REZOLUCJA 

ODNOŚNE KONWENCJE
I KODEKSY

PRZEDMIOT ZMIAN

WEJŚCIE W ŻYCIE 

2021-01-01 

MSC.460(101) 

Kodeks IBC

Rezolucja wprowadza następujące zmiany:

-      zmianie podlega cała część 1.3 poświęcona definicjom; 

-      w rozdz. 15 (Wymagania specjalne) zastępuje się część 15.15 ustępem poświęconym urządzeniom do wykrywania siarkowodoru (H2S) dla cieczy przewożonych luzem;  

-      w rozdz. 16 (Wymagania operacyjne) następuje zmiana paragrafu 16.2.7; 

-      zmienia się cała treść rozdziału 17 (Podsumowanie wymagań minimalnych), 18 (Lista produktów, do których Kodeks nie ma zastosowania), 19 (Wykaz produktów przewożonych luzem) oraz 21 (Kryteria określania wymagań przewozu produktów podlegających postanowieniom Kodeksu IBC). 

MSC.461(101) 

Kodeks ESP 2011 

 

Rezolucja zawiera zmieniony tekst całego Kodeksu. 

Skonsolidowana wersja Międzynarodowego kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP), przygotowana przez Podkomitet SDC na 6 sesji jako poprawki do Kodeksu ESP, 2011, zamieniająca cały tekst Kodeksu. 

Części A i B załącznika A Kodeksu zawierają wymagania dla masowców odpowiednio jedno- i dwu-poszyciowych, natomiast części A i B załącznika B Kodeksu zawierają wymagania dla zbiornikowców odpowiednio jedno- i dwu-poszyciowych. Wymagania cz. A załącznika B mają również zastosowanie do istniejących zbiornikowców dwuposzyciowych, niespełniających prawidła I/19 Konwencji MARPOL, które posiadają śródokręcie w kształcie litery U. Wymagania dla jednoposzyciowych masowców kombinowanych (roporudomasowce) znajdują się w części A zał. A oraz części B zał. B. Wymagania dla dwuposzyciowych masowców kombinowanych (roporudomasowce) znajdują się w części B załącznika A oraz części A załącznika B. 

MSC.462(101) 

Kodeks IMSBC

Rezolucja wprowadza ujednoliconą wersję Kodeksu IMSBC, wraz z poprawkami 05-19. 

MSC.463(101) 

Kodeks BCH

Rezolucja wprowadza następujące zmiany: 

-      w rozdz. 4 (Wymagania specjalne) dodaje się nową część 4.24 poświęconą urządzeniom do wykrywania siarkowodoru (H2S) dla cieczy przewożonych luzem;  

-      w rozdz. 5 (Wymagania operacyjne) następuje zmiana paragrafu 5.2.7; 

-      w rozdz. 6 (Podsumowanie wymagań minimalnych) dodaje się nowe odniesienia w części „Wymagania specjalne” (kolumna o). 

MEPC.315(74) 

MARPOL, Załącznik II  

Poprawki do Załącznika II (pozostałości ładunkowe i popłuczyny po produktach o dużej lepkości trwale unoszące się na wodzie)  

Zaproponowane poprawki objęły: 

-      rozdział 1, prawidło 1 (Definicje) – nowy paragraf 23 (definicja substancji trwale unoszącej się na wodzie);

-      rozdział 5, prawidło 13 (Kontrola usuwania pozostałości szkodliwych substancji ciekłych) – nowy paragraf 7.1.4 (postępowanie z substancjami kategorii Y) oraz nowy paragraf 9 (obszary, do których ma zastosowanie prawidło 13.7.1.4); 

-      Uzupełnienie IV, rozdział 4 (Procedury dotyczące czyszczenia zbiorników ładunkowych, usuwania pozostałości, balastowania i wybalastowania) – nowe brzmienie paragrafu 4.4.5; 

-      Dodatek A (Schematy postępowania – Czyszczenie zbiorników ładunkowych i usuwanie popłuczyn/balastu zawierających pozostałości substancji kategorii X, Y i Z) – dodanie nowej Uwagi 4 (odniesienie do rozdziału 17 Kodeksu IBC);

-      Uzupełnienie VI (Procedury mycia wstępnego) – dodanie nowej sekcji C (Dla wszystkich statków). 

MEPC.318(74) 

Kodeks IBC

Zawarte w rezolucji poprawki dotyczą obowiązku instalacji detektorów siarkowodoru na statkach przewożących ładunki mogące wydzielać siarkowodór oraz obowiązku stosowania wymagań w zakresie postępowania z pozostałościami ładunkowymi i popłuczynami po produktach o dużej lepkości trwale unoszących się na wodzie.  

Poprawki dotyczą rozdziałów 1, 15, 16, 17, 18, 19 i 21 Kodeksu IBC. Poprawki objęły:  

-      rozdział 1 - nowe brzmienie Prawidła 1.3 (Definicje) oraz paragrafu 1.5.1.2.,  

-      rozdział 15 - nowe brzmienie Prawidła 15.15 (Sprzęt do wykrywania siarkowodoru (H2S) dla cieczy przewożonych masowo) oraz zmiany w paragrafie 15.8.25.1,  

-      rozdział 16 - nowe brzmienie paragrafu 16.2.7;

-      nowe brzmienie rozdziałów 17 (Podsumowanie wymagań minimalnych), 18 (Lista produktów, dla których Kodeks IBC nie ma zastosowania), 19 (Indeks produktów przewożonych masowo) i 21 (Kryteria ustalania wymagań dotyczących przewozu produktów podlegających Kodeksowi IBC).  

-      zmodyfikowano tekst paragrafu 15.15 Kodeksu IBC, dotyczący sprzętu do wykrywania H2S, aby w kontekście paragrafu 13.2.1, uniknąć sugestii, że zgodnie z tym Kodeksem, wymagany byłby dodatkowy sprzęt do wykrywania H2S.  

MEPC.319(74) 

Kodeks BCH

Zawarte w rezolucji poprawki dotyczą specjalnych, operacyjnych i minimalnych wymogów. Podobnie jak w przypadku zmian wprowadzonych do Kodeksu IBC, zmodyfikowano tekst paragrafu 4.24 w rozdziale IV Kodeksu BCH, dotyczący sprzętu do wykrywania H2S, aby w kontekście paragrafu 3.11.1, uniknąć sugestii, że zgodnie z tym Kodeksem, wymagany byłby dodatkowy sprzęt do wykrywania H2S. Dodatkowo przyjęto nowe brzmienie paragrafu 5.2.7 w rozdziale V (Wymagania operacyjne) oraz nowe wzajemne odniesienia do kodeksów IBC i BCH w rozdziale VI (Podsumowanie minimalnych wymagań).