PRS jest organizacją uznaną przez Komisję Europejską w zakresie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  • Decyzją Komisji Europejskiej nr 2009/728/WE z dnia 30 września 2009 roku, podjętą zgodnie z postanowieniami ww. Rozporządzenia i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 258/34 dnia 1 października 2009, Polski Rejestr Statków S.A. uzyskał przedłużenie wcześniejszego, przyznanego w 2006 r. uznania Wspólnoty do wykonywania inspekcji i przeglądów na statkach morskich. Uznanie to nie zawiera żadnych ograniczeń i dotyczy statków wszystkich typów i wielkości objętych postanowieniami międzynarodowych konwencji, pływających na wszystkich trasach.

Pełny tekst Decyzji nr 2009/728/WE dostępny jest tutaj.

  • Dyrektywy 2006/87/WE – ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.

W dniu 2 lutego 2012 r. Komisja Europejska wydała Decyzję 2012/66/UE o uznaniu PRS jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej, stwierdzając spełnienie przez PRS kryteriów określonych w dyrektywie 2006/87/WE. PRS może działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek bander unijnych pływających po wszystkich wspólnotowych śródlądowych drogach wodnych. Decyzja Komisji o uznaniu PRS skierowana została do państw członkowskich UE posiadających śródlądowe drogi wodne.

Uznanie oznacza, że czynności techniczne wykonywane przez PRS i wystawiana przez nas dokumentacja mogą stanowić dla administracji państwowej podstawę do uznania, że statek spełnia wymagania dyrektywy 2006/87/WE oraz do wydania wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej i świadectw pomiarowych.