) dla ochrony tego obszaru w postaci obszaru ABTA dla statków ³ 300 GT oraz obowiązkowy zakaz kotwiczenia dla wszystkich statków.

 

Rezolucja MEPC.227 (64)  Wytyczne 2012 w sprawie wdrożenia standardów i testowania dla statkowych oczyszczalni ścieków

Wytyczne  znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2016 dla nowych statków pasażerskich operujących na wodach obszarów specjalnych MARPOL IV oraz od 1 stycznia 2018 dla statków istniejących.

Wytyczne uzupełniają dotychczasowe zawarte w rez. MEPC.159(55) w punkcie 4.2.

Statkowe oczyszczalnie ścieków zamontowane między 1.01.2010 a 1.01.2016 na statkach innych niż pasażerskie uprawiających żeglugę w obszarach specjalnych MARPOL IV powinny odpowiadać wymaganiom rezolucji MEPC.159(55).

Statkowe oczyszczalnie ścieków zamontowane na takich statkach przed 1.01.2010 powinny spełniać wymagania rez. MEPC.2(VI).

 

 

OKÓLNIKI Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

 

• Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)
Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Indie
Panama, Brazylia

783, 784
787

23.07.2012
11.10.2012

 

• Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL
Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawideł 4.1.1 i 4.1.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Cypr

786

13.08.2012

 

• Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL
Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

788
797

11.10.2012
15.11.2012

 

• Okólniki dotyczące stosowania przepisu prawidła 4 i 5 Załącznika VI MARPOL
Informacje dotyczące zezwoleń na ekwiwalentne użycie systemów oczyszczania gazów spalinowych na zasadzie próby:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Hiszpania

Bahama

782

789
798

19.06.2012

07.09.2012
27.11.2102

 

Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Liberia, Cypr, Norwegia, Hong Kong, Chiny

785

16.07.2012

 

MEPC.1/Circ.791 z dnia 18.10.2012 r. Wdrożenie Załącznika V MARPOL. Tymczasowa klasyfikacja stałych ładunków masowych na zgodność z nowym Załącznikiem V w okresie przejściowym między 1 stycznia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r.
Okólnik wyjaśnia przewoźnikom oraz organom kontrolującym postępowanie przy klasyfikacji ładunków stałych i związanych zrzutach pozostałości ładunkowych ze względu na ich szkodliwość dla środowiska.

 

MEPC.1/Circ.792 z dnia 12.11.2012 r. Wytyczne dla zminimalizowania przenoszenia szkodliwych mikroorganizmów jako powłoki kadłuba statków rekreacyjnych
Wytyczne są skierowane do posiadaczy i operatorów statków rekreacyjnych o długości mniejszej niż 24m.

 

MEPC.1/Circ.793 z dnia 18.10.2012 r. Wdrożenie załącznika VI. Zatwierdzenie typu dla spalarek okrętowych
MEPC informuje, że spalarki okrętowe o wydajności większej niż 1500 kW do 4 000 kW mogą być zatwierdzane na podstawie istniejącej rez. MEPC.76(40) wraz z poprawkami MEPC.93(45).

 

MEPC.1/Circ.794 z dnia 09.10.2012 r. Dostarczanie energii z elektrowni lądowych
Okólnik wymienia wytyczne towarzystw klasyfikacyjnych w tym temacie oraz podaje aktualną listę portów dostarczających energię z lądu.

 

MEPC.1/Circ.795 z dnia 12.10.2012 r. Ujednolicone interpretacje do Załącznika VI MARPOL
Interpretacje dotyczą prawidła 2, w tym definicji nowego statku, znaczącej przebudowy, chłodniowca oraz prawideł 5, 6, 22 oraz 8 dot. przeglądów i wydawania certyfikatu SEEMP.

 

MEPC.1/Circ.796 z dnia 12.10.2012 r. Tymczasowe wytyczne dla obliczania współczynnika Fw dla ograniczenia prędkości statku przy reprezentatywnym stanie morza (dla prób morskich)
Wytyczne przeznaczone są dla Administracji, przemysłu i kompanii żeglugowych oraz innych instytucji zaangażowanych w przeprowadzanie prób statków na zasadzie dobrowolności.

 

MEPC.2/Circ.18 z dnia 27. 12. 2012 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych
Okólnik wydawany corocznie zastępuje wszystkie dotychczas wydane pod tym tytułem okólniki. Zawiera spis szkodliwych substancji ciekłych NLS oraz minimalne wymagania ich przewozu określone w Trójstronnych Porozumieniach.

 

OPRACOWALI:

    Wojciech Czarny (dokumenty MSC)
    Beata Gałecka    (dokumenty MEPC)