WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO)
W I PÓŁROCZU 2012 r.


Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od 1 stycznia do 30 lipca 2012 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Dział Administracyjny PRS – tel. 58 75 11 342, e-mail: wydawnictwa@prs.pl lub fax: 058 346 03 92. 

REZOLUCJE z 90 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 90)

Rezolucja MSC.325(90) z dnia 24.05.2012 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

  • rozdziału II-1 „ Budowa-konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”, Część B-1, prawidło 8-1 „Dostępność systemów na statkach pasażerskich w przypadku awaryjnego zalania”. Istniejące prawidło 8-1 zostało zastąpione przez nowe, zawierające  bardziej szczegółowe wymagania wprowadzające m.in. obowiązek posiadania komputera statecznościowego lub lądowe wsparcie dla kapitana.
  • rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe”, Część B, prawidło 20 „Gotowość do użytku, konserwacja i inspekcje”. W paragrafie 11.2 został dodany nowy podpunkt .4 dotyczący prób operacyjnych urządzeń zwalniających pod obciążeniem dla łodzi ratunkowych. 
  • rozdziału V „Bezpieczeństwo żeglugi”, prawidło 14 „Załoga statku”. Istniejący paragraf 2 został zastąpiony przez nowy, wprowadzający m.in. dodatkowy obowiązek ustanowienia procedur wyznaczania minimalnej obsady statku przez Administrację bandery.
  • rozdziału VI „Przewóz ładunku”, Część A, nowe prawidło 5-2 „ Zakaz mieszania masowych ładunków płynnych oraz prowadzenia procesów produkcyjnych podczas podróży morskiej”. Prawidło precyzuje, które operacje na statku w morzu są zabronione oraz wymienia dopuszczalne wyjątki.
  • rozdziału VII „Przewóz towarów niebezpiecznych”, Część A, prawidło 4 „Dokumenty”. Prawidło zostało zmienione, wymagania zostały skrócone - do szczegółowych wymagań prawidło odsyła do Kodeksu IMDG.
  • rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu”, prawidło 2 „Rozszerzone przeglądy”. Odesłanie w prawidle do wytycznych zawartych w rez. A.744(18) zostało zastąpione przez odesłanie do „Międzynarodowego kodeksu rozszerzonych programów przeglądów” (2011 ESP Code) uchwalonego rezolucją A.1049(27).

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 roku.

Rezolucja MSC.326(90) z dnia 24.05.2012 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich HSC 2000 (2000 HSC Code)

Rezolucja zawiera poprawki do obowiązkowego Kodeksu HSC 2000, które wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku.
Poprawki dotyczą rozdziału 14 „Radiokomunikacja” , paragraf 14.15.10, podpunkt 1. Poprawki dotyczą rocznych testów operacyjnych EPIRBs, podpunkt został zmieniony i bardziej dokładnie precyzuje wymagania w zakresie prób operacyjnych.

Rezolucja MSC.327(90) z dnia 25.05.2012 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code)

Rezolucja zawiera poprawki do Kodeksu FSS – dotyczą one:

  • rozdziału 6 „Stałe pianowe instalacje gaśnicze”. Treść rozdziału została całkowicie zmieniona i rozszerzona o dwa dodatkowe paragrafy.
  • rozdziału 8 „Automatyczne instalacje tryskaczowe z wykrywaniem pożaru i alarmem” . Paragraf 2.1.1 rozdziału został uzupełniony o zwolnienie dot. posterunków dowodzenia.

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


Rezolucja MSC.328(90) z dnia 25.05.2012 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code)

Poprawki 36-12 (co oznacza 36 wersja poprawek uchwalona w 2012 roku) do Kodeksu IMDG są praktycznie nowym wydaniem 2012 kodeksu IMDG.
Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 roku. Zachęca się jednak wszystkie państwa członkowskie do nieobowiązkowego stosowania  znowelizowanego kodeksu już od 1 stycznia 2013 roku.


Rezolucja MSC.329(90)
z dnia 24.05.2012 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 1966, wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja zawiera poprawki do Aneksu B Protokołu, Załącznik II „Strefy, obszary i okresy sezonowe” – prawidło 47 „ Południowa zimowa strefa sezonowa”. Poprawki zmieniają granicę zimowej strefy sezonowej na południowej półkuli, strefa została odsunięta bardziej na południe przy wybrzeżu Afryki Południowej.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 roku.

Rezolucja MSC.330(90) z dnia 25.05.2012 r. Poprawki do Znowelizowanych standardów techniczno-eksploatacyjnych systemu LRIT (rez. MSC.263(84))

Poprawki do ww. standardów wprowadzają drobne zmiany edytorskie – wykreślony został podpunkt 7.4.3 oraz zastał poprawiony podpunkt 10.3.15 (wykreślony i zastąpiony nowym tekstem).
Rezolucja MSC.331(90) z dnia 25.05.2012 r. Poprawki do Rezolucji MSC.298(87) o ustanowieniu urządzeń dystrybucyjnych informacji LRIT

Poprawki do ww. rezolucji są następujące:
–   istniejący tekst paragrafu 5 został zmieniony;
–   po istniejącym paragrafie 9 dodano trzy nowe paragrafy 10, 11 i 12, które zostały zatytułowane „Wybór aktualnej lokalizacji poszczególnych statków”;
–  jednocześnie istniejące paragrafy od 10 do 16 zostały przenumerowane odpowiednio na 13 do 19.


Rezolucja MSC.332(90) z dnia 22.05.2012 r. Poprawki do istniejących systemów obowiązkowego raportowania się statków „In the Storebelt (Great Belt) Traffic Area (BELTREP)”

Rezolucja zawiera poprawki do ww. systemu meldunkowego BELTREP, zmieniony obowiązkowy system raportowania wejdzie w życie od 1 lipca 2013 roku od godz. 000 UTC.

Rezolucja MSC.333(90) z dnia 22.05.2012 r. Znowelizowane standardy techniczno-eksploatacyjne dla rejestratorów VDRs

Rezolucja zawiera znowelizowane przez Podkomitet NAV standardy, które będą obowiązywać rejestratory VDRs instalowane na statkach od 1 lipca 2014 roku . VDRs, które będą instalowane przed tą datą, powinny spełniać wymagania zawarte w rezolucji A.861(20) wraz z poprawkami w rezolucji MSC.214(81).

 
Rezolucja MSC.334(90)
z dnia 22.05.2012 r. Poprawki do Standardów techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń do pomiaru prędkości i przebytej drogi (rezolucja MSC.96(72))

Poprawki do ww. standardów dotyczą statków, które są zobowiązane do posiadania logów do pomiaru prędkości po wodzie i nad dnem – dodane nowe wymaganie precyzuje, że powinny to być dwa odrębne urządzenia (poprawki do rez. MSC.98(72) wprowadzają w sekcji 5 nowy podpunkt 5.3 z takim wymaganiem).
Rezolucja będzie dotyczyć nowych statków zbudowanych w dniu i po dacie 1 lipca 2014 roku.


Rezolucja MSC.335(90)
z dnia 22.05.2012 r. Poprawki do Wytycznych w zakresie projektowania i budowy statków zaopatrzenia offshore, 2006 (Rezolucja MSC.235(82))

Rezolucja zawiera poprawki do ww. wytycznych (2006 OSV Guidelines). Poprawki dotyczą sekcji 1.2 „Definicje” oraz Sekcji 3.2 „Założone uszkodzenia”. Poprawki opracowane przez Podkomitet SLF mają spowodować podwyższenie standardów stateczności awaryjnej ww. statków offshore. Rezolucja będzie obowiązywać statki zbudowane w dniu i po 22 listopada 2012 roku.

 
Rezolucja MSC.336(90)
z dnia 25.05.2012 r. Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa statków pasażerskich

Rezolucja Komitetu jest odpowiedzią na katastrofę statku „Costa Concordia”. Komitet MSC apeluje i zachęca wszystkie państwa członkowskie do rekomendowania armatorom statków pasażerskich pilnego przeglądu systemów i procedur bezpieczeństwa statków w oparciu o tymczasowe wytyczne zawarte w okólniku MSC.1/Circ.1446, który został opracowany przez MSC 90. Są to pierwsze gorące wnioski z wypadku „Costa Concordia”, które zostaną rozszerzone po wpłynięciu pełnego raportu z tej katastrofy do IMO.

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

MSC.1/Circ.1406/Rev.2 z dnia 25.05.2012 r. Znowelizowane tymczasowe wytyczne dla państw bandery statków w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Okólnik zawiera znowelizowane ponownie przez MSC 90 wytyczne dla państw bandery w ww. zakresie, zastępujące poprzednie wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1406/Rev.1

MSC.1/Circ.1408/Rev.1 z dnia 25.05.2012 r. Znowelizowane tymczasowe wytyczne dla państw portu i państw przybrzeżnych w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Okólnik zawiera znowelizowane ponownie przez MSC 90 wytyczne dla państw portu w ww. zakresie, zastępujące poprzednie wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1408.

MSC.1/Circ.1410 z dnia 29.03.2012 r. Przewóz towarów niebezpiecznych. Kodeks IMDG. Informacje kontaktowe do wyznaczonych kompetentnych władz krajowych

Okólnik zawiera uaktualnioną listę kontaktową do wyznaczonych organów administracji w poszczególnych państwach odpowiedzialnych za testowanie i certyfikację różnego rodzaju opakowań, kontenerów i zbiorników przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. Obecny okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1336.

MSC.1/Circ.1411 z dnia 29.06.2012 r. Wcześniejsza implementacja poprawek do prawidła III/20.11.2 Konwencji SOLAS

Okólnik Komitetu zachęca wszystkie państwa członkowskie i armatorów do wcześniejszego wdrożenia, tak szybko jak to jest możliwe, ww. poprawek do SOLAS w zakresie przeprowadzania prób operacyjnych systemów zwalniających łodzi swobodnego zrzutu, zawartych w uchwalonej ostatnio rezolucji MSC.325(90).


MSC.1/Circ.1412 z dnia 28.05.2012 r. Pryncypia i wytyczne do przeglądu i audytu w zakresie funkcjonowania baz danych LRIT i międzynarodowej wymiany danych LRIT

Wytyczne Komitetu mają stanowić pomoc dla państw członkowskich przy wdrażaniu systemu LRIT zgodnie z wymaganiami prawidła V/19-1 SOLAS oraz dla operatorów baz i koordynatorów LRIT przy wdrażaniu standardów zawartych w rezolucjach  MSC.263(84) i MSC.330(90).


MSC.1/Circ.1413 z dnia 25.05.2012 r. Podstawowe wytyczne w zakresie bezpieczeństwa podczas regat żeglarskich lub podróży oceanicznych jednostek nieobjętych przepisami

Okólnik zawiera znowelizowane wytyczne dla żeglarzy opracowane przez służby SAR, które mają na celu zredukowanie ryzyka wypadków i utraty życia podczas regat oraz podróży oceanicznych jachtów. Wytyczne zastępują poprzednie okólniki w tym zakresie – MSC/Circ.1174 i MSC.1/Circ.1366.


MSC.1/Circ.1414 z dnia 25.05.2012 r. Wytyczne dla przyszłościowych dostawców serwisów satelitarnych dla systemu GMDSS

Opracowane przez Podkomitet COMSAR ww. wytyczne dla dostawców mają stanowić pomoc w zakresie spełnienia kryteriów wymaganych od systemów ruchomej komunikacji satelitarnej GMDSS, które są zawarte w rezolucji A.1001(25).

 

MSC.1/Circ.1415 z dnia 25.05.2012 r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)

Okólnik zawiera kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez MSC 90. Wprowadzone zmiany do poradnika są następujące:

Tom I:

–   Rozdział „Skróty i akronimy” – dodano: AIS-SART, IBRD; wykreślono RTG;
–   Rozdział „Słownik” – zmieniono definicję Cospas-Sarsat system, dodano: Locating, Place of safety;
–   Rozdział 2 – dodano nowy paragraf 2.1.3;
–   Rozdział 4 – zmieniono treść paragrafów: 4.2.2(e), 4.2.3, 4.2.4, dodano nowe paragrafy: 4.4.4(d), 4.5.18;
–   Dodatek D – zmieniono tekst w tabeli ”Information Sources”;
–   Dodatek E – zmiany na stronach: E-2 i E-3;
–   Dodatek F – zmiany na stronach: F-1 i F-2;
–   Dodatek G – zmieniono paragrafy: G.3.5, G.6, G.6.1, G.6.2, G.6.5, dodano nowe paragrafy: G.3.6, G.9, G.9.1 i G.9.2;
–   Indeks – wykreślono 500kHz 4.4 na stronie index-1.


Tom II:

–  Przedmowa – zmieniono tekst w 2 paragrafie dotyczący nowych wydań;

–  Rozdział „Skróty i akronimy” – dodano 16 nowych skrótów, wykreślono CIRM i RTG;

–  Rozdział „Słownik” – zmieniono definicje: Cospas-Sarsat system, DF, Homing, MAYDAY, METAREA, NAVAREA, On-scene endurance, PAN-PAN, PLB; dodano definicje: ACC, AIS, Distress alert, ELT, EPIRB, FIC, GIS, Heave, LRIT, MDA, Place of safety, SRS, vessel, VMS, vessel tracking, VTS; wykreślono: Locating, SarNet;

–  Rozdział 1 – zmieniono paragrafy: 1.1.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.4.4, 1.5.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.10, 1.6.11, 1.6.12, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.6, 1.7.7, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.6, 1.8.12, 1.8.15, 1.10.3, 1.10.5, 1.10.6, 1.11.6, 1.11.7, 1.11.8, 1.11.10;

–  Rozdział 2 – zmieniono paragrafy: 2.1.4, 2.2.9, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.1, 2.5.5, 2.5.11, 2.5.14, 2.6, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.7.6, 2.8.3, 2.9.2, 2.9.4, 2.9.5, 2.10, 2.10.1, 2.12.2, 2.13.1, 2.13.2, 2.15.4, 2.17.5, 2.19.1, 2.19.2, 2.21.1, 2.22.2, 2.24.1, 2.24.3, 2.24.5, 2.24.6, 2.24.7, 2.24.8, 2.26.2, 2.26.3, 2.27.2, 2.27.3, 2.27.5, 2.27.8, 2.27.9(a), 2.27.11, 2.27.16, 2.27.17, 2.31.1, 2.31.2, 2.31.3; wykreślono paragrafy: 2.16.4, 2.16.5, 2.16.6, 2.16.7, 2.19.3, 2.19.4; dodano nowe paragrafy: 2.7.8, 2.15.7, 2.31.4, 2.33;

–  Rozdział 3 – zmieniono paragrafy: 3.4.4, 3.4.7, 3.5.3, 3.5.9, 3.8.6;

–  Rozdział 4 – dodano nowy paragraf 4.1.4; zmieniono paragrafy: 4.3.3, 4.6.2, 4.6.13(d);

–  Rozdział 5 – zmieniono paragrafy: 5.3.2, 5.4.7, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.15, 5.6.1, 5.6.4, 5.10.4, 5.10.11, 5.11.9, 5.12.3, 5.12.4, 5.13.2, 5.15.2, 5.18.1; dodano nowe paragrafy: 5.18.2, 5.18.3, 5.21.1, 5.21.2, 5.21.3, 5.21.4, 5.21.5;

–  Rozdział 6 – zmieniono paragrafy: 6.8.1, 6.13.20, 6.15.5; dodano nowe paragrafy: 6.8.2, 6.15.36, 6.13.37;

–  Rozdział 7 – zmieniono paragrafy: 7.3.1, 7.4.2, 7.6.1, 7.7.1, 7.7.2;

–  Rozdział 8 – zmieniono paragrafy: 8.1.1, 8.2;

–  Lista Dodatków – dokonano 7 zmian w liście dodatków;

–  Dodatek A – zmieniono tekst w sekcji Distress Signals;

–  Dodatek B – dodano sugerowany format dla Alert information;

–  Dodatek C – dodano sekcję C-5 w sekcji MRO communications;

–  Dodatek D – zmieniono tekst na stronach: D-i, D-1 i D-4;

–  Dodatek I – zmieniono tytuł i wprowadzono zmiany do formatu raportowania;

–  Dodatek N – zmieniono tekst na stronie N-i (rysunki N-13, N-14, N-20).


Tom III (obowiązuje statki):

–  Przedmowa – zmiana teksu przedmowy dotyczącego nowych wydań;

–  Rozdział „Skróty i Akronimy” – dodano 19 nowych skrótów, wykreślono CIRM, RSC i RTG;

–  Rozdział „Słownik” –- zmieniono definicje: Cospas-Sarsat system, DF, Homing, MAYDAY, METAREA, NAVAREA, On-scene endurance, PAN-PAN, PLB; dodano definicje: ACC, AIS,       AIS-SART, CS, Distress alert, ELT, EPIRB, FIC, GIS, Heave, LRIT, MDA, PLB, Place of safety, SRS, vessel, VMS, vessel tracking, VTS; wykreślono: Locating, SarNet;

–  Część 1 – zmieniono tekst na stronie 1-1 dotyczący: On-Scene Coordinator, SAR Mission Coordinator, SAR Coordinators;

–  Część 2 – zmieniono tekst dot. Vessels Assisting na stronie: 2-1, 2-2 , 2-5, 2-8;  dot. Search Function na stronie: 2-9, 2-10, 2-11, 2-16, 2-19, 2-23, 2-24, 2-26, 2-29, 2-30, 2-31, 2-33, 2-37, 2-38, 2-40, 2-42;  dot. Other Assisance na stronie: 2-43, 2-52, 2-53; dot. Training na stronie: 2-60, 2-61;

–  Część 3 – zmieniono tekst dot. Coordination SAR Operations na stronie: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4;                dot. Joining Entry Report na stronie: 3-5; dot. Communications na stronie: 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12; dot. Planning  and Conducting the Search na stronie: 3-14, 3-38, 3-40;

–  Część  4 – zmieniono tekst dot. Distress Alert Notification na stronie: 4-1, 4-3; dot. Medical Assistance na stronie 4-8, 4-10, 4-11; dot. Person overboard na stronie: 4-14; dot. Aircraft Emergencies na stronie 4-21, 4-28;

–  Dodatki – dodano dwa nowe dodatki:

–  Dodatek F „Own Emergency” w którym zamieszczono plansze: Man overboard (MOB), MEDEVAC by Helicopter, MEDICO-MEDIVAC;

–  Dodatek G „Rendering Assistance”,  w którym zamieszczono plansze: Bacis Communication Plan structure oraz On scene coordination (OSC).


MSC.1/Circ.1416
z dnia 13.06.2012 r. Ujednolicona interpretacja prawideł II-1/28 i II-1/29 Konwencji SOLAS

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet DE ujednolicone interpretacje do ww. prawideł  - odnoszą się one do zdolności manewrowych i niekonwencjonalnych urządzeń napędowych i sterowych na statkach. Komitet zaleca stosowanie tych interpretacji od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1417 z dnia 13.06.2012 r. Wytyczne w zakresie łodzi dowozowych (tenderów) na statkach pasażerskich

Przygotowane przez Podkomitety DE i FP wytyczne dotyczą wymagań dla łodzi dowozowych tzw. tenderów, służących do transferu pasażerów (więcej niż 12 osób) ze statków pasażerskich na ląd i z powrotem. Komitet zaleca stosownie powyższych wytycznych od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1418
z dnia 13.06.2012 r. Wytyczne w zakresie projektowania i instalowania wizualnych elementów do systemu alarmu ogólnego na statkach pasażerskich 

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet DE i FP  wytyczne w zakresie stosowania dodatkowych  elementów wizualnych które mogą być instalowane na statkach pasażerskich jako uzupełnienie wymagań dotyczących instalacji alarmu ogólnego zawartych w prawidle III/6.4.2 SOLAS.  Komitet zaleca stosowanie powyższych wytycznych od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1419 z dnia 13.06.2012 r. Wytyczne w zakresie standaryzacji wyposażenia do sterowania w łodziach ratunkowych

Okólnik Komitetu zawiera wytyczne przygotowane przez Podkomitet DE w zakresie standaryzacji rozmieszczenie i oznakowania urządzeń sterujących wodowaniem oraz napędem łodzi ratunkowych. Wytyczne uzupełniają wymagania zawarte w paragrafie 4.4.7.6 Kodeksu LSA. Komitet zaleca stosowanie wytycznych od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1420 z dnia 13.06.2012r. Świadomość występowania podrabianych i niespełniających standardów środków ratunkowych

Komitet w okólniku informuje o występowaniu na rynku zjawiska podrabiania środków ratunkowych, które są poniżej przyjętych standardów. Zwraca uwagę wszystkich zainteresowanych na niebezpieczeństwa z tym związane i zaleca szczególną ostrożność dostawców, stoczni, armatorów oraz zatwierdzających Administracji i ROs.


MSC.1/Circ.1421 z dnia 13.06.2012 r. Wytyczne w zakresie zwolnień dla zbiornikowców olejowych przewożących i przeładowujących wyłącznie ładunki nie powodujących korozji

Wytyczne Komitetu zostały opracowane jako pomoc dla państw członkowskich przy wdrażaniu nowego prawidła II-1/3-11.5 SOLAS (rezolucja MSC.291(87)), które zezwala Administracji na wydawanie tego rodzaju zwolnień.


MSC.1/Circ.1422
z dnia 13.06.2012 r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (2008 SPS Code)

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet DE Ujednolicone interpretacje do stosowania przepisów Kodeksu SPS 2008 – rozdziału 1 część 1.2, rozdziału 2 paragraf 2.5, rozdziału 6 paragraf 6.1 i 6.2, rozdziału 7 paragraf 7.5 i 7.6 oraz rozdziału 10.

Komitet zaleca stosowania ww. UI od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1423 z dnia 13.06.2012 r. Ujednolicona interpretacja do paragrafu 1.2.2.6 Kodeksu LSA w zakresie zewnętrznego koloru łodzi ratunkowych

Okólnik zawiera UI do ww. paragrafu Kodeksu – zgodnie z rekomendacją Podkomitetu DE wyjaśnia, jak należy rozumieć „kolor bardzo dobrze widzialny”. Zaleca się stosowanie tych UI od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1424 z dnia 13.06.2012 r. Ujednolicona interpretacja do prawidła II-1/48.3 SOLAS

Ujednolicona interpretacja przygotowana przez Podkomitet DE dotyczy lokalizacji sterowania awaryjnym zęzowym zaworem ssącym – prawidłowo II-1/48.3 SOLAS. Zaleca się stosowanie tej UI od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1425 z dnia 13.06.2012 r. Ujednolicona interpretacja do prawidła II-1/29.3 i 29.4 SOLAS

Ujednolicona interpretacja do ww. prawideł, przygotowana przez Podkomitet DE, dotyczy prób urządzenia sterowego na statku, który nie jest w stanie największego zanurzenia eksploatacyjnego. Zezwalają one na wykonanie prób zgodnie z normą ISO 19019:2005 i przeprowadzenie odpowiedniej ekstrapolacji do stanu pełnego załadowania statku. Okólnik zaleca się stosować od dnia 21 maja 2012 roku.


MSC.1/Circ.1426
z dnia 13.06.2012 r. Ujednolicona interpretacja do prawidła II-1/3-5 SOLAS

Ujednolicona interpretacja dotyczy zakazu instalowania na statkach nowych materiałów zawierających azbest – prawidło II-1/3-5 SOLAS obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku (rez. MSC.282(86)) oraz uściśla obowiązującą interpretację zawartą w MSC/Circ.1379.


MSC.1/Circ.1427 z dnia 28.05.2012 r. Ujednolicona interpretacja do Konwencji COLREG 1972

Przygotowana przez Podkomitet NAV interpretacja dotyczy Załącznika I COLREG – „Rozmieszczenie oraz szczegóły techniczne świateł i znaków”: Część 9(a)(i) „Sektory poziome” oraz Część 10(a)(i) „Sektory pionowe”. UI uściśla, jak należy rozumieć opisane w Konwencji ww. sektory świateł pozycyjnych statku.

Zaleca się stosowanie UI zawartych w okólniku na statkach budowanych w dniu i po 1 stycznia 2013 roku.


MSC.1/Circ.1428
z dnia 28.05.2012 r. Urządzenia do transferu pilota – Wymagane wyposażenie na burcie statku dla pilotów

Okólnik zawiera znowelizowany graficzny plakat (poster) „Wymagane wyposażenie na burcie statku dla pilotów” – został on przez Podkomitet NAV dostosowany do znowelizowanego prawidła  V/23 SOLAS (rez. MSC.308(88)) oraz wymagań rezolucji A.1045(27). Okólnik zastępuję MSC/Circ.568/Rev.1.


MSC.1/Circ.1429 z dnia 28.05.2012 r. Wyjaśnienia do prawideł V/19.2.3.4 i V/19.2.9.2 SOLAS

Okólnik wyjaśnia, jak należy rozumieć wymagania ww. prawideł odnośnie posiadania na statkach urządzeń do pomiaru prędkości statku po wodzie oraz prędkości statku nad dnem (zgodnie z interpretacją Podkomitetu NAV powinny to być dwa oddzielne urządzenia). Wyjaśnienia dotyczą znowelizowanych standardów opublikowanych w rez.MSC.334(90), które będą obowiązywać urządzenia instalowane na statkach od dnia 1 lipca 2014 roku.


MSC.1/Circ.1430 z dnia 31.05.2012 r. Znowelizowane wytyczne w zakresie projektowania i zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnej

Znowelizowane wytyczne dotyczą ww. instalacji zatwierdzanych jako ekwiwalentne do wymaganych w rezolucji A.123(V). Nowe wytyczne zalecane są do stosowania przez Administrację przy zatwierdzaniu nowych instalacji dla tego rodzaju pomieszczeń od dnia 21 maja 2012 roku.
Okólnik zastępuje dotychczasowe wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1272. Wyjaśnia się także, że instalacje już zatwierdzone wg MSC.1/Circ.1272 pozostają nadal ważne przy zatwierdzaniu nowych systemów oraz mogą pozostawać w użyciu.


MSC.1/Circ.1431 z dnia 31.05.2012 r. Wytyczne w zakresie zatwierdzania pianowego wyposażenia przeciwpożarowego dla lądowiska śmigłowca

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet FP wytyczne zalecane do stosowania od dnia 21 maja 2013 roku przy zatwierdzaniu ww. wyposażenia ppoż. – zgodnie z wymaganiami zawartymi w prawidle II-2/18 Konwencji SOLAS, rozdziale 9 Kodeksu MODU 2009 i rekomendacjami dotyczącymi lądowisk zawartych w MSC/Circ.895.


MSC.1/Circ.1432 z dnia 31.05.2012 r. Znowelizowane wytyczne w zakresie utrzymania oraz inspekcji systemów i wyposażenia przeciwpożarowego

Znowelizowane przez Podkomitet FP wytyczne w ww. zakresie zalecane są do stosowania razem z wymaganiami zawartymi w SOLAS prawidło II-2/14.2.2.1 „Gotowość eksploatacyjna i utrzymanie”, od dnia 31 maja 2013 roku. Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.850.


MSC.1/Circ.1433 z dnia 31.05.2012 r. Ujednolicone interpretacje do prawidła II-2/10.6.4 SOLAS oraz rozdziału 9 Kodeksu FSS

Okólnik podaje ujednoliconą interpretację do ww. przepisów, nowelizując przywołane w tych przepisach normy międzynarodowe. Zaleca się stosować od dnia 13 lipca 2013 roku odpowiednio standardy: ISO 15371:2000 oraz IEC 60092-505.


MSC.1/Circ.1434
z dnia 31.05.2012 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS

Przygotowane przez Podkomitet FP interpretacje dotyczą stosowania prawideł: II-2/3.2.3 – „Definicje”; II-2/5.2.1.1 – „Urządzenia do zamykania i wyłączania wentylacji”; II-2/19.3.4 – „Wentylacja”; II-2/20.3.1.4.1 – „Urządzenia zamykające i kanały wentylacyjne”. UI Podkomitetu są zalecane do stosowania jako wytyczne na statkach budowanych w dniu i po 21 maja 2013 roku.


MSC.1/Circ.1435
z dnia 1.06.2012 r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu FTP

Przygotowane przez Podkomitet FP interpretacje dotyczą Części 3 Kodeksu, Dodatek 1 – „Próby i zatwierdzanie przegród klasy A – mocowanie materiału izolacyjnego i detali łączących”. UI Podkomitetu są zalecane do stosowania jako wytyczne na statkach budowanych w dniu i po 1 czerwca 2012 roku.


MSC.1/Circ.1436
z dnia 31.05.2012 r. Poprawki do Ujednoliconych interpretacji do rozdziału II-2 SOLAS, Kodeksu FSS, Kodeksu FTP oraz do związanymi z nimi procedur prób ogniowych (MSC/Circ.1120)

Przygotowane przez Podkomitet FP poprawki do ww. UI  zawartych w MSC/Circ.1120 dotyczą nowej interpretacji prawideł: II-2/3.1 oraz II-2/3.45 SOLAS w zakresie urządzeń i wyposażenia, które są dozwolone w pentrach na statkach.


MSC.1/Circ.1437
z dnia 31.05.2012 r. Ujednolicone interpretacje do prawidła II-2/21.4 SOLAS

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet FP interpretacje, które zawierają bardziej szczegółowe wytyczne  do wdrożenia wymagań prawidła II-2/21.4, II-2/21.4.4, II-2/21.4.6 Konwencji SOLAS – dotyczą one przeprowadzenia oceny zdolności do działania systemów statku pasażerskiego po wypadku pożaru lub zalaniu przedziału. Interpretacje należy stosować razem z poprzednimi wytycznymi zawartymi w okólniku MSC.1/Circ.1369.


MSC.1/Circ.1438
z dnia 25.05.2012 r. Przewóz towarów niebezpiecznych. Kodeks IMDG. Załączniki i suplementy – Poprawki do procedur bezpieczeństwa (EmS Guide)

Zawarte w okólniku poprawki do EmS Guide (MSC/Circ.1025 wraz z poprawkami MSC.1Circ.1025/Add.1, MSC.1/Circ.1262 i MSC.1/Circ.1360) są konsekwencją uchwalonych poprawek 36-12 do Kodeks IMDG (rez. MSC.328(90)) – podobnie jak Kodeks, poprawki będą obowiązkowe od 1 stycznia 2014 roku, a jako zalecane od 1 stycznia 2013 roku.


MSC.1/Circ.1439
z dnia 1.06.2012 r. Tabela zmian (rejestr poprawek) do Części 7 wymagań Kodeksu IMDG w zakresie operacji transportowych

Zawarta w okólniku tabela zmian wskazuje, które przepisy Części 7 w poprawkach 36-12 do Kodeksu IMDG uległy zmianie w stosunku do poprzednich poprawek 35-10. Okólnik obowiązuje podobnie jak poprzedni z datą wejścia w życie poprawek do Kodeksu IMDG.


MSC.1/Circ.1440
z dnia 1.06.2012 r. Ilustracje segregacji ładunkowych jednostek transportowych na pokładach kontenerowców i statków ro-ro

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet DSC ilustracje graficzne do segregacji ładunkowych jednostek transportowych na ww. statkach zgodnie z wymaganiami przepisów rozdziału VII SOLAS i Kodeksu IMDG.
Okólnik obowiązuje podobnie jak poprzedni z datą wejścia w życie poprawek do Kodeksu IMDG.


MSC.1/Circ.1441
z dnia 1.06.2012 r. Tymczasowe środki dla wcześniejszego wdrożenia projektu poprawek (02-13) do Kodeksu IMSBC, które są przewidziane do uchwalenia na MSC 92

Komitet zaleca w okólniku, aby Państwa członkowskie wdrożyły na zasadzie dobrowolności część poprawek do Kodeksu IMSBC (Część 4 – „Ocena i akceptacja ładunków pod względem bezpieczeństwa przewozu” oraz Część 8 – „Procedury testowania ładunków, które mogą ulec upłynnieniu”) tak szybko jak jest to możliwe, ze względu na ich ważność. Poprawki 02-13 do IMSBC Code zostaną sfinalizowane przez DSC 17 i zostaną skierowane do zatwierdzenia na MSC 92 – zgodnie z procedurami wejdą w życie jako obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2015 roku.


MSC.1/Circ.1442
z dnia 1.06.2012 r. Programy inspekcji ładunkowych jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne

Okólnik zawiera wytyczne do przeprowadzania inspekcji ww. jednostek (CTUs) zdefiniowanych w rozdziale 1.2 Kodeksu IMDG (Wytyczne są zawarte w Załączniku 1 okólnika). Wytyczne są uzupełnieniem wymagań strukturalnych zawartych w rez. MSC.310(88). Dodatkowo okólnik w Załączniku 2 zawiera format raportu zbiorczego z wykonania programu inspekcji przez poszczególne państwa, który powinien zostać przesłany do oceny do IMO. Okólnik zastępuje wytyczne zawarte w okólniku MSC.1/Circ.1202.


MSC.1/Circ.1443
z dnia 25.05.2012 r. Tymczasowe wytyczne dla prywatnych przedsiębiorstw ochrony morskiej, które dostarczają uzbrojonych członków ochrony do prywatnego wynajęcia na statki w rejonach wysokiego ryzyka

Okólnik Komitetu zawiera kolejne tymczasowe wytyczne w tym zakresie dla przeciwdziałania piractwu. Obecne wytyczne należy czytać łącznie z poprzednimi wytycznymi Komitetu: dla armatorów i kapitanów statków – MSC.1/Circ.1405/Rev.2; dla państw bandery – MSC.1/Circ.1406/Rev.2; oraz dla państw portu i państw przybrzeżnych – MSC.1/Circ.1408/Rev.1.


MSC.1/Circ.1444
z dnia 25.05.2012 r. Tymczasowe wytyczne dla państw bandery w zakresie środków zapobiegania i łagodzenia skutków piractwa występującego w Somalii

Okólnik przypomina wszystkie uchwalone rezolucje i okólniki zawierające wytyczne i rekomendacje IMO zakresie najlepszej praktyki zapobiegania piractwu, które powinny być pomocne i wdrożone przez państwa bandery statków, które pływają w tym rejonie wysokiego ryzyka. Komitet zwraca się również z prośbą do państw bandery o raportowanie, jak zostały te okólniki wdrożone.


MSC.1/Circ.1445 z dnia 15.06.2012 r. Wyjaśnienie terminu „pierwsze zaplanowane dokowanie – first scheduled dry-docking” zawartego w prawidle III/1.5 SOLAS poprawionego przez rezolucję MSC.317(89)

Okólnik precyzuje znaczenie tego terminu w odniesieniu do ww. prawidła i wymogu potwierdzenia zgodności z nowymi wymaganiami mechanizmu zwalniającego łodzi pod obciążeniem. Z wyjaśnienia wynika, że nie dotyczy to przeglądów wykonywanych na wodzie, potwierdzenie zgodności mechanizmu lub jego wymiana powinna nastąpić przed planowym przeglądem na suchym doku.


MSC.1/Circ.1446
z dnia 1.06.2012 r. Zalecane tymczasowe środki dla armatorów statków pasażerskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa statków pasażerskich

Komitet w reakcji na katastrofę statku „Costa Concordia” i wynikające z niej pierwsze wnioski prewencyjne, przygotował tymczasowe rekomendacje dla armatorów statków pasażerskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa tych statków.
W okólniku Komitet zwraca uwagę armatorów na następujące sprawy:
–  rozmieszczenie pasów ratunkowych,
–  instrukcje bezpieczeństwa dla pasażerów,
–  dostęp personelu do mostka nawigacyjnego,
–  planowanie podróży.

Ostateczne wnioski zostaną opracowane po zakończeniu dochodzenia i otrzymaniu przez MSC raportu z katastrofy.

 

 REZOLUCJE z 63 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 63)
uchwalone w dniu 2 marca 2012 roku

 

Rezolucja MEPC.209(63)  Wytyczne 2012 o projektowaniu i konstrukcjach ułatwiających kontrolę osadów na statkach (G 12)

Wytyczne skierowane są do projektantów, budowniczych, właścicieli i operatorów statków i mają na celu wskazanie jak projektować wewnętrzną strukturę zbiorników dla wód balastowych, aby zminimalizować osadzanie się napływowych organizmów. Organizmy te mogą przetrwać w osadach przez długi czas po usunięciu wody i mogą być przewożone w inne rejony, gdzie usunięte powodują szkody dla środowiska, stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zasobów przyrody.

Wytyczne te zastępują dotychczasowe zawarte w rez. MEPC.150(55).


Rezolucja MEPC.210(63)  Wytyczne 2012 dla bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska złomowania statków

Wytyczne, przeznaczone przede wszystkim dla stoczni złomowych, zawierają szczegółowe wskazówki co do zawartości planu złomowania przygotowywanego przez stocznię złomową:
–  informacje o firmie, przeprowadzonych szkoleniach, licencjach, pozwoleniach i certyfikatach,
–  metodologia złomowania przygotowana dla danego statku;
–  zabezpieczenie pracowników: wejścia do przestrzeni zamkniętych w zależności od panujących w nich warunków, procedury dla prac gorących, prac na wysokościach, oświetlenia, oprzyrządowania, ubrań ochronnych oraz warunków sanitarnych i postępowania w niebezpieczeństwie;
–  sposoby postępowania z materiałami niebezpiecznymi: azbest, PCB, ODS farby i powłoki zawierające TBT oraz łatwopalne, ciecze toksyczne, metale ciężkie;
–  zabezpieczenie środowiska na wypadek rozlewu, wycieku lub innych zdarzeń wynikających z procesy złomowania.


Rezolucja MEPC.211(63)  Wytyczne 2012 w sprawie autoryzacji stoczni złomowych

Wytyczne przeznaczone są dla właściwych urzędów lub organizacji przez nie uznanych, których zadaniem jest autoryzacja stoczni złomowych. Wytyczne proponują schemat autoryzacji zawierający:
–  niezbędną dokumentację i jej weryfikację,
–  inspekcje w zakładzie,
–  schemat audytów,
–  procedury stosowane przy wydawaniu, poprawianiu, zastrzeganiu, wycofywaniu i wznawianiu dokumentu autoryzacji (DASR),
–  ważność DASR,
–  monitoring działalności stoczni złomowej.


Rezolucja MEPC.212(63)  Wytyczne 2012 na temat metody obliczania osiągniętego wskaźnika projektowego efektywności energetycznej dla nowych statków (EEDI)

Wytyczne opracowane  zgodnie z nowym rozdziałem 4 Załącznika VI do MARPOL 73/78, którego wejście w życie spodziewane jest 1 stycznia 2013 r., zawierają równanie wskaźnika EEDI wraz z objaśnieniem jego poszczególnych elementów składowych.
Wytyczne zastępują tymczasowe wytyczne zawarte w okólniku MEPC.1/Circ.681.


Rezolucja MEPC.213(63)  Wytyczne 2012 dla opracowanie planu zarządzania wydajnością energetyczną statku (Plan SEEMP)

Wytyczne, skierowane do kapitanów, operatorów i właścicieli statków, mają na celu pomoc w przygotowaniu Planu SEEMP wymaganego prawidłem 22 Załącznika VI do MARPOL 73/78, którego uproszczona forma jest załączona do rezolucji.
Wytyczne zastępują dotychczasowe zawarte w okólniku MEPC.1/Circ.683.


Rezolucja MEPC.214(63)  Wytyczne 2012 w sprawie przeglądów i certyfikacji wskaźnika projektowego wydajności energetycznej (EEDI)

Celem wytycznych jest pomoc Administracjom lub organizacjom uznanym w prowadzeniu przeglądów  certyfikacji wskaźnika EEDI. Wytyczne powinny być stosowane na statkach nowych, dla których przeprowadzenie przeglądu wstępnego lub dodatkowego określonego w prawidle 5 Załącznika VI zostało przekazane Administracji lub organizacji uznanej.
Wytyczne zastępują tymczasowe wytyczne zawarte w okólniku MEPC.1/Circ.682.


Rezolucja MEPC.215(63)  Wytyczne obliczania linii odniesienia do stosowania ze wskaźnikiem projektowym wydajności energetycznej statku (EEDI)

Linie odniesienia ustanowiono dla każdego typu statku, dla którego stosuje się prawidło 21 (wymaganie EEDI) Załącznika VI. Celem EEDI jest zapewnienie adekwatnej bazy porównawczej przy ustanawianiu zarówno większej efektywności statków w ogólności jak i minimalnej efektywności dla statków nowych różnej wielkości i typu. Typy statków są wyszczególnione w prawidle 2 Załącznika VI.

Wytyczne nie obejmują sposobów obliczania linii odniesienia dla statków pasażerskich, ro-ro pasażerskich, towarowych i samochodowych, a także z napędem spalinowo-elektrycznym, turbinowym i hybrydowym.


Rezolucja MEPC.216(63)  Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 do Konwencji MAROL 1973 (Porozumienie regionalne w sprawie portowych urządzeń odbiorczych zgodnie z Załącznikami I, II, IV i V MAPROL)

Poprawki dotyczą tworzenia regionalnych porozumień (małych, wyspiarskich państw rozwijających się) w sprawie zapewnienia urządzeń odbiorczych dla Załącznika I, II, IV i V Konwencji MARPOL.
Wejście w życie poprawek 1 sierpień 2013 r.


Rezolucja MEPC.217(63)  Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 do MARPOL 1973 (Porozumienie regionalne w sprawie portowych urządzeń odbiorczych zgodnie z Załącznikiem VI oraz certyfikacja morskich silników okrętowych wyposażonych w system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) zgodnie z Kodeksem Technicznym NOx

Rezolucja dotyczy:

–  tworzenia porozumień regionalnych małych, wyspiarskich państw rozwijających się w celu zapewnienia urządzeń odbiorczych dla Załącznika VI Konwencji;
–  zmian w Kodeksie NOx polegających na zastąpieniu dotychczas istniejących tekstów paragrafów 2.2.4 oraz 2.2.5.1 w sprawie certyfikacji morskich silników okrętowych wyposażonych w system SCR.

Wejście w życie poprawek: 1 sierpnia 2013 r.


Rezolucja MEPC.218(63)  Rozwój technicznego wyposażenia statkowego w związku z wyznaczeniem Morza Bałtyckiego obszarem specjalnym PSA w rozumieniu Załącznika IV MARPOL

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie poprawek do Konwencji MARPOL Załącznik IV w sprawie ustanowienia obszaru PSA na Morzu Bałtyckim (rez. MEPC.200(62)), rezolucja wzywa do bezzwłocznego opracowania odpowiedniego, zatwierdzonego i ekonomicznie efektywnego wyposażenia statkowego spełniającego warunki zrzutu ścieków na poziomie zawartym w prawidle 11.3 Załącznika IV.


Rezolucja MEPC.219(63)  Wytyczne 2012 dla wdrożenia Zał. V MARPOL

Rezolucja MEPC.201(63), której wejście w życie spodziewane jest 1 stycznia 2013 r., wprowadzi znowelizowany tekst Załącznika V do Konwencji MARPOL. Omawiana rezolucja zawiera pomocne wskazówki dla wdrażania tych przepisów.

Rezolucja odwołuje dotychczasowe wytyczne zawarte w rez. MEPC.59(33) poprawionej rez. MEPC.92(45) po wejściu w życie znowelizowanego Załącznika V.


Rezolucja MEPC.220(63)  Wytyczne 2012 dla opracowania planu zarządzania śmieciami

Wytyczne służą właścicielom/operatorom statków wymienionych w prawidle 10 znowelizowanego Załącznika V, których obowiązkiem będzie od 1 stycznia 2013 sporządzanie planu postępowania ze śmieciami bądź posiadanie Książki zapisów śmieciowych. Wytyczne przypominają też o zachowaniu standardów ISO 21070.

Wytyczne odwołują dotychczasowe zawarte w rez. MEPC.71(38) z dniem wejścia w życie znowelizowanego Załącznika V.


Rezolucja MEPC.221(63)    Wytyczne 2012 dla opracowania regionalnego planu urządzeń odbiorczych

Dotychczasowe wymagania dotyczące dostępności urządzeń odbiorczych we wszystkich portach były dla niektórych państw przeszkoda w ratyfikacji Konwencji MARPOL. Niniejsza rezolucja dostarcza wytycznych dla tworzenia Regionalnych planów urządzeń odbiorczych (RRFP) dla Państw członków IMO położonych w specyficznych regionach geograficznych. Propozycje porozumień powinny być przesłane do Komitetu MEPC celem konsultacji zgodnie z wytycznymi, wspólnie z Komitetem MSC (MSC-MEPC.1/Circ.4). Wystąpienia mogą być sponsorowane przez wszystkie kraje, których porty i terminale wezmą udział w proponowanym porozumieniu.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

 •  Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Brazylia, Panama

776

16.05.2012

 

•    Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 4.1.1 i 4.1.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Cypr

780

8.03.2012

 

•    Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

 

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

781

16.05.2012

 

•    Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Liberia

777

20.01.2012

 

MEPC.1/Circ.778 z dnia 26.01.2011 r.  Spis obszarów specjalnych w rozumieniu Konwencji MARPOL oraz obszarów szczególnie wrażliwych

Okólnik sporządzono dla usystematyzowania informacji o celach ustanawiania obszarów PSA i PSSA oraz przygotowano ich listę z informacjami o dacie obowiązywania i numerze rezolucji, która ustanowiła dany obszar.


MEPC.1/Circ.779
z dnia 31.01.2012 r.  Środki podjęte celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w obszarze otaczającym wrak R.M.S. TITANIC

Informacja nadesłana przez U.S. Coast Guard w sprawie zgłoszonym przez naukowców i eksploratorów morskich problemie alarmujących ilości śmieci, które pozostawiają na powierzchni wody nad lub w okolicach pozostawania wraku statki turystyczne. Ilość podróży turystycznych w to miejsce wzrasta w związku z setną rocznicą katastrofy. Dodatkowo wzrosła ilość zrzutów ścieków czarnych i szarych. Zanotowano również uszkodzenie kadłuba wraku przez łódź podwodną. W związku z powyższym U.S. Coast Guard wprowadziło dodatkowe środki zabezpieczające obszar wokół wraku przed zanieczyszczeniem.

 

 

Opracowali:

    Wojciech Czarny  (dokumenty MSC)
    Beata Gałecka     (dokumenty MEPC)