Nowe wymagania prawne IMO dotyczące weryfikacji masy kontenerów w transporcie morskim (Verified Gross Mass VGM)

Informujemy, że w wyniku zmian wprowadzonych Rezolucją MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencji SOLAS), w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.) zostają wprowadzone zmiany.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (https://mgm.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/nowe-wytyczne-dotyczace-wazenia-kontenerow/), od 1 lipca 2016 r. wprowadza się obowiązek obligatoryjnego podawania przez załadowcę kontenera eksportowanego/zamykanego na terenie danego państwa-strony konwencji, zweryfikowanej masy kontenera (VGM) do przedsiębiorcy żeglugowego lub przedstawiciela terminala kontenerowego. Podanie wagi kontenera z odpowiednim wyprzedzeniem jest warunkiem przyjęcia kontenera do załadunku w relacji eksportowej.

Określenie VGM ma być zweryfikowane przez załadowcę, który ma zostać wskazany na konosamencie lub innym morskim dokumencie przewozowym (papierowym lub elektronicznym) lub przez osobę, w imieniu której zawarto umowę przewozu i występującą jako podmiot. Co ważne, nadawca kontenera pozostaje odpowiedzialny za weryfikację VGM  nawet wtedy, gdy ze względu na złożoność całej usługi spedycyjnej nie ma on bezpośredniego ani fizycznego wpływu na kontrolę nad ważeniem kontenerów. W tej sytuacji nadawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby waga została sprawdzona zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Jednocześnie nałożono na przewoźników i terminale portowe zobowiązanie do uwzględnienia zweryfikowanej wagi kontenerów i odmowy załadunku w przypadkach, gdy waga kontenera nie została zweryfikowana. Ma to na celu umożliwienie operatorowi statku m.in. wcześniejsze przygotowanie planu sztauerskiego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Konwencji SOLAS, podanie VGM przez załadowcę powinno nastąpić przez pomiar wagi kontenera za pomocą jednej z dwóch metod:

1)     Metoda 1 – pomiaru zamkniętego kontenera po jego załadowaniu dokonuje się przy użyciu certyfikowanego i skalibrowanego sprzętu;

2)    Metoda 2 – pomiaru dokonuje się przez ważenie poszczególnych towarów/ładunku (włączając wagę palet, materiału sztauerskiego, innych opakowań lub materiałów zabezpieczających towar/ładunek) oraz dodanie masy tary kontenera.

Cyklicznie PRS S.A. oragnizuje seminaria otwarte nt. Metody 2 - w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt dl@prs.pl

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ odpowiedzialny za zatwierdzenie stosowania metody 2, wskazał dyrektorów urzędów morskich określając ich właściwość na terenie Polski przez odwołanie do art. 17 ustawy.

Dodatkowo, w celu zapewnienia ogólnokrajowej sieci przedstawicieli, dokonano także upoważnienia uznanej organizacji, którą jest PRS (Polski Rejestr Statków), do wykonywania ww. zadania w imieniu polskiej administracji morskiej. Działania PRS będą prowadzone na terenie całej Polski, bez podziału terytorialnego.

W art. 101c projektu ustawy szczegółowo opisano proces zatwierdzenia stosowania metody 2 przez załadowcę, wskazując wymagania, jakie musi spełniać w celu złożenia wniosku o zatwierdzenie, oraz tryb jego uzyskania.

Od 1 lipca 2016r. do czasu wejścia w życie zmian w przepisach wykonawczych, obowiązywać będzie tymczasowe zatwierdzenie metody 2. W celu uzyskania zatwierdzenia należy postępować wg poniższych wytycznych:

  1. Warunkiem uzyskania tymczasowego zatwierdzenia metody 2 jest przesłanie do właściwego dyrektora urzędu morskiego lub do PRS kompletnego wniosku o zatwierdzenie metody 2 zawierającego informacje i załączniki o których mowa w części G pkt. 2 Wytycznych, z wyjątkiem wniesienia i potwierdzenia zapłaty za kontrolę. Wniesienie opłaty za kontrolę oraz przesłanie potwierdzenia jej wniesienia musi nastąpić w terminie określonym w pkt 6.
  2. Potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku będzie informacja zwrotna od właściwego dyrektora urzędu morskiego lub od PRS potwierdzająca kompletność złożonego wniosku oraz wpisanie załadowcy na tymczasową listę zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM metodą 2 i umieszczoną na stronie internetowej właściwego urzędu morskiego. Aktualna lista dostępna jest na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  3. Tymczasowe zatwierdzenie będzie ważne do dnia przeprowadzenia przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub PRS kontroli wstępnej w celu zatwierdzenia metody 2, po wejściu w życie przepisów ustawowych.
  4. Przeprowadzenie ww. kontroli wstępnej odbędzie się po wcześniejszym powiadomieniu kontrolowanego z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie kontroli.
  5. W terminie do 7 dni przed datą ustalonej kontroli załadowca musi dokonać opłaty za kontrolę oraz przesłać potwierdzenie wniesienia opłaty do właściwego dyrektora urzędu morskiego lub do PRS. Nie wniesienie opłaty powoduje utratę ważności zatwierdzenia metody 2.
  6. Po przeprowadzeniu kontroli, w zależności od jej wyników, następuje zatwierdzenie metody 2 lub brak dalszego zatwierdzenia metody 2, zgodnie z pkt 7-10 części G Wytycznych.

Zatwierdzenie stosowania metody 2 może zostać wydane na 3 lata. Przewidziano zwolnienie z kontroli wstępnych i odnowieniowych dla załadowców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEOS/AEOF.

Szczegółowe informacje nt. wyżej opisanych zmian można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/bezpieczenstwo-morskie/.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów i przebiegu procedury zatwierdzania metody 2 można także uzyskać w PRS pod numerem telefonu: 58 75 11 190 lub pisząc na adres e-mail: vgm@prs.pl.

Sposób przekazania wniosku oraz wymaganej dokumentacji:

1. Dokumentację wraz z wypełnionym wnioskiem należy przesyłać drogą elektroniczną na serwer PRS. Wzór wniosku można pobrać TUTAJ.

2. Jako dodatkowego odbiorcę prosimy wpisać: vgm@prs.pl