Polski Rejestr Statków oferuje usługi związane z nadzorem w zakresie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, takich jak budowa i przebudowa statków, realizacja inwestycji przemysłowych nowych i modernizowanych, w przypadkach finansowania tych projektów nie ze środków własnych, lecz z innych źródeł, np.:

 • z zaliczki podmiotu finansującego inwestycję uruchamianej po osiągnięciu odpowiedniego stopnia gotowości inwestycji,
 • z przedmiotowego kredytu bankowego przeznaczonego na realizację części projektu inwestycyjnego,
 • gdy uruchomienie wyżej podanych źródeł finansowania wymaga gwarancji, poręczeń czy kontrgwarancji.

Oferta skierowana jest do banków, instytucji gwarancyjnych, poręczycieli, w tym towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji finansowych.

W ramach powyższych usług, realizowanych w formie regularnych inspekcji, przeprowadzamy m.in. następujące czynności:

 • wykonujemy ocenę stopnia przygotowania wykonawcy do terminowego i jakościowego wykonania inwestycji lub jej części,
 • wykonujemy ocenę budżetu realizacji inwestycji pod kątem uwzględnienia założonych wydatków,
 • dokonujemy weryfikacji zleceń płatniczych realizowanych ze środków podlegających nadzorowi,
 • wykonujemy ocenę stopnia zaawansowania projektu i postępu prac,
 • przeprowadzamy ocenę ryzyka wykonawcy inwestycji oraz zagrożeń związanych z ogólną sytuacją ekonomiczno-finansową i organizacyjną wykonawcy oraz identyfikujemy obszary ryzyka,
 • sukcesywnie dokonujemy oceny zdolności kredytowej wykonawcy w okresie finansowania inwestycji z zaliczek lub z udostępnienia przez bank transz kredytowych,
 • dokonujemy weryfikacji planu przepływu środków finansowych w powiązaniu z harmonogramem realizacji inwestycji i występującymi zakłóceniami cyklu realizacji,
 • mając na względzie bezpieczeństwo środków skierowanych przedmiotowo na realizację określonego zadania, na bieżąco przekazujemy
 • stosowne informacje wykonawcy inwestycji, jak i podmiotowi finansującemu, gwarantowi lub poręczycielowi,
 • przypadkach realizacji inwestycji na potrzeby własne inwestora dokonujemy analizy finansowej projektu inwestycyjnego w celu określenia, czy wykorzystanie tego projektu generuje środki pieniężne wystarczające do obsługi zobowiązań kredytowych.

Stosowane uniwersalne procedury nadzoru techniczno-finansowego nad realizacją inwestycji finansowanych z obcych źródeł tworzą barierę bezpieczeństwa dla środków udostępnionych na konkretny cel i dają gwarancję ich prawidłowego wykorzystania w całym okresie finansowania inwestycji.