WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO)  W  II  PÓŁROCZU 2011 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka  ds. IMO od lipca do końca  2011 r.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Dział Administracyjny PRS - tel.: 58 75 11 342; E-mail: wydawnictwa@prs.pl  lub fax: 58 346 03 92.

 

REZOLUCJE UCHWALONE NA 27 SESJI ZGROMADZENIA IMO (21-30.11.2011 r.)

A.1033(27)           Dzień Marynarza

A.1034(27)           Podziękowanie Panu Efthimios E. Mitropoulos za pracę dla Organizacji

A.1035(27)           Zatwierdzenie angażu Sekretarza Generalnego (Koji Sekimizu)

A.1036(27)           Wyznaczenie audytora zewnętrznego

A.1037(27)           Plan strategiczny Organizacji (na okres sześcioletni 2012-2017)

A.1038(27)           Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na dwuletni okres 2012-2013

Plan działań priorytetowych IMO zawiera 13 kierunków strategicznych (Strategic Directions (SDs)) które zostały podzielone na 3 ogólne kategorie tematyczne:

-                 Wzmocnienie statusu i efektywności IMO;

-                 Rozwijanie i utrzymywania wszechstronnych podstaw dla bezpiecznej, chronionej, efektywnej i przyjaznej dla środowiska żeglugi;

-                 Podwyższanie profilu żeglugi, kultury jakości i świadomości ochrony środowiska.

A.1039(27)           Planowany  budżet  na dwuletni okres finansowy 2012-2013

A.1040(27)           Sprawozdanie finansowe audytorów

A.1041(27)           Zaległości w składkach członkowskich

A.1042(27)           Nowelizacja przepisów finansowych Organizacji (obowiązujących od 1 stycznia 2012)

A.1043(27)           Okresowy przegląd wymagań administracyjnych w obowiązkowych instrumentach IMO

A.1044(27)           Piractwo i  zbrojne napady na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii

W rezolucji Zgromadzenie przypomina dotychczasowe działania UN i IMO w zakresie przeciwdziałania zbrojnym napadom na statki i podaje jakie ostatnio podjęto dodatkowe działania w tym zakresie (wprowadzenie międzynarodowej eskorty okrętów wojennych, przejścia statków w konwojach w zalecanym korytarzu tranzytowym, ustanowienie punktów alarmowo-kontaktowych). Rezolucja wyszczególnia wszystkie zalecenia prewencyjne uchwalone przez Organizację dla przeciwdziałania zbrojnym napadom i zaleca ich stosowanie przez statki i pozostałe zainteresowane strony. Zgromadzenie wzywa także wszystkie państwa członkowskie do współpracy i reagowania na sygnały wzywania pomocy oraz do raportowania wszystkich zdarzeń do IMO. Rezolucja zastępuje rez. A.1026(26).  

A.1045(27)           Urządzenia do przyjmowania i zdawania pilota             

Znowelizowane przez Komitet MSC zalecenia dotyczące  ww. urządzeń na statkach, zostały dostosowane do ostatnio wprowadzonych poprawek do prawidła V/23 Konwencji SOLAS. Uwzględniają  one zalecenia prewencyjne po wypadkach odnotowanych w ostatnim okresie. Rezolucja zastępuje rez.A.889(21).

A.1046(27)           Ogólnoświatowy system radionawigacyjny 

Znowelizowane wymagania operacyjno-techniczne oraz procedury uznawania systemu radionawigacyjnego o zasięgu światowym przez Komitet MSC  w imieniu Organizacji. Rezolucja zastępuje rez. A.953(23).

A.1047(27)           Zasady wyznaczania minimalnej bezpiecznej obsady załogowej

Znowelizowane przez MSC zasady, procedury i wytyczne do wyznaczania minimalnej obsady załogowej uwzględniają poprawki wprowadzone ostatnio do Konwencji SOLAS (prawidła V/14 i XI-2). Adresowane są do Administracji państw bandery oraz do armatorów statków jak również do inspekcji PSC. Wytyczne zawierają w aneksie zalecany wzór świadectwa (Model form of Minimum Safe Manning Document). Obecna rezolucja zastępuje dwie poprzednie rezolucje A.890(21) i A.955(23).

A.1048(27)           Kodeks bezpiecznego postępowania na statkach przewożących pokładowe ładunki drewna, 2011 (2011 TDC Code)

Rezolucja zawiera znowelizowane wydanie Kodeksu TDC który otrzymał nowy tytuł 2011 TDC Code. Zawiera on poprawki wynikające z dotychczasowej praktyki jego stosowania na statkach, które zostały przygotowane przez DSC i MSC. Uchwalona rezolucja zastępuje rez. A.715(17).

A.1049(27)           Międzynarodowy kodeks wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (2011 ESP Code)

Nowy kodeks ESP 2011 zawiera procedury i wytyczne postępowania przy przeprowadzaniu wymaganych rozszerzonych przeglądów na ww. statkach. Został on opracowany na bazie istniejących dotychczas wytycznych zawartych w rez. A.744(18), która była przywołana w rozdziale XI-1/2 SOLAS . Kodeks będzie wprowadzony do SOLAS jako obowiązkowy -  przygotowane przez MSC odpowiednie poprawki do rozdziału XI-1 Konwencji SOLAS zostaną uchwalone na MSC 90 w maju 2012r.

A.1050(27)           Znowelizowane zalecenia  w zakresie wchodzenia do zamkniętych przestrzeni na statkach

Znowelizowane zalecenia zawierają doświadczenia zebrane po wypadkach z ludźmi, jakie miały miejsce na statkach w ostatnim czasie oraz zawierają dodatkowe „czek listy” do sprawdzenia czynności przed wejściem do zbiorników i innych zamkniętych przestrzeni statkowych. Rezolucja zastępuje rez. A.864(20).

A.1051(27)           Wytyczne IMO/WHO w zakresie ogólnoświatowych informacji MET-OCEAN i serwisu ostrzeżeń nawigacyjnych  

Rezolucja zawiera dodatkowe wytyczne przygotowane przez IMO i WHO adresowane do Administracji państw w zakresie wdrożenia wymagań prawidła V/5 Konwencji SOLAS  oraz rezolucji A.705(17) i A.706(16)  - dotyczą obowiązku zapewnienia przez państwa strony konwencji niezbędnych informacji bezpieczeństwa dla marynarzy.

A.1052(27)           Procedury dla Inspekcji państwa portu (Port State Control), 2011

Znowelizowane procedury dla inspektorów PSC zatwierdzone przez MSC 89 i MEPC 62, które uwzględniają wszystkie ostatnio uchwalone poprawki do instrumentów IMO. Zastępują one procedury zawarte dotychczas w rezolucjach A.787(19) i A.882(21).

A.1053(27)           Wytyczne do przeglądów zgodnie ze Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC), 2011

Rezolucja zawiera skonsolidowane wydanie wytycznych do przeglądów zgodnie HSSC. Wytyczne HSSC 2011 zawierają wpisane wszystkie poprawki do poprzednich wytycznych i zastępują dotychczasowe rezolucje w tym zakresie: A.997(25), A.1020(26) i MEPC.180(59).

A.1054(27)           Kodeks wdrażania obowiązkowych instrumentów IMO, 2011

Rezolucja zawiera skonsolidowane wydanie ww. kodeksu, w którym są wpisane wszystkie poprawki  przygotowane ostatnio przez FSI oraz zawarte poprzednio w rezolucji A.1019(26). Kodeks przeznaczony jest dla Administracji państw członkowskich IMO, odpowiedzialnych za implementację obowiązkowych instrumentów IMO (konwencji, kodeksów i rezolucji).  Obecna rezolucja zastępuje rez. A.996(25) i A.1019(26).

A.1055(27)           Wydawanie certyfikatów bunkrowych dla statków, które są zobowiązane również do posiadania certyfikatu CLC

Rezolucja zawiera rekomendacje do postępowania przy wystawianiu ww. certyfikatów  przez państwa strony konwencji bunkrowej (BUNKERS 2001) w przypadkach, gdy statki są zobowiązane do posiadania także certyfikatu CLC. Zaleca się Administracji bandery wystawianie certyfikatów bunkrowych również w tych przypadkach, gdy statek posiada lub jest zobowiązany posiadać certyfikat CLC. Interpretacja została opracowana przez Komitet Prawny (LEG).

A.1056(27)           Promowanie stosowania, w najszerszym stopniu jak to możliwe, Wytycznych 2006 w zakresie sprawiedliwego traktowania marynarzy w sytuacjach wypadków morskich

Wspólny apel IMO oraz ILO w którym zaleca się stosowanie w jak najszerszym stopniu wytycznych zawartych w rezolucji Zgromadzenia A.987(24) w zakresie sprawiedliwego traktowania marynarzy w sytuacjach wypadków morskich. Rezolucja przypomina również obowiązujące postanowienia w zakresie badania wypadków morskich zawartych w konwencjach ILO - No.147 oraz MLC 2006, jak również zawartych w wytycznych IMO - Kodeks postępowania powypadkowego (rez. MSC.255(84)) który jest obowiązkowy zgodnie z rozdz. XI-1 SOLAS (wprowadzony rez.MSC.257(84)). Rezolucja w Aneksie zawiera także dodatkowe wytyczne postępowania dla poszczególnych zainteresowanych stron badających wypadki morskie.

A.1057(27)           Wydawanie certyfikatów usunięcia wraku dla statków znajdujących się w gołych rejestrach (bareboat-registered)

Rezolucja zawiera rekomendacje Komitetu Prawnego (LEG) w zakresie obowiązku wystawiania ww. certyfikatów przez państwo bandery dla statków zarejestrowanych w tzw. bareboat registries.

A.1058(27)           Gromadzenie i zabezpieczanie dowodów po zarzutach poważnych przestępstw, które miały miejsce na burcie statku lub po zaginięciu osoby ze statku oraz udzielanie opieki medycznej i duszpasterskiej poszkodowanym

Rezolucja przypomina odpowiednie regulacje UNCLOS dotyczące zabezpieczania dowodów przestępstw na statkach oraz, na podstawie doświadczeń z dotychczasowych praktyk, Zgromadzenie uznaje za celowe opracowanie odpowiednich wytycznych dla państw członkowskich w zakresie jak wymieniono w tytule rezolucji. W związku z powyższym Zgromadzenie zwraca się z prośbą do wszystkich państw o przesyłanie propozycji w tym zakresie do Komitetu Prawnego (LEG).

A.1059(27)           Współpraca z Organizacjami pozarządowymi

Rezolucja zatwierdza ostatnie decyzje Rady IMO o przyznaniu dla nowym Organizacji  pozarządowych statusu doradczego w pełnym lub ograniczonym zakresie, jak również podaje zgłoszone zmiany nazw organizacji, którym nadano już taki status. Do rezolucji dołączona jest lista wszystkich Organizacji pozarządowych które  mają nadany przez IMO status doradczy w poprzednich latach wraz z datami jego uzyskania. 

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU


MSC.1/Circ.1339   z dnia 14.09.2011r. Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach u wybrzeży Somalii – Najlepsze procedury zarządzania dla przeciwdziałania piractwu w Zatoce Adeńskiej i u wybrzeży Somalii opracowane przez przemysł żeglugowy

Okólnik zawiera znowelizowaną wersję zaleceń zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1337, które zostały poprawione przez organizacje przemysłu żeglugowego pod kierownictwem Międzynarodowej Izby Żeglugowej (ICS) na podstawie dotychczasowej praktyki w ich stosowaniu. Wytyczne kierowane są do armatorów, operatorów statków, przedsiębiorstw żeglugowych, kapitanów, oficerów ochrony i innych zainteresowanych. Procedury powinny być stosowane razem z wytycznymi IMO zawartymi w okólnikach MSC.1/Circ.1333 i 1334 oraz rez.MSC.324(89).

MSC.1/Circ.1405/Rev.1 z dnia 16.09.2011r. Znowelizowane tymczasowe wytyczne dla armatorów, operatorów statków i kapitanów statków w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Znowelizowane przez MSC 89 wytyczne dla armatorów w ww. zakresie zastępują poprzednie wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1405.

MSC.1/Circ.1406/Rev.1 z dnia 16.09.2011r.  Znowelizowane tymczasowe wytyczne dla państw bandery statków w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Znowelizowane przez MSC 89 wytyczne dla państw bandery w ww. zakresie zastępują poprzednie wytyczne zawarte w MSC.1/1406. 

MSC.1/Circ.1407  z dnia 2.06.2011r. Wytyczne do stosowania przepisów prawidła II-2/19.3 konwencji SOLAS

Wytyczne Komitetu dotyczą interpretacji stosowania nowych przepisów konwencji SOLAS, w zakresie nowych wymagań ochrony przeciwpożarowej przy przewozie towarów niebezpiecznych, wprowadzonych do rozdziału II-2 prawidło 19.3 rezolucją MSC.269(85). Komitet wyjaśnia w jakim zakresie nowe przepisy powinny dotyczyć statków istniejących - w zależności od tonażu i daty ich budowy statków.

MSC.1/Circ.1408 z dnia 16.09.2011r.  Tymczasowe zalecenia dla państw portu i państw przybrzeżnych w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Kolejne zalecenia opracowane przez MSC 89 w zakresie użycia uzbrojonych członków ochrony na statkach które,  zawierają rekomendacje dla państw portu i państw przybrzeżnych. Zalecenia powinny być stosowane łącznie z rekomendacjami zawartymi w MSC.1/Circ.1405/Rev.1, MSC.1/Circ.1406/Rev.1 oraz MSC-FAL.1/Circ.2.

MSC.1/Circ.1409; FAL.2/Circ.123; MEPC.1/Circ.769 z dnia 28.09.2011r. Znowelizowana lista certyfikatów i dokumentów, które powinny znajdować się na statkach  

Wspólny okólnik Komitetów FAL, MEPC i MSC zawiera znowelizowaną listę certyfikatów i innych obowiązkowych dokumentów które powinny się znajdować na burcie statku. Nowa lista została uzupełniona o nowe dokumenty wprowadzone poprawkami do konwencji SOLAS, MARPOL, STCW od 17.12.2004 roku oraz nową konwencją AFS. Obecny okólnik zastępuje listę zawartą w FAL.2/Circ.87 - MEPC/Circ.426 -  MSC/Circ.1151. 

MSC-MEPC.6/Circ.10 z dnia 31.12.2011r.  Państwowe punkty kontaktowe w sprawach bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom morza

Wspólny okólnik MSC i MEPC zawiera uaktualnioną na dzień 31.12.2011r. listę ww. punktów kontaktowych, która jest wydawana corocznie na koniec grudnia przez Sekretariat IMO. Aktualna lista kontaktowa  jest wymagana jako załącznik do SOPEP (Okrętowego planu zapobiegania rozlewom olejowym) – należy więc w SOPEP wymienić poprzedni okólnik (MSC - MEPC.6/Circ.9) na obecny.

Okólnik składa się dwóch aneksów:

Aneks 1 -  zawiera listę adresową Administracji państw członkowskich IMO odpowiedzialnych za inspekcje statków i badanie wypadków morskich;

Aneks 2 – zawiera listę adresową Punktów kontaktowych państw nadbrzeżnych odpowiedzialnych za przyjęcie i przekazanie raportów dot. rozlewów olejowych i wypadków przedostania się do morza substancji szkodliwych ze statków.

UWAGA: Listę adresową można także na bieżąco weryfikować przez internet pod adresem: http://www.imo.org (zakładka na dole strony: „Circulars” lub „National Contacts” ).

Zmiany w internecie są wprowadzane raz na kwartał.

 

OKÓLNIKI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

 

MEPC.1/Circ.764 i Add.1 z dnia 12.08.2011/15.09.2011r.  Informacja Administracji Danii o zatwierdzonej metodzie dla morskich silników wysokoprężnych

Administracja Danii informuje o uzyskaniu certyfikatu na metodę redukcji NOx (prawidła 13.7.5.1 i 13.7.5.2 znowelizowanego MARPOL VI) dla silników MAN B&W typu S70MC. Poza tym w okólniku zawarta jest informacja o dacie, od której stosowana będzie ta metoda.

MEPC.1/Circ.765 z dnia 12.08.2011r.  Informacja Administracji Danii o zatwierdzonej metodzie dla morskich silników wysokoprężnych

Administracja Danii informuje o uzyskaniu certyfikatu na metodę redukcji NOx (prawidła 13.7.5.1 i 13.7.5.2 znowelizowanego MARPOL VI) dla silników MAN B&W typu S50MC. Poza tym w okólniku zawarta jest informacja o dacie, od której stosowana będzie ta metoda.

MEPC.1/Circ.769 z dnia 28.09.2011r. Znowelizowana lista certyfikatów i dokumentów, które powinny znajdować się na statkach

Szczegółowe informacje patrz: okólnik MSC.1/Circ.1409 .

MEPC.1/Circ.770 z dnia 10.10.2011r.  Informacja Administracji Danii o zatwierdzonej metodzie dla morskich silników wysokoprężnych

Administracja Danii informuje o uzyskaniu certyfikatu na metodę redukcji NOx (prawidła 13.7.5.1 i 13.7.5.2 znowelizowanego MARPOL VI) dla silników MAN B&W typu S60MC. Poza tym w okólniku zawarta jest informacja o dacie, od której stosowana będzie ta metoda.

MEPC.1/Circ.771 z dnia 11.11.2011r.   Wdrożenie prawidła 5 Załącznika I do Konwencji MARPOL (dot. prawidła 14.4 MARPOL I)

Informacja nadesłana przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Korei w sprawie otrzymania zgody na zamontowanie na statkach bez własnego napędu jedynie mechanizmów pomocniczych filtracyjnych urządzeń odolejających o wydajności całkowitej mniejszej niż 1,470kW.

MEPC.1/Circ.774 z dnia 21.12.2011r.   Informacja o wyznaczonych portach, w których uregulowano sprawy emisji organicznych związków lotnych (VOC)

Administracja Holandii i Korei nadesłała informacje o portach i terminalach, w których emisja VOC ze zbiornikowców jest uregulowana zgodnie z prawidłem 15 Załącznika VI do MARPOL.

MEPC.1/Circ.775 z dnia 28.11.2011r. Plan zarządzania środowiskowego dla strefy Claron-Clipperton na środkowym Pacyfiku

Informacja nadesłana przez organizację International Seabed Authority zawiera tekst decyzji Rady tej organizacji w sprawie podjęcia działań zabezpieczających ten obszar przed szkodliwymi skutkami badań i wydobywania bryłek polimetalicznych, szczególnie bryłek manganu powstałych na dnie morza z koncentrycznie ułożonych wokół rdzenia warstw żelaza i wodorotlenku manganu.
 

  •  Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

 Panama, Nowa Zelandia

766

05.10.2011

 Malta

767

20.10.2011

 Indie

772

12.12.2011

 

  • Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 4.1.1 i 4.1.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

 Cypr

762

10.08.2011

 Panama

763

10.08.2011

 

  • Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

 Indie

773

12.12.2011

 

  • Okólniki dotyczące stosowania przepisu prawidła 4 Załącznika VI  MARPOL

Informacje dotyczące zezwoleń na ekwiwalentne użycie systemów oczyszczania gazów spalinowych na zasadzie próby:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

 Dania

768

14.09.2011

 

  • Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa) – brak nadesłanych informacji.

 

OPRACOWALI:

                 Wojciech Czarny  (rezolucje Zgromadzenia i dokumenty MSC)

                Beata Gałecka  (dokumenty MEPC)