Stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - 5 lat;
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy i zabezpieczeń społecznych;
 • umiejętność dokonywania analiz przepisów w zakresie prawa pracy i zabezpieczeń społecznych;
 • znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • umiejętność identyfikacji procesów biznesowych w obszarze kadr i płac;
 • umiejętność dokonywania podstawowych analiz ekonomicznych w obszarze kadrowo -płacowym oraz ich prezentacji;
 • znajomość pakietu MS Office, oraz aplikacji Symfonia Kadry i Place, ZUS Płatnik;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • asertywność, odporność na stres;
 • empatia oraz umiejętność zapobiegania konfliktom.

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

 • nadzór nad obsługą procesów kadrowych (rekrutacja, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie PPE itp.);
 • nadzór nad umowami zawieranymi z osobami fizycznymi w ramach kodeksu cywilnego;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów i aktualizacji aktów prawa wewnątrzzakładowymi w obszarze kadrowo – płacowym np. Regulamin Pracy,  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy itp., oraz nadzór na przestrzeganiem postanowień w nich zawartych;
 • tworzenie planów zatrudnienia, współudział w tworzeniu rocznych planów rzeczowo – finansowych  dot. obszaru kadrowo – płacowego, przygotowywanie danych ekonomiczno–finansowych (oraz ich analiza) do sprawozdań i raportów (m.in GUS, KNF, Rada Nadzorcza, roczne sprawozdania z działalności Zarządu);
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w organizacji;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw socjalnych, nad realizacją budżetu i wykorzystaniem   środków w ramach Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • nadzór nad rachubą płac (naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków, rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych zobowiązań).

Oferta ważna do odwołania

Stanowisko: Specjalista ds. księgowości
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata,
 • wykształcenie ekonomiczne,
 • znajomość przepisów podatkowych oraz rachunkowych,
 • znajomość obsługi aplikacji MS Excel,
 • znajomość obsługi programów księgowych (mile widziane Symfonia FK),
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność.

Mile widziane

 • znajomość ewidencji środków trwałych.

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

 • księgowanie faktur/wpłat wystawianych/otrzymanych przez oddziały i spółki zależne,
 • księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • weryfikacja pod kątem VAT faktur krajowych,
 • uzgadnianie rejestru VAT z kontami księgowymi,
 • weryfikowanie i akceptowanie przelewów bankowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP,
 • wsparcie zespołu w pracach bieżących,
 • realizowanie prac zleconych przez przełożonego.

Oferta ważna do odwołania.

Stanowisko: Specjalista ds. analizy danych finansowych i raportowania
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kontrolingu/analiz;
 • dobra znajomość programu Excel (poziom tabel przestawnych i wyżej);
 • dobra znajomość zagadnień z obszaru rachunkowości zarządczej;
 • wysokie zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych;
 • chęci oraz zdolność szybkiego uczenia się.

Mile widziane

 • znajomość Symfonii;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta ważna do odwołania.


OFERUJEMY:
 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • pakiet Opieki Medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.