Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2020.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO).

Wejście w życie w styczniu 2020 r.

Rezolucja MSC.402(96) z 19 maja 2016 roku Wymagania w zakresie konserwacji, dokładnych oględzin, prób eksploatacyjnych, przeglądu i napraw łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających

Wymagania mają związek z przyjęciem poprawek do prawideł III/3 i III/20 Konwencji SOLAS i mają na celu wypracowanie ujednoliconego, bezpiecznego i udokumentowanego standardu w zakresie konserwacji, dokładnych oględzin, prób eksploatacyjnych, przeglądu i napraw łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.403(96) z 19 maja 2016 roku Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu FSS polegające na:

 • zmianie paragrafu 2.4.1 w Rozdziale 8 „Automatyczne instalacje tryskaczowe z wykrywaniem pożaru i alarmem”. Zmiana dotyczy zabezpieczenia przed zniszczeniem fragmentów instalacji tryskaczowych narażonych na zamarzanie oraz dbałości o jakość wody zgodnie ze standardami wymaganymi przez producenta.
 • dodaniu Rozdziału 17 „Urządzenia gaśnicze pianowe do obsługi lądowisk dla śmigłowców”.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.404(96) z 19 maja 2016 roku Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • Rozdziału II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”:
  • prawidła 3 – dodanie nowych definicji „obszaru lądowania dla śmigłowców” i „obszaru prac z użyciem wciągarki” (paragraf 57 i 58);
  • prawidła 13 „Drogi ewakuacji” – dodanie nowego paragrafu 3.2.7 „Analiza drogi ewakuacji na statkach pasażerskich”. Nowe prawidło określa, że drogi ewakuacji powinny być sprawdzane w procesie projektowania, i ma ono zastosowanie do statków pasażerskich ro-ro zbudowanych 1 lipca 1999 i po tej dacie, oraz innych statków pasażerskich zbudowanych 1 stycznia 2020 roku i po tej dacie, przewożących więcej niż 36 pasażerów; - usunięcie przypisu do tytułu 3.2 oraz usunięcie paragrafu 7.4;
  • prawidła 18 „Urządzenia do obsługi lądowisk dla śmigłowców” – dodanie nowych paragrafów 2.3 oraz 5.1.6, i zmiana numeracji pozostałych paragrafów.

Są to poprawki mające odzwierciedlić wymagania nowego Rozdziału 17 Kodeksu FSS.

 • Rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe”:
  • prawidła 3 – dodanie nowego paragrafu 25 zawierającego definicję wymagań przyjętych rezolucją MSC.402(96);
  • prawidła 20 „Gotowość do użytku, utrzymanie i inspekcje”. Są to nowe wymagania w zakresie konserwacji, dokładnych oględzin, prób operacyjnych, remontów i napraw łodzi ratunkowych i ratowniczych, oraz urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.407(96) z 19 maja 2016 roku Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU, 2009)

Poprawki są konsekwencją przyjęcia nowych prawideł do Konwencji SOLAS dotyczących lądowisk dla śmigłowców i nowego Rozdziału 17 Kodeksu FSS - do paragrafu 9.16 „wymagania dla urządzeń do obsługi lądowisk dla śmigłowców” dodano nowy podpunkt .6.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.409(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • Rozdziału II-1 prawidła 3-12 „Ochrona przed hałasem” - zmiana paragrafu 2.1;
 • Rozdziału II-2 prawidła 1 „Zakres zastosowania” – został dodany nowy paragraf 2.9; prawidła 10 „Gaszenie pożarów” – zmiana paragrafu 5.1.2.2;
 • Rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu” – zostało dodane nowe prawidło 2-1 „Harmonizacja okresów przeglądów statków towarowych niepodlegających postanowieniom Kodeksu ESP”.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.410(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu FSS polegające na zmianie paragrafu 2.1.2.2.2.1 w Rozdziale 13 „Rozmieszczenie dróg ewakuacji”. Zmiana usuwa nieścisłości dotyczące rozmieszczenia załogi w przestrzeniach ogólnego użytku.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.411(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażania statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu IGC polegające na zmianie paragrafu 3.2.5 w Rozdziale 3 „Rozplanowanie statku”.  Zmiany dotyczą wymagania odpowiedniej odporności ogniowej A-60 okien, iluminatorów i drzwi sterówki.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.413(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Wstępu i Części A Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008) (na mocy Konwencji SOLAS, 1974)

Rezolucja zawiera poprawki do Wstępu i Części A Kodeksu IS, 2008 mające na celu uwzględnienie w Kodeksie definicji statków zaangażowanych w operacje rozstawiania kotwic, podnoszenia i holowania, w tym holowania pod eskortą.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.414(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Wstępu i Części A Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008) (na mocy Protokołu o liniach ładunkowych, 1988)

Rezolucja zawiera poprawki do Wstępu i Części A Kodeksu IS, 2008 mające na celu uwzględnienie w Kodeksie definicji statków zaangażowanych w operacje rozstawiania kotwic, podnoszenia i holowania, w tym holowania pod eskortą.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.415(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Części B Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008)

Rezolucja zawiera poprawki do Części B Kodeksu IS, 2008 dotyczące statków zaangażowanych w operacje rozstawiania kotwic, podnoszenia i holowania, w tym holowania pod eskortą. Poprawki polegają m.in. na zmianie tytułu Części B na „Zalecenia dla statków zaangażowanych w określone rodzaje operacji, różnych typów statków i dodatkowe wytyczne”; zmianach i dodaniu nowych paragrafów w rozdziałach 1, 2, 3 i 4; dodaniu nowego Załącznika 3 w Części B zawierającego zalecany model graficznej lub tabelarycznej prezentacji dopuszczalnych napięć do wykorzystania przy operacjach rozstawiania kotwic.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.421(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • Rozdziału II-1 „Budowa- konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”- prawidło 1 „Zakres zastosowania” – dodanie nowych paragrafów 1.1.1, 1.1.2, usunięcie paragrafu 1.3.4 i zmiana paragrafu 2; prawidło 2 „Definicje” – zmiana paragrafów 2, 9, 10, 13, 19 i usunięcie paragrafu 26 wraz z przenumerowaniem pozostałych; prawidło 4 „Postanowienia ogólne” – usunięcie paragrafu 1 i przypisu do niego, nowe paragrafy 1 i 2, przenumerowanie paragrafów 2-4; prawidło 5 „Stateczność w stanie nieuszkodzonym” – usunięcie przypisu do tytułu, zmiana paragrafów 1, 2, 5; prawidło 5-1 „Informacja o stateczności, którą należy dostarczyć kapitanowi” – zmiana przypisu do tytułu, zmiana paragrafów 2.1, 3, 4, przenumerowanie i zmiana paragrafu 5; prawidło 6 „Wymagany wskaźnik podziału grodziowego R” – zmiana części wstępnej paragrafu 2, zmiana paragrafu 2.2, 2.3, usunięcie paragrafu 2.4; prawidło 7 „Uzyskany wskaźnik podziału grodziowego A”- zmiana paragrafów 1-3; prawidło 7-1 „Obliczanie mnożnika pi” – zmiana tekstu oznaczenia b w paragrafie 1; prawidło 7-2 „Obliczanie mnożnika si” – zmiana paragrafów 2-4.1.2, 5, 5.3, 5.5, wstępu paragrafu 5.2; prawidło 8 „Wymagania specjalne dotyczące stateczności statków pasażerskich” – zmiana paragrafów 1, 2, 3.2, 3.4, wstępu paragrafu 3; prawidło 8-1 „Możliwości systemów oraz informacje operacyjne na statkach pasażerskich po wypadku zatopienia”– zmiana paragrafu 2, 3 i przypisu do prawidła; prawidło 9 „Dno podwójne na statkach pasażerskich i na statkach towarowych innych niż zbiornikowce” – zmiana paragrafów 3, 6-8; prawidło 10 „Konstrukcja grodzi wodoszczelnych” – zmiana paragrafu 1; prawidło 12 „Grodzie skrajników i przedziału maszynowego, tunele linii wałów itp.” – zmiana paragrafów 1- 10; prawidło 13 „Otwory w grodziach wodoszczelnych poniżej pokładu grodziowego na statkach pasażerskich”– zmiana paragrafu 11.1; prawidło 15 „Otwory w poszyciu kadłuba poniżej pokładu grodziowego statków pasażerskich i poniżej pokładu wolnej burty statków towarowych” – zmiana paragrafów 4, 5.1, 8.2.1, 8.4; prawidło 16 „Konstrukcja i wstępne próby drzwi wodoszczelnych, iluminatorów burtowych itp.”– zmiana tytułu prawidła, paragrafów 1, 2; prawidło 16.1 „Budowa i wstępne próby pokładów wodoszczelnych, szybów itp.” – zmiana paragrafów 2, 3; prawidło 17 „Wodoszczelna integralność wewnętrzna statków pasażerskich powyżej pokładu grodziowego”– zmiana paragrafu 3; prawidło 19 „Informacje dotyczące zarządzania awaryjnego” – usunięcie paragrafu 2 i odpowiednie przenumerowanie pozostałych; dodanie nowego prawidła 19-1 „Ćwiczenia alarmowe”; prawidło 20 „Załadunek statków pasażerskich” – wykreślenie słowa „pasażerskich” z tytułu prawidła i zmiana paragrafu 1; prawidło 21 „Okresowe uruchamianie i poddawanie inspekcjom wodoszczelnych drzwi itp. na statkach pasażerskich”- zmiana paragrafów 1, 4; prawidło 22 „Zapobieganie i kontrolowanie wtargnięcia wody itp.” – zmiana paragrafów 1, 2, 4- 8, 10- 15; przypisu do paragrafu 3, przenumerowanie paragrafów 9 na 8 i 17 na 16; prawidło 22-1 „Systemy wykrywcze zatapiania dla statków pasażerskich przewożących 36 osób lub więcej budowanych w dniu 1 lipca 2010r. lub po tej dacie”– zmiana tytułu; prawidło 23 „Wymagania specjalne dla statków pasażerskich ro-ro”– zmiana paragrafów 1- 9; prawidło 24 „Zapobieganie i kontrolowanie wtargnięcia wody itp. na statkach towarowych”- dodanie zwrotu „dodatkowe wymagania dla” na początku tytułu prawidła i zmiana paragrafów 1, 3; prawidło 35-1 „Instalacje zęzowe”– zmiana paragrafów 2.6, 3.2, 3.4, 3.10;

Powyższe poprawki zostały sporządzone po przeprowadzeniu wnikliwego przeglądu rozdziału II-1, dotyczącego w szczególności nowych statków pasażerskich.
W ramach przeglądu uwzględniono zalecenia powstałe w toku badania wypadku Costa Concordia w 2012 roku. W poprawkach zawarto m.in. przedstawiony poniżej kompromis wypracowany w sprawie prawidła II-1/6 Konwencji SOLAS dla statków pasażerskich dotyczącego Wymaganego wskaźnika podziału grodziowego R:

Liczba osób na pokładzie

R

N < 400

R = 0.722

400 ≤ N ≤ 1,350

R = N / 7,580 + 0.66923

1,350 < N ≤ 6,000

R = 0.0369 × Ln (N + 89.048) + 0.579

N > 6,000

R = 1 - (852.5 + 0.03875 × N) / (N + 5,000)

 • Rozdziału II-2 „Konstrukcja- ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów” - prawidło 3 „Definicje” – zmiany w paragrafie 56; prawidło 9 „Powstrzymywanie pożaru”- dodanie nowych paragrafów 4.1.3.4- 4.1.3.6; prawidło 20 „Zabezpieczenie pomieszczeń samochodowych, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń ro-ro”- zmiana numeracji paragrafu 2.1 z uwagi na dodanie nowego paragrafu 2.1.2.

Poprawki do rozdziału II-2 polegają m.in. na zmianie definicji „pojazdowca”; opisują przypadki, w których na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów określone okna wyposażone w głowice automatycznej instalacji tryskaczowej, jako równoważne mogą posiadać odporność ogniową klasy „A-0” oraz określają warunki przewożenia pojazdów z paliwem w swoich zbiornikach potrzebnych do ich napędu w pomieszczeniach ładunkowych innych niż pomieszczenia dla pojazdów, pomieszczenia kategorii specjalnej i typu ro-ro na wszystkich statkach. 

 • Rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe” - prawidło 1 „Zakres zastosowania” – zastąpienie paragrafu 4; prawidło 30 „Ćwiczenia alarmowe” – dodanie nowego paragrafu 3; prawidło 37 „Rozkład alarmowy i instrukcje postępowania w przypadku zagrożenia” - zastąpienie treści paragrafów 3.7 i 3.8;

Poprawki dotyczą wymogu przeprowadzania ćwiczeń alarmowych na wszystkich statkach pasażerskich od 2020 roku.

 • Dodatku „Certyfikaty” – zmiany w: części 5 punkcie 3.1 Formularza P „Wzór certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku pasażerskiego”; części 3 punkcie 3.1 Formularza E „Wzór certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego”; części 5 punkcie 3.1 Formularza C „Wzór certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego”;

Poprawki polegają na wprowadzeniu odniesienia do odbiornika Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)/ systemu radionawigacji naziemnej/ wielosystemowego statkowego odbiornika radionawigacyjnego.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.422(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu IGF polegające na zmianie paragrafu 11.3.2 w Rozdziale 11 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”. Zmiany polegają na usunięciu wymagania odpowiedniej odporności ogniowej A-0 okien, iluminatorów i drzwi sterówki.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.423(98) z 15 czerwca 2017 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 (Kodeks HSC, 1994)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu HSC 1994 polegające m.in. na określeniu warunków dla zwolnienia jednostek poniżej 20 metrów długości z obowiązku przewożenia łodzi ratunkowej w sytuacji, gdy jest możliwość wyciągnięcia człowieka z wody w horyzontalnej lub prawie horyzontalnej pozycji ciała, a operację wyciągnięcia można obserwować z mostka nawigacyjnego oraz manewrowość jednostki jest wystarczająca dla zbliżenia się i uratowania osób w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.424(98) z 15 czerwca 2017 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (Kodeks HSC, 2000)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu HSC 2000 polegające m.in. na określeniu warunków dla zwolnienia jednostek poniżej 30 metrów długości z obowiązku przewożenia łodzi ratunkowej w sytuacji, gdy jest możliwość wyciągnięcia człowieka z wody w horyzontalnej lub prawie horyzontalnej pozycji ciała, a operację wyciągnięcia można obserwować z mostka nawigacyjnego oraz manewrowość jednostki jest wystarczająca dla zbliżenia się i uratowania osób w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.425(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (Kodeks LSA)

Rezolucja zawiera poprawki do części 6.1 rozdziału 6 Kodeksu LSA, które dotyczą testów obciążeń próbnych i współczynników bezpieczeństwa, i doprecyzowują, które urządzenia do wodowania i ich elementy muszą te wymagania spełniać. I tak, zgodnie z nowymi wymaganiami elementy konstrukcyjne wciągarki powinny spełniać minimalny współczynnik bezpieczeństwa 4,5 oraz nie ma konieczności weryfikowania wytrzymałości wciągarki próbą przeciążenia 2,2.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.426(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC)

Komitet MSC przyjął zestaw poprawek 04-17 z 2017 roku do Kodeksu IMSBC. Poprawki zmieniły m.in. paragrafy 4.5.1 i 4.5.2, dotyczące odpowiedzialności nadawcy stałego ładunku masowego oraz konieczności zapewnienia przeprowadzenia testu na określenie dopuszczalnej transportowej zawartości wilgoci (TML) tych ładunków. Poprawki wymagają również zadeklarowania przez nadawcę stałego ładunku masowego, czy stały ładunek masowy inny niż zboże jest szkodliwy dla środowiska morskiego, czy też nie.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.427(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Znowelizowanych zaleceń w zakresie prób środków ratunkowych (Rezolucja MSC.81(70))

Poprawki polegają na wprowadzeniu do części 1 rozdziału 8 paragrafu 8.1.1 Zaleceń wymagania dotyczącego poddawania łodzi ratunkowych innych niż łodzie ratunkowe swobodnego spadku, żurawików i urządzeń do wodowania próbom statycznego obciążenia w wielkości 2.2 ich maksymalnego udźwigu.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.436(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, SOLAS 1974, ze zmianami

Rezolucja zawiera poprawki do prawidła II-1 i II-1/8-1 Konwencji SOLAS, które dotyczą komputerowego wspomagania kapitana w zakresie stateczności, w sytuacji zatopienia, dla istniejących statków pasażerskich, jak również zmiany do rozdziału IV SOLAS, które w prawidle 7 wprowadzają w rejonach A1, A2, A3 możliwość korzystania z systemów NAVTEX, INMARSAT lub HF w celu odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI), oraz w prawidłach 2, 8, 9, 10, 12, 13, zastępują nazwę INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.437(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu stosowania prób ogniowych, 2010 (Kodeks FTP, 2010)

Rezolucja zawiera poprawki do załącznika 3 Kodeksu FTP, dotyczące materiałów ppoż. oraz obowiązkowych metod badań homologacyjnych dla statków pasażerskich oraz jednostek szybkich.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.438(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 (Kodeks HSC, 1994)

Rezolucja zawiera zmiany wynikające z poprawek do IV rozdz. SOLAS (Radiokumunikacja), wprowadzone rezolucją 436(99), które wprowadzają w rejonach A1, A2, A3 możliwość korzystania z systemów NAVTEX, INMARSAT lub HF w celu odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI), oraz zastępują nazwę INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.439(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (Kodeks HSC, 2000)

Rezolucja zawiera zmiany wynikające z poprawek do IV rozdz. SOLAS (Radiokumunikacja), wprowadzone rezolucją 436(99), które wprowadzają w rejonach A1, A2, A3 możliwość korzystania z systemów NAVTEX, INMARSAT lub HF w celu odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI), oraz zastępują nazwę INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.440(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC)

Rezolucja wprowadza poprawki do wzoru Certyfikatu zdolności, które wyjaśniają wymóg dostarczenia na statek zatwierdzonego podręcznika załadunku i stateczności.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.441(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)

Rezolucja wprowadza poprawki do wzoru Certyfikatu zdolności, które wyjaśniają wymóg dostarczenia na statek zatwierdzonego podręcznika załadunku i stateczności.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.442(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Rezolucja zawiera poprawki 39-18, które aktualizują Kodeks IMDG, tak by jego zapisy były zgodne z najnowszymi Zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, które ustanawiają podstawowe wymagania dla wszystkich rodzajów transportu.

Zmiany zawierają m.in. nowe wymagania dla zbiornika IMO typu 9, zestaw nowych skrótów dla grup segregacji, oraz nowe wymagania specjalne dot. przewozu baterii litowych i pojazdów z napędem na palną ciecz lub gaz.

Największy pakiet zmian dotyczy sztauowania i segregacji ze szczególnym uwzględnieniem klasy 1. W wielu punktach Kodeksu pojęcie risk zostało zastąpione pojęciem hazard.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.443(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Cz. A Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008)

Rezolucja wprowadza zmianę do Kodeksu IS, jako instrumentu związanego z Konwencją SOLAS, polegającą na usunięciu przypisu dolnego do tytułu rozdz. 2 cz. A Kodeksu, co jest zgodne z wykładnią IMO o tym, że przypisy nie mogą mieć charakteru obowiązkowego.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.444(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Cz. A Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008) (na mocy Protokołu o liniach ładunkowych, 1988)

Rezolucja wprowadza zmianę do Kodeksu IS, jako instrumentu związanego z Konwencją LL, polegającą na usunięciu przypisu dolnego do tytułu rozdz. 2 cz. A Kodeksu, co jest zgodne z wykładnią IMO o tym, że przypisy nie mogą mieć charakteru obowiązkowego.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.445(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (Kodeks SPS, 2008)

Rezolucja zawiera zmiany do Spisu wyposażenia (Record of Equipment) związane z zastąpieniem nazwy INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.446(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH)

Rezolucja wprowadza poprawki do wzoru Certyfikatu zdolności, które wyjaśniają wymóg dostarczenia na statek zatwierdzonego podręcznika załadunku i stateczności.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.447(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks GC)

Rezolucja wprowadza poprawki do wzoru Certyfikatu zdolności, które wyjaśniają wymóg dostarczenia na statek zatwierdzonego podręcznika załadunku i stateczności.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MSC.453(100) z 7 grudnia 2018 roku Poprawki do Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych (Kodeks SPS)

Wprowadzone zmiany do Kodeksu SPS uwzględniają poprawki przyjęte okólnikiem MSC/Circ.739 i Rezolucją MSC.183(79), oraz poprawki do Spisu wyposażenia w Kodeksie SPS. Rezolucją m.in. została zmieniona definicja statku specjalistycznego oraz treść rozdziałów 8 „Środki ratunkowe” i 9 „Radiokomunikacja”.

Poprawki do Spisu wyposażenia w Kodeksie SPS wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.454(100) z 7 grudnia 2018 roku Znowelizowane wytyczne dla weryfikacji na zgodność ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu (GBS) dla masowców i zbiornikowców

Rezolucja wprowadza poprawki do wytycznych polegające m.in. na wprowadzeniu: jednolitej definicji „trzeciej strony” oraz nowej definicji terminu „zmiany do przepisów”; wymagań dla tych organizacji uznanych, które w swoich przepisach korzystają z przepisów „trzeciej strony”; zapisów dotyczących zapewnienia poufności i poszanowania zasad własności intelektualnej w procesie uznawania przepisów.

Znowelizowane poprawki powinny mieć zastosowanie do dokumentacji przesłanej do wstępnej weryfikacji oraz zmian do zasad lub dokumentacji poddanej kontrolnemu procesowi weryfikacyjnemu na dzień lub po 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucją w dniu 1 stycznia 2020 roku zostanie uchylona rezolucja MSC.296(87).

Rezolucja MSC.464(101) z dnia 14 czerwca 2019 r. Poprawki do Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych (Kodeks SPS)

Rezolucja wprowadza poprawki do Certyfikatu Bezpieczeństwa i Spisu wyposażenia z Certyfikatu bezpieczeństwa dla statków specjalistycznych z Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych (Kodeks SPS) (rezolucja A.534(13) wraz z późn. zm.).

Rezolucja wprowadza zmiany powiązane z poprawkami do Rozdziału IV i Dodatku „Certyfikaty” do Konwencji SOLAS, 1974, przyjętymi rezolucją MSC.436(99).

Obydwie rezolucje wchodzą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.468(101) z dnia 14 czerwca 2019 r. Poprawki do Wytycznych w zakresie rozpowszechniania morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) (rezolucja A.705(17), wraz ze zmianami)

Rezolucja zmienia całą treść załącznika rezolucji A.705(17), ze zmianami, który zawiera Wytyczne w zakresie rozpowszechniania morskich informacji bezpieczeństwa MSI (ostrzeżeń nawigacyjnych, informacji pogodowych, informacji SAR i innych).

Znowelizowany Załącznik będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.469(101) z dnia 14 czerwca 2019 r. Poprawki do Światowego serwisu ostrzeżeń nawigacyjnych (rezolucja A.706(17), wraz ze zmianami)

W Załączniku do rezolucji znajduje się Znowelizowany Światowy serwis ostrzeżeń nawigacyjnych IMO/IHO, który całkowicie zastępuje tekst Załącznika 1, 2 oraz Dodatku do rezolucji A.706(17), zmienionej okólnikami MSC.1/Circ.1288 oraz MSC.1/Circ.1288/Rev.1.

Znowelizowany Światowy serwis ostrzeżeń nawigacyjnych IMO/IHO będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.470(101) z dnia 14 czerwca 2019 r. Poprawki do Światowego serwisu oceanicznych informacji i ostrzeżeń meteorologicznych – zalecenia (rezolucja A.1051(27))

Zmienione Zalecenia Światowego serwisu oceanicznych informacji i ostrzeżeń meteorologicznych IMO/WMO zmieniają cały tekst Załącznika do rezolucji A.1051(27).

Rezolucja zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MEPC.280(70) z 28 października 2016 r. Data rzeczywistego wdrożenia standardu zawartości siarki w paliwie używanym na statku, zgodnie z prawidłem 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Rezolucja ta potwierdza datę 1 stycznia 2020 r. jako datę wejścia w życie globalnego limitu zawartości siarki w paliwie statkowym na poziomie 0,5% m/m zgodnie z prawidłem 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

Rezolucja MEPC.302(72) z 13 kwietnia 2018 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC)

Rezolucja wprowadza poprawki do formularza Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem, zawartego w Kodeksie IBC. Poprawki polegają na zmianie brzmienia paragrafu 6 i dodaniu nowego paragrafu 7 dotyczącego warunków załadunku statku.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MEPC.303(72) z 13 kwietnia 2018 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH)

Rezolucja wprowadza poprawki do formularza Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem, zawartego w Kodeksie BCH. Poprawki polegają na zmianie brzmienia paragrafu 6 i dodaniu nowego paragrafu 7 dotyczącego warunków załadunku statku.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MEPC.321(74) z dnia 17 maja 2019 roku Wytyczne z 2019 r. w sprawie Kontroli Państwa Portu w ramach Rozdziału 3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Zawarte w rezolucji wytyczne poruszają takie kwestie jak:

 • inspekcje statków, dla których wymagane jest Świadectwo IAPP,
 • inspekcje statków państw, które nie są stronami Załącznika VI,
 • inspekcje innych statków, dla których Świadectwo IAPP nie jest wymagane.

Rezolucja wzywa Rządy państw do tego, aby przy przeprowadzaniu kontroli PSC zgodnie z Rozdziałem 3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL:

 • stosowały przedmiotowe wytyczne, od 1 stycznia 2020,
 • stosowały postanowienia Załącznika VI do Konwencji MARPOL, dotyczące zakazu przewozu na statku niezgodnego z wymogami paliwa do napędu własnego i celów eksploatacyjnych, od dnia 1 marca 2020,
 • stosowały postanowienia Załącznika VI do Konwencji MARPOL dotyczące elektronicznych książek zapisu od 1 października 2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. rezolucja odwołuje Wytyczne z 2009 r. w sprawie Kontroli Państwa Portu zgodnie ze zmienionym Załącznikiem VI do Konwencji MARPOL, zawarte w rezolucji MEPC.181(59).

MSC.1/Circ.1364/Rev.1/Corr.1 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Poprawki do Znowelizowanego Międzynarodowego Podręcznika SafetyNET

Okólnik zawiera: nowy Załącznik 1 (IMO Enhanced Group Call Coordinating Panel), nowy Załącznik 2 (Authorization, certification and registration of Enhanced Group Call information providers) oraz nowy Załacznik 6 (Authorization, certification and registration of Enhanced Group Call information providers).

Zmiany do Znowelizowanego podręcznika zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Dokument zmienia okólnik MSC.1/Circ.1364/Rev.1

MSC.1/Circ.1416/Rev.1 z dnia 26 czerwca 2019 r. Ujednolicone interpretacje prawideł SOLAS II-1/28, II-1/29 oraz II-1/30, ze zmianami

Okólnik dotyczy niekonwencjonalnych urządzeń sterowych i został opracowany w celu wyjaśnienia, że wymagania prawidła II-1/30.2 SOLAS mają zastosowanie do każdego układu sterowniczego na statkach wyposażonych w wiele układów sterowania.

Zachęca się państwa członkowskie do korzystania z niniejszych interpretacji od dnia 1 stycznia 2020 roku, w przypadku stosowania prawideł II-1/28, II-1/29 oraz II-1/30 SOLAS.

Niniejszy okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1416.

MSC.1/Circ.1532/Rev.1 z dnia 24 maja 2018 roku Znowelizowane wytyczne dla kapitanów dot. informacji operacyjnych potrzebnych do bezpiecznego powrotu do portu statków pasażerskich

Okólnik zawiera zrewidowane wytyczne, w których uaktualniono odniesienia do punktów prawidła II-1/8-1.3 SOLAS, zmienionego rezolucją MSC.436(99). Wytyczne pozostają w zawieszeniu do czasu wejścia w życie poprawek do przywołanego prawidła, tj. do 1 stycznia 2020 roku.

Zachęca się Państwa Członkowskie do stosowania Znowelizowanych wytycznych do statków pasażerskich zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie, i rozpowszechnienia wytycznych wśród armatorów statków pasażerskich, operatorów i innych podmiotów zainteresowanych.

MSC.1/Circ.1533 z dnia 6 czerwca 2016 roku Znowelizowane Wytyczne dot. analizy ewakuacji dla nowych i istniejących statków pasażerskich

Znowelizowane wytyczne mają służyć pomocą przy wdrażaniu poprawek do prawidła II-2/13.3.2.7 Konwencji SOLAS, które wprowadza obowiązkowe przeprowadzanie analiz ewakuacji nie tylko dla statków pasażerskich ro-ro, ale też dla innych statków pasażerskich zbudowanych w dniu 1 stycznia 2020 r. lub po tej dacie. Wytyczne umożliwiają stosowanie jednej z metod: uproszczonej lub rozbudowanej analizy ewakuacji.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1238.

MSC.1/Circ.1549 z dnia 28 listopada 2016 roku Zawiadomienie o poprawce do paragrafu 3.2.5 do Kodeksu IGC

Okólnik informuje o zmianach do paragrafu 3.2.5 Kodeksu IGC polegających na usunięciu wymagania klasy ogniowej A-0 dla okien sterówki.

Okólnik będzie obowiązywał do 1 stycznia 2020 roku.

MSC.1/Circ.1589 z dnia 24 maja 2018 roku Wytyczne w/s informacji operacyjnych dla kapitana w przypadku zalania statków pasażerskich zbudowanych przed 1 stycznia 2014 r.

Przedmiotowe wytyczne zawierają dodatkowe wskazówki, które mają pomóc w jednolitym wdrożeniu prawidła II-1/8-1.3 SOLAS, zmienionego rezolucją MSC.436(99).

Zachęca się Państwa Członkowskie do stosowania i rozpowszechnienia przedmiotowych wytycznych wśród armatorów statków pasażerskich, operatorów i innych podmiotów zainteresowanych.

Wytyczne pozostają w zawieszeniu do 1 stycznia 2020 roku, tzn. daty wejścia w życie poprawek do prawidła II-1/8-1.3 SOLAS, przyjętych rezolucją 436(99).

SN.1/Circ.337 z dnia 14 czerwca 2019 roku Trasy żeglugowe, inne niż systemy rozgraniczania ruchu

Okólnik informuje o następujących nowych i zmienionych trasach żeglugowych, innych niż systemy rozgraniczania ruchu:

 1. ustanowieniu obszarów o wzmożonej czujności z zalecanymi kierunkami ruchu w Cieśninie Sunda i Cieśninie Lombok (wdrożenie z dniem 1 lipca 2020 r.); oraz
 2. zmianach do Zaleceń nawigacyjnych przez Kanał La Manche i Cieśninę Dover (wdrożenie z dniem 1 stycznia 2020 r.).

Wejście w życie w marcu 2020 roku

Rezolucja MEPC.305(73) z dnia 26 października 2018 roku Poprawki do Załącznika VI Konwencji MARPOL (zakaz przewozu paliwa nie spełniającego wymagań przeznaczonego do spalenia na statku, w celu jego napędu i eksploatacji)

Rezolucja wprowadza poprawki do prawidła 14 oraz Świadectwa IAPP w Załączniku VI do Konwencji MARPOL. Wyjątek od zakazu stanowić będą statki wyposażone w zatwierdzoną metodę równoważną, która pozwala osiągnąć limit emisji siarki. Dodatkowo, statki podejmujące testy w ramach badań nad redukcją emisji i technologią kontroli mogą być zwolnione z odpowiednich wymagań na podstawie prawidła 3.2 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. W przypadku statku bez zatwierdzonego równoważnego rozwiązania, obowiązywać będzie zakaz przewożenia paliwa o zawartości siarki niezgodnej z wymaganiami.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 1 marca 2020 roku.

Wejście w życie w lipcu 2020 roku

Rezolucja MSC.449(99) z 24 maja 2018 r. Wymagania techniczne dla odbiorników IRNSS

Rezolucja zawiera wymagania techniczne dla odbiorników IRNSS.

Zalecenia techniczno-eksploatacyjne podane w załączniku do niniejszej rezolucji, powinny spełniać odbiorniki IRNSS zainstalowane w dniu 1 lipca 2020 roku, lub po tej dacie.

Rezolucja MSC.452(99) z 24 maja 2018 r. Poprawki do Zmienionych zaleceń techniczno-eksploatacyjnych dla zintegrowanych systemów nawigacyjnych (INS) (rezolucja MSC.252(83))

Rezolucja zawiera poprawki do Zmienionych zaleceń techniczno-eksploatacyjnych dla zintegrowanych systemów nawigacyjnych (INS) (MSC.252(83)) w zakresie harmonizacji projektowania mostka i zobrazowania informacji.

Zalecenia techniczno-eksploatacyjne podane w załączniku do rezolucji MSC.252(83), zmienionym załącznikiem do rezolucji MSC.452(99), powinny spełniać zintegrowane systemy nawigacyjne (INS) zainstalowane w dniu 1 lipca 2020 roku, lub po tej dacie.

COLREG.2/Circ.71 z 25 maja 2018 roku Nowe oraz zmienione trasy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy przyjętych przez MSC 99, zgodnie z rezolucją A.858(20), nowych systemów rozgraniczenia ruchu TSS i środków z nimi powiązanych na Kanale Dangan, które powinny zostać wdrożone od 1 grudnia 2018 roku oraz w pobliżu Cieśniny Kattegat, które powinny zostać wdrożone od 1 lipca 2020 roku.

COLREG.2/Circ.74 z dnia 14 czerwca 2019 roku Nowe systemy rozgraniczania ruchu

Okólnik informuje o przyjęciu nowych systemów rozgraniczenia ruchu (TSS) i powiązanych tras żeglugowych w Cieśninie Sunda i Cieśninie Lombok, które powinny zostać wdrożone z dniem 1 lipca 2020 roku.

SN.1/Circ.336 z dnia 25 maja 2018 roku Środki związane z trasami żeglugowymi, inne niż systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy przyjętych przez MSC 99, zgodnie z rezolucją A.858(20), nowych oraz zmienionych tras żeglugowych, innych niż systemy rozgraniczenia ruchu:

 • obszar zabroniony dla żeglugi u wybrzeży Ghany, zalecane kierunki przepływu ruchu na Kanale Dangan nr 2, oraz trasy dwukierunkowe, obszary o wzmożonej czujności oraz obszary zabronione dla żeglugi na Morzu i w Cieśninie Beringa, które powinny zostać wdrożone od 1 grudnia 2018 roku,
 • zmiany do zalecanych tras przepływu, tras głębokowodnych oraz obszarów o wzmożonej czujności w Cieśninie Kattegat i w jej pobliżu, które powinny zostać wdrożone od 1 lipca 2020 roku.

Wejście w życie w październiku 2020 roku

Rezolucja MEPC.279(70) z 28 października 2016 r. Wytyczne 2016 dotyczące zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych (G8)

Rezolucja zakłada, że nowe wytyczne stosowane będą przez administracje tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż od 28.10.2018 r., uwzględniając 2-letni okres przejściowy możliwego stosowania starych wytycznych, dla systemów których założenia koncepcyjne i proces zatwierdzenia zostały rozpoczęte przed przyjęciem nowych wytycznych. Od 28.10.2020 r. wszystkie instalowane na statkach systemy mają być zatwierdzane według nowych wytycznych.

Rezolucja zastępuje rezolucję MEPC.174(58).

Rezolucja MEPC.314(74) z dnia 17 maja 2019 roku Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załączników I, II i V

W zakresie Załącznika I poprawki obejmują prawidło 1 (Definicje), w którym dodano nowy punkt 39 zawierający definicję elektronicznej książki zapisu, oraz prawidło 17 (Książka zapisów olejowych, Część I – Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych) i prawidło 36 (Książka zapisów olejowych, Część II – Operacje ładunkowo-balastowe), w których dodano m.in. zapis o elektronicznej książce zapisu, zatwierdzanej przez Administrację z uwzględnieniem Wytycznych dot. używania elektronicznych książek zapisu, zgodnie z Konwencją MARPOL (rez. MEPC.318(74)) opracowanych przez Organizację .

W zakresie Załącznika II poprawki obejmują prawidło 1 (Definicje), w którym dodano nowy paragraf 22 zawierający definicję elektronicznej książki zapisu, oraz prawidło 15 (Książka zapisów ładunkowych), które w swym nowym brzmieniu uwzględnia m.in. zapis o elektronicznej książce zapisu, zatwierdzanej przez Administrację z uwzględnieniem Wytycznych dot. używania elektronicznych książek zapisu, zgodnie z Konwencją MARPOL (rez. MEPC.318(74)) opracowanych przez Organizację.

W zakresie Załącznika V poprawki obejmują prawidło 1 (Definicje), w którym dodano nowy paragraf 19 zawierający definicję elektronicznej książki zapisu, oraz prawidło 10 (Tablice informacyjne, Plan postępowania z odpadami, prowadzenie zapisów o odpadach), w którym dodano m.in. zapis o elektronicznej książce zapisu, zatwierdzanej przez Administrację z uwzględnieniem Wytycznych dot. używania elektronicznych książek zapisu, zgodnie z Konwencją MARPOL (rez. MEPC.318(74)) opracowanych przez Organizację.

Poprawki wejdą w życie 1 października 2020 roku.

Rezolucja MEPC.316(74) z dnia 17 maja 2019 roku Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI (elektroniczne książki zapisu oraz wymagania w zakresie EEDI dla statków ze wzmocnieniem przeciwlodowym)

Poprawki dotyczą: prawidła 2 (Definicje), prawidła 12 (Substancje zubożające warstwę ozonową), prawidła 13 (Tlenki azotu (NOx)), prawidła 14 (Tlenki siarki (SOx) i zanieczyszczenia stałe), prawidła 19 (Zastosowanie), Uzupełnienia I (Wzór Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (IAPP)), Uzupełnienia VIII (Formularz Międzynarodowego świadectwa efektywności energetycznej (IEE)) oraz Uzupełnienia X (Formularz świadectwa zgodności – Raportowanie o zużyciu paliwa).

Poprawki wejdą w życie 1 października 2020 roku.

Rezolucja MEPC.317(74) z dnia 17 maja 2019 roku Poprawki do Kodeksu technicznego NOx 2008

Elektroniczne książki zapisu oraz wymagania w zakresie certyfikacji systemów Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR)

Poprawki dotyczą prawidła 1.3 (Definicje), prawidła 2.2 (Procedury wstępnej certyfikacji silnika), prawidła 6.2.2. (Dokumentacja dotycząca metody kontroli parametrów silnika), Uzupełnienia I (Formularz Świadectwa EIAPP).

Poprawki wejdą w życie 1 października 2020 roku.