Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Ogłoszenia
Rejestr Zmian BIP
Redakcja BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP

 OGŁOSZENIE 
18.04.2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej  nr 108/VIII/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Polski Rejestr Statków S.A.

z siedzibą w Gdańsku

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Prezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte i będzie przeprowadzone na podstawie i zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego Rejestru Statków S.A., w szczególności § 24 ust. 3 i § 25 ust. 1, 2, oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  5. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  6. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
  7. niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną̨ na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w Zgłoszeniu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  2. dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
  4. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  6. aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  7. kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Infrastruktury oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów;
  8. upoważnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. do umieszczenia danych i informacji o kandydacie i wizerunku kandydata na stronie internetowej Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz ich przekazania Skarbowi Państwa (Ministrowi Infrastruktury – wykonującemu prawa z akcji Polskiego Rejestru Statków S.A. na Walnym Zgromadzeniu Spółki) celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra w przypadku wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko którego postępowanie dotyczy.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w Zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski.
 6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w Zgłoszeniu:
  1. list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Polskim Rejestrze Statków S.A. w każdym czasie na stronie internetowej https://www.prs.pl/. Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 7 maja 2024 r. do godz. 12.00.
 8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 12.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk Polska z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu Zgłoszenia do sekretariatu Spółki.
 9. Dodatkowym atutem będzie dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 10. Otwarcie Zgłoszeń nastąpi w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 12.15.
 11. Oceny kompletności i poprawności złożonych Zgłoszeń oraz danych i wymagań stawianych kandydatom dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. powołany uchwałą Rady.
 12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 13. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w siedzibie Spółki, do dnia 17 maja 2024 r. Każdy kandydat, który spełni wymogi formalne i merytoryczne zostanie poinformowany do dnia 13 maja 2024 r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mail wskazany w Zgłoszeniu) o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 14. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
  1. wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa Polski Rejestr Statków S.A.;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
  4. doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa zarządu w Spółce.
 15. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 16. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 17. Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mail wskazany w Zgłoszeniu), kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 18. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 19. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 20. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSÓBY UCZESTNICZACEJ
W POSTEPOWANIU KWALIFIKACYJNYM  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119) („RODO”), informuje się, jak niżej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl), („Administrator” lub „Spółka”)
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa i aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów: organom administracji rządowej w szczególności Ministerstwu Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
 8. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@prs.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 12. Uzyskanie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 OGŁOSZENIE 
09.08.2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 93/VIII/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A.

z siedzibą w Gdańsku

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Członka Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte i będzie przeprowadzone na podstawie i zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego Rejestru Statków S.A., w szczególności § 24 ust. 3 i § 25 ust. 1, 2, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
  6. niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną̨ na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  2. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
  4. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  6. aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  7. kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.).;
  8. upoważnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. do umieszczenia danych i informacji o kandydacie i wizerunku kandydata na stronie internetowej Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz ich przekazania Skarbowi Państwa – akcjonariuszowi Polskiego Rejestru Statków S.A. (reprezentowanemu przez Ministra Infrastruktury), celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w przypadku wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko którego postępowanie dotyczy.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 5. Oświadczenia kandydata i dokumenty, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski.
 6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  1. list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej https://www.prs.pl/. Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00.
 8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk Polska z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.
 9. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 sierpnia 2023 r.
 11. Oceny kompletności i poprawności złożonych zgłoszeń oraz danych i wymagań stawianych kandydatom dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A., powołany uchwałą Rady Nadzorczej.
 12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 13. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 6 września 2023 r. i ewentualnie w dniach następnych w zależności od liczby zgłoszeń w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany do dnia 29 sierpnia 2023 r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 14. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
  1. wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
  4. doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
  5. dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 15. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat kandydata.
 16. Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 17. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 18. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 19. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSÓBY UCZESTNICZACEJ W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119) („RODO”), informuje się, jak niżej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl), („Administrator” lub „Spółka”)
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa i aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów: organom administracji rządowej w szczególności Ministerstwu Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
 8. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@prs.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 12. Uzyskanie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 OGŁOSZENIE 
23 VI 2023 r.

Polski Rejestr Statków SA z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zakup licencji Siemens Femap z NX Nastran

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP LICENCJI SIEMENS FEMAP Z NX NASTRAN

Załącznik

 OGŁOSZENIE 
31.01.2023

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zakup licencji Microsoft 365

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP LICENCJI MICROSOFT 365

ZAŁĄCZNIK 1

 OGŁOSZENIE 
25.10.2022

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ USTAWOWYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. W GDAŃSKU ZA ROK 2022 ORAZ ZA ROK 2023

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-416), al. gen. Józefa Hallera 126 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych  grupy Polski Rejestr Statków, za lata obrotowe: 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Pełna treść ogłoszenia tutaj.

 OGŁOSZENIE 
18.08.2022

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO O FUNKCJI USŁUGOWEJ, POŁOŻONEGO W GDAŃSKU PRZY UL. STĄGIEWNEJ 20/1, ORAZ DWÓCH STANOWISK POSTOJOWYCH W HALI GARAŻOWEJ, POŁOŻONEJ W GDAŃSKU PRZY UL. STĄGIEWNEJ 2-20, UL. CHMIELNEJ 101-104, UL. SPIRZCHOWEJ 12-19, 20-30

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Załącznik 1 - formularz oferty wstępnej

Załącznik 2 - oferta cenowa stawki czynszu najmu lokalu

 OGŁOSZENIE 
26.07.2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr  48/VIII/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółki Polski Rejestr Statków S.A.

z siedzibą w Gdańsku

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Członka Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte i będzie przeprowadzone na podstawie i zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego Rejestru Statków S.A., w szczególności § 24 ust. 3 i § 25 ust. 1, 2, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  5. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
  6. niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną̨ na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  2. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
  4. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  6. aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  7. kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów;
  8. upoważnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. do umieszczenia danych i informacji o kandydacie i wizerunku kandydata na stronie internetowej Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz ich przekazania Skarbowi Państwa – akcjonariuszowi Polskiego Rejestru Statków S.A. (reprezentowanemu przez Ministra Infrastruktury), celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w przypadku wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko którego postępowanie dotyczy.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 5. Oświadczenia kandydata i dokumenty, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski.
 6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  1. list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej https://www.prs.pl/. Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 9 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00.
 8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk Polska z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.
 9. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 sierpnia 2022 r.
 11. Oceny kompletności i poprawności złożonych zgłoszeń oraz danych i wymagań stawianych kandydatom dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A., powołany uchwałą Rady Nadzorczej.
 12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 13. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 17 lub 18 sierpnia 2022 r. i ewentualnie w dniach następnych w zależności od liczby zgłoszeń w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany do dnia 15 sierpnia 2022 r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 14. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
  1. wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
  4. doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
  5. dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 15. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat kandydata.
 16. Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 17. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 18. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 19. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSÓBY UCZESTNICZACEJ
W POSTEPOWANIU KWALIFIKACYJNYM  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119) („RODO”), informuje się, jak niżej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl), („Administrator” lub „Spółka”)
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa i aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów: organom administracji rządowej w szczególności Ministerstwu Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@prs.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 9. Uzyskanie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 OGŁOSZENIE 
06.06.2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej  nr  39/VIII/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Polski Rejestr Statków S.A.

z siedzibą w Gdańsku

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Prezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte i będzie przeprowadzone na podstawie i zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego Rejestru Statków S.A., w szczególności § 24 ust. 3 i § 25 ust. 1, 2, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  5. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
  6. niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną̨ na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  2. dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
  4. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  6. aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  7. kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów;
  8. upoważnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. do umieszczenia danych i informacji o kandydacie i wizerunku kandydata na stronie internetowej Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz ich przekazania Skarbowi Państwa (Ministrowi Infrastruktury (akcjonariusz Polskiego Rejestru Statków S.A.) celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra w przypadku wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko którego postępowanie dotyczy.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski.
 6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  1. list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej https://www.prs.pl/. Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
 8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 15.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk Polska z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.
 9. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21 czerwca 2022 r.
 11. Oceny kompletności i poprawności złożonych zgłoszeń oraz danych i wymagań stawianych kandydatom dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. powołany uchwałą Rady.
 12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 13. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 23 czerwca 2022 r. i ewentualnie w dniach następnych w zależności od liczby zgłoszeń w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany do dnia 22 czerwca 2022 r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 14. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
  1. wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
  4. doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
  5. dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 15. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 16. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 17. Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 18. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 19. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 20. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSÓBY UCZESTNICZACEJ
W POSTEPOWANIU KWALIFIKACYJNYM  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119) („RODO”), informuje się, jak niżej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl), („Administrator” lub „Spółka”)
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa i aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów: organom administracji rządowej w szczególności Ministerstwu Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
 8. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@prs.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 12. Uzyskanie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 OGŁOSZENIE 
03.06.2022

Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie o § 7 pkt 1 Uchwały nr 37/VIII/2022 Rady Nadzorczej Polskiego Rejestru Statków S.A. z dnia 18 maja 2022 r. w związku z pkt 18 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 37/VIII/2022 z dnia 18 maja 2022 r. – Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. informuje, że w/w postępowanie kwalifikacyjne zostało zakończone w dniu 3 czerwca 2022 r.

 OGŁOSZENIE 
30.05.2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej  nr  37/VIII/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółki Polski Rejestr Statków S.A.

z siedzibą w Gdańsku

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Prezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte i będzie przeprowadzone na podstawie i zgodnie z postanowieniami Statutu PRS S.A., w szczególności § 24 ust. 3 i § 25 ust. 1, 2, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  5. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
  6. niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną̨ na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  2. dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
  4. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  6. aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  7. kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów;
  8. upoważnienie PRS S.A. do umieszczenia danych i informacji o kandydacie i wizerunku kandydata na stronie internetowej PRS S.A. oraz ich przekazania Skarbowi Państwa (Ministrowi Infrastruktury ( akcjonariusz PRS S.A.) celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra w przypadku wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko którego postępowanie dotyczy.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski.
 6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  1. list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej https://www.prs.pl/. Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
 8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 15.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk Polska z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.
 9. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 14 czerwca 2022 r.
 11. Oceny kompletności i poprawności złożonych zgłoszeń oraz danych i wymagań stawianych kandydatom dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. powołany uchwałą Rady.
 12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 13. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 21 czerwca 2022 roku i ewentualnie w dniach następnych w zależności od liczby zgłoszeń w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany do dnia 15 czerwca 2022 roku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 14. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
  1. wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
  4. doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
  5. dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
 15. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 16. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 17. Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 18. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 19. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 20. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSÓBY UCZESTNICZACEJ
W POSTEPOWANIU KWALIFIKACYJNYM  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119) („RODO”), informuje się, jak niżej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl), („Administrator” lub „Spółka”)
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa i aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów: organom administracji rządowej w szczególności Ministerstwu Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
 8. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@prs.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 12. Uzyskanie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 OGŁOSZENIE 
15.04.2022

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawiadamia o dokonaniu modyfikacji treści zaproszenia do udziału w negocjacjach w przedmiocie wykonania zamówienia pod nazwą Wykonanie remontu łazienki damskiej na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH nr 1/2022

 OGŁOSZENIE 
29.03.2022

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w negocjacjach w przedmiocie realizacji zamówienia pod nazwą „ Wykonanie remontu łazienki damskiej na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej”.

 

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

 OGŁOSZENIE 
16.08.2021

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ
DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ USTAWOWYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. W GDAŃSKU
ZA ROK 2021 ORAZ ZA ROK 2022

RADA NADZORCZA SPÓŁKI
POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.
z siedzibą w Gdańsku (80-416), al. gen. Józefa Hallera 126

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku, za lata obrotowe: 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

  1. Badanie ustawowe rocznych:
   - łącznych sprawozdań finansowych Polski Rejestr Statków S.A. (wraz z oddziałami) za lata obrotowe: 2021 oraz 2022, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (U.2021.217 t.j. z dnia 01.02.2021 r. z późn. zm.).

  2. Sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań:
   - łącznych sprawozdań finansowych Polski Rejestr Statków S.A. (wraz z oddziałami). Przedłożenie ww. sprawozdań z badań winno nastąpić odpowiednio w terminach: do 31 marca 2022 roku (za rok obrotowy 2021) i do 31 marca 2023 roku (za rok obrotowy 2022),

II. WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

  1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.

  2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
   - spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
   - dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
   - wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  3. Cena za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

  4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

  5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

  6. Deklaracja firmy audytorskiej o obecności kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (o ile to będzie konieczne), zatwierdzającym sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2021 oraz 2022, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

  7. Deklaracja firmy audytorskiej, że będzie przekazywała do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacje o problemach
   w systemie rachunkowości Spółki.

III. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA

  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 1.09.2021 r., do godziny 13:00, w Kancelarii Polski Rejestr Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, w Recepcji budynku A. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do PRS SA.

  2. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją:
   RADA NADZORCZA POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI".

  3. Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.09.2021 r., o godz. 10.00, w siedzibie Zarządu Polski Rejestr Statków S.A., ul. gen. Józefa Hallera 126 w Gdańsku. Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 30.09.2021 r. Oferty złożone po upływie terminu określonego powyżej nie podlegają rozpatrzeniu.

  2. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 31.08.2021 r., pod numerem telefonu: 603 031 726 lub adresem e-mail: monika.siurnicka-slusarczyk@prs.pl

  3. Oferta powinna uwzględniać również inne, niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

  5. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie, na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 

 OGŁOSZENIE 
19.05.2021

załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej  nr 115/VII/202 z dnia 14 maja 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte i będzie przeprowadzone na podstawie i zgodnie z postanowieniami Statutu PRS S.A., w szczególności § 24 ust. 3 i § 25 ust. 1, 2, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,

f) niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną̨ na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);

f) aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);

g) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów;

h) upoważnienie PRS S.A. do umieszczenia danych i informacji o kandydacie i wizerunku kandydata na stronie internetowej PRS S.A. oraz ich przekazania Skarbowi Państwa (Ministrowi Infrastruktury ( akcjonariusz PRS S.A.) celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra w przypadku wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko którego postępowanie dotyczy.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej https://www.prs.pl/. Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 14.00.

8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 8 czerwca 2021 roku o godz. 15.00.

9. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk Polska z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.

10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 11 czerwca 2021 r.

11. Oceny kompletności i poprawności złożonych zgłoszeń oraz danych i wymagań stawianych kandydatom dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. powołany uchwałą Rady.

12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

13. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 19 czerwca 2021 roku i ewentualnie dniach następnych w zależności od liczby zgłoszeń w siedzibie Spółki. Ze względu na sytuację pandemiczną Rada Nadzorcza PRS S.A. dopuszcza przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w trybie wideokonferencji. Każdy kandydat zostanie poinformowany do dnia 15 czerwca 2021 roku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.

14. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:

a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;

d) doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

e) dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.

15. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

16. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

17. Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

18. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

19. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

20. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
OSÓBY UCZESTNICZACEJ
W POSTEPOWANIU KWALIFIKACYJNYM  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (--ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119) („RODO”), informuje się, jak niżej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl), („Administrator” lub „Spółka”)

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie przepisami prawa.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa i aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów:  organom administracji rządowej w szczególności Ministerstwu Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

a. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@prs.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

9. Uzyskanie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 OGŁOSZENIE 
02.04.2021

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w negocjacjach w przedmiocie realizacji zamówienia pod nazwą „Wykonanie projektu aranżacji pomieszczenia na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku pod salę szkoleniowo-konferencyjną oraz prac wykonawczych wraz z wyposażeniem sali w meble biurowe”

 

26.04.2021 - Wynik postępowania zaproszenia do udziału w negocjacjach w przedmiocie wykonania sali portretowej

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Załącznik nr 1 do zaproszenia do udziału w negocjacjach 2_2021_przedmiar robót

Załącznik nr 2 Wzór Umowy dot. wykonania aranżacji sali szkoleniowo-konferencyjnej oraz prac wykonawczych

 OGŁOSZENIE 
08.03.2021

 Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje o odstąpieniu od postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2021 w przedmiocie nabycia wierzytelności pieniężnej, przysługującej Spółce wobec dłużnika Stoczni Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, bez wyłonienia Oferenta.

[Załącznik]

 OGŁOSZENIE 
03.02.2021

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w przedmiocie nabycia wierzytelności pieniężnej, przysługującej Spółce wobec Stoczni Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni

[Załącznik]

 OGŁOSZENIE 
18.01.2021

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w przedmiocie wykonania zamówienia pod nazwą „Kompleksowy remont dachu jednego budynku biurowego „B” na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku:

 

29.03.2021 - Wynik postępowania zaproszenia do udziału w negocjacjach w przedmiocie wykonania kompleksowego remontu dachu Polskiego Rejestru Statków

22.03.2021 - Pismo w sprawie zmiany terminów etapów postępowania

19.02.2021 - Odpowiedzi na pytania oferentów

05.02.2021 - Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Załącznik nr 1 Kosztorys Inwestorski

Załącznik nr 2 Wzór umowy na remont dachu

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Wzór porozumienia dot. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

 OGŁOSZENIE 
23.08.2019

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ USTAWOWYCH ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. W GDAŃSKU ZA ROK 2019 ORAZ ZA ROK 2020

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.
z siedzibą w Gdańsku (80-416), al. gen. Józefa Hallera 126

 

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych łącznych sprawozdań finansowych Polskiego Rejestru Statków S.A w Gdańsku, za lata obrotowe: 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 1. Badanie ustawowe rocznych łącznych sprawozdań finansowych Polskiego Rejestru Statków S.A (wraz z oddziałami) za lata obrotowe: 2019 oraz 2020, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 22.02.2019 r.)
 2. Sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań i ich przedłożenie winno nastąpić odpowiednio w terminach: do 27 marca 2020 roku (za rok obrotowy 2019) i do 26 marca 2021 roku (za rok obrotowy 2020).

 

II. WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

 1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.
 2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
 • spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r. z późn. zm.) oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r. z późn. zm.).
 1. Cena brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania - przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania powinno zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, zuwzględnieniem kosztów przejazdu oraz udziału biegłych rewidentów w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz (w razie takiej potrzeby) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Poświadczenie doświadczenia badania łącznych i/lub skonsolidowanych sprawozdań poprzez załączenie wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka.
 3. Wskazanie metod i terminów badania łącznego sprawozdania finansowego.
 4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 5. Zobowiązanie się do zachowania w tajemnicy i nierozpowszechniania informacji i materiałów uzyskanych w trakcie badania.
 6. Deklaracja firmy audytorskiej o gotowości kluczowego biegłego rewidenta do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (o ile to będzie konieczne), zatwierdzającym łączne sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2019 oraz 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
 7. Deklaracja firmy audytorskiej, że będzie przekazywała do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

III. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 1 października 2019 roku, do godziny 1300,
 2. w Kancelarii Spółki Polski Rejestr Statków S.A., tj. w Gdańsku, przy Al. Gen. Józefa Hallera 126, w Recepcji w budynku A. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do PRS SA.
 3. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją:
  RADA NADZORCZA POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI".
 4. Oferty złożone po tym terminie lub nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2019 roku, do godz. 15.00, w siedzibie Spółki bez obecności Oferentów. Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 7 października 2019 roku.
 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Oferenci nie są uprawnieni do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako wykonawcy.
 3. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia, pod numerem telefonu: 603 031 726 lub adresem e-mail: monika.siurnicka-slusarczyk@prs.pl
 4. Oferta powinna uwzględniać również inne, nie wymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r. z późn. zm.).
 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
 6. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie, na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2019-08-23
Data udostępnienia informacji: 2019-08-23
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-18