75. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego odbyła się w formie zdalnej w dniach 16-20 listopada br. Pierwotny termin (30.03-03.04.2020) został zmieniony z powodu pandemii COVID-19.
Z ramienia PRS w MEPC 75 udział wzięli:

 • dr inż. Krzysztof Kołwzan – Kierownik Inspektoratu Maszynowo – Wyposażeniowego, Przewodniczący Krajowej Sekcji ds. ochrony środowiska morskiego MEPC,
 • mgr Karolina Sypion-Babś – Specjalista Ośrodka ds. IMO, Sekretarz Krajowej Sekcji ds. ochrony środowiska morskiego MEPC.

Jedną w najważniejszych decyzji podjętych przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) (MEPC) było zatwierdzenie projektu nowych obowiązkowych przepisów mających na celu zmniejszenie intensywności emisji węgla ze statków istniejących.

Przyjęte rozwiązania opierają się na obecnie obowiązujących wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i mają na celu dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych ze statków. Komitet MEPC uzgodnił również zakres zadań dotyczący oceny możliwego wpływu nowych wymagań na państwa, zwracając szczególną uwagę na potrzeby krajów rozwijających się, w szczególności małych rozwijających się państw wyspiarskich (Small Island Developing States - SIDS) i krajów najsłabiej rozwiniętych (least developed countries - LDC).

Projekt zmian do Konwencji MARPOL wymagałby połączenia podejścia technicznego i eksploatacyjnego na statkach w celu zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla. Jest to zgodne z celami Wstępnej Strategii IMO dotyczącej gazów cieplarnianych, która ma na celu zmniejszenie intensywności emisji GHG z żeglugi międzynarodowej o 40% do 2030 r. w porównaniu z 2008 r. Poprawki zostały opracowane podczas 7. sesji Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. redukcji emisji gazów cieplarnianych (ISWG-GHG 7), która obradowała zdalne w dniach 19-23 października 2020 r. W celu formalnego przyjęcia zostaną one teraz przekazane, wraz z wynikami przeprowadzonej oceny ich wpływu na ww. państwa, na sesję MEPC 76, która odbędzie się w dniach 14-18.06.2021 r.

Rezolucja w sprawie krajowych planów działania

Komitet MEPC przyjął rezolucję w sprawie krajowych planów działania. Rezolucja zachęca państwa członkowskie do opracowania i aktualizacji dobrowolnego krajowego planu działania (National Action Plan), co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z żeglugi międzynarodowej.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej IMO, zawierającej przedłożone krajowe plany działania i strategie:

https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/RELEVANT-NATIONAL-ACTION-PLANS-AND-STRATEGIES.aspx

Czwarte Studium IMO dotyczące redukcji emisji GHG

Komitet MEPC zatwierdził Czwarte Studium IMO dotyczące redukcji emisji GHG. Zawiera ono przegląd emisji gazów cieplarnianych z żeglugi w latach 2012–2018, przedstawia rozkład intensywności emisji węgla oraz prognozy emisji do 2050 r. IMO zadeklarowało opublikowanie niniejszego Studium.

Międzynarodowa Rada ds. Badań Morskich

Komitet MEPC omówił wystosowaną przez branżę morską propozycję powołania pozarządowej Międzynarodowej Morskiej Rady ds. Badań i Rozwoju (IMRB) oraz powiązanego z nią funduszu.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komitet przyjął do wiadomości wniosek i zauważył rozbieżne opinie oraz obawy dotyczące proponowanego mechanizmu, zarówno w odniesieniu do aspektów administracyjnych, prawnych jak i tych związanych z zarządzaniem. Komitet zauważył, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, wniosek będzie wymagał bardziej szczegółowego rozważenia, z uwzględnieniem potencjalnego wpływu na państwa (w szczególności potrzeb krajów rozwijających się, w tym SIDs oraz LDCs). Komitet zaprosił zainteresowane państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe do przedłożenia dalszych komentarzy i propozycji na następną sesję MEPC.

Poprawki do instrumentów IMO

Poprawki do Konwencji MARPOL – Załącznik VI - projektowy wskaźnik efektywności energetycznej EEDI (Energy Efficiency Design Index)

Komitet MEPC przyjął poprawki do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, aby znacząco wzmocnić wymogi „Fazy 3” wskaźnika efektywności energetycznej (EEDI), z przewidywaną datą wejścia w życie 1 kwietnia 2022 r.

Zmiany przyspieszają datę wejścia w życie wymogów „Fazy 3” z roku 2025 na rok 2022, dla kilku typów statków, w tym gazowców, drobnicowców i zbiornikowców LNG. Oznacza to, że efektywność energetyczna statków budowanych od tej daty, musi być znacznie większa niż wartość referencyjna.

W przypadku kontenerowców, wskaźnik redukcji EEDI został podwyższony, szczególnie dla większych statków, w następujący sposób:

 • dla kontenerowców o nośności 200 000 DWT i większej, wskaźnik redukcji EEDI wynosi 50% od 2022 r.,
 • dla kontenerowców o nośności 120 000 DWT i większej, ale mniejszej niż 200 000 DWT, 45% od 2022 r.,
 • dla kontenerowców o nośności 80 000 DWT i większej, ale mniejszej niż 120 000 DWT, 40% od 2022 r.,
 • dla kontenerowców o nośności 40 000 DWT i większej, ale mniejszej niż 80 000 DWT, 35% od 2022 r.,
 • dla kontenerowców o nośności 15 000 DWT i większej, ale mniejszej niż 40 000 DWT, 30% od 2022 r.

Poprawki do Konwencji MARPOL – Załącznik VI – zawartość siarki w paliwach i pobieranie próbek

Komitet MEPC przyjął następujące poprawki, które mają wejść w życie 1 kwietnia 2022 r.:

 1. Poprawki do prawidła 2 „Definicje”, polegające na dodaniu nowych definicji:
 • „Zawartości siarki w paliwie” (Sulphur content of fuel oil) - oznacza udział wagowy zawartości siarki, wyrażony w procentach (% m/m), w jakimkolwiek paliwie, zgodnie z normą akceptowaną przez IMO
 • „Paliwo o niskiej temperaturze zapłonu” (Low-flashpoint fuel) - oznacza paliwo gazowe lub ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż jest to dozwolone na mocy pkt 2.1.1 prawidła II-2/4 Konwencji SOLAS;
 • „Próbka oleju bunkrowego na zgodność z Konwencją MARPOL” (MARPOL delivered sample) - oznacza próbkę oleju bunkrowego dostarczoną zgodnie z prawidłem 18.8.1 Załącznika VI do Konwencji MARPOL;
 • „Próbka paliwa używanego na statku” (In-use sample) - oznacza próbkę paliwa żeglugowego przeznaczonego do spalenia na statku; oraz
 • „Próbka paliwa na pokładzie” (On board sample) - oznacza próbkę paliwa olejowego przeznaczonego do użycia, bądź przewożonego w celu użycia na statku.
 1. Poprawki do prawidła 14 „Tlenki siarki (SOx) i zanieczyszczenia stałe '' - w celu dodania nowych punktów związanych z pobieraniem i badaniem próbek paliwa używanego na statku oraz paliwa znajdującego się na statku w celu dodania nowych zapisów, obligujących do wyznaczenia jednego lub więcej punktów poboru reprezentatywnych próbek paliwa używanego lub przewożonego do wykorzystania na statku. Reprezentatywne próbki paliwa używanego na statku będzie można pobierać w celu sprawdzenia, czy jest ono zgodne z zapisami okrętowymi.
 2. Poprawki do Uzupełnienia I – Międzynarodowe Świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (IAPP) – poprawki mające na celu aktualizację Świadectwa IAPP poprzez dodanie odniesienia do punktów poboru próbek, a także odnotowanie, gdzie istnieje odstępstwo od przepisu dotyczącego paliwa o niskiej temperaturze zapłonu.
 3. Poprawki do Uzupełnienia VI – Procedura sprawdzenia próbek paliwa olejowego dla celów Załącznika VI do Konwencji MARPOL – poprawki do procedury weryfikacji w celu uwzględnienia reprezentatywnych próbek paliwa używanego i znajdującego się na statku.

Poprawki do Konwencji MARPOL – Załącznik I – nowe prawidło 43A

Komitet MEPC zatwierdził projekt zmian do Załącznika I do Konwencji MARPOL (dodanie nowego prawidła 43A), w celu wprowadzenia zakazu stosowania i przewozu paliwa ciężkiego (heavy fuel oil - HFO), przez statki na wodach Arktyki od dnia 1 lipca 2024 r. Projekt zmian zostanie przekazany do przyjęcia na MEPC 76.

Zakaz obejmowałby stosowanie i przewóz, paliwa olejowego gęstości przy 15°C wyższej niż 900 kg/m3 lub lepkości kinematycznej przy 50°C wyższej niż 180 mm2/s. Statki zaangażowane w zapewnianie bezpieczeństwa innym statkom lub biorące udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz statki przygotowane do reagowania na wycieki ropy, byłyby objęte zwolnieniem z tych wymagań.

Statki spełniające określone normy konstrukcyjne w zakresie ochrony zbiorników paliwa olejowego (statki ze zbiornikami paliwa znajdującymi się wewnątrz podwójnego kadłuba), musiałyby spełniać wymagania od 1 lipca 2029 r.

Do dnia 1 lipca 2029 r., Państwo/Strona Konwencji MARPOL, którego linia brzegowa graniczy z wodami Arktyki, może tymczasowo odstąpić od wymagań dla statków podnoszących jego banderę, w przypadku prowadzenia przez nie działań na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji tej Strony. Po tej dacie zwolnienia i wyłączenia nie będą miały zastosowania.

Obecnie przepisy Konwencji MARPOL zabraniają stosowania lub przewozu na wodach Antarktydy paliw ciężkich na statkach, jednocześnie zgodnie z Kodeksem polarnym, statki nie powinny używać ani przewozić takich paliw w Arktyce. Obowiązkowe przepisy w Konwencji MARPOL wzmocnią ochronę środowiska na wodach Arktyki.

Poprawki do Konwencji BWM

Komitet MEPC przyjął poprawki do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), dotyczące testów systemów postępowania z wodami balastowymi w związku z ich oddaniem do eksploatacji oraz dotyczące formularza Międzynarodowego świadectwa postępowania z wodami balastowymi. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2022 r.

Komitet zatwierdził również poprawione Wskazówki dotyczące testów systemów BWMS w związku z ich oddaniem do eksploatacji (BWM.2/Circ.70/Rev.1); oraz poprawione Wskazówki dotyczące pobierania i analizy próbek wód balastowych do testów zgodnie z Konwencją BWM i Wytycznymi (G2) (BWM.2/Circ.42/Rev.2).

Poprawki do Konwencji AFS

Komitet MEPC zatwierdził projekt zmian do Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach (Konwencja AFS), w celu uwzględnienia kontroli cybutryny. Zostaną one teraz rozpowszechnione w celu ich przyjęcia na MEPC 76.

Decyzja o zakazie stosowania systemów przeciwporostowych zawierających cybutrynę (znaną również pod nazwą przemysłową Irgarol-1051), będzie miała zastosowanie do statków od 1 stycznia 2023 r. lub, w przypadku statków już wyposażonych w taki system przeciwporostowy, przy najbliższym planowanym odnowieniu ochrony przeciwporostowej po 1 stycznia 2023 r., ale nie później niż 60 miesięcy od ostatniego zastosowania na statku takiego systemu przeciwporostowego.

Konwencja AFS już teraz zakazuje stosowania biocydów zawierających związki cynoorganiczne, gdyż jak wykazały badania, cybutryna może powodować niekorzystne skutki dla organizmów innych niż te, które osadzają się na statkach w procesie biofoulingu.