Dz.U.02.37.330 

USTAWA
z dnia 15 marca 2002 r.
o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków.
(Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002 r.)


Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. Nr 103, poz. 1098) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  art. 7 otrzymuje brzmienie:
"Art. 7. 1.    Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zbywa do 51% akcji PRS SA.
2.   Pierwszą ofertę minister właściwy do spraw Skarbu Państwa skieruje imiennie do zakładów ubezpieczeń, banków oraz przedsiębiorców, których dotyczy działalność PRS SA.
3.   Przed zbyciem akcji, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się analizę dotyczącą ustalenia rodzaju powiązań PRS SA z podmiotami, o których mowa w ust. 2.
4.   Do zlecania, opracowania, odbioru i finansowania analizy, o której mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 4.";
  2)  w art. 8:
a)    skreśla się ust. 2,
b)    dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Zbycie akcji, o których mowa w art. 7, następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia komercjalizacji PRS.";
  3)  w art. 14 wyrazy "Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych";
  4)  w art. 16 w ust. 4 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:
"Nie dotyczy to akcji zbywanych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w pierwszej ofercie, o której mowa w art. 7."


Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.