Dz.U.00.103.1098

 USTAWA

z dnia 26 października 2000 r.
o Polskim Rejestrze Statków.
(Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa sposób przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego "Polski Rejestr Statków" w Gdańsku w spółkę akcyjną, jej przedmiot i charakter działalności oraz organizację.

Art. 2. 1. "Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna" jest spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

2. "Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna" wykonuje zadania określone w rozdziale 3, a jej przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej.

Art. 3. Ilekroć w ustawie mowa jest o:

1) PRS - rozumieć przez to należy przedsiębiorstwo państwowe "Polski Rejestr Statków" z siedzibą w Gdańsku,
2) PRS SA - rozumieć przez to należy spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku, powstałą z przekształcenia PRS, działającą pod firmą "Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna".

Rozdział 2

Komercjalizacja i prywatyzacja PRS

Art. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja PRS następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703 i Nr 84, poz. 948), chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Art. 5. Komercjalizacji PRS dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 6. Pierwszy statut spółki PRS SA określi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

Art. 7. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zbywa do 51% akcji PRS SA. Pierwszą ofertę minister właściwy do spraw Skarbu Państwa skieruje imiennie do zakładów ubezpieczeń, banków oraz przedsiębiorców, których dotyczy działalność PRS SA.

Art. 8. 1. Zbycie akcji podmiotom, o których mowa w art. 7, do których skierowana została pierwsza oferta, następuje po cenie nieprzekraczającej 1/5 ich wartości nominalnej.

2. Zbycie akcji, o których mowa w art. 7, następuje nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia komercjalizacji PRS.

Rozdział 3

Cel i przedmiot działalności PRS SA

Art. 9. Celem PRS SA jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

Art. 10. Przedmiotem działalności PRS SA jest w szczególności:

1) klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
2) wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
3) prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów,
4) prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

Art. 11. 1. PRS SA, w zakresie działalności określonej w art. 9 i art. 10, prowadzi księgi rejestrowe oraz opracowuje szczegółowe wymagania techniczne pod nazwą "Przepisy klasyfikacji i budowy".

2. PRS SA potwierdza, w formie stosownych świadectw, spełnienie przez statki i inne obiekty wymagań przewidzianych normami krajowymi i międzynarodowymi.

Art. 12. Techniczne rozstrzygnięcia PRS SA w zakresie klasyfikacji statków i innych obiektów są ostateczne.

Art. 13. Uprawnienia PRS SA nie mogą naruszać uprawnień organów dozoru technicznego oraz organów administracji morskiej.

Rozdział 4

Organizacja PRS SA

Art. 14. PRS SA działa na podstawie przepisów Kodeksu handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 15. PRS SA może realizować swoje zadania poprzez oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą i zakładać spółki zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

Art. 16. 1. Akcje PRS SA są imienne.

2. PRS SA emituje akcje w liczbie umożliwiającej ich nabycie przez podmioty, o których mowa w art. 7.
3. Akcjonariusz PRS SA, z wyjątkiem Skarbu Państwa, jest uprawniony do wykonywania nie więcej niż 3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zbycie akcji PRS SA następuje po cenie ich nabycia i wymaga zgody PRS SA.
5. Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 4, mogą je zbyć po cenie nominalnej. Prawo pierwokupu akcji przysługuje PRS SA.
6. Podwyższenie kapitału akcyjnego PRS SA może nastąpić także ze środków zakumulowanych w kapitale zapasowym.

Art. 17. Władzami PRS SA są:

1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

Art. 18. 1. Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszej, składa się z 7 członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi 2 członków delegowanych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 2 członków delegowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 2 członków delegowanych przez pracowników PRS SA.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu,
2) opiniowanie kierunków rozwoju spółki,
3) opiniowanie projektów inwestycji spółki,
4) wyrażanie zgody w sprawie zakładania i likwidowania stałych oddziałów, filii i przedstawicielstw oraz spółek, o których mowa w art. 15,
5) opiniowanie wieloletnich umów o współpracy.

3. Funkcjonowanie i szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa statut.

Art. 19. Przychodami spółki są, w szczególności, opłaty pobierane za wykonane czynności, o których mowa w art. 10, ustalane przez spółkę w cenniku lub na podstawie umów.

Art. 20. Przychody z działalności PRS SA przeznacza się w szczególności na:

1) realizację zadań spółki wynikających z przedmiotu jej działalności,
2) pokrycie bieżących kosztów utrzymania spółki.

Art. 21. Zysk netto PRS SA przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy, przeznaczony między innymi na cele związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa życia na morzu oraz ochronę środowiska morskiego.

Rozdział 5

Przepis końcowy

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.