Podstawowe informacje

Począwszy od 2016 roku przepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców wystawiających dokumenty potwierdzające recykling lub odzysk (DPR, DPO), a także dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR, EDPO), do poddania się rocznemu audytowi zewnętrznemu. Audyt ma przyczynić się do uporządkowania rynku wydawania i obrotu tymi dokumentami, w tym do wyeliminowania „szarej strefy” wystawiania dokumentów bez pokrycia w rzeczywistym recyklingu lub odzysku odpadów opakowaniowych.

Podstawą prawną audytu zewnętrznego są przepisy art. 46-51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców:

  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR lub DPO oraz posiadają zezwolenie pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportujących lub dokonujących wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub EDPO o masie przekraczającej 400 Mg.

Audyt powinien być wykonany co roku w terminie do 30 kwietnia następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy, przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Poddanie się audytowi zewnętrznemu jest spełnieniem wymagania prawnego, wynikającego z przytoczonych wyżej przepisów prawnych. Zgodnie z ustawą audytor ma obowiązek przesłać uwierzytelnioną kopię sprawozdania do właściwych organów tj. do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Poprzez przeprowadzenie rocznego audytu przedsiębiorca potwierdza swoją zgodność w zakresie prowadzenia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz weryfikuje poprawność wystawionych dokumentów DPR, DPO, EDPR lub EDPO. Dzięki temu przedsiębiorca uwiarygadnia swoją ocenę rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, a także wobec klientów, dostawców oraz organizacji odzysku.