Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2019.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO).

Wejście w życie 1 stycznia 2019 r.

A.1116(30) z dnia 5 grudnia 2017 r. Oznakowanie dróg ewakuacji oraz lokalizacji wyposażenia

Rezolucja ma zastosowanie do statków zbudowanych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie, lub do statków które przeszły naprawy, zmiany, modyfikacje w zakresie rozdziałów II-2 i/lub III w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Oznakowanie dróg ewakuacji oraz lokalizacji wyposażenia powinno być stosowane wraz z rezolucją A.952(23), w celu sporządzenia planów ochrony przeciwpożarowej wymaganych zgodnie z prawidłem II-2/15.2.4. SOLAS.

Rezolucja MEPC.286 (71) z dnia 7 lipca 2017 r. Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI

Rezolucja dotyczy wyznaczenia Morza Bałtyckiego i Morza Północnego obszarami kontroli emisji tlenków azotu dla poziomu III emisji (NOx Tier III control).

Wprowadza poprawki do prawidła 13 dotyczącego tlenków azotu oraz do Uzupełnienia V, rozszerzając zakres informacji, które powinny zostać zawarte w dokumencie dostawy paliwa na statek (kwicie bunkrowym).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Rezolucja MSC.426(98) z dnia 15 czerwca 2017 r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC)

Zestaw poprawek 04-17 z 2017 roku do Kodeksu IMSBC, które oprócz wprowadzenia nowych i zmienionych kart indywidualnych, zmieniają m.in. akapity 4.5.1 i 4.5.2, dotyczące odpowiedzialności nadawcy stałego ładunku masowego oraz konieczności zapewnienia przeprowadzenia testu na określenie dopuszczalnej transportowej zawartości wilgoci (TML) ładunku. Poprawki wymagają również zadeklarowania przez nadawcę stałego ładunku masowego, czy stały ładunek masowy inny niż zboże jest szkodliwy dla środowiska morskiego, czy też nie.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Wejście w życie 1 czerwca 2019 r.

Rezolucja MEPC.275 (69) z dnia 22 kwietnia 2016 r. Ustanowienie dat obowiązywania ograniczeń zrzutu ścieków w Obszarze Specjalnym Morza Bałtyckiego (prawidło 11.3)

1.06.2019 r. dla nowych statków pasażerskich

- 1.06.2021 r. dla istniejących statków pasażerskich (innych niż określone w kolejnym punkcie)

-   1.06.2023 r. dla istniejących statków pasażerskich w drodze bezpośrednio do lub z portu zlokalizowanego poza obszarem specjalnym oraz do lub z portu zlokalizowanego na wschód od długości 28° 10´ wsch. na obszarze specjalnym, lub który nie wykonuje innych zawinięć do portów w obrębie obszaru specjalnego.

Wejście w życie 1 lipca 2019 r.

Rezolucja MSC.430(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Znowelizowanych standardów eksploatacyjnych dla wąskopasmowych urządzeń telegraficznych z wydrukiem bezpośrednim do odbioru ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz pilnych informacji dla statków (NAVTEX) (Rezolucja MSC.148(77))

Poprawki polegają na dodaniu nowego paragrafu do części 9 Znowelizowanych standardów, w którym zaleca się instalowanie urządzeń z interfejsem dla zarządzania ostrzeżeniami zgodnie z rezolucją MSC.302(87) zawierającą Standardy wykonawcze dla systemów zarządzania alarmami na mostku. Komitet zachęca Państwa do stosowania niniejszych Standardów do odbiorników NAVTEX zainstalowanych na statkach w dniu 1 lipca 2019 roku lub po tej dacie.

Rezolucja MSC.431(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Standardów eksploatacyjnych dla urządzeń rozszerzonego wywołania grupowego (EGC) (Rezolucja MSC.306(87))

Poprawki polegają na dodaniu nowego paragrafu 1.3 do części 1 Standardów, w którym zwalnia się urządzenia zainstalowane z interfejsem łączącym je z urządzeniem nawigacyjnym zgodnym z rezolucją MSC.302(87) zawierającą Standardy wykonawcze dla systemów zarządzania alarmami na mostku, ze zmianami, z obowiązku posiadania funkcji drukowania kopii otrzymywanych informacji oraz dodaniu nowej części 6 dotyczącej wymagań dla interfejsów. Komitet zachęca Państwa do stosowania niniejszych Standardów do urządzeń EGC zainstalowanych na statkach w dniu 1 lipca 2019 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1577 z dnia 31 lipca 2017 roku Ujednolicona interpretacja stosowania COLREG dotycząca rozmieszczenia nawigacyjnych świateł burtowych

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację dotyczącą rozmieszczenia nawigacyjnych świateł burtowych zgodnie z załącznikiem I/9(a)(i) i I/10(a)(i) Konwencji COLREG, 1972, wraz ze zmianami. Interpretacja ograniczona została jedynie do świateł burtowych rozmieszczonych „z boku lub blisko”, zgodnie z interpretacją z okólnika MSC.1/Circ.1260/Rev.1, które nie są w pełni widoczne w płaszczyźnie poziomej przyłożonej przez cały sektor pionowy pod warunkiem, że są one widoczne z odległości 1000m od dziobu z poziomu morza. Interpretacja ma zastosowanie do statków zakontraktowanych do budowy w dniu 1 lipca 2019 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1594 z dnia 25 maja 2018 roku Zmiany do Międzynarodowego Lotniczego i Morskiego Podręcznika Poszukiwania i Ratowania (IAMSAR)

Okólnik zawiera uaktualnienia do Międzynarodowego Lotniczego i Morskiego Podręcznika Poszukiwania i Ratowania (IAMSAR), w tym nowej części związanej z operacjami poszukiwania i ratownictwa w rejonach położonych daleko od służb SAR, oraz uaktualnienia do części poświęconej masowym operacjom poszukiwawczym.

Poprawki mają zastosowanie od 1 lipca 2019 roku.

Wejście w życie 1 września 2019 r.

Rezolucja MEPC.301 (72) z dnia 13 kwietnia 2018 r Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI

Rezolucja ta wprowadza:

1. określenie „Obszar kontroli III Poziomu emisji NOx” w prawidle 13;

2. zmiany w parametrach dla określania linii referencyjnych wskaźnika EEDI dla towarowych i pasażerskich statków typu ro-ro w prawidle 21. Zmiany będą dotyczyć statków od fazy 2.

Poprawki wejdą w życie 1 września 2019 r.

Wejście w życie 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.296 (72) z dnia 13 kwietnia 2018 r. Poprawki do Konwencji BWM

Rezolucja zawiera poprawki do prawideł A-1 i D-3, dotyczących definicji oraz wymagań dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi. Zmiany te wprowadzają obowiązkowy Kodeks zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych.

Poprawki wejdą w życie 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.297 (72) z dnia 13 kwietnia 2018 r. Poprawki do Konwencji BWM

Rezolucja zawiera poprawki do prawidła B-3 dotyczącego postępowania z wodami balastowymi na statkach. Zmiany dotyczą harmonogramu spełnienia standardu D-2.

Poprawki wejdą w życie 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.299 (72) z dnia 13 kwietnia 2018 r Poprawki do Konwencji BWM

Rezolucja zawiera poprawki do prawideł E-1 i E-5, dotyczących wymagań dla przeglądów oraz czasu obowiązywania i ważności świadectw. Poprawki odnoszą się do uwzględnienia na Międzynarodowym świadectwie postępowania z wodami balastowymi przeprowadzenia dodatkowych przeglądów.

Poprawki wejdą w życie 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.300 (72) z dnia 13 kwietnia 2018 r Kodeks zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych

Rezolucja ta stanowi m.in., że:

  1. Systemy obróbki wód balastowych zatwierdzone nie później niż dnia 28.10.2018 r., z uwzględnieniem Wytycznych G8 (przyjętych rezolucją MEPC.174(58)), mogą być instalowane na statkach do dnia 28.10.2020 r.;
  2. Systemy zatwierdzone z uwzględnieniem Wytycznych G8 2016 (przyjętych rezolucją MEPC.279(70), uznaje się za zgodne z Kodeksem BWMS;
  3. Uznaje się, że dla celów paragrafu 4 rezolucji, słowo „zainstalowany” oznacza datę dostawy systemu obróbki wód balastowych na statek, wynikającą z zawartej umowy. W przypadku braku takiej daty słowo „zainstalowany” oznacza faktyczną datę dostarczenia systemu obróbki wód balastowych na statek.

Kodeks stanie się skuteczny po wejściu w życie powiązanych poprawek do Konwencji BWM (rez. MEPC.296(72)), tj. 13 października 2019 r.