Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Przedmiot Działalności Polskiego Rejestru Statków S.A. 

 

Zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o Polskim Rejestrze Statków cel i przedmiot działalności PRS S.A. jest następujący:

Art. 9.

Celem PRS SA jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

Art. 10. 

Przedmiotem działalności PRS SA jest w szczególności:

  1. klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
  2. wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
  3. prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów,
  4. prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

Art. 11.

  1. PRS SA, w zakresie działalności określonej w art. 9 i art. 10, prowadzi księgi rejestrowe oraz opracowuje szczegółowe wymagania techniczne pod nazwą "Przepisy klasyfikacji i budowy".
  2. PRS SA potwierdza, w formie stosownych świadectw, spełnienie przez statki i inne obiekty wymagań przewidzianych normami krajowymi i międzynarodowymi.

Art. 12.

Techniczne rozstrzygnięcia PRS SA w zakresie klasyfikacji statków i innych obiektów są ostateczne.

Art. 13.

Uprawnienia PRS SA nie mogą naruszać uprawnień organów dozoru technicznego oraz organów administracji morskiej.

 

Zakres działalności Spółki określa Statut Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna:

§ 6

  1. Przedmiotem działalności Spółki, określonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków, jest:

1) klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
2) wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
3) prowadzenie certyfikacji i szkoleń stosownie do obowiązujących przepisów,
4) prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

     2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),
2) Produkcja silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
3) Produkcja statków i konstrukcji pływających (PKD 30.11.Z),
4) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (PKD 30.12.Z),
5) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
6) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z),
7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
10) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
11) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
12) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
13) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
14) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
17) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
18) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
19) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
23) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
24) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
25) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
26) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
28) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
30) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
31) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
32) Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
33) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
34) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
36) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
37) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD. 62.02.Z),
39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
40) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
41) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
42) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
43) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
44) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
45) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (PKD 68.20.Z),
46) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
47) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
49) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
51) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
52) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
53) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
54) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
55) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
56) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
57) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
58) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-22