PRS prowadzi nadzór nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża, przeznaczonymi do celów mieszkalnych, biurowych,  gastronomicznych itp. Nadzór obejmuje rozpatrywanie dokumentacji technicznej oraz wykonywanie  przeglądów i inspekcji. Na podstawie pozytywnego wyniku przeglądu wystawiamy Orzeczenia techniczne o zdatności do pływania.

Obecnie nadzór techniczny PRS jest wykonywany na podstawie wymagań określonych w:

1. Polskich normach (zgodnych z EN) dotyczących żelbetowych konstrukcji lądowych, z uwzględnieniem obciążeń działających na obiekty pływające - w zakresie konstrukcji kadłubów (pontonów) o konstrukcji żelbetowej;

2. Przepisach klasyfikacji i budowy statków śródlądowych w zakresie:

 • konstrukcji kadłubów wykonywanych ze stali lub materiałów równoważnych,
 • konstrukcji nośnej nadbudówek/pokładówek,
 • wyposażenia kadłubowego (cumowniczego i kotwicznego),
 • nadburć i barierek,
 • wolnej burty,
 • stateczności i stateczności awaryjnej,
 • rozplanowania dróg ewakuacji z pomieszczeń;

3. Warunkach technicznych dla budynków przywołanych w 7-9 Ustawy Prawo Budowlane – w zakresie instalacji i wyposażenia nadbudówek/pokładówek, tj.:

 • konstrukcji i materiałów przegród/drzwi pożarowych,
 • materiałów elewacji i izolacji,
 • materiałów wykończeniowych pomieszczeń,
 • instalacji wewnętrznych oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji ochrony przeciwpożarowej (wykrywczych, alarmowych, gaśniczych) i odgromowej;

4. Decyzjach i uzgodnieniach władz terenowych i dostawców mediów w zakresie przyłączy wody i energii elektrycznej, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych.

 

Dotychczasowe doświadczenia z prowadzonych nadzorów skłoniły PRS do rozpoczęcia prac nad opracowaniem własnej publikacji przepisowej pod tytułem Przepisy Techniczne oraz Zasady Sprawowania Nadzoru nad Projektowaniem, Budową i Eksploatacją Stacjonarnych Obiektów Pływających. Publikacja ma kilka zasadniczych celów: określenie wymagań technicznych i formalnych dla projektowania, budowy i eksploatacji obiektów, określanie zakresu oraz metodyki sprawowania nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów, określenie i wdrożenie do stosowania na terenie RP stosownych definicji oraz pomoc w poruszaniu się w sferze regulacyjno-administracyjnej.