Ośrodek ds. IMO we współpracy z Inspektoratem Przepisów i Wydawnictw Polskiego Rejestru Statków S.A. proponuje dwie nowe publikacje tzw. „pomarańczowej serii” zawierającej tłumaczenia konwencji, kodeksów i zaleceń IMO:

1. KODEKS IGF

Celem niniejszego kodeksu jest zapewnienie międzynarodowego standardu dla statków wykorzystujących paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, innych niż statki objęte kodeksem IGC. Podstawową ideą niniejszego kodeksu jest przedstawienie postano-wień obowiązujących w odniesieniu do układu, instalowania, sterowania i monito-rowania urządzeń maszynowych, wyposażenia oraz systemów wykorzystujących paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, w celu zminimalizowania zagrożenia dla statku, jego załogi i środowiska, z uwzględnieniem właściwości stosowanych paliw.

Tytuł: MIĘDZYNARODOWY KODEKS BEZPIECZEŃSTWA STATKÓW STOSUJĄCYCH PALIWO GAZOWE LUB INNE PALIWA O NISKIEJ TEMPERATURZE ZAPŁONU (Kodeks IGF)
Tytuł oryginalny: INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR SHIPS USING GASES OR OTHER LOW-FLASHPOINT FUELS (IGF CODE)
Wydanie: PRS, 2017
Cena: 100 zł. netto
Objętość: 148 stron
ISBN: 978-83-7664-311-3

2. KONWENCJA O LINIACH ŁADUNKOWYCH

Tekst jednolity 2017 obejmuje:
– Międzynarodową konwencję o liniach ładunkowych, 1966 poprawioną zgodnie z Protokołem z 1988 r. oraz rezolucjami,
– Protokół 1988 przyjęty do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966 wraz z poprawkami,
– Międzynarodową konwencję o liniach ładunkowych, 1966, Załącznik I, II, III i IV (tekst jednolity na 1 stycznia 2017 r.),
– ujednolicone interpretacje artykułów i prawideł Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966.
Tym samym edycja niniejsza zawiera wszystkie obowiązujące 1 stycznia 2017 r. międzynarodowe wymagania i zalecenia w zakresie wyznaczania linii ładunkowych na statkach morskich, zbudowanych po 1 stycznia 2005 r.
Zamieszczone w tym wydaniu Konwencji artykuły i prawidła, Protokół 1988 – wraz ze zmianami oraz teksty ujednoliconych interpretacji artykułów i prawideł Konwencji zatwierdzonych przez Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (IMO), zostały przygotowane przez Polski Rejestr Statków.
W celu ułatwienia Użytkownikom pełnego korzystania z tekstu Konwencji, przy jednostce redakcyjnej (artykuł, prawidło), w odniesieniu do której opublikowano zatwierdzone przez IMO ujednolicone interpretacje umieszczono znak „☞UI”.

Tytuł: MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O LINIACH ŁADUNKOWYCH, 1966 POPRAWIONA ZGODNIE Z PROTOKOŁEM 1988, Tekst jednolity, 2017 r.
Wydanie: PRS, 2017
Cena: 80 zł. netto
Objętość: 173 stron
ISBN: 978-83-7664-313-7

Zapraszamy do zakupu nowych wydawnictw za pośrednictwem internetu (wydawnictwa@prs.pl), telefon kontaktowy 58 75 11 150.

Formularz zamówieniowy